Thông tư số 125/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
1
download

Thông tư số 125/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 125/1998/TT-BTC về chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại một số khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Lào Cai do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 125/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 125/1998/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 1998 HƯ NG D N CH TÀI CHÍNH ÁP D NG THÍ I M T I M T S KHU V C C A KH U BIÊN GI I T NH LÀO CAI Căn c Quy t nh s 100/1998/Q -TTg ngày 26 tháng 5 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng thí i m m t s chính sách t i m t s khu v c c a kh u biên gi i t nh Lào Cai, B Tài chính hư ng d n th c hi n các ch tài chính áp d ng thí i m t i m t s khu v c c a kh u biên gi i t nh Lào Cai như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng: Theo quy nh t i i u 1, Quy t nh 100/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph , ph m vi ư c áp d ng thí i m m t s chính sách v tài chính quy nh t i Thông tư này bao g m: a. Khu v c c a khNu qu c t Lào Cai g m: Phư ng Lào Cai, phư ng Ph M i, phư ng C c L u, phư ng Duyên H i, xã V n Hoà, thôn L c CNu xã ng Tuy n thu c th xã Lào Cai, thôn Na Mo xã B n Phi t thu c huy n B o Th ng; b. Khu v c c a khNu Mư ng Khương g m toàn b xã Mư ng Khương. Các a bàn nêu t i i m a, i m b trên ây ư c g i t t trong Thông tư này là khu kinh t c a khNu Lào Cai. 2. i tư ng ư c hư ng ưu ãi: i tư ng ư c hư ng các chính sách ưu ãi v tài chính quy nh trong Thông tư này là các ch u tư trong nư c và nư c ngoài u tư vào s n xu t kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng t i khu kinh t c a khNu Lào Cai phù h p v i Lu t Khuy n khích u tư trong nư c và Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, c th như sau: a. Các nhà u tư trong nư c thu c m i thành ph n kinh t (Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, H p tác xã...) và các nhà u tư nư c ngoài kinh doanh không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, sau ây g i chung là doanh nghi p trong nư c;
  2. b. Các nhà u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia H p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, sau ây g i chung là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Các doanh nghi p trong nư c, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài u tư vào khu kinh t c a khNu Lào Cai n u không hình thành các pháp nhân kinh t thì ph i h ch toán riêng các ho t ng kinh doanh trên a bàn có căn c xác nh ch ưu ãi. Ch các ho t ng s n xu t kinh doanh ti n hành t i khu kinh t c a khNu Lào Cai m i thu c di n ư c hư ng ch ưu ãi. 3. Các ch u tư trong và ngoài nư c ã u tư vào khu kinh t c a khNu Lào Cai trư c ngày có hi u l c c a Quy t nh 100/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph , n u ang trong th i h n ư c hư ng các ưu ãi u tư theo các quy nh hi n hành thì k t khi Thông tư này có hi u l c, ư c chuy n sang hư ng các ưu ãi u tư theo quy nh t i Thông tư này trong th i gian còn l i. II. NH NG ƯU ÃI V TI N THUÊ T, M T NƯ C;ƯU ÃI V THU 1. Nh ng ưu ãi v ti n thuê t, m t nư c: a. i v i các nhà u tư nư c ngoài: Các nhà u tư nư c ngoài u tư vào s n xu t kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng t i khu kinh t c a khNu Lào Cai khi thuê t, m t nư c c a Nhà nư c ngoài quy n ư c hư ng các ưu ãi v mi n gi m theo ch hi n hành c a Nhà nư c, còn ư c gi m thêm 50% ti n thuê t, m t nư c so v i giá cho thuê t, m t nư c ang áp d ng t i khu kinh t c a khNu Lào Cai phù h p v i các quy nh hi n hành v xác nh giá cho thuê m t t, m t nư c (Quy t nh s 179/1998/Q -BTC ngày 24/2/1998 c a B trư ng B Tài chính). b. i v i các nhà u tư trong nư c: Các nhà u tư trong nư c thu c m i thành ph n kinh t (Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, H p tác xã...) u tư vào s n xu t kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng t i khu kinh t c a khNu Lào Cai khi thuê t, m t nư c c a Nhà nư c ngoài quy n ư c hư ng các ưu ãi v mi n gi m theo ch hi n hành c a Nhà nư c, còn ư c gi m thêm 50% ti n thuê t, m t nư c so v i giá cho thuê t, m t nư c ang áp d ng t i khu kinh t c a khNu Lào Cai phù h p v i quy nh hi n hành v xác nh giá cho thuê t, m t nư c (Quy t nh s 1357 s TC/Q /TCT ngày 30/12/1995 c a B trư ng B Tài chính). 2. Nh ng ưu ãi v thu l i t c, thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài, các lo i thu khác: a. Thu l i t c (thu thu nh p doanh nghi p): - Các doanh nghi p trong nư c ư c hư ng các ưu ãi v thu l i t c theo quy nh hi n hành t ngày có hi u l c thi hành c a Thông tư này n ngày 31/12/1998 và
  3. ư c hư ng các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i Lu t Khuy n khích u tư trong nư c s a i, Lu t thu Thu nh p doanh nghi p, Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu Thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành k t ngày 1/1/1999. - Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c hư ng các ưu ãi v thu l i t c theo quy nh hi n hành t ngày có hi u l c thi hành c a Thông tư này n ngày 31/12/1998 và ư c hư ng các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i Lu t thu Thu nh p doanh nghi p, Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu Thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành k t ngày 1/1/1999. b. Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài: - Các ch u tư nư c ngoài khi u tư thành l p doanh nghi p và ho t ng s n xu t kinh doanh t i khu kinh t c a khNu Lào Cai n u chuy n l i nhu n ra nư c ngài (g m c ti n chuy n ra nư c ngoài, ti n l i ngoài Vi t Nam và ti n l i s d ng t i Vi t Nam nhưng không ph i cho tái u tư) thì n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài v i thu su t quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Ngoài ra, còn ư c hư ng ưu ãi v thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài theo quy nh dư i ây: + Các d án u tư vào lĩnh v c thu c Danh m c A Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư này, khi chuy n l i nhu n ra nư c ngoài ư c gi m 50% s thu ph i n p; + Các d án u tư vào lĩnh v c thu c Danh m c B c a Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư này, khi chuy n l i nhu n ra nư c ngoài ư c gi m 30% s thu ph i n p. c. Các lo i thu khác: Các lo i thu , phí và l phí khác th c hi n theo quy nh hi n hành t i các Lu t thu , Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i), Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n pháp lu t khác. 3. Trình t , th t c hư ng các ưu ãi u tư: Trình t , th t c xin hư ng các ưu ãi u tư theo quy nh t i Thông tư này th c hi n theo úng các quy nh hi n hành v trình t , th t c ư c hư ng các ưu ãi v ti n thuê t, ưu ãi v thu quy nh t i các văn b n hi n hành v thuê t, m t nư c, v ch thu . III. NH NG QUY NNH V HUY NG V N TRONG NƯ C VÀ NƯ C NGOÀI - Các doanh nghi p trong nư c và các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài u tư phát tri n các lĩnh v c s n xu t, kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng t i khu kinh t c a khNu Lào Cai ư c huy ng m i ngu n v n trong và ngoài nư c b ng các hình th c thích h p như vay ngân hàng, vay các t ch c và cá nhân, phát hành trái phi u doanh nghi p... theo quy nh c a pháp lu t hi n hành t o ngu n v n phát tri n kinh doanh.
  4. U ban nhân dân t nh Lào Cai trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình ư c phép áp d ng các hình th c huy ng v n thích h p như phát hành trái phi u công trình, phát hành s x ki n thi t lo i c bi t huy ng v n u tư cho các công trình t i khu kinh t c a khNu Lào Cai (sau khi ư c B Tài chính tho n thu n b ng văn b n), huy ng lao ng công ích c a nhân dân... xây d ng các cơ s h t ng cho khu kinh t c a khNu Lào Cai theo úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành và ph i m b o các i u ki n sau: - Vi c huy ng v n ph i ư c H i ng nhân dân t nh Lào Cai thông qua v bi n pháp huy ng, m c v n huy ng...; - S v n huy ng ư c ch s d ng u tư xây d ng các cơ s h t ng t i khu kinh t c a khNu Lào Cai; - Vi c s d ng v n huy ng ph i ư c qu n lý theo úng các quy nh v qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n; - Th c hi n quy t toán riêng s v n huy ng xây d ng các cơ s h t ng t i khu kinh t c a khNu Lào Cai trong t ng quy t toán chung v thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn t nh Lào Cai. IV. QUY NNH V CH KHEN THƯ NG CHO CÁC T CH C,CÁ NHÂN CÓ CÔNG G I V N U TƯ KHÔNG HOÀN L I (V N NGOÀI NGU N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C) 1. Các t ch c, cá nhân (không thu c các cơ quan hành chính Nhà nư c) có công g i v n u tư không hoàn l i (v n ngoài ngu n ngân sách Nhà nư c) như: ngu n vi n tr do các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c vi c tr tr c ti p (ngoài ngu n vi n tr c a Trung ương, các B , các ngành) u tư vào các công trình kinh t , xã h i t i khu kinh t c a khNu Lào Cai thì ư c hư ng m t kho n ti n thư ng b ng 1-3% t ng giá tr v n u tư không hoàn l i, nhưng m c ti n thư ng t i a không quá 100.000 USD. Các kho n vi n tr này khi th c hi n ph i ưa vào thu, chi ngân sách Nhà nư c. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Lào Cai là ngư i có thNm quy n xem xét, quy t nh vi c khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có công kêu g i v n u tư không hoàn l i (v n ngoài ngu n ngân sách Nhà nư c) u tư vào các công trình kinh t , xã h i t i khu kinh t c a khNu Lào Cai. 3. Ngu n s d ng khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có công kêu g i v n u tư không hoàn l i (v n ngoài ngu n ngân sách Nhà nư c) u tư vào các công trình kinh t , xã h i t i khu kinh t c a khNu Lào Cai t ngu n v n ngân sách c a t nh Lào Cai và ư c h ch toán vào giá tr công trình. V. QUY NNH V QU N LÝ V N U TƯ T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHO XÂY D NG, PHÁT TRI N CƠ S H T NG T I KHU KINH T C A KH U LÀO CAI 1. L p k ho ch v n u tư cho khu kinh t c a khNu Lào Cai:
  5. Trên cơ s d ki n thu ngân sách Nhà nư c c a khu kinh t c a khNu Lào Cai trong c giai o n 1998 - 2001, U ban nhân dân t nh Lào Cai ngh m c v n Nhà nư c u tư riêng qua ngân sách t nh cho khu kinh t c a khNu Lào Cai (chi ti t cho t ng công trình u tư và ư c x p theo th t ưu tiên) g i B K ho ch và u tư, B Tài chính. Hàng năm, căn c vào d toán thu ngân sách Nhà nư c c a a bàn khu kinh t c a khNu Lào Cai ã ư c H i ng nhân dân t nh Lào Cai duy t và ư c B Tài chính ch p thu n trong d toán ngân sách hàng năm c a t nh Lào Cai, U ban nhân dân t nh Lào Cai ngh m c v n Nhà nư c u tư riêng hàng năm qua ngân sách t nh cho khu kinh t c a khNu Lào Cai (chi ti t cho t ng công trình u tư và ư c x p theo th t ưu tiên) g i B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét. Trên cơ s d toán thu ngân sách Nhà nư c c a a bàn khu kinh t c a khNu Lào Cai và ngh c a U ban nhân dân t nh Lào Cai, B Tài chính th ng nh t v i B K ho ch và u tư v t ng s v n u tư cho các công trình, v v n u tư cho t ng công trình, và các v n liên quan khác trư c khi B K ho ch và u tư ra quy t nh phê duy t k ho ch u tư hàng năm. S v n u tư này không dư i 50% t ng s thu ngân sách Nhà nư c hàng năm trên a bàn khu kinh t c a khNu Lào Cai và ư c B Tài chính c p qua ngân sách t nh Lào Cai u tư cho khu kinh t c a khNu Lào Cai. Căn c vào thông báo c a B K ho ch và u tư v m c v n u tư t ng năm t ngân sách Trung ương cho khu kinh t c a khNu Lào Cai, U ban nhân dân t nh Lào Cai có trách nhi m l p k ho ch s d ng v n u tư theo t ng quý g i B Tài chính (ch m nh t vào ngày 20 c a tháng cu i quý trư c). Trên cơ s k ho ch v n u tư c năm, k ho ch s d ng v n t ng quý do a phương l p và kh năng c a ngân sách Trung ương t ng th i i m, B Tài chính xác nh và thông báo k ho ch c p v n hàng quý cho U ban nhân dân t nh Lào Cai. S v n nhà nư c u tư cho khu kinh t c a khNu Lào Cai qua ngân sách t nh ư c xác nh trên cơ s d toán s thu ngân sách hàng năm trên a bàn khu kinh t c a khNu Lào Cai (không k các kho n thu không giao trong cân i ngân sách như các kho n ghi thu v h c phí, vi n phí, vi n tr , óng góp c a dân...) và ư c xem xét l i vào năm sau trên cơ s s thu th c t năm trư c i u ch nh vào k ho ch u tư v n năm sau, trư ng h p s th c thu vư t hay h t so v i d toán thu u năm thì ph n chênh l ch s ư c i u ch nh vào d toán v n u tư năm sau. S v n u tư này ư c xác nh là ph n tr c p có m c tiêu c a ngân sách Trung ương cho t nh, không tính vào nhi m v chi c a ngân sách a phương. Riêng năm 1998, s v n u tư t ngân sách Trung ương cho khu kinh t c a khNu Lào Cai, U ban nhân dân t nh Lào Cai làm vi c c th v i B Tài chính, B K ho ch và u tư v s lư ng v n c n u tư và m c ích s d ng B Tài chính quy t nh. 2. Trình t , th t c, phương th c c p phát, ch báo cáo, quy t toán và qu n lý v n u tư cho khu kinh t c a khNu Lào Cai:
  6. Theo k ho ch s d ng v n u tư c năm và hàng quý ư c duy t, B Tài chính (ngân sách Trung ương) c p v n cho các công trình u tư ư c duy t qua ngân sách t nh Lào Cai. M i kho n v n ngân sách Trung ương c p cho khu kinh t c a khNu Lào Cai qua ngân sách t nh ch s d ng cho m c ích xây d ng các cơ s h t ng trong danh m c ư c B K ho ch và u tư duy t và ph i ư c qu n lý theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n. S v n u tư cho khu v c kinh t c a khNu Lào Cai qua ngân sách t nh ư c ph n ánh chung vào báo cáo ngân sách hàng tháng và quy t toán ngân sách hàng năm c a a phương nhưng ghi m t ph n riêng cho các công trình u tư khu v c kinh t c a khNu Lào Cai (g m c ngu n v n ngân sách c p riêng và ngu n v n do t nh huy ng). Hàng quý, t nh có trách nhi m báo cáo B Tài chính, B K ho ch và u tư tình hình th c hi n u tư xây d ng, c p phát v n cho t ng công trình, cu i năm báo cáo Th tư ng Chính ph ( ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư) k t qu th c hi n c năm. 3. Vi c l p d toán, qu n lý, c p phát và quy t toán ngu n kinh phí u tư t Ngân sách Nhà nư c cho xây d ng, phát tri n cơ s h t ng khu v c c a khNu Lào Cai ph i th c hi n theo úng các quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách Nhà nư c. VI. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày có hi u l c thi hành c a Quy t nh s 100/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph , m i quy nh trư c ây v ch tài chính ã áp d ng t i khu kinh t c a khNu Lào Cai trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph i ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã Ký) PH L C I DANH M C CÁC LĨNH V C Ư C HƯ NG ƯU ÃI V THU CHUY N L I NHU N RA NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Thông tư s 125/1998/TT-BTC ngày 9 tháng 9 năm 1998 c a B Tài chính) 1. Danh m c A:
  7. - Xây d ng m i, c i t o, m r ng các nhà máy i n, phát tri n m ng lư i i n, xây d ng các cơ s s d ng năng lư ng m t tr i, năng lư ng gió, khí sinh v t. - Xây d ng m i, nâng c p ư ng b , g m c c u ư ng b ; xây d ng m i sân bay; xây d ng m i, nâng c p b n bãi; - C i t o và phát tri n m ng lư i thông tin liên l c; - Xây d ng nhà máy và h th ng cung c p nư c ph c v s n xu t và i s ng, h th ng thoát nư c; b o m v sinh môi trư ng; x lý ch t th i (g m ch t th i r n, ch t th i l ng, ch t th i khí); - Xây d ng m i, m r ng, nâng c p nhà cho dân thuê; - Xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng trong các ch ; xây d ng và cho thuê các ki t bán hàng. - S n xu t, ch bi n th c phNm; tái ch hàng xu t khNu; - Khai thác, ch bi n lâm s n; - Tr ng và khai thác cây ăn qu , cây công nghi p ng n ngày và dài ngày; 2. Danh m c B: - S n xu t xi măng, g ch ngói, á, cát, s i, vôi, bê tông (khô và tươi); - S n xu t s t, thép; - S n xu t các nguyên v t li u u vào khác c a quá trình s n xu t; - Khai thác và ch bi n các lo i khoáng s n; - Kinh doanh du l ch.
Đồng bộ tài khoản