Thông tư số 114/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư số 114/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 114/1998/TT-BTC về việc thực hiện Hiệp định vay Tây Ban Nha cho dự án đầu tư mở rộng nhà máy đường Sông Con, Nghệ An do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 114/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 114/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 114/1998/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 1998 V VI C HƯ NG D N TH C HI N HI P NNH VAY TÂY BAN NHA CHO D ÁN U TƯ M R NG NHÀ MÁY Ư NG SÔNG CON, NGH AN Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 05/8/1997 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); Căn c Quy t nh s 306/TTg ngày 09/5/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư m r ng nhà máy ư ng Sông Con, Ngh An (sau ây g i là "D án"); Căn c Hi p nh vay ưu ãi c a Chính ph Tây Ban Nha tr giá 6,8 tri u USD ký ngày 10/7/1998 (sau ây g i là "Hi p nh vay Chính ph ") gi a B Tài chính và Cơ quan tín d ng nhà nư c Tây Ban Nha (sau ây g i là "ICO") tài tr cho 50% tr giá H p ng cung c p thi t b cho d án; Căn c Công văn 415/CP-KTN ngày 16/4/1998 c a Chính ph v vi c giao cho B Tài chính b o lãnh kho n vay tín d ng thương m i 6,8 tri u USD theo Hi p nh tín d ng ký ngày 02/6/1998 (sau ây g i là "Hi p nh tín d ng") gi a Xí nghi p ư ng - Rư u Sông Con, Ngh An và Ngân hàng Banco Bilbao Vizcaya, S.A., Tây Ban Nha (sau ây g i là "BBV") tài tr cho 50% tr giá còn l i c a H p ng cung c p thi t b cho D án; Căn c Công văn s 749/CP-QHQT ngày 08/7/1998 c a Chính ph phê duy t n i dung Hi p nh vay Chính ph và cơ ch cho vay l i i v i ph n vay ưu ãi theo Hi p nh vay Chính ph . B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. CÁC QUY NNH CHUNG: 1. V n vay ưu ãi c a Chính ph Tây Ban Nha thông qua ICO là kho n vay n nư c ngoài c a Chính ph . Vì v y, toàn b ti n vay ư c h ch toán vào ngân sách nhà nư c. B Tài chính có trách nhi m tr n cho phía nư c ngoài khi n h n. Ch u tư (Xí nghi p ư ng - Rư u Sông Con Ngh An) có trách nhi m s d ng v n úng m c ích, phù h p v i các i u ki n quy nh trong Hi p nh vay Chính ph và hoàn tr cho ngân sách nhà nư c theo úng quy nh t i H p ng cho vay l i ký v i T ng c c u tư phát tri n - B Tài chính. T ng c c u tư phát tri n ch u trách nhi m th c hi n vi c cho vay l i và thu h i n i v i Ch u tư và ư c hư ng phí cho vay l i ngu n v n tín d ng Nhà nư c theo quy nh hi n hành.
  2. 2. V n vay tín d ng thương m i c a BBV là v n vay c a doanh nghi p (Xí nghi p ư ng - Rư u Sông Con, Ngh An tr c ti p vay v n c a BBV) theo phương th c t vay, t ch u trách nhi m tr n theo các i u ki n ã cam k t trong Hi p nh tín d ng. Hi p nh tín d ng này ư c B Tài chính b o lãnh (b o lãnh Chính ph ). II. CÁC QUY NNH C TH : D án u tư m r ng Nhà máy ư ng Sông Con v i tr giá thi t b và công ngh nh p khNu theo H p ng thương m i ký ngày 02/12/1997 (sau ây g i là "H p ng") gi a Xí nghi p ư ng - Rư u Sông Con, Ngh An và T p oàn BBV Trade, S.A., Tây Ban Nha là 13,6 tri u USD s ư c tài tr t hai ngu n sau: - Vay ưu ãi c a Chính ph Tây Ban Nha 6,8 tri u USD (50%). - Vay tín d ng thương m i 6,8 tri u USD (50%) theo các i u ki n c a OECD, có b o lãnh Chính ph . Tr giá H p ng nói trên ã bao g m c phí b o hi m tín d ng tr cho Cơ quan b o hi m tín d ng xu t khNu Tây Ban Nha (CESCE) i v i ph n vay tín d ng thương m i. 1. i v i Hi p nh vay Chính ph : i u ki n vay c a Hi p nh vay Chính ph như sau: - Tr giá vay: 6,8 tri u USD. Ti n vay ư c s d ng thanh toán 50% tr giá H p ng. - Th i h n vay: 30 năm, trong ó có 10 năm ân h n tính t ngày Hi p nh vay Chính ph có hi u l c. - Lãi su t vay: c nh 0,3%/năm. - Phí cam k t: 0,25%/năm tính trên s v n chưa rút và b t u tính sau 4 tháng k t ngày Hi p nh vay Chính ph có hi u l c, ư c tr 6 tháng/l n. - Phí qu n lý: 0,15% tính trên tr giá vay, tr m t l n vào ngày tr lãi u tiên. - Lãi ph t: 5%/năm. B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) s cho Ch u tư vay l i ph n v n vay theo Hi p nh vay Chính ph theo các i u ki n c th sau: - Ch u tư ph i nh n n v i T ng c c u tư phát tri n (tính b ng USD) toàn b ph n v n vay theo Hi p nh vay Chính ph . - Lãi su t cho vay l i: 1% năm, trong ó ã bao g m phí cho vay l i do h th ng T ng c c u tư phát tri n thu là 0,2%/năm và các lo i phí ngoài nư c theo quy nh c a Hi p nh vay Chính ph . B Tài chính s chuy n tr tr c ti p cho phía nư c ngoài
  3. các kho n phí thu theo quy nh c a Hi p nh vay Chính ph (phí cam k t, phí qu n lý), sau ó s thu l i t Ch u tư qua lãi su t cho vay l i nói trên. - Th i h n cho vay l i: 20 năm, trong ó có 10 năm ân h n tính t ngày Hi p nh vay Chính ph có hi u l c. - M c lãi ph t ch m tr do T ng c c u tư phát tri n quy nh c th trong H p ng cho vay l i ký v i Ch u tư, nhưng không th p hơn m c lãi ph t quy nh trong Hi p nh vay Chính ph nêu trên và th i gian ch m tr không ư c quá 6 tháng. 2. i v i Hi p nh tín d ng ư c B Tài chính b o lãnh: i u ki n vay c a Hi p nh tín d ng như sau: - Tr giá vay: 6,8 tri u USD. - Lãi su t vay: c nh 6,58%/năm. - Th i h n vay: 8,5 năm, b t u tr v n vay g c 6 tháng sau khi ký Gi y ch ng nh n hoàn thành t m th i (Provisional Acceptance Certificate). - Phí cam k t: 0,2%/năm tính trên s v n chưa rút và tính t khi Hi p nh tín d ng có hi u l c, và ư c tr 6 tháng/l n. - Phí qu n lý: 0,4% tính trên tr giá vay, tr m t l n sau 30 ngày k t ngày ký Hi p nh tín d ng. - Lãi ph t: 1%/năm c ng thêm vào lãi su t vay nói trên. 3. Hư ng d n i v i vi c rút v n và tr n : a. V n i ng: D án thu c di n vay l i v n vay ODA c a Chính ph Tây Ban Nha theo Quy t nh u tư c a Th tư ng Chính ph ( i u 1, Quy t nh s 306/TTg ngày 09/5/1997). V n i ng trong nư c bao g m v n vay trong nư c theo ch hi n hành, v n t có c a Ch u tư và v n huy ng t các ngu n khác. Do ó, theo Ngh nh s 87/CP ngày 05/8/1997 c a Chính ph , Ch u tư có trách nhi m tín toán cân i k ho ch v n i ng hàng năm (bao g m c ph n v n n p thu ) th c hi n d án. b. Rút v n vay Tây Ban Nha: Ch u tư căn c vào Hi p nh vay Chính ph , Hi p nh tín d ng và ti n H p ng thương m i ã ký xây d ng k ho ch rút v n nư c ngoài hàng năm g i cho B Tài chính. i v i ph n vay thu c Hi p nh vay Chính ph , B Tài chính s g i U quy n thanh toán (Payment Authorization) cho ICO rút v n t Qu vi n tr phát tri n
  4. (FAD) c a Chính ph Tây Ban Nha thanh toán l i cho Ngân hàng ph c v nhà cung c p (BBV). i v i ph n vay thu c Hi p nh tín d ng, Ch u tư ng th i là Ngư i vay theo Hi p nh này s g i L nh thanh toán ch ng t (Documentary Payment Order) cho BBV. Vi c thanh toán cho Nhà cung c p s ư c th c hi n t hai ngu n v n vay trên cơ s b ch ng t do Nhà cung c p xu t trình cho BBV theo quy nh t i H p ng thương m i. Căn c Quy t c th ng nh t v th c hành tín d ng ch ng t (b n năm 1993 do Phòng thương m i qu c t n hành - vi t t t UCP 500), BBV có trách nhi m ki m tra k b ch ng t và g i cho ICO B n ch ng nh n (Certification) xác nh n ch ng t ó phù h p v i H p ng thương m i rút v n t ph n vay theo Hi p nh vay Chính ph , và/ho c BBV s tr c ti p cho vay thanh toán theo L nh thanh toán ch ng t ph n vay theo Hi p nh tín d ng. Th t c c th như sau: + Thanh toán ti n t c c theo t l 15% tr giá H p ng: Sau khi ki m tra b ch ng t c a nhà cung c p, BBV s c p Gi y ch ng nh n Ngân hàng thanh toán (Payer Bank Certification) cho ICO rút v n t Hi p nh vay Chính ph . Ch u tư c n ngh BBV cung c p Gi y b o lãnh t c c cho kho n t c c 15% tr giá H p ng nêu trên. + Thanh toán theo t l 15% tr giá H p ng sau khi Cơ quan giám sát (Supervisory Agency) có báo cáo xác nh n Nhà cung c p Tây Ban Nha ã t hàng ít nh t 50% tr giá H p ng cho các ơn v s n xu t, BBV s rút v n t Hi p nh tín d ng thanh toán kho n ti n này. Ch u tư c n ngh Nhà cung c p ch nh m t công ty tư v n giám sát qu c t làm Cơ quan giám sát ti n hành ki m tra, giám sát vi c th c hi n H p ng. + Thanh toán ti n cung c p thi t b theo t ng chuy n giao hàng theo t l 65% tr giá hoá ơn giao hàng: Căn c vào l nh thanh toán ch ng t do Ch u tư c p, BBV s thay m t Ch u tư thanh toán tr c ti p cho Nhà cung c p căn c vào hoá ơn thương m i và các ch ng t giao hàng h p l khác do Nhà cung c p xu t trình theo quy nh trong H p ng thương m i. Ti n thanh toán ư c l y t các ngu n v n vay theo Hi p nh vay Chính ph và Hi p nh tín d ng theo t l tương ng 50/50. + Thanh toán theo t l 5% tr giá H p ng sau khi hoàn thành công trình: Căn c vào Gi y ch ng nh n hoàn thành t m th i (Provisional Axxeptance Certificate) ký gi a Ch u tư và Nhà cung c p và ã ký xác nh n b i Công ty thi t k TECNOAZUCAR (ho c Cơ quan giám sát nêu trên), BBV cũng s làm th t c rút v n thanh toán cho Nhà cung c p theo t l tương ng 50/50 t hai ngu n v n vay nói trên.
  5. Trư c khi thanh toán 5% nói trên, Ch u tư c n ngh BBV cung c p b o lãnh ngân hàng có tr giá tương ng (5% tr giá H p ng) v i th i h n 12 tháng (b ng th i h n b o hành theo H p ng thương m i). c. Qu n lý vi c cho vay l i và tr n v n vay: Ch u tư có trách nhi m thanh toán n úng h n cho BBV và th c hi n nghiêm ch nh các cam k t v i Bên cho vay theo quy nh trong Hi p nh tín d ng. Ch u tư có trách nhi m ký H p ng cho vay l i v i B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) theo các i u ki n cho vay l i nêu i m II.1 trên ây. M i l n nh n ư c thông báo rút v n theo Hi p nh vay Chính ph t ICO, B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) có trách nhi m thông báo cho Ch u tư s v n th c rút, l ch tr n và ngh Ch u tư n ký kh ư c nh n n . Th i i m nh n n là ngày ICO hoàn v n ã thanh toán cho BBV và ư c ghi trên thông báo rút v n c a ICO g i cho B Tài chính. T ng c c u tư phát tri n ch u trách nhi m ki m tra vi c s d ng v n vay, thu h i v n cho vay l i c a Chính ph và báo cáo B Tài chính tình hình thu h i v n cho vay l i. d. Ch báo cáo: Ch u tư có trách nhi m: - Báo cáo v i B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n, V Tài chính i ngo i), B K ho ch và u tư và cơ quan ch qu n theo nh kỳ 6 tháng m t l n v tình hình nh n, s d ng và hoàn tr v n vay c a Chính ph . - Báo cáo v i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) theo nh kỳ 6 tháng m t l n v tình hình thanh toán n cho BBV, tình hình tri n khai d án và k t qu tài chính c a doanh nghi p. - Cung c p báo cáo và các tài li u c n thi t khác cho các oàn ki m tra c a B Tài chính v tình hình th c hi n D án khi có yêu c u. III. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh Ch u tư, U ban nhân dân t nh Ngh An và các cơ quan liên quan ph n ánh k p th i v i B Tài chính xem xét gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản