Thông tư số 12/2009/TT-BTNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
135
lượt xem
13
download

Thông tư số 12/2009/TT-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2009/TT-BTNMT quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2009/TT-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 12/2009/TT-BTNMT Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG” B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Xét ngh c a V trư ng V Thi ua - Khen thư ng, V trư ng V Pháp ch , QUY NNH Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh v nguyên t c, i tư ng, tiêu chuNn, trình t th t c xét và trao t ng K ni m chương “Vì s nghi p tài nguyên và môi trư ng”. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân ã và ang công tác t i các cơ quan, ơn v trong ngành tài nguyên và môi trư ng, bao g m: a. Cá nhân công tác t i các ơn v trư c ho c sau khi h p nh t thành B Tài nguyên và Môi trư ng; b. Cá nhân công tác t i cơ quan tài nguyên và môi trư ng a phương. 2. Cá nhân công tác ngoài ngành tài nguyên và môi trư ng có nhi u óng góp iv i s nghi p xây d ng và phát tri n ngành tài nguyên và môi trư ng.
  2. 3. Cá nhân là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có nhi u óng góp i v i s nghi p xây d ng và phát tri n ngành tài nguyên và môi trư ng. i u 3. K ni m chương 1. K ni m chương “Vì s nghi p tài nguyên và môi trư ng” (sau ây g i t t là K ni m chương) là hình th c khen thư ng c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ghi nh n công lao c a các cá nhân có nhi u óng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n ngành tài nguyên và môi trư ng. 2. K ni m chương có hình dáng, kích c , màu s c th hi n c trưng c a ngành tài nguyên và môi trư ng và phù h p v i quy nh chung c a Nhà nư c. Kèm theo K ni m chương là Gi y ch ng nh n K ni m chương c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 4. Nguyên t c xét t ng K ni m chương 1. K ni m chương ư c t ng m t l n, không truy t ng. 2. Vi c xét t ng K ni m chương ph i th c hi n úng pháp lu t, úng i tư ng, tiêu chuNn, trình t , th t c và b o m công b ng, dân ch , công khai. 3. Vi c xét t ng K ni m chương ư c ti n hành hàng năm. i u 5. Quy n l i và trách nhi m c a cá nhân ư c t ng K ni m chương 1. ư c t ng K ni m chương và Gi y ch ng nh n K ni m chương c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. ư c thư ng ti n ho c hi n v t có giá tr tương ương theo quy nh t i kho n 2 i u 74 c a Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng. 3. ư c s d ng K ni m chương vào m c ích tuyên truy n, giáo d c v truy n th ng c a ngành tài nguyên và môi trư ng; góp ph n nâng cao ý th c, trách nhi m cho s nghi p phát tri n ngành tài nguyên và môi trư ng. 4. Gi gìn, b o qu n t t K ni m chương; không cho mư n K ni m chương. i u 6. Các trư ng h p không ư c xét t ng K ni m chương 1. Cá nhân ã ư c t ng Huy chương c a các ngành trư c khi h p nh t v B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. Cá nhân b k lu t t m c c nh cáo tr lên, tr trư ng h p quy nh t i i m d kho n 2 i u 7 c a Thông tư này. 3. Cá nhân ã t ý b vi c kh i cơ quan, ơn v . 4. Cá nhân ã ho c ang b x ph t tù, k c án treo.
  3. Chương 2. TIÊU CHU N, TH T C XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 7. Tiêu chu n xét t ng K ni m chương i v i cá nhân công tác trong ngành tài nguyên và môi trư ng 1. Cá nhân công tác trong ngành tài nguyên và môi trư ng có phNm ch t o c t t, hoàn thành nhi m v , có th i gian công tác trong ngành tài nguyên và môi trư ng t 20 năm tr lên i v i nam và 15 năm tr lên i v i n . 2. Cách tính th i gian công tác xét t ng K ni m chương a. Th i gian công tác trong ngành ư c tính t th i gian công tác các cơ quan, ơn v thu c 7 lĩnh v c qu n lý c a ngành ( t ai, tài nguyên nư c, a ch t, khoáng s n, môi trư ng, khí tư ng th y văn và bi n i khí h u, o c và b n , bi n và h i o) k c trư c và sau khi h p nh t v ngành tài nguyên và môi trư ng; b. Cá nhân có 3 năm công tác liên t c t i khu v c mi n núi, h i o thì ph i có t 15 năm tr lên i v i nam và 10 năm tr lên i v i n ; c. Cá nhân công tác các ngành khác chuy n v công tác t i ngành tài nguyên và môi trư ng ho c t ngành tài nguyên và môi trư ng chuy n sang công tác t i các ngành khác thì ph i có 25 năm công tác liên t c, trong ó th i gian công tác ngành tài nguyên và môi trư ng t 10 năm tr lên i v i nam và 7 năm tr lên i v i n ; d. Cá nhân b k lu t m c c nh cáo ch ư c xét t ng K ni m chương sau khi h t th i h n ch u k lu t, th i gian ch u k lu t không ư c tính xét t ng K ni m chương; . Cá nhân ã ho c ang gi ch c v lãnh o c p V và tương ương, lãnh o S Tài nguyên và Môi trư ng n u trư c khi ngh hưu không th i gian công tác trong ngành theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này thì cũng ư c c cách xét t ng K ni m chương. 3. Nh ng trư ng h p sau ây không tính thâm niên công tác khi xét t ng K ni m chương: a. B trư ng, Th trư ng ( ương ch c, ã ngh ch chính sách ho c chuy n công tác); b. Nh ng cá nhân ã ư c khen thư ng m t trong các danh hi u và hình th c khen thư ng sau: Huân chương các lo i, Anh hùng Lao ng, Chi n sĩ thi ua toàn qu c, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Gi i thư ng Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh; c. Cá nhân có sáng ch ; cá nhân ch trì ít nh t m t chương trình, tài khoa h c c p nhà nư c ã ư c nghi m thu, ánh giá xu t s c và ã ư c áp d ng vào s n xu t, i s ng; cá nhân có công lao thành tích xu t s c, t xu t.
  4. i u 8. Tiêu chu n xét t ng K ni m chương i v i cá nhân công tác ngoài ngành tài nguyên và môi trư ng Cá nhân công tác ngoài ngành tài nguyên và môi trư ng quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 2 c a Thông tư này ư c xét t ng K ni m chương khi áp ng m t trong các i u ki n sau: 1. Có công lao trong vi c lãnh o, qu n lý góp ph n xây d ng và phát tri n ngành tài nguyên và môi trư ng; 2. Có sáng ki n ho c công trình nghiên c u khoa h c có giá tr ; có công lao thành tích xu t s c t xu t góp ph n xây d ng và phát tri n ngành tài nguyên và môi trư ng; 3. Có công lao trong vi c xây d ng và c ng c quan h h p tác gi a Vi t Nam v i các nư c, các t ch c qu c t nh m góp ph n xây d ng và phát tri n ngành tài nguyên và môi trư ng; 4. Giúp , ng h v tài chính ho c v t ch t khác góp ph n xây d ng và phát tri n ngành tài nguyên và môi trư ng. i u 9. Quy trình xét t ng K ni m chương i v i cá nhân công tác trong ngành tài nguyên và môi trư ng 1. i v i B trư ng, Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng: V T ch c cán b có trách nhi m l p h sơ ngh Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trình B trư ng quy t nh. 2. i v i cá nhân ang công tác t i các ơn v thu c B Tài nguyên và Môi trư ng: H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ s có trách nhi m xét ch n, l p h sơ trình Th trư ng cơ quan, ơn v ngh Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trình B trư ng quy t nh. 3. i v i cá nhân t ngành tài nguyên và môi trư ng chuy n công tác sang B , ngành khác: H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ s c a ơn v thu c B Tài nguyên và Môi trư ng có cá nhân công tác trư c ây có trách nhi m xét ch n, l p h sơ (có xác nh n th i gian công tác c a ơn v ang qu n lý tr c ti p) trình Th trư ng ơn v ngh Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trình B trư ng quy t nh. Trong trư ng h p ơn v có cá nhân công tác trư c ây ã b gi i th , sáp nh p thì ơn v ti p nh n, k th a v t ch c, ch c năng, nhi m v c a ơn v ó ch u trách nhi m l p h sơ ngh Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trình B trư ng quy t nh. 4. i v i các cá nhân công tác t i cơ quan Tài nguyên và Môi trư ng a phương: H i ng Thi ua - Khen thư ng c a S Tài nguyên và Môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xét ch n, l p h sơ trình Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ngh Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trình B trư ng quy t nh.
  5. i u 10. Quy trình xét t ng K ni m chương i v i cá nhân ã ngh hưu thu c ngành tài nguyên và môi trư ng 1. i v i cá nhân thu c biên ch c a các ơn v thu c B Tài nguyên và Môi trư ng ã ngh hưu: Th trư ng các ơn v có cán b ã ngh hưu ph i h p v i V T ch c cán b l p h sơ ngh Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trình B trư ng quy t nh. 2. i v i cá nhân ã ngh hưu thu c các cơ quan Tài nguyên và Môi trư ng a phương: H i ng Thi ua - Khen thư ng c a S Tài nguyên và Môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p h sơ trình Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ngh Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trình B trư ng quy t nh. i u 11. Quy trình xét t ng K ni m chương i v i cá nhân công tác ngoài ngành tài nguyên và môi trư ng 1. i v i cá nhân công tác ngoài ngành tài nguyên và môi trư ng, ơn v ngh xét t ng K ni m chương có trách nhi m l p h sơ trình Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trình B trư ng quy t nh. 2. Trư ng h p cá nhân có công lao, thành tích xu t s c, t xu t c n ư c trao t ng K ni m chương k p th i, V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m l p h sơ trình Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trình B trư ng quy t nh. i u 12. H sơ, cơ quan ti p nh n h sơ ngh xét t ng K ni m chương 1. H sơ ngh xét t ng K ni m chương g m: a. T trình ngh xét t ng K ni m chương c a ơn v ; b. Danh sách cá nhân ư c ngh xét t ng K ni m chương; c. Báo cáo thành tích ngh xét t ng K ni m chương; T trình, Danh sách cá nhân ư c ngh xét t ng và Báo cáo thành tích ngh xét t ng K ni m chương ư c l p theo các M u s 1, M u s 2, M u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. V Thi ua - Khen thư ng là cơ quan ti p nh n h sơ ngh xét t ng K ni m chương. i u 13. Th i gian n p h sơ xét t ng K ni m chương Th i gian n p h sơ xét t ng K ni m chương g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Tài nguyên và Môi trư ng (V Thi ua - Khen thư ng) theo 2 t vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm. i u 14. Trao t ng K ni m chương
  6. Vi c trao t ng K ni m chương do B trư ng tr c ti p trao ho c y quy n cho các Th trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, các S Tài nguyên và Môi trư ng trao t ng. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 15. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày 07 tháng 10 năm 2009 và thay th Quy t nh s 203/Q -BTNMT ngày 15 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh v K ni m chương và xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Tài nguyên và Môi trư ng”. i u 16. T ch c th c hi n 1. V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m t ch c hư ng d n, ki m tra ôn c th c hi n Thông tư này. 2. Hàng năm, V Thi ua - Khen thư ng có trách nhi m l p k ho ch, d toán kinh phí làm K ni m chương, in Gi y ch ng nh n K ni m chương và chi thư ng cho cá nhân ư c t ng K ni m chương g i Văn phòng B t ng h p vào d toán ngân sách năm k ho ch c a B . 3. Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m tri n khai th c hi n Thông tư này; ph i h p thNm nh, rà soát, i chi u, xác nh n h sơ lý l ch c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c ơn v qu n lý b o m úng i tư ng, tiêu chuNn quy nh. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh v B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban T KT Trung ương; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; C ng thông tin i n t c a Chính ph ; Trang tin i n t c a B TN&MT; Ph m Khôi Nguyên - Các ơn v thu c B ; S TN&MT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu VT, T KT, PC, PQ.150 M US 1
  7. T TRÌNH V VI C NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG (Kèm theo Thông tư s 12/2009/TT-BTNMT ngày 17 tháng 8 năm 2009) CƠ QUAN CH QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ƠN VN NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : /TTr…. ……., ngày …. tháng …. năm 200… T TRÌNH V vi c ngh xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p tài nguyên và môi trư ng” Kính g i: B Tài nguyên và Môi trư ng Căn c Thông tư s …………/2009/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2009 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p tài nguyên và môi trư ng”, ………………….. (tên ơn v ) kính ngh B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, quy t nh t ng K ni m chương “Vì s nghi p tài nguyên và môi trư ng” cho ……….. cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng tiêu chuNn xét t ng theo quy nh (có danh sách kèm theo). TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên và óng d u n u có) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu ………….. M US 2 DANH SÁCH CÁ NHÂN NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG (Kèm theo Thông tư s 12/2009/TT-BTNMT ngày 17 tháng 8 năm 2009) DANH SÁCH CÁ NHÂN NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “Vì s nghi p tài nguyên và môi trư ng” (Kèm theo T trình s ……. ngày … tháng … năm ….)
  8. TT H và tên Năm sinh Thâm niên Ch c v ơn v công tác Nam N 1 2 3 4 5 6 7 8 … ………, ngày … tháng … năm … NGƯ I L P BI U TH TRƯ NG ƠN VN (Ký, ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u n u có) M US 3 BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Kèm theo Thông tư s 12/2009/TT-BTNMT ngày 17 tháng 8 năm 2009) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------ ……., ngày … tháng … năm ……… BÁO CÁO THÀNH TÍCH ngh xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p tài nguyên và môi trư ng” H và tên: Gi i tính: Nam/N Ngày tháng năm sinh: ơn v công tác hi n nay: Ch c v hi n nay:
  9. Trình chuyên môn: Lĩnh v c ư c ào t o: Tóm t t quá trình công tác, nêu rõ th i gian công tác trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng ho c nh ng óng góp i v i s phát tri n ngành tài nguyên và môi trư ng (Ghi rõ th i gian b t u công tác): Th i gian Ch c v ơn v công tác Nhi m v ư c giao T năm n năm Nh ng hình th c khen thư ng ã t ư c (Nêu các hình th c khen thư ng ã t ư c trong 5 năm g n nh t): XÁC NH N C A TH TRƯ NG NGƯ I VI T BÁO CÁO ƠN VN (Ký tên) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản