Thông tư số 115/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
1
download

Thông tư số 115/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 115/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 115/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 115/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ S 119/2008/TT-BTC NGÀY 08/12/2008 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N QU N LÝ, THANH TOÁN, QUY T TOÁN V N U TƯ CÁC D ÁN Y T DO NA PHƯƠNG QU N LÝ THEO NGHN QUY T S 18/2008/NQ-QH12 NGÀY 03/6/2008 C A QU C H I KHÓA XII. Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Ngh quy t s 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 c a Qu c h i khóa XII; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n a khoa huy n và b nh vi n a khoa khu v c liên huy n s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2008-2010 (sau ây vi t t t là Quy t nh s 47/2008/Q -TTg); B Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 hư ng d n qu n lý, thanh toán, quy t toán v n u tư các d án y t u tư t ngu n trái phi u Chính ph theo Ngh quy t s 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 c a Qu c h i khóa 12 như sau: 1. S a i i m 1.3, ph n II như sau: “1.3. Phân b v n u tư hàng năm: Hàng năm, căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph và thông báo c a B K ho ch và u tư v vi c giao k ho ch v n trái phi u Chính ph cho các a phương, ngu n v n ngân sách a phương và ngu n v n h p pháp khác (n u có); S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i S Tài chính và S Y t th o lu n, th ng nh t v danh m c và m c v n cho t ng d án trình y ban nhân dân t nh quy t nh phân b . Trong quá trình tham gia th o lu n v i S K ho ch và u tư, S Y t (k c trư ng h p i u ch nh phân b ), S Tài chính có ý ki n b ng văn b n v danh m c d án và m c v n phân b cho t ng d án trình y ban nhân dân t nh quy t nh. Trư ng h p các d án ư c ng trư c k ho ch v n năm sau, y ban nhân dân t nh ph i ưu tiên b trí s v n ã ng trư c thu h i. Quy t nh phân b v n trái phi u Chính ph c a y ban nhân dân t nh g i v B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Y t theo dõi, qu n lý; g i Kho b c Nhà nư c có căn c thanh toán. Căn c Quy t nh phân b v n trái phi u Chính ph c a y ban nhân dân t nh, Kho b c nhà nư c th c hi n ki m soát, thanh toán theo quy nh”. 2. B i m 1.4, ph n II.
  2. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau b n mươi lăm (45) ngày, k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u v n gì vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính (V u tư) nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; cơ quan Trung Tr n Văn Hi u ương c a các oàn th ; - Các T p oàn, T ng công ty nhà nư c; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Website Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - S Tài chính, KBNN, S K ho ch và u tư, S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Công báo; - Website B Tài chính; - Lưu VT, V u tư.
Đồng bộ tài khoản