Thông tư số 125/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư số 125/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 125/1999/TT-BTC về chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của TTLT số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 125/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 125/1999/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯ NG D N B SUNG, S A IM TS I M C A THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 56/1998/TTLT-BTC-GTVT NGÀY 23/4/1998 C A B TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG V N T I HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C HO T NG CÔNG ÍCH B O HI M B O M AN TOÀN HÀNG H I VI T NAM Căn c Ngh nh s 04/1999/N - CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c; Căn c Thông tư s 54/1999/TT- BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i t i công văn s 3053/GTVT- TCKT ngày 6/9/1999, B Tài chính hư ng d n b sung, s a i m t s i m quy nh trong Thông tư Liên t ch s 56/1998/TTLT- BTC-GTVT ngày 23/4/1998 c a B Tài chính - Giao thông v n t i hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích B o m an toàn hàng h i Vi t nam như sau: 1. Kho n thu phí m b o hàng h i là kho n thu phí c a Nhà nư c ư c quy nh trong danh m c phí ban hành kèm theo Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c. B o m an toàn hàng h i Vi t nam không ph i n p thu giá tr gia tăng ói v i kho n thu phí nói trên. 2. B o m an toàn hàng h i Vi t Nam ư c gi l i 90% s thu phí m b o hàng h i bù p chi phí ho t ng công ích hàng năm theo quy nh t i i m 2 m c B ph n III Thông tư Liên t ch s 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 c a B Tài chính - Giao thông v n t i và trích 2 qu khen thư ng, phúc l i t i a b ng 3 tháng lương th c t n u s n p Ngân sách năm báo cáo cao hơn năm trư c, b ng 2 tháng lương th c t n u s n p Ngân sách năm báo cáo b ng ho c th p hơn năm trư c. Trư ng h p sau khi trích qu khen thư ng, phúc l i, chênh l ch còn l i ơn v ư c l i b sung vào qu u tư phát tri n và s d ng qu theo úng ch quy nh hi n hành. 3. Quy nh n p phí vào Ngân sách Nhà nư c : S thu phí m b o hàng h i còn l i (10%) B o m an toàn hàng h i Vi t Nam n p Ngân sách Nhà nư c. Ch thu n p th c hi n theo quy nh c a B Tài chính.
  2. 4. Ngoài nh ng quy nh b sung, s a i nêu trên, các n i dung khác v n th c hi n theo Thông tư Liên t ch s 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 c a B Tài chính - Giao thông v n t i hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích B o m an toàn hàng h i Vi t Nam. 5. Thông tư này có hi u l c t ngày 1-1-2000. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, có gì vư ng m c ngh ơn v ph n ánh v B Tài chính - B Giao thông v n t i nghiên c u gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản