Thông tư số 12/2001/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
4
download

Thông tư số 12/2001/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2001/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2001/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2001/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2001 THÔNG TƯ C A B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 12/2001/BL TBXH-TT NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯ NG D N V TU I NGH HƯU C A NGƯ I LAO NG KHAI THÁC THAN TRONG H M LÒ Thi hành Ngh nh s 61/2001/N -CP ngày 7 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v vi c quy nh tu i ngh hưu c a ngư i lao ng khai thác than trong h m lò, sau khi trao i ý ki n v i T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam và m t s cơ quan liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I. PH M VI, I TƯ NG ÁP D NG: 1. Ph m vi áp d ng là các doanh nghi p khai thác than h m lò, bao g m: - Doanh nghi p Nhà nư c thu c i tư ng i u ch nh c a Lu t doanh nghi p nhà nư c; - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài thu c i tư ng i u ch nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Doanh nghi p thu c i tư ng i u ch nh c a Lu t doanh nghi p. 2. i tư ng áp d ng là ngư i lao ng thư ng xuyên làm ngh , công vi c khai thác than trong h m lò, c th như sau: - Khai thác than trong h m lò; - V n t i than, t, á trong h m lò; - V n hành máy khoan trong h m lò; - N mìn trong h m lò; - ào h m lò khai thác than. II. I U KI N VÀ CH HƯ NG: 1. i u ki n:
  2. Các i tư ng t i M c I nêu trên n u có các i u ki n sau ây thì hư ng ch hưu trí: a) 50 tu i; b) Có 20 năm óng b o hi m xã h i tr lên, trong ó có ít nh t 15 năm làm công vi c khai thác than h m lò và óng b o hi m xã h i theo m c lương tương ng v i công vi c ó (n u óng không liên t c thì ư c c ng d n). 2. Ch hư ng: a. M c lương hưu: i u 2 Ngh nh s 61/2001/N -CP quy nh: M c lương hưu hàng tháng c a ngư i lao ng làm công vi c khai thác than trong h m lò ư c tính theo quy nh chung t i Ngh nh s 12/CP ngày 26/01/1995 và Ngh nh s 93/1998/N -CP ngày 12/11/1998 c a Chính ph , c th như sau: óng b o hi m xã h i 15 năm tính b ng 45% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i c a 5 năm li n k có m c lương cao nh t, sau ó c thêm m i năm óng b o hi m xã h i tính thêm 2%, t i a b ng 75% m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i c a 5 năm li n k có m c lương cao nh t. a.1. Cách tính lương hưu ư c th c hi n như sau: Ngư i có 15 năm óng b o hi m xã h i thì ư c tính b ng 45% m c bình quân ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i, sau ó c thêm m i năm (12 tháng) óng b o hi m xã h i ư c tính thêm 2%, t i a b ng 75% m c bình quân ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i. Ngoài lương hưu hàng tháng, ngư i lao ng có th i gian óng b o hi m xã h i trên 30 năm còn ư c tr c p 1 l n, tính như sau: T năm th 31 tr i, m i năm (12 tháng) óng b o hi m xã h i ư c nh n n a tháng m c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i, nhưng t i a không quá 5 tháng. Ví d 1: Ông Hoàng ình Q, tính n tháng 1/2001 50 tu i có 28 năm óng b o hi m xã h i, trong ó có 15 năm làm công vi c khai thác than h m lò. Lương hưu c a ông Q ư c tính như sau: 15 năm u tính b ng 45% T năm th 16 n năm th 28: 13 năm x 2%/ năm = 26% T ng c ng: 45% + 26% = 71% Như v y, lương hưu c a ông Q ư c tính b ng 71% m c bình quân ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i.
  3. Ví d 2: Ông Lê H u X, tính n tháng 1/2001 50 tu i có 32 năm óng b o hi m xã h i, trong ó có 15 năm làm công vi c khai thác than h m lò. Lương hưu c a ông X ư c tính như sau: 15 năm u tính b ng 45% T năm th 16 n năm th 30: 15 năm x 2%/năm = 30% T ng c ng : 45% + 30% = 75% T năm th 31 n năm th 32 là 2 năm, ông X ư c nh n tr c p 1 l n b ng 1 tháng ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i. Trư ng h p này, lương hưu hàng tháng c a ông X ư c tính b ng 75% m c bình quân ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i. a.2. M c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i c a 5 năm li n k có m c lương cao nh t ư c tính theo công th c sau: T ng s ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i c a 60 tháng li n (5 năm) có m c M c bình quân ti n lương cao nh t lương tháng làm căn c = 60 tháng óng b o hi m xã h i Ví d 3: Ông Tr n Văn , tính n ngày 1/1/2001 50 tu i có 26 năm 10 tháng óng b o hi m xã h i trong ó có 17 năm làm công vi c khai thác than h m lò, quá trình làm vi c và óng b o hi m xã h i theo các m c ti n lương sau: - T tháng 3/1975 n tháng 12 năm 1999 liên t c làm công vi c khai thác than h m lò và hư ng các m c lương theo t ng giai o n: + T tháng 3/1975 n h t tháng 6/1979 hư ng lương b c 1 là 50 ng, chuy n i theo Ngh nh s 235/H BT ngày 18/9/1985 là 352 ng; chuy n i theo Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 có h s là 1,62 (b c 1 m i); + T tháng 7/1979 n h t tháng 6/1984 hư ng lương b c 2 là 59,6 ng, chuy n i theo Ngh nh s 235/H BT là 375 ng; chuy n i theo Ngh nh s 26/CP có h s là 1,92 (b c 2 m i); + T tháng 7/1984 hư ng lương b c 3 là 70,9 ng, n tháng 9/1985 chuy n i theo Ngh nh s 235/H BT là 399 ng và ti p t c hư ng n tháng 6/1988; chuy n i theo Ngh nh s 26/CP có h s là 2,28 (b c 3 m i); + T tháng 7/1988 n h t tháng 5/1993 hư ng lương b c 4 là 432 ng, chuy n i theo Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 có h s là 3,01 (b c 4 m i); + T tháng 6/1993 n h t tháng 6/1996 hư ng lương b c 5 có h s là 3,58; + T tháng 7/1996 n h t tháng 12/1999 hư ng lương b c 6, h s 4,24.
  4. - T tháng 1/2000 n h t tháng 12/2001 chuy n sang làm công vi c s a ch a ư ng m , hư ng lương theo h s 3,45 (b c 7, Nhóm II thang lương A6 xây d ng cơ b n). M c bình quân c a ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i c a 5 năm li n k có m c lương cao nh t ư c tính t tháng 1/1995 n h t tháng 12/1999, c th : - T tháng 1/1995 n h t tháng 6 năm 1996: 18 tháng x (3,58 x 210.000 ng) = 13.532.400 ng. - T tháng 7/1996 n h t tháng 12 năm 1999: 42 tháng x (4,24 x 210.000 ng) = 37.396.800 ng. M c bình quân ti n = 13.532.400 ng + 37.396.800 ng = 848.820 ng lương tháng làm căn c 60 tháng óng b o hi m xã h i Ví d 4: Ông Ph m Văn N có 24 năm công tác, trong ó có 16 năm làm công nhân khai thác than h m lò i u ki n ngh hưu tháng 4 năm 2002, do nhi u l n ph i thay i công vi c nên m c lương t ng giai o n cao th p khác khau: - T tháng 4/1978 n h t tháng 12/1981 làm công vi c khai thác than h m lò hư ng lương b c 1 là 50 ng, chuy n i theo Ngh nh s 235/H BT là 352 ng; chuy n i theo Nghi nh s 26/CP có h s là 1,62 (b c 1 m i); - T tháng 1/1982 n h t tháng 8/1985 làm công vi c khai thác than h m lò hư ng lương b c 2 là 59,6 ng, chuy n i theo Ngh nh s 235/H BT là 375 ng; chuy n i theo Ngh nh s 26/CP có h s là 1,92 (b c 2 m i); - T tháng 9/1985 n h t tháng 12/1989 làm công vi c khai thác than h m lò hư ng lương b c 3 là 399 ng, chuy n i theo Ngh nh s 26/CP có h s là 2,28 (b c 3 m i); - T tháng 1/1990 n h t tháng 12/1992 làm công vi c khai thác than h m lò hư ng lương b c 4 là 432 ng, chuy n i theo Ngh nh s 26/CP có h s là 3,01 (b c 4 m i); - T tháng 1/1993 n h t tháng 12/1995 làm công vi c khai thác than h m lò hư ng lương b c 5 là 462 ng, chuy n i theo Ngh nh s 26/CP có h s là 3,58 (b c 5 m i); - T tháng 1/1996 n h t tháng 12/1999 chuy n sang làm b o v cơ quan hư ng lương theo h s 2,92 (b c 5, thang lương B.16 B ng lương công nhân viên tr c ti p s n xu t kinh doanh và ph c v ). - T tháng 1/2000 n h t tháng 3/2002 tr l i làm công vi c khai thác than h m lò hư ng lương theo h s 3,58 (b c 5).
  5. Như v y, ông N có 2 giai o n hư ng h s lương cao nh t là 3,58 (t tháng 1/1993 n tháng 12/1995 và t tháng 1/2000 n tháng 3/2002) nhưng không ư c c ng các m c lương hai giai o n này tính bình quân ti n lương vì hai giai o n này không li n k . Trư ng h p này, m c bình quân ti n lương tháng làm căn c óng b o hi m xã h i c a 5 năm li n k có m c lương cao nh t ư c tính t tháng 1 năm 1991 n h t tháng 12/1995: - T tháng 1/1991 n h t tháng 12/1992 tính m c lương theo h s 3,01; - T tháng 1/1993 n h t tháng 12/1995 tính m c lương theo h s 3,58. C th như sau: - T tháng 1/1991 n h t tháng 12/1992: 24 tháng x (3,01 x 210.000 ng) = 15.170.400 ng. - T tháng 1/1993 n h t tháng 12/1995: 36 tháng x (3,58 x 210.000 ng) = 27.064.800 ng. M c bình quân c a ti n = 15.170.400 +27.064.800 ng = 703.920 ng. lương tháng làm căn c 60 tháng óng b o hi m xã h i (Ti n lương trong các ví d nêu trên ư c tính trên cơ s m c ti n lương t i thi u hi n hành quy nh t i Ngh nh s 77/2000/N -CP ngày 15/12/2000 c a Chính ph . b) Các ch khác như: m au, thai s n, tai n n lao ng và b nh ngh nghi p, t tu t hư ng theo Ngh nh s 12/CP ngày 26/1/1995 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư s 06/L TBXH-TT ngày 4/4/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3. Trư ng h p ngư i lao ng 50 tu i nhưng th i gian óng b o hi m xã h i còn thi u không quá 5 năm, mà v n s c kho thì ti p t c làm vi c n khi i u ki n ngh hưu, nhưng t i a không quá 55 tu i, c th như sau: a) 15 năm tr lên làm công vi c khai thác than h m lò nhưng chưa 20 năm óng b o hi m xã hô , n u còn s c kho thì ư c ti p t c làm vi c và óng b o hi m xã h i cho n khi 20 năm óng b o hi m xã h i. Ví d 5: Tính n ngày 1/1/2002, ông Nguy n Văn A 50 tu i, ã óng b o hi m xã h i ư c 17 năm, trong ó có 15 năm làm công vi c khai thác than h m lò nhưng v n còn s c kho thì ti p t c làm vi c và óng b o hi m xã h i thêm 3 năm 20 năm óng b o hi m xã h i, sau ó gi i quy t ch hưu trí. b) Chưa 15 năm làm công vi c khai thác than h m lò nhưng có 20 năm óng b o hi m xã h i, n u còn s c kho thì ư c ti p t c làm công vi c khai thác than h m lò cho n khi 15 năm hư ng ch hưu trí.
  6. Ví d 6: Tính n ngày 1/1/2002, ông Hà Văn B 50 tu i, ã óng b o hi m xã h i ư c 21 năm, trong ó có 14 năm làm công vi c khai thác than h m lò nhưng v n còn s c kho thì ư c ti p t c làm công vi c khai thác than h m lò và óng b o hi m xã h i thêm 1 năm 15 năm làm công vi c khai thác than h m lò, sau ó gi i quy t ch hưu trí. c) Chưa 20 năm óng b o hi m xã h i và chưa 15 năm làm công vi c khai thác than h m lò, n u còn s c kho thì ư c ti p t c làm vi c n khi c 2 i u ki n còn thi u nêu trên hư ng ch hưu trí. Ví d 7: Tính n ngày 1/1/2002, ông Nguy n Văn C ã 50 tu i, ã óng b o hi m xã h i ư c 16 năm, trong ó có 13 năm làm công vi c khai thác than h m lò, n u còn s c kho thì ti p t c làm vi c và óng b o hi m xã h i thêm 4 năm i u ki n 20 năm óng b o hi m xã h i, trong ó có ít nh t 2 năm làm công vi c khai thác than h m lò i u ki n 15 năm làm công vi c khai thác than h m lò, sau ó gi i quy t ch hưu trí. M c lương hưu và các ch b o hi m xã h i khác c a các trư ng h p quy nh t i i m 3 này ư c tính như i m 2 M c II nêu trên. III. T CH C TH C HI N: 1. T ng công ty than Vi t Nam có trách nhi m t ch c ph bi n r ng rãi Ngh nh s 61/2001/N -CP ngày 7/9/2001 c a Chính ph và Thông tư này n ngư i lao ng; ng th i ch o các ơn v thành viên l p h sơ ngư i i u ki n ngh hưu và làm vi c v i B o hi m xã h i a phương gi i quy t ch hưu trí cho ngư i lao ng. 2. B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n B o hi m xã h i t nh, thành ph tri n khai th c hi n, ti p nh n h sơ và nhanh chóng gi i quy t ch b o hi m xã h i cho ngư i lao ng úng quy nh. Văn b n hư ng d n g i 1 b n v B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo dõi, ki m tra. 3. S Lao ng thương binh và Xã h i ph i h p v i Liên oàn lao ng và B o hi m xã h i a phương hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n ch iv i ngư i lao ng theo úng quy nh t i Thông tư này. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2002. Không t v n tính l i ch i v i các i tư ng ã hư ng ch hưu trí trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản