Thông tư số 1248/2000/TT-TCĐC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
5
download

Thông tư số 1248/2000/TT-TCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1248/2000/TT-TCĐC về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp..do Tổng cục địa chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung điểm 6 Mục I TT số 1417/1999/TT-TCĐC ngày 18/9/1999 của TCĐC hướng dẫn thi hành NĐ số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1248/2000/TT-TCĐC

  1. 1248/2000/TT-TCDC,Thông tư 1248,T ng c c a chính,Chuy n như ng quy n s d ng t,Cho thuê quy n s d ng t,Cho thuê l i quy n s d ng t,Th a k quy n s d ng t,Th ch p quy n s d ng t,Góp v n b ng quy n s d ng t,Chuy n i quy n s d ng t,B sung,S a i,B t ng s n,Thong tu 1248,Tong cuc Dia chinh,Chuyen nhuong quyen su dung dat,Cho thue quyen su dung dat,Cho thue lai quyen su dung dat,Thua ke quyen su dung dat,The chap quyen su dung dat,Gop von bang quyen su dung dat,Chuyen doi quyen su dung dat,Bo sung,Sua doi,Bat dong san Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản