Thông tư số 115/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
73
lượt xem
4
download

Thông tư số 115/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 115/2000/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 115/2000/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 115/2000/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH 38/2000/N -CP NGÀY 23/8/2000 C A CHÍNH PH V THU TI N S D NG T Căn c vào Lu t t ai năm 1993 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 1993. Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG I. PH M VI ÁP D NG Thông tư này hư ng d n vi c thu ti n s d ng t trong các trư ng h p t ch c, h gia ình, cá nhân (sau ây g i chung là ngư i s d ng t) ư c Nhà nư c giao t, cho phép chuy n m c ích s d ng t, mua nhà thu c s h u Nhà nư c và ngư i ang s d ng t ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh chi ti t t i Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph và quy nh c a pháp lu t v t ai. II. I TƯ NG PH I N P TI N S D NG T 1. Ngư i s d ng t ư c Nhà nư c giao t s d ng vào các m c ích sau ây: 1.1. H gia ình, cá nhân làm nhà ; 1.2. T ch c kinh t u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê; 1.3. T ch c kinh t u tư xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê; 1.4. T ch c kinh t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t có thu ti n s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng theo d án do Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Ngư i s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho chuy n m c ích s d ng t các lo i t sau ây s d ng vào m c ích quy nh t i i m 1 trên ây ph i n p ti n s d ng t:
 2. 2.1. t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n và làm mu i; 2.2. t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; 2.3. t chuyên dùng, t s d ng vào các m c ích công c ng và các lo i t khác trư c ây khi ư c giao t không ph i n p ti n s d ng t; 2.4. t ã ư c Nhà nư c cho thuê. 3. Ngư i ang s d ng t chưa có gi y t h p l v quy n s d ng t, nhưng nay ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, tr các trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 4. Ngư i ang s d ng t ư c mua nhà ang thuê, nhà thanh lý, nhà hoá giá thu c s h u Nhà nư c, tr các trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. III. I TƯ NG KHÔNG PH I N P TI N S D NG T 1. Ngư i s d ng t ư c Nhà nư c giao t theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai (sau ây g i t t là Ngh nh s 04/2000/N - CP), c th như sau: 1.1. T ch c ư c Nhà nư c giao t. a) T ch c ư c giao qu n lý t có r ng và giao t tr ng r ng phòng h u ngu n; ch n gió, ch n cát bay; ch n sóng l n bi n; b o v môi trư ng sinh thái; Các t ch c ư c Nhà nư c giao qu n lý vư n qu c gia, khu r ng b o t n thiên nhiên, khu r ng văn hoá - l ch s - môi trư ng. b) Doanh nghi p Nhà nư c ang s d ng t do Nhà nư c giao trư c ngày 1/1/1999 vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i. c) Cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ơn v vũ trang nhân dân s d ng t xây d ng tr s làm vi c; vào m c ích qu c phòng, an ninh; xây d ng các công trình thu c các ngành và lĩnh v c s nghi p kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c k thu t, ngo i giao. T ch c ư c giao qu n lý t có công trình di tích l ch s , văn hoá ã ư c x p h ng; d) T ch c s d ng t vào các m c ích công c ng: + Xây d ng ư ng giao thông, c u, c ng, v a hè, h th ng c p nư c, thoát nư c, sông, h , ê, p, trư ng h c, b nh vi n, ch , công viên, vư n hoa, khu vui chơi cho tr em, qu ng trư ng, sân v n ng, sân bay, b n c ng. + Xây d ng nhà máy i n, tr m bi n th i n, h thu i n, ư ng dây thông tin, ư ng dây t i i n, ư ng ng d n xăng d u, ư ng ng d n khí, ài khí tư ng thu văn, các tr m quan tr c ph c v nghiên c u và d ch v công c ng, công trình thu l i, b n tàu, b n xe, b n phà, sân ga, vư n qu c gia, khu an dư ng, khu nuôi dư ng tr em
 3. có hoàn c nh khó khăn, cơ s hu n luy n, t p luy n th d c, th thao, cơ s ph c h i ch c năng cho tr em khuy t t t, trung tâm d y ngh , công trình văn hoá, tư ng ài, bia tư ng ni m, câu l c b , nhà hát, b o tàng, tri n lãm, r p chi u phim, r p xi c, trung tâm cai nghi n ma tuý, tr i giáo dư ng, tr i ph c h i nhân phNm, nghĩa trang, nghĩa a, khu x lý ch t th i, bãi rác. 1.2. H gia ình, cá nhân tr c ti p s d ng t vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i theo quy nh pháp lu t v t ai. 1.3. T ch c tôn giáo ang s d ng t. 2. Ngư i s d ng t ư c Nhà nư c cho thuê t. 3. Ngư i ang s d ng t có gi y t h p l v quy n s d ng t theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t (sau ây g i chung là Ngh nh s 17/1999/N -CP) theo quy nh chi ti t t i M c IV Ph n A Thông tư này, ư c c p ho c i gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho toàn b di n tích t ang s d ng phù h p v i gi y t ó; Tr các trư ng h p chuy n như ng quy n s d ng t sau ngày 15/10/1993 thì th c hi n theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh s 38/2000/N -CP ho c th c hi n theo quy nh c a Lu t thu chuy n quy n s d ng t. 4. Ngư i ang s d ng t ư c mua nhà thu c s h u Nhà nư c trong các trư ng h p thanh lý, hoá giá cho ngư i ang thuê trư c ngày 5/7/1994 (ngày ban hành Ngh nh s 61/CP c a Chính ph v mua bán kinh doanh nhà ) ã n p ti n theo quy nh và trong giá bán nhà ã tính y u t v trí nhà ho c ti n s d ng t; ho c trong gi y t thanh lý, hoá giá có ghi di n tích nhà kèm theo di n tích t s d ng. Di n tích t ang s d ng còn l i ph i n p 40% ti n s d ng t cho Nhà nư c. 5. Ngư i ang s d ng t ã n p ti n s d ng t theo quy nh t i th i i m giao t khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t làm nhà , xây d ng công trình. 6. T ch c, h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t, không ph i n p ti n s d ng t s d ng vào các m c ích theo quy nh t i M c này, n u sau ó s d ng m t ph n ho c toàn b di n tích ã giao vào s n xu t kinh doanh ho c xây d ng nhà thì ph i chuy n sang thuê t ho c n p ti n s d ng t i v i ph n di n tích ó theo quy nh c a pháp lu t v t ai. IV. GI Y T H P L V QUY N S D NG T Gi y t ư c xác nh là h p l quy nh t i i u 3 Ngh nh s 17/1999/N -CP, c th là: 1. Quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai;
 4. 2. Nh ng gi y t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t, trong quá trình th c hi n các chính sách t ai trong t ng th i kỳ c a Nhà nư c Vi t Nam Dân ch c ng hoà, Chính ph cách m ng lâm th i C ng hoà mi n Nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam mà ngư i ư c giao, thuê t v n liên t c s d ng t t ó n nay; 3. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p ho c có tên trong s a chính mà không có tranh ch p; 4. Gi y t do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t mà ngư i ó v n s d ng t liên t c t ó n nay và không có tranh ch p; 5. Gi y t v th a k nhà t; t ng, cho nhà t ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n và t ó không có tranh ch p. 6. B n án ho c quy t nh c a Toà án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t ho c quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã có hi u l c pháp lu t; 7. Gi y t giao nhà tình nghĩa; 8. Gi y t chuy n như ng t ai, mua bán nhà kèm theo chuy n như ng quy n s d ng t ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thNm tra là t ó không có tranh ch p và ư c U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh xác nh n k t qu thNm tra c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. V. CĂN C XÁC NNH TI N S D NG T Căn c xác nh ti n s d ng t là di n tích t, giá t, m c thu ti n s d ng t. 1. Di n tích t. - Di n tích tính ti n s d ng t ư c tính b ng mét vuông (m2) là di n tích t ư c Nhà nư c giao, ư c phép chuy n m c ích s d ng; ư c xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i ang s d ng; di n tích t g n li n v i nhà trong trư ng h p thanh lý, hoá giá nhà và mua nhà ang thuê thu c s h u Nhà nư c. - Các t ch c ư c Nhà nư c giao t kinh doanh nhà , k t c u h t ng mà trong quy t nh giao t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ghi ph n di n tích t s d ng vào m c ích công c ng thì không ph i n p ti n s d ng t i v i ph n di n tích t công c ng ó. -H nm c t tính ti n s d ng t là h n m c t theo h gia ình do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh. N u là cá nhân thì g n v i ăng ký h khNu thư ng trú c a ngư i ó. 2. Giá t. - Giá t tính b ng ng Vi t Nam trên m t mét vuông ( ng/m2) do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh theo khung giá các lo i t c a Chính
 5. ph và ư c xác nh theo b ng giá t hi n hành c a a phương quy nh t i th i i m ra thông báo n p ti n s d ng t. - Giá t tính ti n s d ng t trong trư ng h p u giá t là giá trúng th u. - Trư ng h p t ư c phép chuy n m c ích s d ng t các lo i t không ph i n p ti n s d ng t sang t , t xây d ng công trình thu c di n ph i n p ti n s d ng t thì tính ti n s d ng t theo giá t , t xây d ng công trình. - i v i các t ch c ư c giao t u tư xây d ng cơ s h t ng thì giá t tính ti n s d ng t là giá t khi giao t. Trư ng h p khu t (lô t) ã ư c quy ho ch, u tư cơ s h t ng làm cho giá t thay i thì U ban c p t nh quy nh l i giá t cho phù h p. 3. M c thu ti n s d ng t: M c thu ti n s d ng t ư c quy d nh trong các trư ng h p c th t i Ph n B Thông tư này. B. M C THU TI N S D NG T I. M C THU TI N S D NG T KHI Ư C NHÀ NƯ C GIAO T 1. Ngư i s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh s 38/2000/N -CP và hư ng d n t i i m 1 M c II Ph n A Thông tư này mà không ph i n bù thi t h i v t cho ngư i có t b thu h i thì ph i n p 100% ti n s d ng t. Trư ng h p ph i n bù thi t h i v t cho ngư i có t b thu h i thì s ti n s d ng t ph i n p ngân sách Nhà nư c ư c tr s ti n th c t ã n bù thi t h i v t nhưng m c tr t i a không quá 90% ti n s d ng t ph i n p ngân sách Nhà nư c. Chi phí n bù thi t h i v t (không k ti n n bù thi t h i v hoa màu, tài s n trên t, ti n h tr di chuy n tài s n và i s ng...) ư c xác nh theo quy nh t i Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng. 2. Các trư ng h p giao t cho các t ch c (bao g m c t ch c là l c lư ng vũ trang) làm nhà trư c ngày 15/10/1993 (ngày Lu t t ai có hi u l c thi hành), n u các t ch c này chưa n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t mà ti n ó có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c; t ã ư c phân chia cho t ng h gia ình, cá nhân t làm nhà mà chưa n p ti n s d ng t thì nay n p ti n s d ng t v i m c 20% theo quy nh t i i m 1b M c III Ph n B dư i ây. 3. Trư ng h p ư c giao t theo hình th c bù tr di n tích t b thu h i thì ti ns d ng t ph i n p ngân sách Nhà nư c là s ti n chênh l ch gi a giá tr t ư c giao l n hơn giá tr t b thu hôì. Trư ng h p giá tr t ư c giao nh hơn giá tr tb thu h i thì ư c Nhà nư c tr l i ph n chênh l ch ó. S ti n tr l i ư c l y t ngu n
 6. thu t t ai t i a phương. C c thu ph i h p v i S Tài chính v t giá làm th t c tr l i ph n chênh l ch cho ngư i có t b thu h i. 4. Vi c tr ti n n bù thi t h i v t cho ngư i có t b thu h i ư c xác nh ngay trên t khai n p ti n s d ng t khi ngư i s d ng t n n p ti n (m u s 01 kèm theo Thông tư này) kèm theo các ch ng t có liên quan n n bù ti n s d ng t xác nh s ti n s d ng t còn l i ph i n p ngân sách Nhà nư c; Cơ quan thu ti n s d ng t ph i lưu gi h sơ theo ch hi n hành. II. M C THU TI N S D NG T KHI Ư CCHUY N M C ÍCH S D NG T 1. i v i t ch c: 1.1. T ch c ang s d ng t mà chưa ho c không ph i n p ti n s d ng t theo quy nh t i M c III (tr i m 5) Ph n A Thông tư này khi ư c Nhà nư c cho phép chuy n m c ích s d ng sang lo i t quy nh t i M c II Ph n A Thông tư này thì ph i n p 100% ti n s d ng t; 1.2. T ch c ư c Nhà nư c cho thuê t s n xu t, kinh doanh n u ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n sang xây d ng nhà , k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê thì ph i n p 100% ti n s d ng t. Trong trư ng h p ti n thuê t ã n p ngân sách Nhà nư c cho nhi u năm, tính n th i i m ư c chuy n m c ích s d ng n u còn dư thì s ti n dư ó ư c tr vào ti n s d ng t ph i n p ngân sách Nhà nư c. 1.3. T ch c kinh t nh n chuy n như ng quy n s d ng t t các lo i t ã n p ti n s d ng t c a t ch c, h gia ình, cá nhân mà ti n ó không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c nay ư c chuy n sang làm t thì không ph i n p ti n s d ng t. Trư ng h p nh n chuy n như ng là t nông nghi p, t lâm nghi p, t có m t nư c nuôi tr ng thu s n, t làm mu i, khi ư c phép chuy n sang làm t thì ph i n p ti n s d ng t nhưng ư c tr s ti n s d ng t tr cho ngư i chuy n quy n s d ng t, n u ti n ó không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c ( ư c tr t i a b ng giá t c a lo i t khi nh n chuy n như ng, không bao g m giá tr tài s n trên t). Các trư ng h p ư c tr ti n n bù thi t h i t vào s ti n thu s d ng t ph i n p ngân sách quy nh t i M c I, M c II Ph n B trên ây ph i căn c vào các ch ng t ti n n bù thi t h i v t h p l th c chi tr cho ngư i có t b thu h i. Trong c m t : "Ti n không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c", trong Thông tư này ư c hi u là: Ti n có ư c do huy ng v n t cá nhân, t các t ch c cá nhân tài tr , không ph i hoàn tr , các t ch c tín d ng, ti n vay ngân hàng, sau ó do cá nhân óng góp tr n . 2. i v i h gia ình, cá nhân: 2.1. H gia ình, cá nhân có quy n s d ng t là t ao, t vư n, t chuyên dùng (không bao g m t chuyên dùng ư c Nhà nư c cho thuê s n xu t kinh doanh; t ao, t vư n thu c di n tích t nông nghi p và ang kê khai n p thu s d ng t
 7. nông nghi p) n m trong khu dân cư, ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng sang t phù h p v i quy ho ch thì không ph i n p ti n s d ng t i v i di n tích trong h n m c t ; Di n tích t ư c tính vào h n m c t bao g m di n tích t ang và di n tích t ao, vư n ư c chuy n sang t c a h gia ình. Ví d : M t h gia ình ang s d ng khuôn viên 600 m2 t trong khu dân cư, trong ó có 100 m2 t , 500 m2 t vư n thu c di n n p thu nhà t. H gia ình này ư c cơ quan có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng 150 m2 t vư n sang t , n u k c di n tích t ang thì t ng di n tích t c a h gia ình này là 250 m2 so v i h n m c t do a phương quy nh, gi s là 200 m2 thì ph n vư t h n m c t là 50 m2, và ph i n p 40% ti n s d ng t i v i di n tích vư t này. 2.2. H gia ình, cá nhân có quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p, t có m t nư c nuôi tr ng th y s n, t làm mu i, t chuyên dùng khác. Khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng sang t thì ph i n p 40% ti n s d ng t i v i di n tích t trong h n m c t . V nguyên t c, không cho phép chuy n m c ích vư t h n m c t . Trư ng h p n u b t bu c ph i chuy n m c ích vư t h n m c t và ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép thì ph n vư t này ph i n p 100% ti n s d ng t. 2.3. Trư ng h p các t ch c ư c Nhà nư c giao t s d ng vào s n xu t kinh doanh, xây d ng công trình ho c vào m c ích khác không ph i n p ti n s d ng t; Nhưng các t ch c này ã t phân chia cho các h gia ình, cá nhân làm nhà , nay ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép s d ng làm t và ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ph i n p ti n s d ng t như sau: - N u th i i m phân chia nhà ho c t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993, thì ngư i ang s d ng t ph i n p 40% ti n s d ng t i v i di n tích t trong h n m c t ; ph i n p 100% ti n s d ng t i v i di n tích vư t h n m c t ; - N u th i i m phân chia t t 15 tháng 10 năm 1993 tr v sau thì ngư i ang s d ng t ph i n p 100% ti n s d ng t. III. M C THU TI N S D NG T KHI C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T CHO NGƯ I HI N ANG S D NG TKHÔNG CÓ GI Y T H P L Ngư i ang s d ng t mà không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng t ang s d ng phù h p v i quy ho ch hi n t i, không có tranh ch p, khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ph i n p ti n s d ng t như sau: 1. iv i t ô th : 1.1. Trư ng h p ã s d ng t n nh trư c ngày 18 tháng 12 năm 1980 (ngày ban hành Hi n pháp năm 1980), thì không ph i n p ti n s d ng t;
 8. 1.2. Trư ng h p ã s d ng t n nh t ngày 18 tháng 12 năm 1980 n trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 (ngày Lu t t ai năm 1993 có hi u l c thi hành) thì ph i n p 20% ti n s d ng t; 1.3. Trư ng h p ã s d ng t n nh t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr i thì ph i n p 100% ti n s d ng t. N u do nh n chuy n như ng t c a ngư i khác t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr i mà ngư i chuy n như ng không có gi y t h p l v quy n s d ng t, ch có gi y mua bán gi a hai bên nay không có tranh ch p phù h p v i quy ho ch t và ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n thì ph i n p 40% ti n s d ng t. 2. iv i t khu dân cư nông thôn: 2.1. Trư ng h p s d ng t n nh trư c ngày 31 tháng 5 năm 1990 (ngày Quy t nh s 186/H BT c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v n bù thi t h i t nông nghi p, t có r ng khi chuy n sang m c ích khác) thì ngư i ang s d ng t ó không ph i n p ti n s d ng t; 2.2. Trư ng h p s d ng t n nh t ngày 31 tháng 5 năm 1990 n trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì ph i n p 20% ti n s d ng t i v i di n tích trong h n m c t ; 2.3. Trư ng h p s d ng t n nh t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr i thì ngư i ang s d ng t ó ph i n p 100% ti n s d ng t. N u do nh n chuy n như ng nhà t c a ngư i khác t ngày 15 tháng 10 năm 1993 tr i mà ngư i chuy n như ng không có gi y t h p l v quy n s d ng t, ch có gi y t mua, bán gi a hai bên; nay không có tranh ch p, phù h p v i quy ho ch, ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n thì ph i n p 40% ti n s d ng t. 3. Nh ng trư ng h p quy nh v t ô th t i i m 1 nêu trên mà trư c ó là t thu c khu dân cư nông thôn, sau ngày 31/5/1990 ư c quy ho ch chuy n thành t ô th , n u i u ki n cơ s h t ng ư c UBND thành ph xác nh n v n như nông thôn thì giá t c a ô th m i v n tính theo giá t i th i i m tính thu ti n s d ng t i v i t khu dân cư nông thôn theo quy nh t i i m 2 trên ây. Trư ng h p giá t quá b t h p lý gi a t ô th và t nông thôn m i ô th hoá thì UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh l i giá t t i khu ô th m i ó cho phù h p. 4. Các m c thu ti n s d ng t quy nh t i i m 1, i m 2 nêu trên ch áp d ng i v i di n tích t trong h n m c t (tính theo h gia ình) i v i di n tích vư t h n m c t ph i n p 100% ti n s d ng t. 5. Ngư i ang s d ng t không có gi y t h p l v quy n s d ng t khi xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ph i có 1 trong các lo i gi y t xác nh v th i i m b t u s d ng t làm cơ s tính ti n s d ng t như sau: - S h khNu ho c gi y ăng ký t m trú l n u tiên t i nhà t mà h ó ang s d ng;
 9. - Biên lai thu nhà tl n u tiên mà h ó n p thu nhà t; - Gi y t kê khai ăng ký nhà t , có xác nh n c a cơ quan nhà t ho c c a UBND c p phư ng t i th i i m kê khai ăng ký; - Gi y t mua, bán, chuy n như ng nhà t ư c UBND c p phư ng xác nh n khi mua bán, chuy n như ng. - Các gi y t khác có liên quan n xác nh th i i m b t u s d ng nhà , t c a ngư i xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trư ng h p không có m t trong nh ng gi y t nêu trên xác nh m c th i gian s d ng t thì ngư i s d ng t ph i kê khai theo m u s 02, "ti n s d ng t" kèm theo Thông tư này, ư c UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n th i i m ngư i s d ng làm t . Trư c khi xác nh n, UBND xã, phư ng ph i niêm y t công khai t i tr s c a UBND xã, phư ng, th tr n và t i c m dân cư, t dân ph nhân dân bi t và tham gia ý ki n. Sau 15 ngày, k t ngày niêm y t, n u không có tranh ch p ho c ý ki n khác thì UBND xã, phư ng, th tr n làm th t c xác nh n. 6. Trư ng h p ngư i ang s d ng nhà, s d ng t do Nhà nư c cho phép t m nhà v ng ch , nhà nh , thuê c a tư nhân trư c ây, t l n chi m thu c quy ho ch qu n lý xây d ng c a Nhà nư c ho c các trư ng h p nhà t ang có tranh ch p thì không thu c di n n p ti n s d ng t và c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i M c III Ph n B c a Thông tư này. IV. M C THU TI N S D NG T KHI MUA NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C 1. i v i trư ng h p thanh lý, hoá giá nhà thu c s h u Nhà nư c trư c ngày 5 tháng 7 năm 1994 như sau: 1.1. i v i ph n di n tích t g n li n v i nhà thanh lý, hoá giá quy nh t i kho n 4 i u 3 Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph thì không ph i n p ti n s d ng t; 1.2. i v i di n tích t còn l i trong khuôn viên c a nhà thanh lý, hoá giá, thì ph i n p 40% ti n s d ng t, n u di n tích này trong h n m c t (bao g m c di n tích t g n li n v i nhà thanh lý, hoá giá và di n tích trong khuôn viên còn l i); ph i n p 100% ti n s d ng t i v i di n tích t vư t h n m c t ; 2. Ti n s d ng t khi bán nhà thu c s h u Nhà nư c sau ngày 5 tháng 7 năm 1994 cho ngư i ang thuê theo quy nh t i Ngh nh s 61/CP g m giá nhà và giá t thì giá t ư c xác nh như sau: 2.1.Trư ng h p bán nhà 1 t ng, nhà nhi u t ng 1 h , nhà nhi u t ng nhi u h (k c bi t th nhi u t ng, nhi u h ) có phân chia riêng ư c di n tích t s d ng c a t ng h , nhà bi t th thì ph i n p 40% ti n s d ng t i v i di n tích t trong h n m c t ; ph i n p 100% ti n s d ng t i v i di n tích t vư t h n m c t .
 10. 2.2. i v i t g n v i nhà nhi u t ng, nhi u h không th phân chia riêng di n tích t cho t ng h thì ph i n p 10% ti n s d ng t và ư c phân b vào ti n nhà (g i chung là ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c) cho các t ng theo h s dư i ây: H s các t ng Nhà T ng 1 T ng 2 T ng 3 T ng 4 T ng 5 T ng 6 tr lên 2t ng 0,7 0,3 0,1 0,05 0,02 0,0 3t ng 0,7 0,2 0,1 0,05 4t ng 0,7 0,15 0,08 5t ng tr lên 0,7 0,15 3. i v i ph n di n tích t m r ng li n k v i nhà thu c s h u Nhà nư c n u ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ph i n p 40% ti n s d ng t i v i di n tích trong h n m c t (bao g m c di n tích t ư c mua nhà thu c s h u Nhà nư c và di n tích t cơi n i li n k ); ph i n p 100% ti n s d ng t i v i di n tích vư t h n m c t . C. MI N, GI M TI N S D NG T 1. Nguyên t c mi n, gi m ti n s d ng t Vi c mi n, gi m ti n s d ng t ư c áp d ng theo các nguyên t c sau: 1.1. Vi c mi n và gi m ti n s d ng t áp d ng cho các trư ng h p ư c Nhà nư c giao t làm nhà ; ư c phép chuy n m c ích s d ng t; ư c xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; ư c mua nhà ang thuê thu c s h u Nhà nư c. 1.2. H gia ình thu c i tư ng ư c mi n, gi m ti n s d ng t ch ư c mi n, gi m ti n s d ng t m t l n. M c mi n, gi m ti n s d ng t i v i t ư c áp d ng i v i di n tích trong h n m c, tr trư ng h p Th tư ng Chính ph có quy t nh khác. 1.3. T l gi m ti n s d ng t ư c tính trên s ti n s d ng t trong h n m c t ph i n p ngân sách Nhà nư c. 1.4. Trong h gia ình có nhi u thành viên thu c di n ư c gi m ti n s d ng t thì ư c c ng các m c gi m c a t ng thành viên thành m c gi m chung c a c h , nhưng m c gi m t i a không vư t quá s ti n s d ng t ph i n p trong h n m c t . 1.5. Trư ng h p m t ngư i thu c i tư ng ư c hư ng nhi u ch mi n, gi m ti n s d ng t thì ư c hư ng m c ưu ãi cao nh t. 1.6 Ngư i ư c xét mi n gi m ti n s d ng t ph i là ngư i có tên trong h khNu gia ình có chung quy n s d ng t ho c là ngư i ư c giao t, ư c mua nhà ang
 11. thuê thu c s h u Nhà nư c, ư c chuy n m c ích s d ng ho c là ngư i ang s d ng t ư c xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 1.7. Ngư i ư c xét mi n, gi m ti n s d ng t thì di n tích t s d ng ph i g n v i nơi ăng ký h khNu thư ng trú c a ngư i ó; Trư ng h p ngư i s d ng t nay ã chuy n v cùng v i con cháu ho c ã chuy n i nơi khác không cùng nơi ăng ký h khNu thư ng trú ho c ã ch t thì ph i có ơn và xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó có t s d ng và nơi ăng ký h khNu thư ng trú v vi c ư c xét mi n, gi m ti n s d ng t l n u. UBND xã, phư ng, th tr n l p h sơ, th ng kê các i tư ng ã n làm th t c xác nh n xin mi n, gi m ti n s d ng t; Trong ó có danh sách t ng thành viên trong h gia ình ó theo dõi và qu n lý i tư ng xin mi n, gi m ti n s d ng t. 1.8. Vi c mi n ti n s d ng t nêu trên ch xét m t l n theo h gia ình cho nh ng ngư i có chung quy n s d ng t h p pháp (có tên khi ư c giao t, ư c mua nhà thu c s h u Nhà nư c, ư c chuy n m c ích s d ng ho c khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t) và tính theo di n tích t th c t s d ng nhưng t i a không vư t quá h n m c t cho m t h gia ình theo quy nh. Nh ng h gia ình ã ư c xét mi n, gi m ti n s d ng t r i thì các thành viên khác trong h gia ình này s không thu c di n ư c xét mi n, gi m ti n s d ng t l n n a. 2. Mi n ti n s d ng t 2.1. Mi n ti n s d ng t cho các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai như sau: a) t s d ng xây d ng nhà tình nghĩa; b) t s d ng xây nhà hoàn ch nh thu c nhà chung cư cao t ng (chung cư cao t ng theo quy nh c a B Xây d ng) bán ho c cho thuê; t giao cho các t ch c xây d ng ký túc xá cho h c sinh, sinh viên t p th ; c) t s d ng t i h i o, các xã thu c biên gi i, xã vùng cao, xã vùng sâu, vùng xa (theo quy nh c a Chính ph v xã biên gi i, vùng cao, vùng sâu, vùng xa) làm nhà (không bao g m t t i th t , th tr n); d) t s d ng xây d ng nhà cho nhân dân trong trư ng h p ph i di d i do thiên tai; 2.2. Mi n ti n s d ng t cho các i tư ng thu c di n ngư i có công v i cách m ng ư c h tr toàn b ti n s d ng t theo các i u ki n t i Quy t nh s 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà , c th như sau: a) Ngư i có công v i cách m ng n u mua nhà thu c s h u Nhà nư c i v i nhà nhi u t ng, nhi u h ;
 12. b) Ngư i ho t ng cách m ng trư c Cách m ng tháng 8 năm 1945; Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Bà m Vi t Nam anh hùng, Anh hùng lao ng; thương binh, b nh binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh b m t s c lao ng t 81% tr lên; thân nhân c a li t s ang hư ng ti n tu t nuôi dư ng hàng tháng. 2.3. Mi n ti n s d ng t cho Ngư i ho t ng cách m ng t trư c Cách m ng tháng Tám năm 1945 theo Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i ho t ng Cách m ng t trư c Cách m ng tháng Tám năm 1945 c i thi n nhà ; 3. Gi m ti n s d ng t 3.1. Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, b nh binh b m t s c lao ng t 61% n 80% ư c gi m 90% ti n s d ng t ph i n p; 3.2. Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh b m t s c lao ng t 41% n 60%, cán b ho t ng Cách m ng ti n kh i nghĩa (ngư i gia nh p t ch c cách m ng trong kho ng th i gian t ngày 1/1/1945 n trư c T ng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945) ư c gi m 80% ti n s d ng t ph i n p; 3.3. Thân nhân c a li t sĩ, ngư i có công giúp cách m ng ang hư ng tr c p hàng tháng, thương binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh b m t s c lao ng t 21% n 40% ư c gi m 70% ti n s d ng t ph i n p; 3.4. Ngư i ho t ng cách m ng, làm nghĩa v qu c t ư c t ng thư ng Huân chương Kháng chi n h ng I ho c Huân chương Chi n th ng h ng I ư c gi m 65% ti n s d ng t ph i n p; 4. Mi n, gi m ti n s d ng t theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c Ngư i s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t th c hi n các d án u tư thu c di n ưu ãi u tư thì ư c mi n, gi m ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t khuy n khích u tư trong nư c. 5. Thay i ch mi n, gi m ti n s d ng t: Các trư ng h p mi n gi m ti n s d ng t khác, B Tài chính s trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. Trư ng h p, khi chính sách v nhà , t c a Nhà nư c có thay i thì các i tư ng thu c di n ư c xét mi n gi m ti n s d ng t theo quy nh t i Thông tư này s th c hi n theo chính sách m i, k t khi các chính sách này có hi u l c thi hành. 6. H sơ mi n gi m ti n s d ng t. 6.1. T khai n p ti n s d ng t theo m u s 01 TSD ( ính kèm Thông tư này). 6.2. ơn xin mi n, gi m ti n s d ng t có xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n nơi ăng ký h khNu thư ng trú thu c i tư ng ư c mi n ti n s d ng t l n u:
 13. - Nêu rõ t ang s d ng là t ư c giao, ư c chuy n m c ích s d ng, t xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c t g n li n v i nhà thu c s h u Nhà nư c. - S ti n s d ng t ngh ư c mi n, gi m. - Xác nh n c a cơ quan y t ho c cơ quan thương binh xã h i c p qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh v i tư ng ư c hư ng ch mi n, gi m ti n s d ng t theo các quy nh t i i m 2, 3 M c này. 6.3. Gi y t ch ng minh là i tư ng ư c mi n, gi m ti n s d ng t; Gi y t g m b n chính kèm b n sao có công ch ng cơ quan thu lưu gi b n sao. H sơ ư c chuy n v cơ quan thu nơi i tư ng kê khai n p ti n s d ng t x lý. 7. ThNm quy n xét mi n gi m ti n s d ng t. 7.1. Cơ quan thu tr c ti p thu ti n s d ng t căn c vào i tư ng và h sơ xin mi n, gi m theo quy nh trên ây ki m tra tính pháp lý và xác nh s ti n s d ng t ư c mi n, gi m cho t ng i tư ng. C c trư ng c c thu quy t nh mi n, gi m cho các i tư ng do UBND c p t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và các i tư ng là ngư i có công v i cách m ng do UBND c p t nh qu n lý. Chi c c trư ng Chi c c thu quy t nh mi n, gi m cho các i tư ng do UBND qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 7.2. Trư ng h p bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i ang thuê hi n nay do s a chính Nhà t th c hi n thì nay ti p t c vi c mi n, gi m ti n s d ng t theo quy nh này. Quy t nh mi n gi m ti n s d ng t ư c g i m t b n cho C c thu theo dõi và t ng h p chung. 7.3. Quy t nh mi n, gi m ti n s d ng t ph i ghi rõ di n tích t và s ti n ư c mi n, gi m. Quy t nh mi n, gi m ti n s d ng t l p thành 4 b n; 1 b n g i cho cơ quan a chính làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; 1 b n lưu cơ quan thu ; 1 b n chuy n báo cho cơ quan thương binh xã h i; 1 b n chuy n cho i tư ng ư c mi n, gi m. D. KÊ KHAI VÀ N P TI N S D NG T I. TRÁCH NHI M C A NGƯ I S D NG T Ngư i s d ng t có trách nhi m: 1. Kê khai và cung c p y các tài li u, gi y t c n thi t có liên quan n xác nh ti n s d ng t và mi n gi m ti n s d ng t (n u có) theo quy nh c a cơ quan thu ;
 14. Ch m nh t là 15 ngày k t ngày có thông báo ư c giao t, ư c chuy n m c ích s d ng, ư c xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, các i tư ng này ph i kê khai n p ti n s d ng t theo m u s 01 ính kèm Thông tư này. T khai n p ti n s d ng t l p thành 4 b n (1 b n lưu t i cơ quan thu theo dõi ôn c thu n p,1 b n dùng cho Kho b c Nhà nư c, 1 b n ngư i n p ti n s d ng t gi làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t); 2. Trư ng h p không xác nh ư c ngư i kê khai n p ti n s d ng t thì ngư i ang s d ng t ho c ngư i ư c u quy n có trách nhi m kê khai và n p ti n s d ng t theo quy nh t i i m 1, i m 2 M c này. II. TH T C N P TI N S D NG T TH C HI N NHƯ SAU: 1. Ngư i s d ng t căn c vào s ti n s d ng t ph i n p ngân sách Nhà nư c do cơ quan thu ghi trong t kê khai n p ti n s d ng t (thay thông báo c a cơ quan thu ), tr c ti p n p ti n (ti n m t ho c chuy n kho n) vào Kho b c Nhà nư c. N u Kho b c chưa t ch c thu ti n c a ngư i s d ng t thì n p tr c ti p cho cơ quan thu . 2. Chi c c thu t ch c theo dõi và ôn c thu ti n s d ng t i v i các trư ng h p ư c U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai. C c thu t ch c theo dõi và ôn c thu ti n s d ng t i v i các trư ng h p ư c Chính ph ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao t ho c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai. 3. Kho b c Nhà nư c khi thu ti n s d ng t ph i ghi vào gi y n p ti n: Tên ngư i s d ng t, s ti n th c n p vào ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, h ng tương ng, m c 28 "ti n s d ng t" c a m c l c ngân sách Nhà nư c quy nh. Khi nh n ti n s d ng t ph i xác nh n vào t thông báo ho c gi y n p ti n " ã thu ti n", ký tên, óng d u và luân chuy n theo quy nh. Trư ng h p ngư i s d ng t n p ti n nhi u l n theo thông báo, m i l n thu riêng l , cơ quan thu ph i c p biên lai ho c phi u thu do B Tài chính ban hành. Khi n p ti n theo thông báo, cơ quan thu m i ký xác nh n vào t thông báo n p ti n s d ng t. 4. Trư ng h p cơ quan thu tr c ti p thu ti n s d ng t, thì khi thu ti n ph i c p biên lai cho ngư i n p ti n s d ng t. Biên lai thu ti n s d ng t do B Tài chính (T ng c c Thu ) phát hành, ký hi u CT11, khi s d ng ph i ghi rõ: tên ngư i s d ng t tương ng v i chương, lo i, kho n, h ng, m c 28 "ti n s d ng t", l p thành 3 liên: liên 1 lưu t i cơ quan thu , liên 2 c p cho ngư i n p ti n làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, liên 3 lưu t i cơ quan thu ti n. 5. C c thu ph i h p v i Kho b c Nhà nư c bàn bi n pháp t ch c thu ti n s d ng t thu n l i cho ngư i n p ti n, b o m an toàn s ti n s d ng t n p vào ngân sách Nhà nư c và t ch c luân chuy n ch ng t nhanh, g n, h p lý. III. TH I H N N P TI N S D NG T KHI Ư C CƠ QUAN NHÀ NƯ C CÓ TH M QUY N GIAO T
 15. 1. Trư ng h p giao t thu c di n ph i n p ti n s d ng t thì ph i n p ti n s d ng t m t l n trư c khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. Các trư ng h p ư c giao t trư c ngày ban hành Ngh nh s 38/2000/N -CP thu c di n ph i n p ti n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai nhưng n ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành mà chưa n p ho c chưa n p ti n s d ng t thì ngư i s d ng t ph i kê khai và n p xong ti n s d ng t trư c ngày 8/9/2001. Các trư ng h p ch m n p mà không ư c phép c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ph i ch u ph t ch m n p theo quy nh t i i m 5 M c này. Các trư ng h p ư c phép ch m n p ti n s d ng t, ngư i s d ng t ph i có ơn xin ch m n p và gi i trình rõ lý do ph i ch m n p cơ quan ra quy t nh giao t xem xét quy t nh. 3. Các trư ng h p ư c giao t t sau ngày Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph có hi u l c thì ngư i s d ng t ph i kê khai và n p xong ti n s d ng t trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n bàn giao m c gi i và n p ti n theo thông báo c a cơ quan thu . 4. Trư ng h p m t lô t ph i bàn giao t ng ph n thì vi c tính ti n s d ng t căn c vào di n tích t th c t ã bàn giao cho ngư i s d ng. 5. i v i các t ch c trong nư c ư c giao t theo các d án u tư ư c duy t xây d ng nhà , khu dân cư, khu ô th m i, xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê, k c các trư ng h p ư c giao t trư c ngày Ngh nh s 38/2000/N -CP có hi u l c thi hành. N u t ch c chưa n p ho c chưa n p ti n s d ng t theo thông báo c a cơ quan thu do có khó khăn v tài chính thì ư c xét ch m n p ti n s d ng t theo ti n th c hi n c a t ng d án. Ho c ư c xét ch m n p ti n s d ng t n th i i m ký h p ng chuy n như ng, cho thuê nhà ho c công trình xây d ng. Th i gian ư c ch m n p t i a không quá 5 năm k t khi t ch c nh n bàn giao t. H t th i h n ư c phép ch m n p ti n s d ng t mà chưa n p ti n s d ng t thì ngoài vi c ph i n p ti n s d ng t theo quy nh còn ph i ch u ph t ch m n p; C m i ngày ch m n p ti n s d ng t ph i ch u ph t là 0,1% (m t ph n nghìn) tính trên s ti n s d ng t ch m n p vào ngân sách nhà nư c. IV. TH I H N N P TI N S D NG T KHI Ư C CƠ QUAN NHÀ NƯ C CÓ TH M QUY N CHO PHÉP CHUY N M C ÍCH S D NG T Khi chuy n m c ích s d ng t t lo i t không ph i n p ti n s d ng t sang lo i t ph i n p ti n s d ng t theo quy nh t i M c II Ph n B c a Thông tư này thì th i h n n p ti n s d ng t là 60 ngày k t ngày ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng. Quá th i gian quy nh n p ti n s d ng t nêu trên mà chưa n p ho c chưa n p ti n s d ng t thì b ph t ch m n p tính trên s ti n ch m n p theo quy nh t i i m 5 M c III Ph n D c a Thông tư này.
 16. V. TH I H N N P TI N S D NG T I V I NGƯ I ANG S D NG T KHI Ư C CƠ QUAN NHÀ NƯ C CÓ TH M QUY N XÉT C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T (theo i u 7 Ngh nh s 38/2000/N -CP). 1. Ngư i ang s d ng t không có gi y t h p l ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ph i n p ti n s d ng t theo quy nh t i M c III Ph n B c a Thông tư. Th i h n n p là 60 ngày k t ngày cơ quan thu thông báo n p ti n s d ng t. 2. Ngư i s d ng t n p ti n s d ng t m t l n trong th i h n thông báo c a cơ thu ư c gi m 20% s ti n s d ng t ph i n p. Vi c xác nh ư c gi m ti n s d ng t n p 1 l n trong trư ng h p này ư c xác nh ngay trên t kê khai n p ti n s d ng t, có ch ký c a th trư ng ơn v và óng d u xác nh n. Hàng ngày ơn v thu ti n s d ng t l p b ng kê khai theo m u s 03 TSD t i Thông tư này. 3. Ngư i s d ng t mà có khó khăn v i s ng, h thu c di n xoá ói, gi m nghèo, b tai n n b t ng , h có ngư i b b nh t t kinh niên ph i i u tr dài ngày thì ư c ch m n p ti n s d ng t. Ngư i s d ng t có khó khăn mu n xin ch m n p ti n s d ng t ph i làm ơn nói rõ lý do xin ch m n p ti n s d ng t g i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i s d ng t xác nh n. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n căn c vào m c khó khăn c a t ng trư ng h p ngh s ti n, th i gian ư c ch m n p ti n s d ng t ho c không ngh ư c ch m n p ti n s d ng t. Th i gian ư c ch m n p ti n s d ng t trong trư ng h p này t i a là 10 năm. N u ngư i s d ng t mu n chuy n như ng quy n s d ng t theo pháp lu t thì trư c khi chuy n như ng quy n s d ng t ph i n p ti n s d ng t ang ghi n trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t vào ngân sách Nhà nư c. 4. Trư ng h p ngư i s d ng t ph i n p ti n s d ng t m t l n quá l n so v i kh năng tài chính c a ngư i ó thì có th làm ơn xin n p ti n s d ng t làm nhi u l n, ghi rõ m c khó khăn, s ti n và th i gian s n p t ng l n; nhưng t i a không ch m n p quá 5 năm k t ngày nh n ư c thông báo c a cơ quan thu . U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xem xét, và ngh th i h n ư c ch m n p ti n s d ng t. Trong th i gian xin n p ch m n u có nh ng kho n thu nh p b t thư ng khác thì ph i trích m t ph n thu nh p ó n p ti n s d ng t còn n ngân sách Nhà nư c. 5. Các trư ng h p ư c phép ch m n p ti n s d ng t ph i ghi rõ s ti n và th i gian ư c ch m n p trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Khi n p s ti n s d ng t ư c phép ch m n p thì ư c c p i l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t m i. VI. TH I H N N P TI N S D NG T KHI MUA NHÀ ANG THUÊ THU C S H U NHÀ NƯ C (theo i u 8 Ngh nh s 38/2000/N -CP)
 17. Th i h n n p ti n s d ng t khi mua nhà thu c s h u Nhà nư c bán cho ngư i ang thuê t i a là 10 năm. M c n p năm u không dư i 20%, m i năm sau n p không dư i 8%. N u n p 1 l n trong th i h n 60 ngày k t ngày kí h p ng mua nhà thì ư c gi m 20% ti n s d ng t ph i n p. Vi c xác nh ư c gi m 20% ti n s d ng t n p m t l n ghi ngay trên t khai. Th trư ng ơn v ký, óng d u, hàng ngày ơn v thu ti n s d ng t l p b ng kê theo m u s 3 TSD ính kèm Thông tư này. VII. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN THU 1. Hư ng d n ngư i s d ng t th c hi n kê khai, n p ti n s d ng t theo m u kê khai c a cơ quan thu . 2. Cơ quan thu ki m tra, xác minh các tài li u kê khai, và tính s ti n s d ng t ph i n p ngân sách. Trư ng h p h sơ không y , không rõ ràng thì yêu c u ngư i s d ng t gi i trình và b sung h sơ; Trư ng h p giá t, di n tích t ho c h sơ mi n, gi m ti n s d ng t ph c t p, C c thu ph i h p v i cơ quan tài chính, a chính tính ti n s d ng t cho chính xác. 3. Thông báo cho các i tư ng bi t s ti n s d ng t ph i n p ngân sách Nhà nư c, th i gian, a i m n p ti n s d ng t, theo dõi, ôn c và ki m tra vi c n p ti n s d ng t vào Kho b c Nhà nư c. 4. C p t khai n p ti n s d ng t, gi y n p ti n ho c c p biên lai thu cho ngư i n p ti n s d ng t. 5. Gi i quy t nh ng khi u n i v n p ti n s d ng t. Trư ng h p không thu c thNm quy n x lý thì trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n ơn khi u n i ph i chuy n n cơ quan ch c năng xem xét x lý theo úng ch . 6. Ra quy t nh mi n, gi m ti n s d ng t ho c s ti n s d ng t ư c ch m n p trên t khai n p ti n s d ng t làm căn c cho vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và theo dõi các i tư ng ư c ch m n p. 7. Thông báo b ng văn b n cho ngư i kê khai n p ti n s d ng t bi t trong trư ng h p chưa cơ s tính và thu ti n s d ng t và yêu c u gi i trình, b sung các h sơ c n thi t. 8. Cơ quan thu tr c ti p thu ti n s d ng t, l p h sơ lưu gi và theo dõi các i tư ng ư c ch m n p ti n s d ng t; Các i tư ng n p ti n s d ng t 1 l n theo thông báo c a cơ quan thu lo i ư c gi m 20% ti n s d ng t quy nh t i M c V, M c VI Ph n D Thông tư này. Hàng tháng, hàng quý C c thu t ng h p theo b ng kê s 03 TSD báo cáo v T ng c c thu ; K c trư ng h p bán nhà thu c s h u Nhà nư c do S a chính - Nhà t th c hi n. E. X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG I. X PH T
 18. 1. Ngư i s d ng t không th c hi n y các th t c kê khai, n p ti n s d ng t theo úng quy nh c a Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph thì b x ph t vi ph m hành chính v thu và các quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n, c ý gây khó khăn, tr ng i cho ngư i kê khai n p ti n s d ng t, chi m d ng, tham ô ti n s d ng t; làm sai l ch h sơ v t gây th t thu cho ngân sách nhà nư c thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x ph t hành chính, n bù v t ch t, n u có các y u t c u thành t i ph m thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. II. KHI U N I Ngư i s d ng t có quy n khi u n i vi c thi hành không úng nh ng quy nh v thu ti n s d ng t theo Ngh nh s 38/2000/N -CP. ơn khi u n i ph i ư c g i n cơ quan tr c ti p tính và thu ti n s d ng t trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c thông báo n p ti n s d ng t c a cơ quan thu . Trong th i gian ch gi i quy t, ngư i khi u n i ph i n p úng th i h n và n p s ti n s d ng t ã thông báo. III. HI U L C GI I QUY T KHI U N I 1. Cơ quan nh n ơn khi u n i mà h sơ chưa úng, chưa theo quy nh thì yêu c u ngư i khi u n i b sung hay gi i trình thêm và ph i thông báo cho ngư i g i ơn bi t trong th i h n là 10 ngày. 2. Th i gian gi i quy t khi u n i trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, i v i nh ng v vi c ph c t p thì th i h n có th kéo dài nhưng không ư c quá 45 ngày. i v i vùng mi n núi, vùng i l i có nhi u khó khăn thì th i h n không ư c quá 60 ngày k t ngày nh n ơn khi u n i. 3. N u ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh x lý c a cơ quan nh n ơn ho c quá th i h n quy nh t i i m 2 m c này mà chưa ư c gi i quy t thì có quy n khi u n i lên cơ quan c p trên tr c ti p c a ơn v ó. 4. Quy t nh c a B trư ng B Tài chính gi i quy t khi u n i v thu n p ti n s d ng t là quy t nh cu i cùng. IV. KHEN THƯ NG Cơ quan, cán b thu ti n s d ng t và nh ng ngư i khác có công trong vi c ki m tra, t ch c thu ti n s d ng t, phát hi n các hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này thì ư c khen thư ng theo ch hi n hành. F. I U KHO N THI HÀNH I. T CH C TH C HI N 1. T ng c c Thu có trách nhi m t ch c thu ti n s d ng t theo quy nh t i Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph và các hư ng d n t i Thông tư này.
 19. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các c p, các ngành thu c a phương qu n lý th c hi n thu ti n s d ng t theo quy nh c a Ngh nh s 38/2000/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, ki m tra và x lý các trư ng h p sai ph m v kê khai, xác nh không úng th c t th i gian s d ng t gây thi t h i cho Nhà nư c ho c cho ngư i n p ti n s d ng t. II. X LÝ T N T I Các trư ng h p ư c giao t, ư c chuy n m c ích s d ng trư c ngày Ngh nh s 38/2000/N -CP có hi u l c thi hành thu c di n ph i n p ti n s d ng t mà chưa kê khai n p ti n s d ng t, ã ư c thông báo n p ti n s d ng t mà chưa n p ho c chưa n p ti n s d ng t theo quy nh thì tuỳ theo m c vi ph m mà x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và theo pháp lu t v t ai. Các trư ng h p n p ti n s d ng t t sau ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành thì ư c th c hi n n p ti n s d ng t, x lý mi n, gi m; và xét ch m n p ti n s d ng t theo hư ng d n t i Thông tư này. Các trư ng h p ã n p ti n s d ng t theo quy nh trư c ngày Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph có hi u l c thi hành thì không truy thu, truy hoàn theo quy nh này. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph có hi u l c thi hành. Thông tư này thay th các Thông tư s 02 TC/TCT ngày 4/1/1995; Thông tư s 25 TC/TCT ngày 27/3/1995; Thông tư s 57 TC/TCT ngày 23/9/1996; Thông tư s 70 TC/TCT ngày 18/8/1994; Thông tư s 12 TC/TCT ngày 11/2/1995 c a B Tài chính. Nh ng quy nh trái v i Thông tư này u bãi b . Ph m Văn Tr ng ( ã ký) C c thu :....................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Chi c c thu :................. c l p - T do - H nh phúc T KHAI N P TI N S D NG T (Thay thông báo n p ti n s d ng t s : ngày.....tháng....năm...) M u s : 01/TSD A. PH N T KÊ KHAI 1- H tên ngư i s d ng t................................................................................ (Tên c a t ch c, h gia ình, cá nhân) 2- a ch ............................................................................................................... ...............................................................................................................................
 20. 3- Tên văn b n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v giao t, chuy n m c ích s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, h p ng mua nhà thu c s h u Nhà nư c: S ...................... ngày............ tháng............. năm................................................... do............................................................................................. c p (cơ quan c p). 4- c i m lô t (kèm theo trích l c b n a chính lô t s d ng n u có). - a i m, v trí..................... - V trí................................... - Lo i t............................... - Di n tích............................... - Giá t................................ /m2. 5- Di n tích theo m c ti n s d ng t ph i n p - M c 0%.....................................m2 - M c 20%.....................................m2 - M c 40%.....................................m2 - M c 100%..................................m2 6- H n m c t:..............................m2. - Di n tích ã có:..........................m.2. - Di n tích m r ng:.....................m2. 7- S ti n s d ng t ư c mi n, gi m: - Mi n:......................................... . - Gi m:......................................... . 8- S ti n s d ng t ph i n p ngân sách Nhà nư c. Tôi xin cam oan vi c kê khai trên ây là úng s th t, h p pháp và xin n p thu y úng kỳ h n. Xác nh n v ngư i khai Ngày......... tháng......... năm......... c a UBND xã, phư ng Ngư i khai
Đồng bộ tài khoản