Thông tư số 113/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
79
lượt xem
12
download

Thông tư số 113/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 113/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 113/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 113/2004/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯ NG D N CÔNG TÁC KHOÁ S K TOÁN CU I NĂM VÀ L P, BÁO CÁO QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 Công tác khoá s k toán cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c ã ư c quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính, Quy t nh s 130/2003/Q -BTC ngày 18/8/2003 c a B trư ng B Tài chính v ch k toán ngân sách nhà nư c và ho t ng nghi p v kho b c nhà nư c, Thông tư s 10/2004/TT-BTC ngày 19/2/2004 c a B Tài chính hư ng d n xét duy t, thNm nh và thông báo quy t toán năm i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và ngân sách các c p. B Tài chính hư ng d n b sung m t s i m v công tác khoá s k toán cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2004 như sau: I. CÔNG TÁC KHOÁ S K TOÁN CU I NĂM 2004: 1. Th i h n cu i cùng chi ngân sách i v i các nhi m v ư c b trí trong d toán ngân sách năm 2004 ư c quy nh t i i m 4.2.1 M c V Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. Riêng i v i v n u tư xây d ng cơ b n thu c d toán ngân sách năm 2004 ư c phép kéo dài th i gian chi n h t ngày 31/01/2005 thanh toán cho kh i lư ng xây d ng cơ b n trong k ho ch ã th c hi n n h t ngày 31/12/2004, ư c nghi m thu theo ch quy nh và quy t toán vào niên ngân sách 2004; tr trư ng h p c bi t theo quy t nh c a c p có thNm quy n quy nh t i i m 4.3, M c I Thông tư này. 2. V n u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n công trái giáo d c kiên c hoá trư ng, l p h c; ngu n trái phi u Chính ph u tư các công trình tr ng i m v giao thông, th y l i còn l i c a năm 2004 và v n u tư t ngu n c bi t theo Quy t nh s 216/Q -TTg ngày 25/3/2002 c a Th tư ng Chính ph chưa chi h t, ư c chuy n sang năm 2005 ti p t c th c hi n theo m c tiêu quy nh. 3. T n qu ti n m t t i ơn v và s dư tài kho n ti n g i c a ơn v s d ng ngân sách m t i Kho b c nhà nư c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c n cu i ngày 31/12/2004, ư c x lý như sau: 3.1. T n qu ti n m t ph i n p tr ngân sách nhà nư c, tr các kho n ph i chi theo ch nhưng chưa chi (ti n lương, ph c p lương, các kho n tr c p cho các i tư ng theo ch , h c b ng h c sinh, sinh viên) và các trư ng h p quy nh t i i m 3.3, M c I Thông tư này. Khi n p, ơn v kê rõ s ti n n p gi m chi theo m c l c chi ngân sách nhà nư c làm căn c Kho b c nhà nư c h ch toán gi m chi ngân sách năm 2004 theo các m c tương ng. 3.2. S dư tài kho n ti n g i ư c x lý theo quy nh t i i m 4.1.7 M c V Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính, tr các trư ng h p quy nh t i i m 3.3, M c I Thông tư này. Riêng v thNm quy n xét, chuy n s dư tài kho n ti n g i i v i các ơn v s d ng ngân sách thu c ngân sách trung ương, B Tài chính giao cho Kho b c nhà nư c nơi ơn v m tài kho n giao d ch xét, chuy n và thông báo cho ơn v b ng văn b n. Th i h n xét, chuy n s dư tài kho n ti n g i cho các ơn v th c hi n t ngày 02/01/2005 n h t ngày 10/01/2005. Quá th i h n trên, n u không có văn b n ng ý c a cơ quan tài chính ( i v i s dư tài kho n ti n g i c a các ơn v d toán thu c ngân sách a phương), c a Kho b c nhà nư c ( i v i s dư tài kho n ti n g i c a các ơn v d toán thu c ngân sách trung ương); Kho b c nhà nư c có trách nhi m chuy n s dư tài kho n ti n g i n p ngân sách nhà nư c h ch toán gi m chi ngân sách năm 2004; trư ng h p s dư tài kho n ti n g i là ngu n thu c a ngân sách nhà nư c, h ch toán thu ngân sách nhà nư c năm 2005. S dư tài kho n chuyên thu qu n lý s kinh phí thu h i phát sinh t các nhi m v khoa h c công ngh (n u còn), Kho b c nhà nư c chuy n vào thu ngân sách nhà nư c năm 2005. 3.3. T n qu ti n m t, s dư tài kho n ti n g i kinh phí c a các ơn v ư c chuy n sang ngân sách năm 2005 ti p t c th c hi n các nhi m v theo ch quy nh, g m: a. Các n i dung khoán chi c a các cơ quan hành chính th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph và các ơn v ư c Th tư ng Chính ph quy t nh khoán kinh phí ho t ng; b. Chi ho t ng thư ng xuyên c a các ơn v s nghi p có thu ư c c p có thNm quy n quy t nh cho phép th c hi n cơ ch t ch tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph ; c. Các chương trình khoa h c công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 2001-2005; d. Các cơ quan ng C ng s n Vi t Nam;
  2. e. Kinh phí h tr ho t ng sáng t o tác phNm công trình văn hoá ngh thu t, báo chí; g. Các ơn v d toán thu c B Qu c phòng, B Công an. Kho b c nhà nư c làm th t c chuy n s dư tài kho n ti n g i sang năm 2005 và t ng h p theo ơn v d toán c p I g i cơ quan tài chính ng c p trong th i h n 20 ngày sau khi h t th i gian ch nh lý quy t toán c a t ng c p ngân sách theo dõi, qu n lý theo ch quy nh. 4. V x lý s dư d toán: 4.1. Các nhi m v chi ngân sách ư c b trí trong d toán ngân sách năm 2004 ch ư c chi trong năm ngân sách 2004. Sau th i h n chi ngân sách quy nh t i i m 1 M c I Thông tư này, d toán giao cho ơn v chưa chi h t (g i là s dư d toán) không ư c chi ti p; tr các trư ng h p c bi t theo quy nh t i i m 4.1.3 M c V Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. Khi th c hi n c n chú ý: a. Vi c xét, chuy n s dư d toán sang năm sau ch th c hi n i v i các kho n chi vì lý do khách quan chưa chi ư c trong năm ngân sách 2004 và c n ti p t c chi trong năm 2005. Các ơn v s d ng ngân sách thu c trư ng h p này (tr các trư ng h p quy nh t i i m 4.2 M c I Thông tư này) ph i có văn b n (kèm theo tài li u liên quan và xác nh n c a Kho b c nhà nư c nơi giao d ch v s dư d toán theo Bi u s 01/ VDT ban hành kèm theo Thông tư này) g i ơn v d toán c p trên, ơn v d toán ngân sách c p I t ng h p g i cơ quan tài chính ng c p (kèm theo tài li u liên quan, b ng t ng h p s dư d toán c a t ng ơn v s d ng ngân sách và b n i chi u, xác nh n c a Kho b c nhà nư c nơi ơn v s d ng ngân sách giao d ch). b. Th i h n xem xét, gi i quy t các n i dung ư c chi ti p i v i ngân sách a phương do Ch t ch U ban nhân dân quy t nh, nhưng ph i m b o th i h n l p báo cáo quy t toán c a m i c p ngân sách theo quy nh. Th i h n xem xét, gi i quy t các n i dung ư c chi ti p sang năm 2005 i v i ngân sách trung ương th c hi n xong trư c ngày 01/3/2005 . 4.2. S dư d toán chi thư ng xuyên năm 2004 i v i các trư ng h p sau ây, Kho b c nhà nư c chuy n sang năm 2005 ơn v có ngu n th c hi n ti p nhi m v theo ch qui nh, g m: a. S dư d toán c a các chương trình khoa h c công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 2001-2005; b. S dư d toán kinh phí ho t ng c a các cơ quan thu c ng C ng s n Vi t Nam; c. S dư d toán kinh phí i v i các nhi m v ư c khoán chi c a các cơ quan hành chính nhà nư c th c hi n cơ ch khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính theo qui nh t i Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph và các ơn v ư c Th tư ng Chính ph quy t nh khoán kinh phí ho t ng; d. S dư d toán chi ho t ng thư ng xuyên c a ơn v s nghi p có thu ư c c p có thNm quy n quy t nh cho phép th c hi n cơ ch t ch tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph . e. S dư d toán kinh phí h tr ho t ng sáng t o tác phNm, công trình văn hoá ngh thu t, báo chí theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 52/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 29/8/2003 c a liên B Văn hoá thông tin- B Tài chính (tr s dư d toán kinh phí h tr ho t ng thư ng xuyên). g. Các ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 theo ch ã giao ơn v d toán ngân sách nhưng chưa s d ng ho c s d ng chưa h t, ư c chuy n sang năm 2005 th c hi n c i cách ti n lương theo quy nh. ơn v s d ng ngân sách có trách nhi m báo cáo ơn v d toán ngân sách c p trên v các nhi m v chi ư c chuy n sang năm 2005 theo ch quy nh t i i m 4.2 M c I Thông tư này (có xác nh n c a Kho b c nhà nư c nơi ơn v s d ng ngân sách giao d ch v s d toán ư c giao; s d toán ã s d ng; s dư d toán theo Bi u s 01/ VDT chi ti t t ng nhi m v ính kèm Thông tư này); ơn v d toán ngân sách c p I t ng h p g i cơ quan tài chính ng c p trong th i h n 20 ngày sau khi h t th i gian ch nh lý quy t toán c a t ng c p ngân sách (kèm theo b ng t ng h p s li u báo cáo c a ơn v d toán ngân sách c p dư i ã ư c kho b c nhà nư c xác nh n) cơ quan tài chính chuy n ngu n t năm 2004 sang năm 2005. 4.3. V n u tư xây d ng cơ b n ư c cơ quan tài chính thông báo cho d án, công trình, thông báo cho Kho b c nhà nư c thu c d toán ngân sách năm 2004 ư c thanh toán n h t ngày 31/1/2005, s dư còn l i không ư c chi ti p. Trư ng h p d án, công trình ư c cơ quan có thNm quy n (B trư ng B Tài chính i v i ngân sách trung ương, Ch t ch U ban nhân dân ho c u quy n cho th trư ng cơ quan tài chính i v i ngân sách các c p chính quy n a phương) cho phép kéo dài th i gian thanh toán quá th i h n quy nh t i i m 1 M c I Thông tư này, nhưng ch ư c th c hi n trong th i gian ch nh lý quy t toán năm 2004 c a t ng c p ngân sách thì quy t toán vào ngân sách năm 2004. i v i trư ng h p d án, công trình ư c c p có thNm quy n quy t nh cho phép th c hi n và thanh toán kéo dài sang năm 2005, th c hi n như sau: - Th c hi n và thanh toán trong th i gian ch nh lý quy t toán c a m i c p ngân sách, thì quy t toán vào ngân sách năm 2004; - Th c hi n và thanh toán sau th i gian ch nh lý quy t toán c a m i c p ngân sách, thì quy t toán vào ngân sách năm 2005. Cơ quan tài chính th c hi n chi chuy n ngu n t ngân sách năm 2004 sang ngân sách năm 2005
  3. th c hi n ti p; Kho b c nhà nư c chuy n s dư k ho ch thanh toán v n ( n h t th i gian ch nh lý quy t toán c a t ng c p ngân sách) c a các công trình ư c kéo dài th i gian th c hi n và thanh toán sang năm ngân sách 2005 s d ng ti p theo ch quy nh. Kho b c nhà nư c có trách nhi m t ng h p, báo cáo cơ quan tài chính ng c p trong th i h n 20 ngày sau khi h t th i gian ch nh lý quy t toán theo t ng c p ngân sách (theo Bi u s 02/KB ính kèm Thông tư này) theo t ng công trình. 5. K t thúc th i h n chi ngân sách năm 2004 nêu t i i m 1 M c I Thông tư này, Kho b c nhà nư c l p báo cáo s d ng d toán ngân sách năm 2004 c a ơn v d toán ngân sách c p I thu c t ng c p ngân sách g i cơ quan tài chính ng c p và g i Kho b c nhà nư c c p trên i v i ơn v d toán thu c ngân sách c p trên (theo Bi u s 01A/KB và 01B/KB ính kèm Thông tư này); th i h n c th như sau: - KBNN c p huy n: h n ch m nh t h t ngày 10/01/2005; - KBNN c p t nh: h n ch m nh t h t ngày 20/01/2005; - KBNN trung ương: ch m nh t h t ngày 31/01/2005. 6. Kho b c nhà nư c các c p có trách nhi m ôn c các ơn v thanh toán t m ng kinh phí (g m c t m ng u tư xây d ng cơ b n) trư c khi khóa s k toán cu i năm 2004. Trư ng h p n h t ngày 31/12/2004 i v i chi thư ng xuyên, h t ngày 31/1/2005 i v i chi u tư xây d ng cơ b n, s dư t m ng kinh phí chưa th t c thanh toán, ư c ti p t c thanh toán trong th i gian ch nh lý quy t toán c a t ng c p ngân sách và quy t toán vào ngân sách năm 2004 theo ch quy nh. H t th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách, s dư t m ng còn l i không ư c thanh toán ti p, tr các trư ng h p c bi t quy nh t i i m 6.1 và i m 6.2 M c I Thông tư này. 6.1. Trư ng h p kinh phí t m ng theo ch thu c d toán ngân sách năm 2004 c a ơn v s d ng ngân sách không ch ng t thanh toán trong th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách mà c n chuy n sang năm 2005 th c hi n ti p, ơn v s d ng ngân sách báo cáo ơn v d toán ngân sách c p trên tr c ti p (kèm theo các tài li u liên quan, xác nh n c a Kho b c nhà nư c nơi giao d ch v s dư t m ng kinh phí); ơn v d toán ngân sách c p I t ng h p, báo cáo cơ quan tài chính ng c p (kèm theo các tài li u liên quan, b n t ng h p s dư t m ng kinh phí c a t ng ơn v s d ng ngân sách và b n i chi u, xác nh n c a Kho b c nhà nư c nơi ơn v s d ng ngân sách giao d ch) cơ quan tài chính ng c p xem xét, gi i quy t; tr các trư ng h p ư c chuy n sang năm 2005 theo ch quy nh t i i m 6.2 M c I Thông tư này. Th i h n g i h sơ n cơ quan tài chính ng c p: i v i ngân sách trung ương, trư c ngày 31/5/2005; i v i ngân sách a phương, do U ban nhân dân quy t nh, nhưng ph i m b o th i h n t ng h p báo cáo quy t toán c a ngân sách các c p theo quy nh. Cơ quan tài chính ch xem xét các h sơ g i n trong th i h n quy nh. Trư ng h p ư c cơ quan có thNm quy n cho phép chuy n s dư t m ng kinh phí sang ngân sách năm 2005 thì thanh toán và quy t toán vào ngân sách năm 2005. H t th i gian ch nh lý quy t toán c a c p ngân sách, n u không có s ng ý b ng văn b n c a cơ quan tài chính ng c p cho chuy n t m ng sang ngân sách năm 2005, Kho b c nhà nư c th c hi n thu h i s dư t m ng b ng cách ghi t m ng các nhóm m c chi tương ng thu c d toán giao cho ơn v năm 2005, gi m chi t m ng ngân sách năm 2004; n u d toán năm 2005 không b trí các nhóm m c chi ó ho c b trí ít hơn s ph i thu h i t m ng, Kho b c nhà nư c thông báo cho cơ quan tài chính ng c p có bi n pháp x lý. 6.2. S dư t m ng kinh phí n h t th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách năm 2004 theo t ng c p ngân sách ư c chuy n sang ngân sách năm 2005 theo ch quy nh, g m: a. T m ng kinh phí c a các chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 2001- 2005; b. T m ng kinh phí ho t ng c a các cơ quan ng C ng s n Vi t Nam; c. T m ng kinh phí i v i các nhi m v ư c khoán chi c a các ơn v th c hi n cơ ch khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính theo qui nh t i Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph và các ơn v ư c Th tư ng Chính ph quy t nh khoán kinh phí ho t ng; d. T m ng kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a ơn v s nghi p có thu ư c c p có thNm quy n quy t nh cho phép th c hi n cơ ch t ch tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph ; e. T m ng kinh phí h tr ho t ng sáng t o tác phNm, công trình văn hoá ngh thu t, báo chí theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 52/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 29/8/2003 c a liên B Văn hoá thông tin- B Tài chính (tr s t m ng kinh phí h tr ho t ng thư ng xuyên). g. Nh ng kho n t m ng v n u tư xây d ng cơ b n theo ch quy nh. Kho b c nhà nư c có trách nhi m làm th t c chuy n s dư t m ng sang ngân sách năm 2005 thanh toán và quy t toán vào ngân sách năm 2005 theo ch qui nh; ng th i t ng h p (chi ti t theo t ng ơn v d toán ngân sách c p I- Bi u s 01A/KB ính kèm Thông tư này) g i cơ quan tài chính ng c p trong th i h n 20 ngày sau khi h t th i gian ch nh lý quy t toán theo t ng c p ngân sách.
  4. 6.3. S dư t m ng ư c chuy n sang năm 2005 thanh toán, quy t toán (quy nh i m 6.1 và i m 6.2 M c I Thông tư này), Kho b c nhà nư c làm th t c chuy n s dư t m ng c a ơn v s d ng ngân sách năm 2004 sang t m ng ngân sách năm 2005; cơ quan tài chính làm th t c chi chuy n ngu n t ngân sách năm 2004 sang ngân sách năm 2005. 7. i v i d toán ngân sách năm 2004 ư c chuy n sang ngân sách năm 2005 thanh toán quy nh t i i m 4.1, i m 6.1 M c I Thông tư này, cơ quan tài chính có trách nhi m thông báo cho ơn v d toán ngân sách c p I, chi ti t c th t ng ơn v s d ng ngân sách (chi ti t theo 4 nhóm m c quy nh t i Thông tư s 79/2003/TT- BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính), ng g i Kho b c nhà nư c cùng c p ph i h p th c hi n. ơn v d toán c p I thông báo cho t ng ơn v s d ng ngân sách theo m u bi u quy nh v phân b , giao d toán. 8. S dư tài kho n ti n g i kinh phí u quy n (g m c chi thư ng xuyên và u tư xây d ng cơ b n) n h t ngày 31/12/2004, Kho b c nhà nư c ph i n p tr cho c p ngân sách u quy n và h ch toán gi m chi c a c p ngân sách u quy n theo quy nh. Trư ng h p c n s d ng ti p, cơ quan tài chính nh n kinh phí u quy n báo cáo cơ quan tài chính u quy n (kèm h sơ tài li u liên quan và xác nh n c a Kho b c nhà nư c v s dư tài kho n kinh phí u quy n ã n p tr c p ngân sách u quy n) xem xét, x lý theo th i h n quy nh t i i m 4 M c I Thông tư này. 9. Các kho n thu ư c l i chi t i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và ư c qu n lý qua ngân sách nhà nư c ph i th c hi n ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nư c theo ch quy nh. Vi c th c hi n ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nư c ph i k t thúc ch m nh t trư c khi h t th i gian ch nh lý quy t toán c a t ng c p ngân sách theo quy nh hi n hành. 10. V n vay n , vi n tr ngoài nư c th c hi n ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nư c năm 2004 theo quy nh hi n hành. Cơ quan tài chính khi làm th t c ghi thu, ghi chi ph i kèm theo thông tri duy t y d toán, b n kê s ti n theo t ng ơn v s d ng, Chương, Lo i, Kho n, M c và Ti u m c theo quy nh c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành g i cho ơn v d toán c p I tr c thu c ho c cơ quan tài chính c p dư i (trong trư ng h p b sung cho ngân sách c p dư i) và Kho b c nhà nư c ng c p th c hi n h ch toán, quy t toán y vào ngân sách theo úng ch quy nh. S ghi thu, ghi chi vào niên ngân sách năm nào thì quy t toán vào ngân sách năm ó. 11. S quy t toán chi ngân sách năm 2004 là s chi ã th c thanh toán theo ch quy nh và s chi chuy n ngu n t ngân sách năm 2004 sang ngân sách năm 2005 theo quy nh. 12. Cơ quan tài chính, Kho b c nhà nư c và cơ quan thu (Thu và H i quan) ng c p ôn c các cơ quan liên quan x lý ho c x lý theo thNm quy n s t m thu, t m gi n p vào ngân sách nhà nư c theo ch quy nh; th c hi n i chi u s thu ngân sách nhà nư c phát sinh trên a bàn và s thu, chi ngân sách các c p (k c s thu, chi b sung gi a ngân sách các c p và s thu trái phi u, tín phi u c a ngân sách trung ương) m b o kh p úng c v t ng s và chi ti t theo Chương, Lo i, Kho n, M c và Ti u m c c a M c l c ngân sách nhà nư c trư c khi khoá s k toán cu i năm. II. CÔNG TÁC QUY T TOÁN VÀ BÁO CÁO QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004: 1. Quy t toán chi chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 2001-2005 th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 35/2002/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/4/2002 c a liên B Tài chính- Khoa h c công ngh và môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) và Thông tư liên t ch s 101/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/10/2004 c a liên B Tài chính- B Khoa h c và Công ngh ; căn c vào kh i lư ng công vi c ã hoàn thành trong năm 2004, các ơn v ch trì th c hi n tài, d án có trách nhi m báo cáo quy t toán kinh phí theo niên ngân sách v i Ban ch nhi m chương trình. Ban ch nhi m chương trình xét duy t, l p báo cáo quy t toán ngân sách c a Chương trình năm 2004 g i B Khoa h c và Công ngh , B Tài chính. B Khoa h c và Công ngh th c hi n ánh giá, công nh n k t qu nghiên c u khoa h c, xác nh n kh i lư ng công vi c ã th c hi n năm 2004 c a t ng chương trình g i B Tài chính ch m nh t trư c ngày 01/10/2005. Riêng các chương trình th c hi n các cơ quan Qu c phòng, An ninh và cơ quan ng C ng s n Vi t Nam th c hi n quy t toán theo quy nh v qu n lý tài chính hi n hành. 2. Các doanh nghi p ư c h tr kinh phí nghiên c u khoa h c có trách nhi m l p báo cáo quy t toán theo niên ngân sách 2004 g i B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh . B Khoa h c và Công ngh duy t quy t toán và t ng h p vào báo cáo quy t toán c a B Khoa h c và Công ngh , kèm báo cáo thuy t minh theo quy nh, g i B Tài chính ch m nh t trư c ngày 01/10/2005. 3. Cơ quan tài chính th c hi n thu h kinh phí công oàn cho cơ quan Liên oàn lao ng các c p theo phương pháp trích t d toán ngân sách nhà nư c giao cho các ơn v d toán ngân sách n p cơ quan Liên oàn lao ng theo ch qui nh, Kho b c nhà nư c và các ơn v d toán ngân sách c p I ph i h ch toán và quy t toán chi ngân sách nhà nư c v trích n p kinh phí công oàn theo úng Chương, Lo i, Kho n, M c và Ti u m c c a ơn v d toán ngân sách c p I. 4. i v i các cơ quan hành chính nhà nư c ang th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph , các ơn v s nghi p có thu th c hi n theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph , vi c quy t toán th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08/02/2002 c a B Tài chính-Ban T ch c cán
  5. b Chính ph (nay là B N i v ), Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 và i m 5 M c II Thông tư s 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002 c a B Tài chính và các quy nh hi n hành. 5. Các ơn v d toán ngân sách c p I l p báo cáo quy t toán y s kinh phí ngân sách nhà nư c mà các ơn v d toán ngân sách tr c thu c ã s d ng (bao g m c vi n tr không hoàn l i- ph n ã làm th t c h ch toán vào niên ngân sách 2004), g i cơ quan tài chính ng c p trong th i h n theo ch quy nh. Báo cáo quy t toán c a các ơn v d toán ngân sách c p I ph i kh p úng v i s li u c a các ơn v d toán ngân sách tr c thu c ư c cơ quan có thNm quy n duy t, thông báo v t ng s và chi ti t theo Chương, Lo i, Kho n, M c theo m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. Khi duy t, thNm nh quy t toán i v i báo cáo quy t toán c a ơn v d toán ngân sách, s chưa i u ki n quy t toán thì ơn v , cơ quan có thNm quy n duy t, thNm nh quy t toán ph i th c hi n x lý theo ch quy nh. 6. Các ơn v d toán ngân sách, các a phương ư c thanh tra, ki m toán ph i x lý d t i m các ki n ngh c a cơ quan thanh tra, ki m toán. Các ơn v d toán ngân sách g i báo cáo k t qu x lý các ki n ngh c a cơ quan thanh tra, Ki m toán Nhà nư c v ơn v d toán c p trên; ơn v d toán ngân sách c p I t ng h p, báo cáo cơ quan tài chính ng c p theo Bi u s 12 Ph l c s 8 quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. Cơ quan tài chính c p dư i t ng h p, g i cơ quan tài chính c p trên theo Bi u s 11 Ph l c s 8 quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. 7. Báo cáo thuy t minh quy t toán ngân sách c a các ơn v d toán ngân sách và ngân sách các c p chính quy n a phương ph i gi i trình rõ, chi ti t nguyên nhân tăng, gi m thu, chi i v i t ng nhi m v , t ng lĩnh v c so v i d toán ư c cơ quan có thNm quy n giao. i v i ngân sách các c p chính quy n a phương, quy t toán ngân sách năm 2004 còn ph i thuy t minh chi ti t: thu khác ngân sách, chi khác ngân sách; s d ng d phòng; s d ng s tăng thu c a ngân sách a phương; s d ng thư ng vư t thu t ngân sách c p trên; tình hình th c hi n các nhi m v quan tr ng như: Quy t nh s 168/2001/Q -TTg ngày 30/10/2001, s 186/2001/Q -TTg ngày 07/12/2001, s 173/2001/Q -TTg ngày 06/11/2001 c a Th tư ng Chính ph ; tình hình th c hi n l p, s d ng Qu khám ch a b nh cho ngư i nghèo theo Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph ; tình hình th c hi n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên (không k các kho n chi lương và ph c p lương) th c hi n c i cách ti n lương theo ch quy nh, tình hình th c hi n Quy t nh s 120/2004/Q - TTg ngày 05/7/2004 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i các n n nhân b nhi m ch t c màu da cam... kèm theo báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách a phương. 8. i v i kinh phí u quy n: L p và báo cáo quy t toán kinh phí u quy n th c hi n theo qui nh t i i m 9 M c V Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành, quy t toán ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n có liên quan c a B Tài chính. 9. Báo cáo quy t toán chi t ngu n v n phát hành công trái giáo d c, ngu n trái phi u Chính ph và ngu n v n u tư c bi t theo Quy t nh s 216/Q -TTg ngày 25/3/2002, th c hi n như sau: 9.1. Chi kiên c hoá trư ng, l p h c t ngu n v n công trái giáo d c ư c t ng h p vào quy t toán ngân sách c a ơn v d toán và ngân sách a phương theo quy nh; 9.2. Chi u tư các công trình tr ng i m v giao thông, thu l i t ngu n trái phi u Chính ph , chi u tư các công trình t ngu n v n c bi t theo Quy t nh s 216/Q -TTg, các ơn v d toán ngân sách, Kho b c nhà nư c và cơ quan tài chính các c p không t ng h p chung vào quy t toán c a ơn v , c a a phương; 9.3. Các ơn v s d ng ngân sách báo cáo ơn v d toán c p trên, ơn v d toán ngân sách c p I có trách nhi m t ng h p, báo cáo cơ quan tài chính ng c p, cơ quan tài chính c p dư i có trách nhi m t ng h p, báo cáo cơ quan tài chính c p trên chi ti t s quy t toán chi kiên c hoá trư ng, l p h c t ngu n v n công trái giáo d c, s quy t toán chi u tư công trình tr ng i m v giao thông, thu l i t ngu n trái phi u Chính ph , s quy t toán chi u tư t ngu n c bi t theo Quy t nh s 216/Q -TTg theo m c l c ngân sách nhà nư c, g i kèm theo báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2004; B Tài chính t ng h p vào báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách nhà nư c theo quy nh. 10. U ban nhân dân các c p g i báo cáo quy t toán ngân sách năm 2004 n cơ quan tài chính c p trên theo th i h n quy nh. Sau khi H i ng nhân dân phê chuNn quy t toán ngân sách năm 2004, trong ph m vi 5 ngày, cơ quan tài chính có trách nhi m g i quy t toán ã ư c H i ng nhân dân phê chuNn n cơ quan tài chính c p trên t ng h p quy t toán ngân sách nhà nư c theo qui nh. Trư ng h p quy t toán ư c H i ng nhân dân phê chuNn có thay i so v i báo cáo quy t toán U ban nhân dân ã g i cơ quan tài chính c p trên, còn ph i g i ph n s a i b sung. 11. M u bi u báo cáo quy t toán năm 2004: Th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003, Thông tư s 10/2004/TT-BTC ngày 19/2/2004 c a B Tài chính, Quy t nh s 130/2003/Q -BTC ngày 18/8/2003 c a B trư ng B Tài chính và hư ng d n t i Thông tư này. C th g m: 11.1. Các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p l p, g i báo cáo quy t toán theo quy nh t i Thông tư s 10/2004/TT-BTC ngày 19/2/2004 c a B Tài chính hư ng d n duy t, thNm nh quy t toán ngân sách và các bi u: Bi u s 12 Ph l c s 8 ính kèm Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính v báo cáo th c hi n ki n ngh thanh tra, ki m tra, ki m toán; Bi u s 02/ VDT ính kèm Thông tư này. ơn v d toán ngân sách c p I thu c ngân sách trung ương ( i v i B Qu c phòng, B Công an th c hi n theo quy nh
  6. riêng) g i báo cáo quy t toán v B Tài chính 02 b n kèm theo files d li u i n t (trong ó g i v V Ngân sách nhà nư c 01 b n b ng văn b n và kèm theo files d li u i n t ho c truy n thư i n t theo a ch email: tqtns@mof.gov.vn); ng th i g i Ki m toán Nhà nư c 01 b n báo cáo quy t toán (b ng văn b n). 11.2. S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c trung ương l p báo cáo thuy t minh quy t toán và báo cáo thu ngân sách nhà nư c; thu, chi ngân sách a phương năm 2004 trình U ban nhân dân c p t nh duy t g i v B Tài chính, ng g i Ki m toán Nhà nư c theo úng các m u bi u quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 (bao g m: Bi u s 35,39,43, 45,53,54 t i Ph l c 6; Bi u s 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11/QT t i Ph l c 8), Bi u s 02/ VDT v thu, chi t ngu n s nghi p c a các ơn v s nghi p có thu th c hi n theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph ính kèm Thông tư này; ng th i g i files d li u i n t v B Tài chính (V Ngân sách nhà nư c) ho c truy n thư i n t theo a ch email: tqtns@mof.gov.vn. i v i báo cáo kinh phí ngân sách trung ương u quy n, l p và g i báo cáo theo quy nh t i i m 8 M c II Thông tư này. 11.3. Th i h n g i báo cáo quy t toán ngân sách năm 2004 th c hi n theo quy nh t i i m 7.4.2 M c V Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. Quá th i h n trên, các ơn v d toán ngân sách I và ngân sách c p dư i tr c thu c không g i báo cáo quy t toán năm úng th i gian quy nh, s b t m ình ch c p kinh phí ngân sách cho n khi nh n ư c báo cáo quy t toán năm, tr các kho n: lương, ph c p lương, tr c p, h c b ng và m t s kho n chi c p thi t theo quy nh c a B trư ng B Tài chính. 11.4. ng th i v i vi c báo cáo nh kỳ hàng năm theo qui nh t i Quy t nh s 130/2003/Q -BTC ngày 18/8/2003 c a B trư ng B Tài chính và hư ng d n t i công văn s 3837/TC- T ngày 19/4/2002 c a B Tài chính v quy t toán v n xây d ng cơ b n hàng năm và các bi u báo cáo theo i m 4.3, i m 5 và i m 6.2 M c I Thông tư này, Kho b c nhà nư c báo cáo cơ quan tài chính ng c p tình hình s d ng kinh phí và k t qu x lý các lo i s dư theo các bi u ính kèm Thông tư này như sau: - Báo cáo s d ng kinh phí ngân sách (Bi u s 01A/KB, 01B/KB); - Báo cáo s d ng v n u tư ư c thông báo năm 2004 i v i các d án, công trình ư c phép th c hi n và thanh toán kéo dài sang năm 2005 (Bi u s 02/KB). - Báo cáo t ng h p s d ng v n u tư xây d ng cơ b n ư c thông báo niên ngân sách 2004 (Bi u s 03/KB). Th i h n Kho b c nhà nư c g i các báo cáo trên trong ph m vi 20 ngày sau khi h t th i gian ch nh lý quy t toán theo t ng c p ngân sách. Riêng i v i báo cáo s d ng kinh phí (Bi u s 01A/KB, 01B/KB), Kho b c nhà nư c g i báo cáo s li u n h t ngày 31/12/2004 theo quy nh t i i m 5 M c I Thông tư này, báo cáo s li u n h t th i gian ch nh lý quy t toán ngân sách trong th i h n 20 ngày sau khi h t th i gian ch nh lý quy t toán theo t ng c p ngân sách. III. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành i v i công tác khoá s k toán cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2004. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Kho b c nhà nư c có trách nhi m hư ng d n các ơn v tr c thu c và c p dư i th c hi n công tác khóa s và l p, báo cáo quy t toán ngân sách năm 2004 theo quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n nh k p th i v B Tài chính xem xét, hư ng d n c th . Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản