Thông tư số 126/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
112
lượt xem
4
download

Thông tư số 126/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 126/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư 97/2005/TT-BTC ngày 9/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với khu kinh tế quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 126/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 126/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C S A I, B SUNG M T S I M T I THÔNG TƯ 97/2005/TT-BTC NGÀY 9/11/2005 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N CƠ CH H TR TÀI CHÍNH I V I KHU KINH T QU C PHÒNG Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a B Qu c phòng t i công văn s 4451/BQP-KT ngày 28/8/2008 và công văn s 1207/BQP-KT ngày 19/3/2009 v vi c ngh s a i, b sung cơ ch h tr tài chính i v i Khu kinh t qu c phòng quy nh t i Thông tư s 97/2005/TT-BTC ngày 9/11/2005 c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s i m v cơ ch h tr tài chính i v i Khu kinh t qu c phòng quy nh t i Thông tư 97/2005/TT-BTC ngày 9/11/2005 như sau: I. S A IB SUNG M T S I M T I M C II THÔNG TƯ S 97/2005/TT-BTC NHƯ SAU: 1. Kho n 2 ư c s a i như sau: “- Công ty nhà nư c ho t ng s n xu t, ch bi n nông, lâm s n ư c th c hi n cơ ch h tr tài chính như công ty s n xu t, cung ng s n phNm, d ch v công ích”. 2. Bãi b Kho n 3. 3. i m 4.1 Kho n 4 ư c s a i như sau: “- Kinh phí u tư ban u cho vi c xây d ng trư ng l p, mua s m trang b bàn, gh và dùng d y h c không quá 100.000.000 ng/l p ( i v i cơ s chưa ư c u tư trang b ). Trư ng h p trư ng l p, dùng d y h c ã hư h ng c n ư c thay th và b sung thì m c chi không quá 10.000.000 ng/l p/năm”. 4. i m 5.1. Kho n 5 ư c s a i như sau: “- Kinh phí u tư, trang thi t b v t ch t l n u v i m c t i a không quá 150.000.000 ng/ 1 b nh vi n, b nh xá”. 5. Ti t 5.2.1. i m 5.2 Kho n 5 ư c s a i như sau: “- i v i b nh vi n, b nh xá ang ho t ng m b o ti n lương theo ng ch b c và các kho n ph c p cho i ngũ nhân viên y t , căn c vào s th c chi c a năm trư c c a ơn v xác nh m c m b o cho năm sau”. 6. Kho n 6 ư c s a i như sau: “- H tr kinh phí chi cho công tác chính sách xã h i, công tác tuyên truy n v n ng qu n chúng như: ào t o, d y ngh cho lao ng là ngư i dân t c v i th i gian không quá 06 tháng; xóa ói gi m nghèo, nh canh, nh cư m c kinh phí 300.000 ng/ngư i/tháng”. 7. B sung vào Kho n 7 như sau:
  2. “- H tr doanh nghi p n p b o hi m xã h i và b o hi m y t cho lao ng là ngư i dân t c trong th i gian 5 năm k t ngày lao ng và làm vi c theo h p ng lao ng”. II. S A I, B SUNG M T S I M T I M C III NHƯ SAU: 1. i m 1.1. Kho n 1 ư c s a i như sau: “- Kinh phí u tư ban u cho vi c xây d ng trư ng l p, mua s m trang b bàn, gh và dùng d y h c không quá 100.000.000 ng/l p ( ơn v chưa ư c u tư trang b ). Trư ng h p trư ng l p, dùng d y h c ã hư h ng c n ư c thay th và b sung thì m c chi không quá 10.000.000 ng/l p/năm.” 2. i m 2.1 Kho n 2 ư c s a i như sau: “- Kinh phí u tư, trang b v t ch t l n u v i m c t i a không quá 150.000.000 ng/1 b nh vi n, b nh xá. Riêng b nh vi n, b nh xá khu v c có biên ch 20 giư ng b nh tr lên ư c h tr thêm kinh phí trang b 01 máy ch p XQ ng b (14 inch) bao g m c thi t b tráng r a s y phim theo s th c chi như không quá 400.000.000 ng/máy; 01 phòng máy ch p XQ theo tiêu chuNn t i a không quá 400.000.000 ng; m t xe ô tô c u thương theo s th c thi nhưng không quá 500.000.000 ng/xe; 01 máy siêu âm cho b nh vi n, b nh xá thu c c p sư oàn và tương ương theo s th c chi nhưng không quá 400.000.000 ng, 01 b ti u ph u không quá 70.000.000 ng. Vi c mua s m ư c th c hi n theo Thông tư s 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên c a các cơ quan nhà nư c b ng v n nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành c a nhà nư c. Các kho n kinh phí u tư nêu trên ch ư c h tr trong trư ng h p chưa ư c u tư, trang b ”. 3. i m 2.2 Kho n 2 ư c s a i như sau: “- Kinh phí th c hi n công tác chính sách xã h i: + Kinh phí mua thu c, v t tư y t tiêu hao khi khám ch a b nh cho nhân dân i v i ơn v óng quân t i a bàn hi m tr cách xa trung tâm y t huy n theo m c th c t nhưng t i a không quá 50.000.000 ng/năm i v i b nh xá dư i 10 giư ng b nh; 60.000.000 ng/năm i v i b nh xá t 10 n dư i 20 giư ng b nh; 70.000.000 ng/năm i v i b nh xá, b nh vi n t 20 giư ng b nh tr lên. B Qu c phòng phê duy t danh sách các ơn v ư c hư ng kho n h tr này. + H tr ti n ăn cho b nh nhân là nhân dân trong khu v c oàn kinh t qu c phòng ph i i u tr n i trú t i b nh vi n, b nh xá tương ương v i m c ăn c a b i b binh t i th i i m do B Qu c phòng quy nh.” 4. Ti t 3.1.4 i m 3.1 kho n 3 ư c s a i như sau: “- Kinh phí mua xăng, d u, theo m c khoán 400 lít xăng/ i/năm”. 5. Ti t 3.1.5 i m 3.1 Kho n 3 ư c s a i như sau: “- Kinh phí (xăng d u) cho vi c ch y máy phát i n ti p sóng truy n hình ph c v nhân dân xem truy n hình ( m b o ư c 4 gi /ngày) theo m c khoán 1.000 lít xăng/máy/năm cho các ơn v óng quân t i a bàn chưa ư c ti p sóng truy n hình.” 6. Ti t 3.1.6 i m 3.1 Kho n 3 ư c s a i như sau: “Kinh phí b i dư ng chuyên môn, nghi p v và h c ti ng dân t c v i m c 500.000 ng/ngư i).”
  3. 7. Ti t 3.1.7 i m 3.1 Kho n 3 ư c s a i như sau: “- Các cá nhân làm nhi m v tuyên truy n bám dân ư c hư ng ch sinh ho t phí theo m c khoán 6.000.000 ng/ngư i/năm. Khi hư ng ch này không ư c hư ng ph c p công tác phí n u công tác t i a bàn óng quân”. 8. B sung ti t 3.1.8 i m 3.1 Kho n 3 như sau: “- Kinh phí s a ch a, b o qu n phương ti n theo m c khoán 3.000.000 ng/ i/năm”. 9. i m 3.2 Kho n 3 ư c s a i như sau: “- i v i c p trên c a i: H tr ti n công tác phí, xăng d u cho công tác th c hi n, ch o n m tình hình chung t i a bàn thu c các i ư c phân công ph trách theo m c khoán hàng năm: + C p Trung, l oàn, phòng kinh t tr c ti p qu n lý và ch o có 03 oàn kinh t qu c phòng tr xu ng và các ơn v tương ương: 15.000 lít xăng/năm. + C p Sư oàn phòng kinh t tr c ti p qu n lý và ch o có trên 03 oàn kinh t qu c phòng và các ơn v tương ương: 20.000 lít xăng/năm.” 10. i m 3.3 Kho n 3 ư c s a i như sau: “- Kinh phí chi g p m t, t ng quà trong d p l , t t i v i già làng, trư ng b n, i tư ng chính sách, theo m c khoán: - C p Trung, l oàn và tương ương: 20.000.000 ng/năm. - C p Sư oàn và tương ương: 30.000.000 ng/năm”. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký; Các m c h tr kinh phí quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng t năm ngân sách 2009. Các quy nh khác t i Thông tư s 97/2005/TT- BTC ngày 09/11/2005 c a B Tài chính v n có hi u l c thi hành. 2. Trong quá trình th c hi n Thông tư n u có gì vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính kp th i gi i quy t s a i b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà - Tòa án Nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; - Ki m toán Nhà nư c; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website B Tài chính; - Các ơn v : V I, V NSNN, V HCSN, V PC, KBNN;
  4. - Lưu: VT, C c TCDN.
Đồng bộ tài khoản