Thông tư số 116/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
96
lượt xem
14
download

Thông tư số 116/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 116/2004/TT-BTC về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 116/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 116/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 116/2004/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 197/2004/N -CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 C A CHÍNH PH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; B Tài chính hư ng d n v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t như sau: Ph n 1 NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng Thông tư này hư ng d n m t s n i dung v b i thư ng t, b i thư ng tài s n, các chính sách h tr , b trí tái nh cư, t ch c th c hi n vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t i v i các trư ng h p quy nh t i Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t (sau ây g i chung là Ngh nh s 197/2004/N -CP). 2. i tư ng áp d ng ư c quy nh t i i u 2 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: T ch c, c ng ng dân cư, cơ s tôn giáo; h gia ình, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ang s d ng t b Nhà nư c thu h i t (sau ây g i chung là ngư i b thu h i t) và có i u ki n ư c b i thư ng t, tài s n thì ư c b i thư ng theo quy nh; trư ng h p sau khi b thu h i t mà không còn ch thì ư c b trí tái nh cư. Không chi tr b i thư ng và b trí tái nh cư cho: a) Ngư i thuê, mư n t c a ngư i có t b thu h i;
 2. b) Ngư i nh n góp v n liên doanh, liên k t nhưng chưa chuy n giao quy n s d ng t, quy n s h u tài s n sang t ch c liên doanh, liên k t; c) Các i tư ng khác không ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t. Vi c x lý ti n b i thư ng, h tr (n u có) gi a ngư i có quy n s d ng t h p pháp và ch s h u tài s n trên t b thu h i là ngư i thuê, mư n l i t, nh n góp v n liên doanh, liên k t ư c gi i quy t theo qui nh v quan h dân s và h p ng kinh t ã ký k t. 3. Chi tr b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c quy nh t i i u 3 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: 3.1. Trư ng h p Nhà nư c thu h i t s d ng cho các m c ích quy nh t i kho n 1 i u 1 Ngh nh s 197/2004/N -CP thì Nhà nư c ph i t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư. 3.2. Ngư i ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t s d ng vào m c ích quy nh t i kho n 1 i u 1 Ngh nh s 197/2004/N -CP có nghĩa v chi tr ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư. T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam ư c nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t, ho c cho thuê t thì không ph i ch u chi phí v b i thư ng, h tr và tái nh cư. Trư ng h p ngư i ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t có thu ti n s d ng t, ti n thuê t mà ph i chi tr b i thư ng, h tr và tái nh cư cho ngư i có t b thu h i thì ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c tr vào ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p. M c tr c th ư c quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v thu ti n s d ng t và Ngh nh c a Chính ph v thu ti n thuê t. 4. V tái nh cư ư c quy nh t i i u 4 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ch th c hi n i v i m t trong các trư ng h p sau ây: 4.1. H gia ình, cá nhân ph i di chuy n ch do b thu h i h t t ho c ph n di n tích còn l i sau thu h i th p hơn h n m c giao t m i t i a phương (tr trư ng h p h gia ình, cá nhân không có nhu c u tái nh cư). 4.2. Ph n di n tích còn l i sau thu h i không phù h p quy ho ch xây d ng nhà c a h gia ình, cá nhân. 4.3. H gia ình, cá nhân s d ng t n m trong hành lang an toàn khi xây d ng công trình công c ng có hành lang b o v an toàn, có nhu c u di chuy n ch . 4.4. Các trư ng h p khác do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) quy t nh cho phù h p v i pháp lu t t ai hi n hành và th c t t i a phương. Ph n 2 B I THƯ NG, H TR V T
 3. 1. Nguyên t c b i thư ng ư c quy nh t i i u 6 Ngh nh s 197/2004/N -CP; m t s kho n c a i u này ư c hư ng d n c th như sau: 1.1. Kho n 2 quy nh: ngư i b thu h i t nào thì ư c b i thư ng b ng vi c giao t m i có cùng m c ích s d ng, n u không có t b i thư ng thì ư c b i thư ng b ng giá tr quy n s d ng t t i th i i m có quy t nh thu h i; m t s trư ng h p c th như sau: a) Ngư i ư c s d ng t nông nghi p theo quy nh c a pháp lu t nhưng t ý s d ng làm t phi nông nghi p thì ch ư c b i thư ng theo t nông nghi p; b) Ngư i ư c s d ng t phi nông nghi p (không ph i là t ) theo quy nh c a pháp lu t nhưng t ý s d ng làm t thì ch ư c b i thư ng theo t phi nông nghi p (không ph i là t ). Vi c b i thư ng ư c th c hi n b ng vi c giao t m i có cùng m c ích s d ng, n u không có t b i thư ng thì ư c b i thư ng b ng nhà , ho c b ng ti n cho phù h p v i th c t t i a phương. 1.2. Kho n 3 quy nh trư ng h p ngư i s d ng t ư c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t nhưng chưa th c hi n nghĩa v tài chính v t ai theo quy nh c a pháp lu t thì ph i tr i kho n ti n ph i th c hi n nghĩa v tài chính vào s ti n ư c b i thư ng, h tr hoàn tr ngân sách. Nghĩa v tài chính bao g m: ti n s d ng t ph i n p, ti n thuê t i v i t do Nhà nư c cho thuê, thu thu nh p t chuy n quy n s d ng các th a t khác c a ngư i có t b thu h i (n u có), ti n thu t x ph t vi ph m pháp lu t v t ai, ti n b i thư ng cho Nhà nư c khi gây thi t h i trong qu n lý và s d ng t ai, phí và l phí trong qu n lý, s d ng t ai. Trư ng h p các kho n nghĩa v tài chính v t ai ph i n p l n hơn ho c b ng ti n b i thư ng t thì s ti n ư c tr t i a b ng s ti n b i thư ng t. 1.3. Di n tích t ư c b i thư ng là di n tích ư c xác nh trên th c a - th c t o c di n tích thu h i c a t ng ngư i s d ng t. 2. i u ki n ư c b i thư ng t quy nh t i i u 8 Ngh nh s 197/2004/N - CP; m t s kho n c a i u này ư c hư ng d n c th như sau: 2.1. Kho n 2 quy nh có quy t nh giao t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai nghĩa là cơ quan có thNm quy n giao t ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t t ai t i th i i m quy t nh. 2.2. M t s lo i gi y t quy nh t i kho n 3 ư c hư ng d n c th như sau: a) i m a quy nh nh ng gi y t v quy n ư c s d ng t ai trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thNm quy n c p trong quá trình th c hi n chính sách t ai c a nhà nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, Chính ph Cách m ng lâm th i C ng hoà mi n Nam Vi t Nam và Nhà nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c th c hi n theo hư ng d n c a cơ quan Tài nguyên và môi trư ng;
 4. b) i m c quy nh có gi y t h p pháp v th a k , t ng cho quy n s d ng t ho c tài s n g n li n v i t, gi y t giao nhà tình nghĩa g n li n v i t; bao g m: - Gi y t th a k theo quy nh c a pháp lu t; - Gi y t t ng cho nhà t có công ch ng ho c xác nh n c a U ban nhân dân c p xã t i th i i m t ng cho; - Gi y t giao nhà tình nghĩa g n li n v i t c a cơ quan, t ch c giao nhà và có xác nh n c a U ban nhân c p xã. c) i m quy nh có gi y t v thanh lý, hoá giá nhà , mua nhà g n li n v i t theo quy nh c a pháp lu t, hư ng d n như sau: - Nhà có gi y t v thanh lý, hoá giá nhà , mua nhà g n li n v i t ph i là nhà thu c s h u nhà nư c; - Nhà thu c s h u nhà nư c g m: nhà ti p qu n t ch cũ, nhà vô ch , nhà v ng ch ã ư c xác l p s h u nhà nư c; nhà t o l p do ngân sách nhà nư c u tư; nhà ư c t o l p b ng ti n có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; nhà ư ct o l p b ng ti n theo phương th c nhà nư c và nhân dân cùng làm; các nhà khác thu c s h u nhà nư c; - Có gi y t thanh lý, hoá giá nhà , mua nhà g n li n v i t thu c s h u nhà nư c trư c ngày 05 tháng 7 năm 1994; - Có gi y t mua nhà thu c s h u nhà nư c do cơ quan, ơn v hành chính s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân, t ch c oàn th c a Nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c, t ch c chuyên qu n nhà bán theo quy nh t i Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà . 2.3. Kho n 6 quy nh: h gia ình, cá nhân ang s d ng t không có gi y t quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP, nhưng t ã ư c s d ng n nh trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993, không phân bi t ngư i s d ng t ó là ngư i s d ng t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 hay là ngư i s d ng t sau ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay ư c U ban nhân dân c p xã xác nh n là t không có tranh ch p khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng. 3. Giá t tính b i thư ng và chi phí u tư vào t còn l i quy nh t i i u 9 Ngh nh s 197/2004/N -CP; m t s kho n c a i u này ư c hư ng d n c th như sau: 3.1. Kho n 1 quy nh giá t tính b i thư ng ph i là giá t có cùng m c ích s d ng v i t b thu h i t i th i i m có quy t nh thu h i t do U ban nhân dân c p t nh công b vào ngày 01 tháng 01 hàng năm theo quy nh c a Chính ph ; không b i thư ng theo giá t s ư c chuy n m c ích s d ng t sau khi thu h i, không b i thư ng theo giá t do th c t s d ng t không phù h p v i m c ích s d ng t theo quy nh c a pháp lu t.
 5. 3.2. Kho n 3 quy nh chi phí h p lý u tư vào t còn l i là các chi phí th c t ngư i s d ng t ã u tư vào t s d ng theo m c ích ư c phép s d ng mà n th i i m Nhà nư c thu h i t còn chưa thu h i ư c. Các kho n chi phí u tư vào t còn l i ph i có y h sơ, ch ng t , th c t ch ng minh. Chi phí u tư vào t còn l i ư c xác nh b ng t ng chi phí h p lý tính thành ti n u tư vào t tr i s ti n tương ng v i th i gian ã s d ng t. Các kho n chi phí u tư vào t còn l i g m: - Ti n s d ng t c a th i h n chưa s d ng t trong trư ng h p giao t có th i h n, ti n thuê t ã n p trư c cho th i h n chưa s d ng t (có ch ng t hóa ơn n p ti n); - Các kho n chí phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o t theo hi n tr ng c a t khi ư c giao, ư c thuê và phù h p v i m c ích s d ng t. Trư ng h p thu h i t phi nông nghi p ho c t mà ã ư c b i thư ng theo giá t phi nông nghi p ho c t thì không ư c b i thư ng chi phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o t; - Các kho n chi phí khác có liên quan. U ban nhân dân c p t nh quy nh vi c xác nh kho n chi phí u tư vào t còn l i theo ngh c a S Tài chính cho phù h p v i th c t t i a phương. Nh ng chi phí không h sơ, ch ng t , th c t ch ng minh thì không ư c b i thư ng. 4. B i thư ng, h tr i v i t nông nghi p c a h gia ình, cá nhân quy nh t i i u 10 Ngh nh s 197/2004/N -CP; m t s n i dung c a i u này ư c hư ng d n c th như sau: 4.1. t nông nghi p quy nh t i i u 10 bao g m: t tr ng cây hàng năm ( t tr ng lúa, t ng c dùng vào chăn nuôi, t tr ng cây hàng năm khác); t tr ng cây lâu năm; t lâm nghi p ( t r ng s n xu t; t r ng phòng h ; t r ng c d ng); t nuôi tr ng thu s n; t làm mu i; t nông nghi p khác theo quy nh t i kho n 4 i u 6 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph (sau ây g i chung là Ngh nh s 181/2004/N -CP). 4.2. Kho n 1 và kho n 3 quy nh v trư ng h p b i thư ng b ng vi c giao t m i có cùng m c ích s d ng, thì tuỳ vào th c t qu t t i a phương, m c giao t m i cho m i h gia ình không vư t quá di n tích t thu h i và không vư t quá h n m c giao t nông nghi p t i a phương. N u không có t b i thư ng thì ư c b i thư ng b ng ti n theo giá t nông nghi p cùng h ng t i a phương. a) Trư ng h p b i thư ng b ng vi c giao t m i có giá t th p hơn giá t b thu h i, thì ngoài vi c ư c giao t m i ngư i b thu h i t còn ư c b i thư ng b ng ti n ph n giá tr chênh l ch ó; n u di n tích thu h i l n hơn di n tích t giao m i thì ư c b i thư ng b ng ti n cho ph n di n tích chênh l ch (l n hơn); b) Trư ng h p b i thư ng b ng vi c giao t m i có giá t cao hơn giá t b thu h i, thì ư c b i thư ng b ng vi c giao t m i v i di n tích tương ng v i giá tr quy n s d ng t c a t b thu h i và phù h p v i th c t qu t c a a phương.
 6. 4.3. Kho n 2 quy nh v b i thư ng t nông nghi p xen k trong khu dân cư, t vư n ao li n k v i t trong khu dân cư, ngoài vi c ư c b i thư ng theo giá t nông nghi p cùng lo i còn ư c h tr b ng ti n. Giá t tính h tr t 20% n 50% giá t li n k ; hư ng d n c th như sau: - t nông nghi p xen k trong khu dân cư ph i là th a t n m trong khu dân cư; - t vư n ao li n k v i t trong khu dân cư là th a t có ít nh t m t m t ti p giáp v i t trong khu dân cư; - M c h tr c th trong kho ng t 20% n 50% do U ban nhân dân c p t nh quy t nh theo ngh c a S Tài chính có s tham gia c a các ngành liên quan cho phù h p v i th c t t i a phương. 4.4. Kho n 5 quy nh v b i thư ng khi thu h i t nông nghi p do các h gia ình, cá nhân nh n khoán c a các nông, lâm trư ng qu c doanh; ư c hư ng d n c th như sau: H gia ình, cá nhân nh n khoán ang tr c ti p s n xu t nông nghi p và có ngu n s ng ch y u t s n xu t nông nghi p ph i là h nông dân, khi Nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng t, nhưng ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i và ư c h tr . 4.5. i v i t lâm nghi p ã quy ho ch cho r ng s n xu t, kinh doanh và Nhà nư c ã giao cho h gia ình, cá nhân s d ng n nh lâu dài, thì khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng t. Trư ng h p chưa giao s d ng n nh lâu dài thì khi Nhà nư c thu h i không ư c b i thư ng t, ư c b i thư ng chi phí u tư vào t. Trư ng h p t lâm nghi p ã quy ho ch cho r ng phòng h , r ng c d ng, t thu c r ng phòng h , r ng c d ng nhà nư c giao cho các nông, lâm trư ng, U ban nhân dân các c p ho c Ban Qu n lý r ng phòng h , r ng c d ng qu n lý, mà các nông trư ng, lâm trư ng, U ban nhân dân các c p ho c Ban Qu n lý r ng phòng h , r ng c d ng giao khoán cho các t ch c, h gia ình, cá nhân khoanh nuôi tái sinh r ng, chăm sóc, b o v r ng ho c tr ng r ng b ng ngu n v n Ngân sách nhà nư c theo h p ng khoán, thì khi Nhà nư c thu h i t, h gia ình, cá nhân không ư c b i thư ng v t, nhưng ư c b i thư ng v cây tr ng trên t. M c b i thư ng tương ương v i m c phân chia s n phNm theo quy nh t i Thông tư liên B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s 80/2003/TTLT/BNN-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2003 hư ng d n th c hi n Quy t nh s 178/2001/Q -TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy n hư ng l i, nghĩa v c a h gia ình, cá nhân ư c giao, ư c thuê, nh n khoán r ng và t lâm nghi p. 5. B i thư ng i v i t phi nông nghi p là t quy nh t i i u 13 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: 5.1. t ư c xác nh theo quy nh t i i u 50, 83, 84, 87 Lu t t ai 2003 và i u 45, 46, 47, 48, 79, 80 Ngh nh s 181/2004/N -CP; khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng tính thành ti n theo giá t .
 7. Vi c xác nh t là t khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng theo t th c hi n theo hư ng d n c a cơ quan tài nguyên và môi trư ng. 5.2. N u ngư i b thu h i t ph i di chuy n ch thì ư c b i thư ng b ng vi c giao t m i, b ng nhà tái nh cư ho c b i thư ng b ng ti n theo giá tr quy n s d ng t t i th i i m có quy t nh thu h i. 6. X lý m t s trư ng h p c th v t quy nh t i i u 14 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: N u ngư i b thu h i t có yêu c u Nhà nư c thu h i ph n di n tích còn l i như hư ng d n t i m c 4 Ph n I Thông tư này thì ph n di n tích này ư c b i thư ng theo quy nh t i Ngh nh s 197/2004/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p h gia ình, cá nhân b thu h i t nhưng không i u ki n ư c b i thư ng, mà sau khi thu h i không còn ch nào khác thì U ban nhân dân c p t nh xem xét giao t m i i v i h gia ình, cá nhân nông thôn; xem xét giao t m i, cho mua nhà ho c thuê nhà i v i h gia ình, cá nhân ô th cho phù h p th c t t i a phương. 7. V B i thư ng t i v i nh ng ngư i ang ng quy n s d ng t quy nh t i kho n 2 i u 15 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: Khi Nhà nư c thu h i t mà gi y t v t không xác nh ư c di n tích t thu c quy n s d ng riêng c a t ng t ch c, t ng h gia ình, cá nhân thì U ban nhân dân c p t nh hư ng d n vi c ti p nh n và phân chia ti n b i thư ng t cho nh ng ngư i này m b o nguyên t c ngư i ư c b i thư ng tr c ti p nh n ti n b i thư ng và t ng s ti n b i thư ng c a t ng t ch c, h gia ình, cá nhân ang có ng quy n s d ng t b ng t ng s ti n b i thư ng cho toàn b di n tích t ng quy n s d ng. 8. B i thư ng i v i t thu c hành lang an toàn khi xây d ng công trình có hành lang b o v an toàn quy nh t i kho n 2 i u 16 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: 8.1. Trư ng h p làm thay i m c ích s d ng t: a) Làm thay i m c ích s d ng t t t sang t phi nông nghi p (không ph i là t ), t t sang t nông nghi p thì b i thư ng b ng chênh l ch gi a giá t v i giá t phi nông nghi p (không ph i là t ), gi a giá t v i giá t nông nghi p; b) Làm thay i m c ích s d ng t t t phi nông nghi p (không ph i là t ) sang t nông nghi p thì b i thư ng b ng chênh l ch gi a giá t phi nông nghi p (không ph i là t ) v i giá t nông nghi p. 8.2. Trư ng h p không làm thay i m c ích s d ng t (nhà , công trình i u ki n t n t i trong hành lang b o v an toàn c a công trình), nhưng làm h n ch kh năng s d ng thì ư c b i thư ng b ng ti n theo m c thi t h i th c t . M c b i thư ng b ng di n tích t b h n ch s d ng nhân v i chênh l ch giá gi a giá t t i
 8. th i i m trư c tr giá t t i th i i m sau khi có quy t nh thu h i t. M c c th do U ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phù h p v i th c t t i a phương. 8.3. Khi hành lang b o v an toàn công trình chi m d ng kho ng không trên 70% di n tích t s d ng có nhà , công trình c a m t ch s d ng t thì ph n di n tích t còn l i cũng ư c b i thư ng theo quy nh t i i m 8.1, 8.2 m c này. 9. X lý các trư ng h p t ch c b thu h i t nhưng không ư c b i thư ng quy nh t i i u 17 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: 9.1. Các t ch c là cơ quan, ơn v hành chính s nghi p c a Nhà nư c, doanh nghi p nhà nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t không ph i n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t b ng ti n có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng, ch ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i theo hư ng d n t i i m 3.2 m c 3 Ph n này (n u ti n u tư ó không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c). Trư ng h p ph i di chuy n n cơ s m i thì ư c h tr b ng ti n th c hi n d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t; m c h tr t i a không quá m c b i thư ng cho t b thu h i do ngư i ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t chi tr . T ch c b thu h i t ư c s d ng s ti n này u tư t i cơ s m i theo d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. N u s ti n này không s d ng h t cho d án u tư t i cơ s m i, thì ph i n p s ti n còn l i vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. 9.2. T ch c không thu c i tư ng t i i m 9.1 m c này thì ư c h tr di d i theo quy ho ch do Th tư ng Chính ph quy nh. Ph n 3 B I THƯ NG, H TR TÀI S N 1. Nguyên t c b i thư ng tài s n quy nh t i i u 18 Ngh nh s 197/2004/N -CP; m t s kho n c a i u này ư c hư ng d n c th như sau: 1.1. Kho n 1 quy nh v tài s n g n li n v i t bao g m: nhà, công trình xây d ng ơn chi c; nhà, công trình xây d ng theo h th ng trong m t khuôn viên t (sau ây g i chung là nhà, công trình), cây tr ng trên t. 1.2. Kho n 5 quy nh v tài s n g n li n v i t ư c t o l p sau khi có quy t nh thu h i ư c công b thì không ư c b i thư ng, bao g m c cây tr ng trên t. 2. B i thư ng nhà, công trình xây d ng trên t quy nh t i i u 19 Ngh nh s 197/2004/N -CP; m t s kho n c a i u này ư c hư ng d n c th như sau: 2.1. Kho n 2 quy nh i v i tài s n là nhà, công trình xây d ng khác (không thu c quy nh t i kho n 1); ư c hư ng d n như sau:
 9. a) Vi c phá d nhà, công trình xây d ng làm nh hư ng n công trình khác mà nh ng công trình này không th s d ng ư c theo thi t k , quy ho ch xây d ng ban u ho c ph i phá d thì ư c b i thư ng; b) Vi c xác nh t l (%) ch t lư ng còn l i c a nhà, công trình b thi t h i do cơ quan ư c giao th c hi n vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư th c hi n v i s tham gia c a các cơ quan chuyên ngành. T l % ch t lư ng còn l i c a nhà, công trình ư c xác nh theo hư ng d n c a B Xây d ng và các B , ngành có liên quan; c) i v i công trình k t c u h t ng k thu t mà không còn s d ng ư c ho c th c t không s d ng, thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng. 2.2. Kho n 3 ư c hư ng d n như sau: i v i nhà, công trình xây d ng b phá d m t ph n, mà ph n còn l i không còn s d ng ư c; ho c nhà, công trình xây d ng b phá d làm nh hư ng n các công trình khác trong cùng m t khuôn viên t nhưng v n t n t i song không th s d ng ư c theo thi t k , quy ho ch xây d ng ban u thì ư c b i thư ng cho toàn b công trình theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 197/2004/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 3. X lý các trư ng h p b i thư ng, h tr c th v nhà, công trình quy nh t i i u 20 Ngh nh s 197/2004/N -CP; m t s kho n c a i u này ư c hư ng d n c th như sau: 3.1. Kho n 1 quy nh v nhà, công trình khác ư c phép xây d ng trên t có i u ki n ư c b i thư ng thì ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 197/2004/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 3.2. i m a kho n 2 quy nh v nhà, công trình xây d ng khác không ư c phép xây d ng nhưng xây d ng trên t có i u ki n ư c b i thư ng t theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP, xây d ng trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 197/2004/N -CP và hư ng d n t i m c 2 ph n này; n u xây d ng t ngày 01 tháng 7 năm 2004 v sau, xây d ng không úng v i m c ích s d ng t theo quy nh c a pháp lu t thì không ư c b i thư ng. Trong trư ng h p c bi t U ban nhân dân c p t nh xem xét h tr t ng trư ng h p c th cho phù h p v i th c t t i a phương. 4. B i thư ng nhà, công trình i v i ngư i ang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c quy nh t i i u 21 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: 4.1. Kho n 1 quy nh v ph n di n tích nhà thu c s h u nhà nư c t c i t o, s a ch a, nâng c p ư c coi là h p pháp khi ư c cơ quan ra quy t nh phân nhà ho c cơ quan qu n lý nhà t thu c s h u nhà nư c t i a phương cho phép. 4.2. Kho n 2 quy nh v ngư i ang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c b phá d ư c thuê nhà t i nơi tái nh cư. Trư ng h p c bi t không có nhà tái nh cư b trí thì ngư i ang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c ư c h tr b ng ti n t lo ch m i; m c h tr b ng 60% tr giá t và 60% tr giá nhà ang thuê. Trư ng h p
 10. có nhà tái nh cư b trí nhưng ngư i ang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c không thuê thì không ư c h tr b ng ti n. 5. B i thư ng i v i cây tr ng, v t nuôi quy nh t i i u 24 Ngh nh s 197/2004/N -CP; m t s kho n c a i u này ư c hư ng d n c th như sau: 5.1. Kho n 1 quy nh m c b i thư ng i v i cây tr ng hàng năm b ng giá tr s n lư ng thu ho ch c a m t v thu ho ch, giá tr s n lư ng c a v thu ho ch ư c tính cho năng su t cao nh t trong ba năm trư c li n k c a cây tr ng chính t i a phương theo th i giá trung bình c a nông s n cùng lo i a phương t i th i i m thu h i t. 5.2. Kho n 2 quy nh v b i thư ng i v i cây lâu năm; cây lâu năm bao g m cây công nghi p, cây ăn qu , cây l y g , l y lá, cây r ng quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh s 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu s d ng t nông nghi p, khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng theo giá tr hi n có c a vư n cây, giá tr này không bao g m giá tr quy n s d ng t. Giá tr hi n có c a vư n cây lâu năm tính b i thư ng ư c xác nh như sau: a) Cây tr ng ang chu kỳ u tư ho c ang th i gian xây d ng cơ b n, thì giá tr hi n có c a vư n cây là toàn b chi phí u tư ban u và chi phí chăm sóc n th i i m thu h i t tính thành ti n theo th i giá t i th trư ng a phương; b) Cây lâu năm là lo i thu ho ch m t l n (cây l y g ) ang trong th i kỳ thu ho ch thì giá tr hi n có c a vư n cây ư c tính b i thư ng b ng (=) s lư ng t ng lo i cây tr ng nhân v i (x) giá bán 1 cây tương ng cùng lo i, cùng tu i, cùng kích thư c ho c có cùng kh năng cho s n phNm th trư ng a phương t i th i i m b i thư ng tr i (-) giá tr thu h i (n u có); c) Cây lâu năm là lo i thu ho ch nhi u l n (cây ăn qu , cây l y d u, nh a...) ang trong th i kỳ thu ho ch, thì giá tr hi n có c a vư n cây ư c tính b i thư ng là giá bán vư n cây th trư ng a phương t i th i i m b i thư ng tr i (-) giá tr thu h i (n u có); d) Cây lâu năm ã n th i h n thanh lý, thì ch b i thư ng chi phí ch t h cho ch s h u vư n cây. Chi phí u tư ban u, chi phí chăm sóc, chi phí ch t h nói t i m c này ư c tính thành ti n theo m c chi phí trung bình t i a phương do U ban nhân dân c p t nh quy nh c th i v i t ng lo i cây. 5.3. i v i cây tr ng và lâm s n ph tr ng trên di n tích t lâm nghi p do Nhà nư c giao cho h gia ình, cá nhân tr ng, khoanh nuôi, b o v , tái sinh r ng, mà khi giao là t tr ng, i núi tr c, h gia ình, cá nhân t b v n u tư tr ng r ng, thì ư c b i thư ng theo giá bán cây r ng ch t h t i c a r ng cùng lo i a phương t i th i i m có quy t nh thu h i t, tr i giá tr thu h i (n u có). 6. X lý ti n b i thư ng i v i tài s n thu c s h u nhà nư c quy nh t i i u 25 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau:
 11. T ch c b Nhà nư c thu h i t, b thi t h i v tài s n do Nhà nư c giao qu n lý, s d ng; ph i di d i n cơ s m i thì ư c s d ng ti n b i thư ng tài s n u tư t i cơ s m i theo d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. S ti n b i thư ng tài s n này do ngư i ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t chi tr ; n u không s d ng h t thì s ti n còn l i ư c n p ngân sách nhà nư c. Ph n 4 CHÍNH SÁCH H TR 1. H tr n nh i s ng và s n xu t quy nh t i kho n 2 i u 28 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: Khi Nhà nư c thu h i t c a các t ch c kinh t , h s n xu t kinh doanh có ăng ký kinh doanh mà b ng ng s n xu t kinh doanh, thì ư c h tr t i a b ng 30% 1 năm thu nh p sau thu , theo m c thu nh p bình quân c a 3 năm trư c ó. Thu nh p sau thu ư c xác nh căn c vào báo cáo tài chính ư c cơ quan thu ch p thu n; trư ng h p chưa ư c cơ quan thu ch p thu n thì vi c xác nh thu nh p sau thu ư c căn c vào thu nh p sau thu do ơn v kê khai t i báo cáo tài chính, báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh cu i m i năm ã g i cơ quan thu . 2. H tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm quy nh t i i u 29 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: a) Vi c h tr chuy n i ngh cho s lao ng trong tu i lao ng c a các h gia ình b thu h i t s n xu t nông nghi p ư c th c hi n b ng hình th c h tr m t ph n chi phí h c ngh t i các cơ s d y ngh a phương. M c h tr c th do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phù h p v i th c t t i a phương. b) Trư ng h p a phương chưa t ch c ư c vi c ào t o chuy n i ngh và ch d án s d ng t thu h i không th t ch c ư c ào t o ngh ho c ngư i ư c hư ng h tr ào t o ngh không mu n tham gia ào t o ngh thì th c hi n h tr b ng ti n; m c h tr b ng ti n c th do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phù h p v i th c t t i a phương. 3. H tr ngư i ang thuê nhà không thu c s h u nhà nư c quy nh t i i u 30 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: H gia ình, cá nhân có h khNu thư ng trú t i a phương ang thuê nhà không thu c s h u nhà nư c, khi b Nhà nư c thu h i t ph i di chuy n ch thì ư c h tr chi phí di chuy n b ng m c quy nh t i i u 27 Ngh nh s 197/2004/N -CP, ngư i ư c h tr ph i có h p ng thuê nhà. 4. H tr khác quy nh t i i u 32 Ngh nh s 197/2004/N -CP; ư c hư ng d n c th như sau: Ngoài vi c h tr quy nh t i i u 27, 28, 29, 30 và i u 31 Ngh nh s 197/2004/N -CP; căn c vào th c t t i a phương, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh bi n pháp h tr khác m b o n nh i s ng và s n xu t cho ngư i b thu h i t. Ti n h tr thêm do ngư i ư c Nhà nư c giao t, thuê t chi
 12. tr ; i v i t thu h i theo quy ho ch, k ho ch s d ng t nhưng chưa có d án s d ng t, thì t ch c s d ng qu t ph i ng ra chi tr . Ph n 5 TÁI NNH CƯ 1. B trí tái nh cư quy nh t i i u 34 Ngh nh s 197/2004/N -CP; m t s kho n c a i u này ư c hư ng d n c th như sau: 1.1. Công khai phương án b trí tái nh cư; t o i u ki n cho các h tái nh cư ư c xem nơi tái nh cư c a mình và th o lu n công khai v d ki n b trí các h vào tái nh cư. 1.2. Di n tích giao t m i t i nơi tái nh cư cho các h gia ình, cá nhân không vư t quá h n m c giao t m i do a phương quy nh. 1.3. Giá t tính thu ti n s d ng t t i nơi tái nh cư do U ban nhân dân c p t nh quy t nh theo quy nh c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t. Giá bán nhà tái nh cư do U ban nhân dân c p t nh quy t nh trên cơ s ơn giá xây d ng và th c t t i a phương. Giá cho thuê nhà do U ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phù v i th c t t i a phương. H gia ình, cá nhân ư c giao t, mua nhà, thuê nhà t i nơi tái nh cư ph i n p ti n s d ng t, ti n mua nhà, ti n thuê nhà theo quy nh c a pháp lu t và ư c tr vào ti n b i thư ng, h tr , n u có chênh l ch thì th c hi n thanh toán b ng ti n ph n chênh l ch ó theo quy nh. 1.4. T ch c ư c giao nhi m v qu n lý khu tái nh cư và b trí tái nh cư có trách nhi m thu ti n s d ng t, ti n mua nhà c a ngư i ư c b trí tái nh cư. 2. Các bi n pháp h tr s n xu t và i s ng t i khu tái nh cư quy nh t i kho n 1 i u 36 Ngh nh s 197/2004/N -CP; g m các h tr v gi ng cho v s n xu t nông nghi p u tiên, các d ch v khuy n nông, d ch v b o v th c v t, k thu t tr ng tr t chăn nuôi và k thu t nghi p v i v i s n xu t kinh doanh công thương nghi p thì căn c vào tình hình th c t t i a phương, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh h tr b ng ti n ho c b ng v t tư cho phù h p. Ph n 6 T CH C TH C HI N B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ 1. Trình t t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư T ch c ư c giao nhi m v th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư ph i tri n khai vi c phát t khai, hư ng d n kê khai, thu t khai c a các i tư ng b Nhà nư c thu h i t l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư. 1.1. Ngư i b thu h i t kê khai di n tích, h ng t, lo i t, v trí c a t, s lư ng, ch t lư ng tài s n hi n có trên t b thu h i, s nhân khNu, s lao ng..., t
 13. nguy n v ng tái nh cư (n u có) g i t ch c ư c giao nhi m v th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư. 1.2. T ch c ư c giao nhi m v th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư ki m tra t khai và t ch c th c hi n ki m kê, o c, xác nh c th di n tích t b thu h i, tài s n b thi t h i có s tham gia c a i di n chính quy n (U ban nhân dân c p xã) s t i, xác nh n c a ngư i b thu h i t, b thi t h i tài s n. Sau khi ti n hành ki m kê, o c, xác nh các căn c l p d ki n phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư (phương án d ki n), niêm y t công khai t i tr s làm vi c c a t ch c ư c giao nhi m v th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư, niêm y t t i tr s U ban nhân dân c p xã nơi có t b thu h i ngư i b thu h i t và các i tư ng có liên quan tham gia ý ki n; n i dung niêm y t công khai g m: a) H tên, a ch c a ngư i b thu h i t; b) Di n tích, lo i t, h ng t, v trí, ngu n g c c a t b thu h i; s lư ng, kh i lư ng, t l (%) ch t lư ng còn l i... c a tài s n b thi t h i; c) Các căn c tính toán s ti n b i thư ng, h tr như: giá t tính b i thư ng, giá nhà, công trình tính b i thư ng, s nhân khNu, s lao ng trong tu i, s lư ng ngư i ư c hư ng tr c p xã h i c a h gia ình, nơi ăng ký di chuy n n v.v... d) Các i tư ng ư c h tr và b trí tái nh cư c th cho t ng h gia ình, cá nhân. 1.3. T ch c ư c giao nhi m v b i thư ng, h tr và tái nh cư có trách nhi m ti p thu ý ki n tham gia, gi i áp th c m c hoàn thi n phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư trình U ban nhân dân c p huy n phê duy t ho c g i S Tài chính (H i ng thNm nh c p t nh) thNm nh trư c khi trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t ( i v i d án thu h i t do U ban nhân dân c p t nh phê duy t). 1.4. Sau khi phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c U ban nhân dân c p có thNm quy n phê duy t, t ch c ư c giao nhi m v th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư có trách nhi m niêm y t công khai phương án t i tr s làm vi c c a ơn v và U ban nhân dân c p xã nơi có t b thu h i, thông báo k ho ch và th i gian chi tr ti n b i thư ng, gi i quy t tái nh cư và th c hi n gi i phóng m t b ng. 2. Phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c l p chia làm 2 ph n Ph n I : Xác nh m c b i thư ng, h tr cho t ng ngư i có t b thu h i. Ph n II: Phương án b trí tái nh cư, giá t tính thu ti n s d ng t, giá bán nhà, giá cho thuê nhà t i khu tái nh cư; s ti n ngư i b thu h i t ph i n p cho ngân sách nhà nư c do chưa th c hi n nghĩa v tài chính v t ai theo quy nh c a pháp lu t t ai; s ti n s d ng t, ti n mua nhà tái nh cư v.v 3. Chi tr b i thư ng, h tr và tái nh cư 3.1. Khi chi tr ti n b i thư ng cho ngư i b thu h i t, b thi t h i v tài s n ph i l p y ch ng t thanh toán và có ký nh n c a ngư i ư c b i thư ng, h tr . Trư ng
 14. h p ngư i ư c nh n b i thư ng u quy n cho ngư i khác nh n ti n b i thư ng, thì ngư i ư c b i thư ng ph i làm gi y u quy n có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i ó cư trú. 3.2. Toàn b ch ng t liên quan n vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư ph i ư c t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư lưu gi và qu n lý theo quy nh hi n hành. 4. Phân c p thNm quy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư Căn c vào th c t t i a phương, căn c vào tính ch t, quy mô c a d án, U ban nhân dân c p t nh phân c p thNm quy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư cho U ban nhân dân c p huy n, m b o vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c nhanh chóng và hi u qu . Ph n 7 CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC T CH C TH C HI N 1. D toán chi phí cho công tác th c hi n vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư do t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư l p bao g m các n i dung sau: 1.1. Chi cho công tác tuyên truy n, ph bi n quy t nh thu h i t và các chính sách, ch b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t; t ch c v n ng các i tư ng th c hi n quy t nh thu h i t và kh o sát, i u tra v tình hình kinh t , xã h i, v th c tr ng t ai, tài s n thu c ph m vi d án. 1.2. Chi cho công tác ki m kê, ánh giá t ai, tài s n th c t b thi t h i bao g m: phát t khai, hư ng d n ngư i b thi t h i kê khai; o c di n tích t, ki m kê s lư ng và giá tr nhà c a, v t ki n trúc, hoa màu và tài s n khác b thi t h i khi Nhà nư c thu h i t c a t ng t ch c, h gia ình, cá nhân b thi t h i; ki m tra, i chi u gi a t khai v i k t qu ki m kê, xác nh m c thi t h i v i t ng i tư ng b thu h i t c th ; tính toán giá tr thi t h i v t ai, nhà c a, v t ki n trúc, hoa màu và tài s n khác v.v... 1.3. Chi cho vi c l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư bao g m: l p phương án b i thư ng t khâu ban u tính toán các ch tiêu b i thư ng, phê duy t phương án b i thư ng, niêm y t công khai phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư v.v... 1.4. Chi cho vi c thNm nh phương án b i thư ng, h tr và phương án tái nh cư (n u có). 1.5. Ki m tra, hư ng d n th c hi n chính sách b i thư ng, gi i quy t nh ng vư ng m c trong công tác b i thư ng và t ch c th c hi n chi tr b i thư ng; chi cho công tác cư ng ch thi hành quy t nh b i thư ng (n u có). 1.6. Thuê văn phòng và trang thi t b làm vi c c a t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư và cơ quan thNm nh (n u có).
 15. 1.7. Chi in n và văn phòng phNm. 1.8. Các kho n chi khác có liên quan tr c ti p n vi c t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư. T ng d toán chi cho công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư không ư c vư t quá m c quy nh t i kho n 2 i u 48 Ngh nh s 197/2004/N -CP. 2. M c chi cho công tác t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư như sau: 2.1. i v i các kho n chi ã có nh m c, tiêu chuNn c a nhà nư c quy nh, như công tác phí, h i ngh , h i h p, o c, ki m kê xác nh t ai, tài s n thi t h i, chi làm thêm gi , v.v... thì th c hi n theo ch hi n hành. 2.2. i v i nh ng kho n chi Nhà nư c chưa có tiêu chuNn, nh m c như i u tra, kh o sát th c t , l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư, thNm nh và phê duy t phương án b i thư ng v.v..., thì tuỳ theo yêu c u công vi c th c t ph i th c hi n và c i m c a t ng d án, U ban nhân dân c p t nh quy t nh m c chi c th áp d ng t i a phương cho phù h p cho t ng n i dung công vi c. 2.3. i v i ti n lương ho c ph c p kiêm nhi m c a cán b tham gia t ch c th c hi n b i thư ng thì th c hi n theo quy nh v ch ti n lương, ph c p trong các ơn v s nghi p có thu. 2.4. Chi in n tài li u, văn phòng phNm, xăng xe, h u c n ph c v ... ư c tính theo nhu c u s d ng th c t c a t ng d án. 2.5. Trong trư ng h p t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư ph i thuê và l p văn phòng làm vi c thì ư c chi ti n thuê văn phòng, trang thi t b ... theo ơn giá trung bình th c t t i a phương. Căn c vào d toán ư c duy t và th c t yêu c u nhi m v b i thư ng, h tr và tái nh cư ph i tri n khai, T ch c ư c giao th c hi n vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c t m ng trư c b ng ti n m t chi cho t ng n i dung c th theo th c t phát sinh. Khi chi tiêu t ch c ư c giao th c hi n vi c b i thư ng, h tr và tái nh ph i l p y ch ng t theo qui nh. 3. Sau khi k t thúc công vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư, ch m nh t 30 ngày, t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư ph i có báo cáo quy t toán chi phí t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư v i cơ quan tài chính. Báo cáo quy t toán ph i ph n ánh úng nh ng n i dung quy nh trong Thông tư này và các văn b n khác có liên quan. 4. Kinh phí m b o cho vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c tính th ng nh t cho các d án trên a bàn a phương. Ph n 8 T CH C TH C HI N
 16. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Thông tư này thay th Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Thông tư liên t ch s 106/2002/TTLT/BTC-BCN ngày 22 tháng 11 năm 2002 c a liên B Tài chính - B Công nghi p hư ng d n vi c b i thư ng, h tr xây d ng công trình lư i i n cao áp và công văn s 4448/TC-QLCS ngày 04 tháng 9 năm 1999 c a B Tài chính v vi c hư ng d n x lý m t s vư ng m c trong công tác n bù, gi i phóng m t b ng. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n Thông tư n u phát sinh vư ng m c, ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph n ánh k p th i cho B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Huỳnh Th Nhân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản