Thông tư số 12/2005/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
138
lượt xem
32
download

Thông tư số 12/2005/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2005/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 12/2005/TT-BXD Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2005 THÔNG TƯ S 12/2005/TT-BXD C A B XÂY D NG HƯ NG D N M T S N I DUNG V QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG VÀ I U KI N NĂNG L C C A T CH C, CÁ NHÂN TRONG HO T NG XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/ N -CP, ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình (sau ây g i t t là Ngh nh 16/2005/N -CP ); Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng (sau ây g i t t là Ngh nh 209/2004/N - CP ); B Xây d ng hư ng d n thi hành m t s n i dung v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng như sau: I. V TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG Ư C QUY NNH T I I U 37 C A NGHN NNH 209/2004/N -CP 1. B Xây d ng B Xây d ng th ng nh t qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trong ph m vi c nư c, có trách nhi m: 1.1. Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng trong công tác kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, nghi m thu, bàn giao, b o hành và b o trì công trình xây d ng; 1.2. Hư ng d n các a phương, B , ngành và các t ch c, cá nhân th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; 1.3. Ki m tra, ôn c công tác qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng c a các a phương. Ki m tra công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a các các B , Ngành, các t ch c, cá nhân theo các qui nh c a pháp lu t. Ki n ngh x lý các vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng; 1.4. Hàng năm, báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trong ph m vi c nư c.
 2. C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng giúp B trư ng B Xây d ng th c hi n trách nhi m trên. 2. B có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành Các B có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành bao g m : B Công nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Giao thông V n t i có trách nhi m: 2.1. Ban hành văn b n hư ng d n các t ch c, cá nhân th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i các công trình xây d ng chuyên ngành do B qu n lý trên ph m vi c nư c; 2.2. Ki m tra nh kỳ, t xu t vi c tuân th quy nh v qu n lý ch t lư ng i v i các công trình xây d ng chuyên ngành và ki n ngh x lý khi phát hi n các vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành; 2.3. Báo cáo nh kỳ 6 tháng, 1 năm v tình hình ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành g i B Xây d ng. 3. U ban nhân dân c p t nh U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trong ph m vi a gi i hành chính do mình qu n lý. S Xây d ng giúp U ban nhân dân c p t nh th ng nh t qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn. Các S có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành có trách nhi m qu n lý ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành. S Xây d ng và các S có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành có trách nhi m như sau: 3.1. S Xây d ng: a) Trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ban hành các văn b n hư ng d n tri n khai các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn; b) Hư ng d n y ban nhân dân c p huy n, các t ch c và cá nhân tham gia ho t ng xây d ng th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; c) Ki m tra nh kỳ, t xu t vi c tuân th quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i các công trình xây d ng trên a bàn. K t qu ki m tra ph i ư c l p thành biên b n theo m u t i Ph l c 2 c a Thông tư này; d) Ph i h p v i S có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành khi ki m tra công trình xây d ng chuyên ngành trên a bàn; ) Hư ng d n ch u tư, ch s h u ho c ch qu n lý s d ng v nghi p v gi i quy t s c i v i các công trình xây d ng trên a bàn; báo cáo B Xây d ng k t qu gi i quy t s c c a ch u tư, ch s h u ho c ch qu n lý s d ng;
 3. e) Báo cáo y ban nhân dân c p t nh nh kỳ, t xu t v vi c tuân th quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và tình hình ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn; g) Giúp y ban nhân dân c p t nh t ng h p và báo cáo B Xây d ng v tình hình ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn nh kỳ 6 tháng, 1 năm. 3.2. i v i các S có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành bao g m S Công nghi p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Giao thông V n t i (ho c S Giao thông Công chính) có trách nhi m: a) Th c hi n các công vi c nêu t i các i m a, c và e kho n 3.1 m c này i v i công trình xây d ng chuyên ngành trên a bàn; b) Ph i h p v i S Xây d ng th c hi n các công vi c nêu t i các i m c, kho n 3.1 m c này i v i công trình xây d ng chuyên ngành trên a bàn; c) Báo cáo nh kỳ 6 tháng, 1 năm v tình hình ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành trên a bàn g i S Xây d ng. II. V TRÁCH NHI M C A CH U TƯ TRONG QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG Ch u tư ch u trách nhi m qu n lý toàn di n ch t lư ng công trình xây d ng và hi u qu d án u tư xây d ng c a mình ư c quy nh t i các chương III, IV,V c a Ngh nh s 209/2004/N -CP. 1. Qu n lý ch t lư ng kh o sát xây d ng ư c quy nh t i chương III c a Ngh nh 209/2004/N -CP 1.1. Ch u tư phê duy t nhi m v kh o sát xây d ng, phương án k thu t kh o sát xây d ng và nhi m v kh o sát xây d ng b sung ư c l p theo quy nh t i các i u 6,7,9 c a Ngh nh 209/2004/N -CP. Trư c khi phê duy t, khi c n thi t ch u tư có th thuê t ch c, cá nhân có i u ki n năng l c v kh o sát xây d ng thNm tra nhi m v kh o sát xây d ng, phương án k thu t kh o sát xây d ng 1.2. Ch u tư c ngư i có chuyên môn phù h p giám sát công tác kh o sát xây d ng theo quy nh t i i u 11 c a Ngh nh 209/2004/N -CP . Trư ng h p không có ngư i có chuyên môn phù h p thì thuê ngư i có chuyên môn phù h p th c hi n vi c giám sát. 1.3. Ch u tư t ch c nghi m thu báo cáo k t qu kh o sát xây d ng theo quy nh t i i u 12 c a Ngh nh 209/2004/N -CP và m i các chuyên gia, t ch c chuyên môn tham gia khi c n thi t. 2. V qu n lý ch t lư ng thi t k ư c quy nh t i chương IV c a Ngh nh 209/2004/N -CP 2.1. Ch u tư có trách nhi m l p ho c thuê tư v n l p nhi m v thi t k xây d ng công trình ã nêu t i i m a kho n 2 i u 7 c a Ngh nh 16/2005/N -CP và t i
 4. i m a kho n 1 các i u 13,14 c a Ngh nh 209/2004/N -CP. Nhi m v thi t k ph i nêu rõ các yêu c u và i u ki n nhà th u thi t k th c hi n. T i các bư c thi t k , nhi m v thi t k có th ư c b sung phù h p v i i u ki n th c t mb o hi u qu cho d án u tư xây d ng công trình. 2.2. Nhi m v thi t k ư c ch u tư phê duy t là căn c nhà th u thi t k th c hi n. Trư c khi phê duy t, ch u tư m i chuyên gia góp ý nhi m v thi t k khi th y c n thi t. Ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư sau khi phê duy t nhi m v thi t k . i v i công trình ph i thi tuy n thi t k ki n trúc thì ch u tư có trách nhi m l p nhi m v thi t k ngư i quy t nh u tư phê duy t theo quy nh t i các i m b, c kho n 1 m c II Thông tư s 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng . 2.3. Căn c i u ki n c th c a d án u tư xây d ng, c p công trình và hình th c th c hi n h p ng khi ch u tư ký h p ng v i m t ho c nhi u t ch c, cá nhân th c hi n thi t k thì ch u tư ch u trách nhi m ki m soát và kh p n i toàn b thi t k ho c có th giao cho t ng th u thi t k th c hi n nh m m b o s ng b , th ng nh t, x lý k p th i các phát sinh m b o hi u qu c a d án . 2.4. Ch u tư t t ch c vi c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán i v i nh ng công trình xây d ng ph i l p d án theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh 16/2005/N -CP. Quy t nh phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán và t ng d toán ư c l p theo m u Ph l c 1A , Ph l c 1B và Ph l c 1C c a Thông tư này. Trư ng h p ch u tư không i u ki n năng l c thNm nh thì ư c phép thuê các t ch c, cá nhân tư v n có i u ki n năng l c thNm tra thi t k , d toán công trình i v i toàn b ho c m t ph n các n i dung quy nh t i kho n 2 và kho n 3 c a i u 16 c a Ngh nh 16/2005/N -CP làm cơ s cho vi c thNm nh, phê duy t. T ch c tư v n thNm tra thi t k ph i có i u ki n năng l c thi t k i v i lo i và c p v i công trình nh n thNm tra. Ngư i ch trì thNm tra thi t k ph i có i u ki n năng l c như c a ngư i ch trì thi t k công trình mà ch u tư yêu c u thNm tra thi t k . 2.5. Ch u tư ph i xác l p tính pháp lý c a s n phNm thi t k trư c khi ưa ra thi công thông qua vi c xác nh n b ng ch ký và d u xác nh n ã phê duy t c a ch u tư theo m u Ph l c 1D vào b n v thi t k . 3. V qu n lý ch t lư ng thi công xây d ng ư c quy nh t i chương V c a Ngh nh 209/2004/N -CP 3.1. Ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án ho c thuê t ch c tư v n qu n lý d án theo quy t nh c a ngu i quy t nh u tư theo quy nh t i i u 35 c a Ngh nh 16/2005/N -CP. Ban qu n lý d án ph i có năng l c tương ng v i t ch c tư v n qu n lý d án quy nh t i kho n 1 i u 56 c a Ngh nh 16/2005/N -CP. Nhi m v , quy n h n c a ch u tư, Ban Qu n lý d án và t ch c tư v n qu n lý d án ư c quy nh t i các i u 36, 37 c a Ngh nh 16/2005/N -CP.
 5. i v i các công trình s a ch a ho c xây d ng m i có quy mô nh , ơn gi n có v n u tư dư i 1 t ng thì ch u tư có th không l p Ban qu n lý d án nhưng ph i ư c s ch p thu n c a ngư i quy t nh u tư. Ch u tư ph i c ngư i qu n lý d án và thuê các t ch c tư v n thi t k , giám sát thi công xây d ng giúp th c hi n. 3.2. Ch u tư t t ch c giám sát ch t lư ng thi công xây d ng công trình theo quy nh t i i u 21 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP khi có i u ki n năng l c giám sát thi công xây d ng quy nh t i i u 62 c a Ngh nh 16/2005/N -CP. Trư ng h p ch u tư không i u ki n năng l c giám sát thi công xây d ng theo quy nh thì ch u tư giao cho T ch c tư v n qu n lý d án th c hi n nhi m v giám sát thi công xây d ng công trình khi có i u ki n năng l c quy nh t i i u 62 c a Ngh nh 16/2005/N -CP. Trư ng h p T ch c tư v n qu n lý d án không có i u ki n năng l c giám sát thi công xây d ng thì ch u tư ph i thuê tư v n giám sát thi công xây d ng. Ch u tư ph i thư ng xuyên ki m tra và ôn c công tác giám sát thi công xây d ng do Ban qu n lý d án, T ch c tư v n qu n lý d án và nhà th u giám sát thi công xây d ng th c hi n. 3.3. Ch u tư có trách nhi m l p Báo cáo theo m u t i ph l c 4 c a Thông tư này nh kỳ 6 tháng, 1 năm v tình hình ch t lư ng công trình g i S Xây d ng. 3.4. Ch u tư yêu c u Nhà th u thi công xây d ng l p s nh t ký thi công xây d ng công trình. Nh t ký thi công xây d ng công trình là tài li u g c v thi công công trình (hay h ng m c công trình) nh m trao i thông tin n i b c a nhà th u thi công xây d ng; trao i thông tin gi a ch u tư, nhà th u thi công xây d ng, nhà th u thi t k xây d ng công trình . S nh t ký thi công xây d ng công trình ư c ánh s trang, óng d u giáp lai c a nhà th u thi công xây d ng. Nhà th u thi công xây d ng công trình ghi nh t ký thi công xây d ng công trình theo quy nh t i i m d kho n 1 i u 19 c a Ngh nh 209/2004/N -CP có các n i dung: danh sách cán b k thu t c a nhà th u tham gia xây d ng công trình (ch c danh và nhi m v c a t ng ngư i); di n bi n tình hình thi công hàng ngày, tình hình thi công t ng lo i công vi c, chi ti t toàn b quá trình th c hi n; mô t v n t t phương pháp thi công; tình tr ng th c t c a v t li u, c u ki n s d ng; nh ng sai l ch so v i b n v thi công, có ghi rõ nguyên nhân, kèm theo bi n pháp s a ch a; n i dung bàn giao c a ca thi công trư c i v i ca thi công sau; nh n xét c a b ph n qu n lý ch t lư ng t i hi n trư ng v ch t lư ng thi công xây d ng. 3.5. Ch u tư và nhà th u giám sát thi công xây d ng c a ch u tư, giám sát tác gi thi t k ghi vào s nh t ký thi công xây d ng theo các n i dung quy nh t i i m d kho n 1 i u 21 c a Ngh nh 209/2004/N -CP g m: danh sách và nhi m v , quy n h n c a ngư i giám sát; k t qu ki m tra và giám sát thi công xây d ng t i hi n trư ng; nh ng ý ki n v x lý và yêu c u nhà th u thi công xây d ng kh c ph c h u qu các sai ph m v ch t lư ng công trình xây d ng; nh ng thay i thi t k trong quá trình thi công.
 6. 3.6. Ch u tư yêu c u nhà th u thi công xây d ng nghi m thu n i b các công vi c xây d ng, b ph n công trình xây d ng, giai o n thi công xây d ng, các h ng m c công trình và công trình trư c khi nhà th u thi công xây d ng phát hành phi u yêu c u ch u tư nghi m thu v i các thành ph n tr c ti p tham gia nghi m thu như sau: - i trư ng; - Ngư i ph trách k thu t thi công tr c ti p; - T trư ng t công nhân tr c ti p thi công; - i di n nhà th u thi công công vi c, giai o n thi công xây d ng ti p nh n ti p t c thi công ( n u có) - i di n T qu n lý ch t lư ng giúp Ch huy trư ng công trư ng; - i di n c a Phòng k thu t c a nhà th u thi công xây d ng. 3.7. Ch u tư t ch c nghi m thu công vi c xây d ng, b ph n công trình xây d ng, giai o n thi công xây d ng, các h ng m c công trình và công trình xây d ng theo quy nh t i các i u 23, i u 24, i u 25 và i u 26 c a Ngh nh 209/2004/N - CP. i v i các công vi c xây d ng khó kh c ph c khi m khuy t khi tri n khai các công vi c ti p theo như công tác thi công ph n ng m, ph n khu t các h ng m c công trình ch u l c quan tr ng thì ch u tư yêu c u nhà th u thi t k cùng tham gia nghi m thu. Khi t ch c nghi m thu hoàn thànhh ng m c công trình xây d ng và công trình xây d ng ưa vào s d ng, ch u tư m i i di n ch qu n lý s d ng ho c ch s h u công trình tham d nghi m thu. 3.8. Ch u tư t ch c bàn giao công trình cho ch s h u, ch s d ng công trình sau khi ã t ch c nghi m thu hoàn thành công trình theo quy nh. III. V TH M QUY N QUY T NNH PHÁ D Ư C QUY NNH T I I U 86 C A LU T XÂY D NG 1. Th m quy n quy t nh phá d Vi c phá d các công trình ư c quy nh t i kho n 1 i u 86 c a Lu t Xây d ng ư c th c hi n theo quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh, c p huy n tuỳ theo quy mô công trình.Trư ng h p ch s h u ho c ch s d ng công trình không ch p hành thì b cư ng ch phá d và ch u m i chi phí cho công tác phá d . 2. L p, phê duy t gi i pháp phá d công trình xây d ng
 7. Sau khi có quy t nh phá d c a cơ quan có thNm quy n nêu t i kho n 1 m c này, ngư i ư c giao t ch c th c hi n vi c phá d công trình ph i l p và phê duy t gi i pháp phá d . Khi có h li n k ho c không li n k nhưng vi c phá d có th nh hư ng n công trình lân c n thì gi i pháp phá d ph i có s th a thu n c a ch h li n k và c a ch các công trình lân c n. Tùy theo quy mô và tính ch t c a công trình c n phá d , trong trư ng h p c n thi t ngư i ư c giao t ch c th c hi n vi c phá d công trình c n l y ý ki n c a các chuyên gia v gi i pháp phá d trư c khi phê duy t. IV. V I U KI N CHUY N H NG I V I CÁC T CH C CHƯA I U KI N X P H NG VÀ T CH C M I THÀNH L P QUY NNH T I CHƯƠNG V C A NGHN NNH 16/2005/N -CP 1. i v i t ch c qu n lý d án chưa i u ki n x p h ng, n u ã th c hi n qu n lý d án ít nh t 5 d án thu c lo i ch yêu c u l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình thì ư c th c hi n qu n lý d án nhóm C. 2. i v i t ch c kh o sát xây d ng chưa i u ki n x p h ng, n u ã th c hi n ít nh t 5 nhi m v kh o sát xây d ng c a công trình c p IV thì ư c th c hi n nhi m v kh o sát xây d ng cùng lo i c a công trình c p III. 3. i v i t ch c tư v n thi t k chưa i u ki n x p h ng, n u ã thi t k ít nh t 5 công trình c p IV thì ư c thi t k công trình c p III cùng lo i. 4. i v i t ch c tư v n giám sát thi công xây d ng công trình chưa i u ki n x p h ng, n u ã giám sát thi công ít nh t 5 công trình c p IV thì ư c giám sát thi công công trình c p III cùng lo i. 5. i v i t ch c thi công xây d ng công trình chưa i u ki n x p h ng, n u ã thi công c i t o 3 công trình thì ư c thi công công trình c p IV và ti p sau ó n u ã thi công xây d ng ít nh t 5 công trình c p IV thì ư c thi công xây d ng công trình c p III cùng lo i. V. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân g i ý ki n v B Xây d ng xem xét, gi i quy t. Nơi nh n: K/T. B TRƯ NG TH TRƯ NG - Th tư ng CP và các Phó TTg CP - Văn phòng Chính ph - Ban Kinh t Trung ương - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph - UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương
 8. - Vi n ki m sát nhân dân t i cao - Toà án nhân dân t i cao - S Xây d ng, S có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Nguy n Văn Liên - Các T ng công ty nhà nư c - Các ơn v tr c thu c B - Công báo - Lưu VP, V PC, CG NN PH L C 1 ( Kèm theo Thông tư s 12 /2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 ) Ch u tư (tên t ch c, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM cá nhân) c l p-T do-H nh phúc S : .........., ngày......... tháng......... năm......... QUY T NNH PHÊ DUY T THI T K K THU T CÔNG TRÌNH ....................................................................................................... ( Ngư i i di n theo pháp lu t c a ch u tư) - Căn c ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c c a ...................................................................; - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c Quy t nh phê duy t d án u tư xây d ng công trình .......................................... s ....... ngày ...................... c a ..................................................................................................................; - Căn c báo cáo k t qu kh o sát xây d ng do ......... ( tên nhà th u kh o sát xây d ng ) l p; - Căn c thi t k cơ s do ................................ ( tên nhà th u thi t k ) l p ã ư c phê duy t cùng d án; - Căn c k t qu thNm nh thi t k k thu t c a.............( tên ơn v ch c năng c a ch u tư ư c giao nhi m v th m nh ) và thi t k k thu t ã ư c hoàn ch nh theo k t qu thNm nh - Các căn c khác (n u có).
 9. QUY T NNH i u 1 : Phê duy t thi t k k thu t công trình .................. do ...................... ( tên nhà th u thi t k ) l p v i các n i dung ch y u sau: 1. Công trình ................................................................................................................................... thu c lo i công trình .................................................................................. c p ....................... 2. Thu c d án u tư ..................................................................................................................... 3. Có t ng d toán xây d ng công trình là: ……………………………………………… 4. a i m xây d ng ..................................................................................................................... 5. Di n tích s d ng t .................................................................................................................. 6. Quy mô xây d ng, công su t, các thông s k thu t ch y u .................................................. 7. Các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng .................................................................. 8. Dây chuy n và thi t b công ngh ………………………………………………………….. 9. Các bi n pháp m b o an toàn công trình, phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng…….. 10. Nh ng n i dung ph i xác nh làm căn c tri n khai thi t k b n v thi công. i u 2 : K t lu n: a) Thi t k k thu t ư c phê duy t là căn c tri n khai thi t k b n v thi công. b) Nh ng lưu ý khi tri n khai thi t k b n v thi công (n u có). i u 3: Trách nhi m c a các bên liên quan thi hành quy t nh Nơi nh n Ngư i i di n theo pháp lu t c a ch u tư - Lưu (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) PH L C 1B ( Kèm theo Thông tư s 12 /2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 )
 10. Ch u tư ( tên t ch c, cá C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM nhân) c l p-T do-H nh phúc ....................................... .........., ngày......... tháng......... năm......... S : QUY T NNH PHÊ DUY T THI T K B N V THI CÔNG CÔNG TRÌNH ....................................................................................................... ( i v i trư ng h p thi t k 2 bư c) (Ngư i i di n theo pháp lu t c a ch u tư) - Căn c ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c c a ...................................................................; - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c Quy t nh phê duy t d án u tư xây d ng công trình........................................... s ................ ngày ...................... c a ........................................................................................................ ; - Căn c thi t k cơ s do ........ ( tên nhà th u thi t k )...... l p ã ư c phê duy t cùng d án; - Căn c báo cáo k t qu kh o sát xây d ng do ......... ( tên nhà th u kh o sát xây d ng ) l p; - Căn c k t qu thNm nh thi t k b n v thi công c a.............( tên ơn v ch c năng c a ch u tư ư c giao nhi m v th m nh ) và thi t k b n v thi công ã ư c hoàn ch nh theo k t qu thNm nh . - Các căn c khác (n u có). QUY T NNH i u 1 : Phê duy t thi t k b n v thi công công trình....................... do ....... ( tên nhà th u thi t k ) l p v i các n i dung ch y u sau: 1. Công trình ...................................................................................................................................
 11. thu c lo i công trình .................................................................................. c p ....................... 2. Thu c d án u tư ..................................................................................................................... 3. Có t ng d toán xây d ng công trình là: .................................................................................. 4. a i m xây d ng ..................................................................................................................... 5. Di n tích s d ng t .................................................................................................................. 6. Quy mô xây d ng, công su t, các thông s k thu t ch y u .................................................. 7. Các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng .................................................................. 8. Dây chuy n và thi t b công ngh ………………………………………………………….. 9. Nh ng chi ti t c u t o và các b n v thi công xây d ng công trình …………………….. 10. Các bi n pháp m b o an toàn công trình, phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng. i u 2 : K t lu n: 1. Thi t k b n v thi công ư c phê duy t là căn c thi công xây d ng. 2. Nh ng lưu ý khi thi công xây d ng (n u có). i u 3: Trách nhi m c a các bên liên quan thi hành quy t nh Nơi nh n : Ngư i i di n theo pháp lu t c a ch u tư - Lưu (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) PH L C 1C ( Kèm theo Thông tư s 12 /2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 )
 12. Ch u tư ( tên t ch c, cá C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM nhân) c l p-T do-H nh phúc ....................................... .........., ngày......... tháng......... năm......... S : QUY T NNH PHÊ DUY T THI T K B N V THI CÔNG CÔNG TRÌNH ....................................................................................................... ( i v i trư ng h p thi t k 3 bư c) (Ngư i i di n theo pháp lu t c a ch u tư) - Căn c ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c c a ...................................................................; - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Quy t nh phê duy t thi t k k thu t công trình...................................................... s ...................ngày ...................... c a ..................( tên ch u tư ) ……............................................. ; - Căn c báo cáo k t qu kh o sát xây d ng do ......... ( tên nhà th u kh o sát xây d ng ) l p; - Căn c k t qu thNm nh thi t k b n v thi công c a.............( tên ơn v ch c năng c a ch u tư ư c giao nhi m v th m nh ) và thi t k b n v thi công ã ư c hoàn ch nh theo k t qu thNm nh - Các căn c khác (n u có). QUY T NNH i u 1 : Phê duy t thi t k b n v thi công công trình................ do ........................ ( tên nhà th u l p thi t k ) l p v i các n i dung ch y u sau: 1. Các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng .................................................................. 2. Nh ng chi ti t c u t o và các b n v thi công xây d ng công trình………………………
 13. i u 2 : K t lu n: 1. Thi t k b n v thi công ư c phê duy t là căn c thi công xây d ng. 2. Nh ng lưu ý khi thi công xây d ng (n u có). i u 3: Trách nhi m c a các bên liên quan thi hành quy t nh Nơi nh n : Ngư i i di n theo pháp lu t c a ch u tư - Lưu (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) PH L C 1D ( Kèm theo Thông tư s 12 /2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 ) M u d u c a Ch u tư phê duy t thi t k b n v thi công trư c khi giao cho nhà th u thi công xây d ng th c hi n Ghi chú: Trong d u ph i nêu n i dung quy nh. Kích thư c d u tùy thu c vào kích c ch . PH L C 2 ( Kèm theo Thông tư s 12 /2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ................., ngày......... tháng ....... năm 200 Biên b n ki m tra h sơ nghi m thu Giai o n xây d ng hoàn thành, hoàn thành h ng m c công trình ho c công trình ưa vào s d ng Công trình ................................................……... Thu c d án u tư nhóm............................ H ng m c công trình............................................................................……….............................. a i m xây d ng .......................................................................................……........................... Th i gian ki m tra B t u h 00 , ngày tháng năm 200 K t thúc h 00 , ngày tháng năm 200 Các bên tham gia ki m tra:
 14. - i di n Ch u tư công trình: tên c a cơ quan, ơn v + Ghi rõ h và tên , ch c v t ng ngư i tham gia - i di n Nhà th u giám sát thi công xây d ng: tên c a nhà th u + Ghi rõ h và tên , ch c v t ng ngư i tham gia - i di n nhà th u thi công xây d ng: tên c a nhà th u + Ghi rõ h và tên , ch c v t ng ngư i tham gia - i di n S Xây d ng ki m tra công tác nghi m thu : tên c a cơ quan + Ghi rõ h và tên , ch c v t ng ngư i tham gia ã ti n hành nh ng vi c sau : - Ki m tra danh m c h sơ nghi m thu giai o n xây d ng ………………………ho c hoàn thành c a h ng m c công trình ho c công trình .......................... ã l p gi a Ch u tư và các nhà th u thi công xây d ng / t ng th u EPC . - Ki m tra tính pháp lý và ch t lư ng c a h sơ nghi m thu giai o n xây d ng hoàn thành …………………………………., h ng m c công trình hoàn thành …………………ho c công trình hoàn thành ……….................................... Sau khi ki m tra, xem xét và trao i , các bên tham gia ã có k t lu n : 1. H sơ trình nghi m thu giai o n xây d ng hoàn thành …………………………., h ng m c công trình hoàn thành …………………ho c công trình hoàn thành ……….................................... ã l p ( ho c chưa ) theo danh m c nêu t i ph l c 3 c a Thông tư s /2005/TT-BXD. 2. H sơ nghi m thu giai o n xây d ng hoàn thành …………………………………., h ng m c công trình hoàn thành …………………ho c công trình hoàn thành ……….................................... có y tính pháp lý theo quy nh. 3. Các ý ki n nh n xét khác - N u h sơ nghi m thu chưa thì yêu c u ch u tư b sung hoàn ch nh nghi m thu ( nêu c th v h sơ pháp lý và tài li u qu n lý ch t lư ng ) 4. H sơ nghi m thu có trong danh m c kèm theo biên b n này m b o căn c Ch u tư ti n hành vi c nghi m thu giai o n xây d ng ………………………… ho c nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình …………………… ho c công trình ................................. i v i trư ng h p h sơ nghi m thu không y thì ghi như sau: Sau khi b sung, hoàn ch nh h sơ nghi m thu theo các yêu c u nêu m c 3, Ch u tư ti n hành vi c
 15. nghi m thu giai o n xây d ng ………………………… ho c nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình …………………… ho c công trình ................................. Ghi chú : kèm theo danh m c h sơ, tài li u hoàn thành giai o n xây d ng , hoàn thành h ng m c công trình , hoàn thành công trình ư c l p theo ph l c 3 c a Thông tư này. i di n Ch u tư i di n Nhà th u giám sát thi công xây ( ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d ng d u) ( ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) i di n i di n S Xây d ng Nhà th u thi công xây d ng ( ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) ( ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) PH L C 3 ( Kèm theo Thông tư s 12 /2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 ) Tên ch u tư DANH M C H SƠ, TÀI LI U HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY D NG ( Kèm theo Biên b n ki m tra h sơ nghi m thu theo m u ph l c s 2 ) A. H SƠ PHÁP LÝ 1. Quy t nh phê duy t d án u tư xây d ng công trình , t ng d án thành ph n ho c ti u d án c a c p có thNm quy n . 2. Văn b n ch p thu n c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành có thNm quy n v vi c cho phép s d ng công trình k thu t bên ngoài hàng rào : -C p i n; - S d ng ngu n nư c ; - Khai thác nư c ng m ; - Khai thác khoáng s n , khai thác m ; - Thoát nư c ( u n i vào h th ng nư c th i chung) ; - ư ng giao thông b , thu ;
 16. - An toàn c a ê ( công trình chui qua ê , g n ê , trong ph m vi b o v ê …). - An toàn giao thông (n u có). 3. H p ng xây d ng (ghi s , ngày, tháng c a h p ng) gi a Ch u tư v i Nhà th u tư v n th c hi n kh o sát xây d ng, thi t k , nhà th u thi công xây d ng chính, giám sát thi công xây d ng, ki m nh ch t lư ng, ki m tra và ch ng nh n s phù h p và cũng như h p ng gi a nhà th u chính (tư v n, thi công xây d ng) và các nhà th u ph (tư v n, nhà th u thi công xây d ng ). 4. Các tài li u ch ng minh i u ki n năng l c c a các nhà th u tư v n, nhà th u thi công xây d ng k c các nhà th u nư c ngoài (thi t k xây d ng, thi công xây d ng, giám sát thi công xây d ng , ki m tra và ch ng nh n s phù h p ch t lư ng ...). 5. K t qu thNm nh thi t k cơ s c a c p có thNm quy n phê duy t kèm theo ph n thi t k cơ s theo quy nh; 6. K t qu thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công c a ch u tư kèm theo h sơ thi t k theo quy nh; 7. Biên b n c a S Xây d ng ki m tra s tuân th quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a ch u tư trư c khi nghi m thu giai o n xây d ng, nghi m thu hoàn thành công trình ưa vào s d ng (l p theo m u t i ph l c 2 c a Thông tư này). B. TÀI LI U QU N LÝ CH T LƯ NG 1.B n v hoàn công các h ng m c và toàn b công trình v ki n trúc, k t c u, l p t thi t b , h th ng k thu t công trình, hoàn thi n... (có danh m c b n v kèm theo). 2.Các ch ng ch k thu t xu t xư ng xác nh n ch t lư ng v t li u s d ng trong công trình thi công các ph n : san n n , gia c n n , c c , ài c c , k t c u ng m và k t c u thân , cơ i n và hoàn thi n ... 3. Các phi u ki m tra xác nh n ch t lư ng v t li u s d ng trong công trình thi công các ph n : san n n , gia c n n , c c , ài c c , k t c u ng m và k t c u thân , cơ i n và hoàn thi n ... do m t t ch c chuyên môn ho c m t t ch c khoa h c có tư cách pháp nhân , năng l c và s d ng phòng thí nghi m h p chuNn th c hi n . 4. Ch ng ch xác nh n ch ng lo i và ch t lư ng c a các trang thi t b ph c v s n xu t và h th ng k thu t l p t trong công trình như : c p i n , c p nư c , c p gaz ... do nơi s n xu t c p . 5. Thông báo k t qu ki m tra ch t lư ng v t tư , thi t b nh p khNu s d ng trong h ng m c công trình này c a các t ch c tư v n có tư cách pháp nhân ư c nhà nư c quy nh . 6. Các tài li u, biên b n nghi m thu ch t lư ng các công tác xây d ng, l p t thi t b . Kèm theo m i biên b n là b n v hoàn công công tác xây l p ư c nghi m thu ( có danh m c biên b n nghi m thu công tác xây d ng kèm theo ).
 17. 7. Các biên b n nghi m thu thi t b ch y th ơn ng và liên ng không t i, nghi m thu thi t b ch y th liên ng có t i, báo cáo k t qu ki m tra , thí nghi m , hi u ch nh , v n hành th thi t b ( không t i và có t i ) 8. Biên b n th và nghi m thu các thi t b thông tin liên l c, các thi t b b o v . 9. Biên b n th và nghi m thu các thi t b phòng cháy ch a cháy,n . 10. Biên b n ki m nh môi trư ng, môi sinh ( i v i các công trình thu c d án ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trưòng). 11. Báo cáo k t qu các thí nghi m hi n trư ng (gia c n n, s c ch u t i c a c c móng; ch t lư ng bê tông c c , lưu lư ng gi ng , i n tr c a h th ng ch ng sét cho công trình và cho thi t b , k t c u ch u l c , th t i b ch a, th t i ng c p nư c-ch t l ng ....). 12. Báo cáo k t qu ki m tra ch t lư ng ư ng hàn c a các m i n i : c c , k t c u kim lo i , ư ng ng áp l c ( d n hơi, ch t l ng ) . b ch a b ng kim lo i ... 13. Các tài li u o c , quan tr c lún và bi n d ng các h ng m c công trình , toàn b công trìnhvà các công trình lân c n trong ph m vi lún nh hư ng trong quá trình xây d ng ( lún , nghiêng , chuy n v ngang , góc xoay... ) 14 Nh t ký thi công xây d ng công trình . 15. Lý l ch thi t b , máy móc l p t trong công trình; hư ng d n ho c quy trình v n hành khai thác công trình; quy trình b o hành và b o trì thi t b và công trình 16. Văn b n ( biên b n ) nghi m thu , ch p thu n h th ng k thu t , công ngh i u ki n s d ng c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v : - Ch t lư ng s n phNm nư c sinh ho t ; - S d ng các ch t ch ng th m thi công các h ng m c công trình c p nư c ; - Phòng cháy ch a cháy,n ; - Ch ng sét; - B o v môi trư ng; - An toàn lao ng, an toàn v n hành; - Th c hi n gi y phép xây d ng ( i v i trư ng h p ph i có gi y phép xây d ng); - Ch gi i t xây d ng; - u n i v i công trình k thu t h t ng (c p i n, c p nư c, thoát nư c, giao thông...);
 18. - An toàn ê i u (n u có), an toàn giao thông (n u có); - Thông tin liên l c (n u có). 17. Ch ng ch s phù h p t ng công vi c (thi t k , thi công xây d ng) c a các h ng m c công trình , toàn b công trình do các t ch c tư v n ki m nh c l p c p ( k c các nhà th u nư c ngoài tham gia tư v n, ki m nh, giám sát, ăng ki m ch t lư ng ) xem xét và c p trư c khi ch u tư t ch c nghi m thu hoàn thành các h ng m c công trình và toàn b công trình . 18. B n kê các thay i so v i thi t k ( k thu t, b n v thi công ) ã ư c phê duy t. 19. H sơ gi i quy t s c công trình ( n u có ) 20. Báo cáo c a t ch c tư v n ki m nh i v i nh ng b ph n, h ng m c công trình ho c công trình có d u hi u không m b o ch t lư ng trư c khi ch u tư nghi m thu ( n u có ). 21. Biên b n nghi m thu giai o n xây d ng . 22. Biên b n nghi m thu h ng m c công trình, nghi m thu hoàn thành công trình ưa vào s d ng. ........., ngày........ tháng........ năm........ Ch u tư ( ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) Ghi chú : Căn c vào quy mô công trình và giai o n nghi m thu công trình xác nh danh m c h sơ tài li u trên cho phù h p . Các giai o n xây d ng thưòng ư c chia như sau : - i v i công trình xây d ng dân d ng và công nghi p , các giai o n xây d ng bao g m: San n n, gia c n n- C c- ài c c- D m gi ng móng và k t c u ng m- K t c u thân- Cơ i n và hoàn thi n. - i v i công trình c p thoát nư c , các giai o n xây d ng bao g m: ào và chuNn b n n - H khoan t o l gi ng ( i v i gi ng khai thác nư c )- K t c u Gi ng - t ng , th t i t ng o n ng trư c khi l p t - L p t m ng ng nư c thô , qu n lý, phân ph i , truy n d n -Th t i toàn tuy n ng, xúc x làm v sinh ng, th t r a gi ng - i v i công trình c u, các giai o n xây d ng bao g m: Móng, m tr – D m c u- Hoàn thi n. - i v i công trình ư ng, các giai o n xây d ng bao g m: N n ( các l p n n )- Móng - áo ư ng. - i v i công trình thu l i :vi c phân chia các giai o n xây d ng tương t như các lo i công trình trên.
 19. PH L C 4 ( Kèm theo Thông tư s 12 /2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 ) Tên Ch u tư C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ............................ NAM ....................................................... c l p-T do-H nh phúc ....................................................... a i m .........., ngày......... tháng......... năm.......... BÁO CÁO C A CH U TƯ V CH T LƯ NG XÂY D NG CÔNG TRÌNH ( ghi tên công trình) ............................. (Báo cáo nh kỳ 6 tháng m t l n và khi hoàn thành công trình ưa vào s d ng) T ngày..... tháng..... năm..... n ngày..... tháng..... năm..... Kính g i : Giám c S xây d ng t nh …….. ......... ( tên t ch c cá nhân) ............. là i di n Ch u tư công trình .............................. ( ghi tên công trình) ....................... xin báo cáo v ch t lư ng xây d ng công trình v i các n i dung sau : I. N i dung báo cáo l n u tiên: ( ch báo cáo 1 l n) 1. a i m xây d ng công trình ............................................................................................................................... 2. Quy mô công trình (nêu tóm t t v ki n trúc, k t c u, h th ng k thu t, công ngh , công su t...). 4. Danh sách các nhà th u: kh o sát, thi t k , giám sát thi công xây d ng, ki m nh xây d ng (n u có); nh ng ph n vi c do các nhà th u ó th c hi n. 5. Cơ quan thNm nh thi t k cơ s và t ng m c u tư (ghi s , ngày, tháng c a văn b n k t qu th m nh). 6. T ch c, cơ quan phê duy t D án u tư xây d ng công trình (ghi s , ngày, tháng c a Quy t nh phê duy t d án u tư xây d ng công trình). 7. Danh sách các nhà th u thi công xây d ng và nh ng ph n vi c do các nhà th u ó th c hi n. 8. H th ng ki m tra, giám sát và các bi n pháp b o m ch t lư ng công trình c a ch u tư, c a nhà th u giám sát thi công xây d ng do ch u tư thuê, c a nhà th u thi công xây d ng và c a nhà th u thi t k th c hi n giám sát tác gi . 9. Ki n ngh (n u có).
 20. II. N i dung báo cáo thư ng kỳ : 1. Nh ng s a i trong quá trình thi công so v i thi t k ã ư c phê duy t (nêu nh ng s a i l n, lý do s a i, ý ki n c a c p có th m quy n v nh ng s a i ó). 2. V th i h n thi công xây d ng công trình : a) Ngày kh i công; b) Ngày hoàn thành. 3. Kh i lư ng chính c a các lo i công tác xây d ng và l p t thi t b ch y u ư c th c hi n trong giai o n báo cáo (n n, móng, bê tông, c t thép, k t c u thép, kh i xây, hoàn thi n, h th ng k thu t công trình...) c a các h ng m c công trình và toàn b công trình (so sánh kh i lư ng ã th c hi n v i kh i lư ng theo thi t k ã ư c phê duy t). 4. Công tác nghi m thu, thành ph n tham gia nghi m thu, th i i m nghi m thu: nghi m thu công tác xây d ng; nghi m thu b ph n, giai o n xây d ng; nghi m thu thi t b ch y th không t i và có t i; nghi m thu hoàn thành t ng h ng m c công trình và toàn b công trình ưa công trình vào s d ng. 5. Các quan tr c và thí nghi m hi n trư ng ã th c hi n v gia c n n, s c ch u t i c a c c móng; i n tr n i t... ánh giá k t qu quan tr c và các thí nghi m hi n trư ng so v i yêu c u c a thi t k ã ư c phê duy t. 6. S c và khi m khuy t v ch t lư ng, n u có : th i i m x y ra, v trí, thi t h i, nguyên nhân, tình hình kh c ph c. 7. Quy mô ưa vào s d ng c a công trình (quy mô xây d ng, công su t, công ngh , các thông s k thu t ch y u) : - Theo thi t k ã ư c phê duy t; - Theo th c t t ư c. 7. K t lu n v ch t lư ng công vi c th c hi n, các h ng m c và toàn b công trình trong giai o n báo cáo 8. Ki n ngh (n u có). Nơi nh n : Ch u tư - Như trên (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng - Lưu d u)
Đồng bộ tài khoản