Thông tư số 114/2007/TT-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
84
lượt xem
2
download

Thông tư số 114/2007/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 114/2007/TT-BQP về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trong quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 114/2007/TT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 114/2007/TT-BQP Hà N i, ngày 24 tháng 07 năm 2007 THÔNG TƯ QUY NNH CH CÔNG TÁC PHÍ, CH CHI TIÊU H I NGHN IV I CÁC CƠ QUAN, ƠN VN TRONG QUÂN I Thi hành Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và Ngh nh s 84/2006/N -CP ngày 18/3/2006 c a Chính ph quy nh v b i thư ng thi t h i, x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính trong th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; Căn c Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p; B Qu c phòng quy nh ch công tác phí cho quân nhân, cán b , công ch c qu c phòng i công tác trong nư c và ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan, ơn v quân i s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c như sau: A. CH CÔNG TÁC PHÍ I. QUY NNH CHUNG 1. Ch công tác phí quy nh t i Thông tư này là kho n chi phí tr cho ngư i i công tác trong nư c bao g m: Ti n tàu xe i l i, ph c p lưu trú, ti n thuê ch nơi n công tác, cư c hành lý, tài li u mang theo làm vi c (n u có). 2. Th trư ng cơ quan, ơn v ph i xem xét, cân nh c khi c ngư i i công tác (v s lư ng ngư i và th i gian i công tác) b o m hi u qu công tác, s d ng kinh phí ti t ki m và trong ph m vi d toán ngân sách hàng năm c a cơ quan, ơn v ã ư c c p có thNm quy n giao. 3. Các ơn v có trách nhi m thu x p nơi ăn, ngh cho ngư i n công tác t i ơn v mình. 4. Cơ quan, ơn v có ngư i n công tác không ư c s d ng kinh phí do ngân sách nhà nư c c p và các ngu n kinh phí khác chi các kho n công tác phí quy nh t i Thông tư này cho ngư i n công tác t i cơ quan, ơn v mình. 5. Các i u ki n ư c thanh toán công tác phí: 5.1. Có gi y công tác c a c p có thNm quy n ký duy t; 5.2. Th c hi n úng nhi m v ư c giao; 5.3. Có các ch ng t thanh toán theo quy nh.
  2. 6. Nh ng trư ng h p sau ây không ư c thanh toán công tác phí: 6.1. ơn v hành quân dã ngo i, hu n luy n di n t p, di chuy n a i m ho c i t p th khác có t ch c nuôi quân d c ư ng; 6.2. ơn v hành quân dã ngo i, hu n luy n di n t p, di chuy n a i m ho c i t p th khác có t ch c nuôi quân d c ư ng; 6.2. Nh ng ngày i u tr t i các b nh vi n, b nh xá, i ngũ i u tr , nhà ngh an dư ng, i u dư ng; nh ng ngày các tr m khách, nhà khách ch phân công công tác ho c gi i quy t chính sách; 6.3. Nh ng ngày h c trư ng, l p ào t o t p trung dài h n, ng n h n; 6.4. Nh ng ngày làm vi c riêng trong th i gian i công tác; 6.5. Nh ng ngày ư c giao nhi m v thư ng trú ho c bi t phái t i các a phương, ơn v ho c cơ quan khác. II. N I DUNG CÔNG TÁC PHÍ 1. Thanh toán ti n tàu xe: 1.1. Trư ng h p i công tác b ng phương ti n giao thông ư ng b , ư ng th y, ư ng s t: a) Quân nhân, cán b , công ch c qu c phòng i công tác s d ng các phương ti n giao thông công c ng n u có vé tàu, vé xe h p l thì ư c thanh toán ti n tàu, xe theo giá cư c thông thư ng nhà nư c quy nh (giá cư c thông thư ng là giá cư c c a các lo i phương ti n v n t i hành khách thông thư ng ví d như i v i tàu h a không ph i khoang có máy l nh, 4 giư ng tr xu ng; i v i ôtô không ph i ôtô t cxi;… và giá không bao g m các chi phí d ch v khác, ví d như: Tham quan du l ch, ti n ăn, các d ch v c bi t theo yêu c u…); b) Ti n tàu, xe ư c thanh toán bao g m: Ti n mua vé tàu, xe, cư c qua ò phà cho b n thân ngư i i công tác, phí s d ng ư ng b và cư c chuyên ch tài li u ph c v cho chuy n i công tác (n u có) mà ngư i i công tác tr c ti p chi tr ; c) Trư ng h p ngư i i công tác b ng phương ti n c a ơn v (ôtô, mô tô, tàu th y, máy bay quân s ,…), ho c phương ti n do ơn v thuê thì không ư c thanh toán ti n tàu, xe. 1.2. Trư ng h p i công tác b ng phương ti n máy bay: Quân nhân, công ch c, viên ch c qu c phòng i công tác ư c thanh toán ti n vé máy bay; ti n cư c phương ti n v n t i công c ng thông thư ng t nơi xu t phát i sân bay và ngư c l i (n u có) bao g m: a. i v i các i tư ng lãnh o c p cao th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c;
  3. b. H ng gh thương gia (Business ho c C class) dành cho cán b lãnh o ang hư ng ph c p ch c v lãnh o có h s t 1,3 tr lên; c. H ng gh thư ng dành cho các i tư ng còn l i. Ch huy các ơn v căn c vào kinh phí chi cho công tác phí hàng năm ư c c p có thNm quy n thông báo và yêu c u công tác, xem xét quy t nh cho cán b i công tác b ng phương ti n máy bay. 1.3. Trư ng h p ngư i i công tác t túc phương ti n (k c i b ): Quân nhân, cán b , công ch c qu c phòng ư c c i công tác, nhưng ph i t túc phương ti n (k c i b ) cách tr s cơ quan t 10km tr lên ( i v i khu v c vùng cao, h i o; mi n núi khó khăn, vùng sâu) và t 15 km tr lên ( i v i vùng còn l i) thì ư c cơ quan, ơn v thanh toán ti n tàu, xe theo giá cư c ôtô v n t i hành khách công c ng thông thư ng t i a phương cho s km th c i. Trư ng h p không xác nh ư c giá cư c ôtô v n t i hành khách công c ng thông thư ng t i a phương thì thanh toán v i m c 1.000 ng/km th c i i v i vùng núi cao, biên gi i, h i o; 500 ng/km th c i i v i vùng còn l i. 2. Ph c p lưu trú: Ph c p lưu trú ư c tính t ngày b t u i công tác n khi tr v cơ quan, ơn v (bao g m th i gian i ư ng, th i gian lưu trú t i nơi n công tác); m c chi c th như sau: - Th i gian i trên ư ng (t 5 gi /ngày tr lên; ho c t 150 km/ngày tr lên i v i khu v c vùng cao, h i o, mi n núi khó khăn, vùng sâu và 300 km/ngày tr lên i v i vùng còn l i): 70.000 ng/ngày. - Th i gian lưu trú t i ơn v nơi n công tác (k c trư ng h p i và v trong ngày không t ư c s gi /ngày ho c km/ngày theo quy nh trên): 30.000 ng/ngày. 3. Thanh toán ti n thuê phòng ngh t i nơi n công tác: 3.1. Các ơn v ph i s d ng nhà khách, tr m khách, doanh tr i thu x p ch cho quân nhân, cán b , công ch c qu c phòng n công tác t i ơn v mình. 3.2. Trư ng h p c bi t, có lý do chính áng như ph i ng êm trên ư ng i công tác ho c n công tác t i các cơ quan, ơn v không có nhà khách, không b trí ư c ch ngh cho khách thì ư c thanh toán ti n thuê phòng ngh t i nơi n công tác, nhưng ph i có xác nh n c a ơn v nơi n công tác. M c chi ti n thuê phòng ngh ư c thanh toán theo hóa ơn thu ti n th c t , nhưng t i a không quá các m c quy nh sau: + i công tác qu n thu c thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh: không quá 150.000 ng/ngày/ngư i; + i công tác qu n thu c thành ph tr c thu c Trung ương: không quá 140.000 ng/ngày/ngư i;
  4. + i công tác t i huy n thu c các thành ph tr c thu c Trung ương, t i thành ph , th xã thu c t nh: không quá 120.000 ng/ngày/ngư i; + i công tác t i các vùng còn l i: không quá 100.000 ng/ngày/ngư i. Trư ng h p m c ti n nêu trên không thuê ch ngh ư c cơ quan, ơn v thanh toán theo giá thuê phòng th c t (có hóa ơn h p pháp), nhưng t i a không quá 300.000 ng/ngày/phòng 2 ngư i; trư ng h p i công tác m t mình ho c oàn công tác có l ngư i ho c l ngư i khác gi i thì ư c thanh toán m c giá thuê phòng không quá 300.000 ng/ngày/phòng. 4. Thanh toán khoán ti n công tác phí theo tháng: Trư ng h p quân nhân, cán b , công ch c qu c phòng thư ng xuyên ph i i công tác t 10 ngày/tháng tr lên, trong ph m vi a bàn ho c khu v c nh t nh ư c thanh toán ti n công tác phí khoán tháng t i a không quá 200.000 ng/ngư i/tháng. 5. Trư ng h p i công tác theo oàn công tác liên ngành, liên cơ quan trong quân i thì: cơ quan, ơn v c ngư i i công tác có trách nhi m thanh toán ti n công tác phí cho ngư i thu c cơ quan mình c i công tác. Trư ng h p cán b quân i ư c c tham gia các oàn công tác liên B (do các B , ngành ngoài quân i ch trì ho c cán b ngoài quân i tham gia oàn công tác do B Qu c phòng ch trì), n u t ch c i theo oàn t p trung thì cơ quan, ơn v ch trì oàn công tác ch u trách nhi m chi ti n tàu xe i l i và cư c hành lý, tài li u mang theo làm vi c (n u có) cho ngư i i công tác trong oàn; n u không i t p trung theo oàn mà ngư i i công tác t i n nơi công tác thì cơ quan, ơn v c ngư i i công tác thanh toán ti n tàu xe i l i và cư c hành lý, tài li u mang theo làm vi c (n u có) cho ngư i i công tác. Cơ quan, ơn v c ngư i i công tác có trách nhi m thanh toán ti n ph c p lưu trú, ti n thuê ch cho ngư i thu c cơ quan mình c i công tác. B. CH CHI TIÊU H I NGHN: I. QUY NNH CHUNG 1. Các cơ quan, ơn v t ch c h i ngh (g m: H i ngh quân chính, t ng k t hàng năm; h i ngh chuyên tri n khai các ch chính sách; h i ngh t p hu n chuyên môn, nghi p v , k thu t; h i thi k thu t chuyên môn gi i…) ph i ư c nghiên c u s p x p a i m h p lý, th c hi n l ng ghép các n i dung, công vi c c n x lý m t cách h p lý cân nh c quy t nh thành ph n, s lư ng i bi u và ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t b ng văn b n. i v i h i ngh cơ quan ng các c p có s d ng kinh phí do ngân sách nhà nư c c p ư c áp d ng ch chi tiêu h i ngh theo quy nh t i thông tư này. 2. Các cơ quan, ơn v t ch c h i ngh ph i th c hi n theo úng ch chi tiêu quy nh t i Thông tư này và trong ph m vi d toán ngân sách hàng năm ư c c p có thNm quy n thông báo; không phô trương hình th c, không ư c t ch c liên hoan,
  5. chiêu ãi, thuê bi u di n văn ngh , không chi các ho t ng k t h p tham quan, ngh mát, không chi quà t ng, quà lưu ni m. 3. ơn v t ch c h i ngh có trách nhi m ph i t n d ng cơ s v t ch t s n có như: H i trư ng, h th ng ánh sáng, loa ài, phương ti n ghi âm, ghi hình, trang tư ng, trang trí; s d ng nhà khách, doanh tr i b trí t o i u ki n thu n l i v ch ăn, ch ngh cho i bi u và phương ti n ưa ón i bi u, ph c v h i ngh . 4. Cơ quan, ơn v t ch c h i ngh ư c chi h tr ti n ăn, ti n thuê ch ngh , ti n i l i cho i bi u ngoài quân i ư c m i không thu c di n hư ng lương t ngân sách Nhà nư c theo quy nh t i Thông tư này. Không ư c h tr ti n ăn, ti n thuê ch ngh , ti n i l i i v i i bi u là quân nhân, cán b , công ch c, viên ch c hư ng lương t ngân sách Nhà nư c, i bi u t các doanh nghi p. i bi u d h i ngh t tr ti n ăn, ngh b ng ti n công tác phí và m t ph n ti n lương c a mình. 5. Th i gian t ch c các cu c h i ngh ư c áp d ng theo quy nh t i Quy t nh s 135/Q -BQP ngày 04/8/2006 c a B Qu c phòng ban hành quy nh v vi c t ch c các cu c h p c a B Qu c phòng và các cơ quan tr c thu c, c th như sau: - H i ngh quân chính, t ng k t công tác năm không quá 2 ngày; - H i ngh sơ k t, t ng k t chuyên t 1 n 2 ngày tùy theo tính ch t và n i dung c a chuyên ; - H i ngh t p hu n, tri n khai nhi m v công tác t 1 n 3 ngày tùy theo tính ch t và n i dung c a v n ; - Các l p t p hu n t ngu n kinh phí ào t o, b i dư ng cán b công ch c nhà nư c; t ngu n kinh phí thu c các chương trình, d án, thì th i gian m l p t p hu n th c hi n theo chương trình t p hu n ư c c p có thNm quy n phê duy t. II. N I DUNG VÀ M C CHI 1. N i dung chi: - Ti n thuê h i trư ng trong nh ng ngày t ch c h i ngh (trong trư ng h p cơ quan, ơn v không có a i m ph i thuê ho c có nhưng không áp ng ư c s lư ng i bi u tham d ); - Ti n mua tài li u cho i bi u tham d h i ngh ; - Ti n thuê xe ôtô ưa ón i bi u t nơi ngh n nơi t ch c h i ngh ; - Ti n nư c u ng trong h i ngh ; - Chi h tr ti n ăn, thuê ch ngh , ti n tàu xe cho i bi u là khách m i không hư ng lương t ngân sách.
  6. - Các kho n chi khác như: Ti n trang trí h i trư ng, mua băng ghi âm, ghi hình, phim nh,… (n u có) thanh toán theo th c chi b o m ti t ki m; - Các kho n chi v khen thư ng thi ua trong h i ngh t ng k t hàng năm, chi cho công tác tuyên truy n không ư c tính trong kinh phí t ch c h i ngh , mà ph i tính vào kho n chi khen thư ng, chi tuyên truy n c a cơ quan, ơn v . 2. M t s m c chi c th : - Chi h tr ti n ăn cho i bi u là khách m i không thu c di n hư ng lương t ngân sách; m c h tr như sau: + H i ngh c p B , c p quân khu và tương tương: m c h tr : 70.000 ng/ngày/ngư i; + H i ngh các c p còn l i; m c h tr : 50.000 ng/ngày/ngư i; Trong trư ng h p t ch c ăn t p trung, thì cơ quan t ch c h i ngh t ch c ăn cho i bi u t i a theo m c quy nh trên và th c hi n thu ti n ăn c a các i bi u hư ng lương t ngân sách. - Chi h tr ti n tàu, xe và ti n ngh cho i bi u là khách m i không hư ng lương t ngân sách theo hóa ơn th c t (n u có) nhưng t i a không vư t quá m c quy nh v ch thanh toán ti n công tác phí nêu t i ph n A Thông tư này. - Chi thuê gi ng viên, báo cáo viên ch áp d ng i v i các cu c t p hu n nghi p v (n u có), theo m c chi quy nh t i Thông tư s 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c; - Chi nư c u ng: thanh toán theo hóa ơn th c t , nhưng t i a không quá m c 7.000 ng/ngày/ i bi u. C. T CH C TH C HI N 1. Vi c l p d toán, c p phát, qu n lý và thanh quy t toán kinh phí chi ch công tác phí, ch chi tiêu h i ngh th c hi n theo quy nh hi n hành. Kinh phí th c hi n ch công tác phí, ch chi tiêu h i ngh ph i ư c qu n lý, s d ng theo úng nh m c, tiêu chuNn, ch quy nh và trong ph m vi d toán chi ngân sách hàng năm ư c c p có thNm quy n giao. 2. Nh ng kho n chi công tác phí, chi h i ngh không úng quy nh t i Thông tư này khi ki m tra phát hi n, cơ quan qu n lý c p trên, cơ quan tài chính các c p có quy n xu t toán và yêu c u cơ quan, ơn v có trách nhi m thu h i n p cho công qu . Ngư i quy t nh t ch c h i ngh , quy t nh thanh toán công tác phí vư t nh m c, tiêu chuNn, ch , l i d ng thanh toán chi h i ngh , công tác phí thu l i b t chính ph i hoàn tr , b i thư ng s ti n ã chi không úng quy nh cho cơ quan, ơn v và b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t.
  7. 3. Các kho n chi quy nh t i Thông tư này ư c h ch toán vào m c 112 “H i ngh ” và m c 113 “Công tác phí” theo chương, lo i, kho n tương ng trong m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, thay th Thông tư s 19/2005/TT-BQP ngày 03/02/2005 c a B Qu c phòng “Quy nh ch công tác phí, ch chi h i ngh i v i các cơ quan, ơn v trong quân i”. Các ch quy nh t i Thông tư này ư c th c hi n t ngày 01/7/2007. 5. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Qu c phòng (qua C c Tài chính/BQP) hư ng d n th c hi n./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG Nguy n Văn ư c (Công báo s 636+637 ngày 3/9/2007)
Đồng bộ tài khoản