Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
2
download

Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 13/2008/TT-BTTTT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C THÀNH L P VÀ HO T NG C A CƠ QUAN I DI N, PHÓNG VIÊN THƯ NG TRÚ TRONG NƯ C C A CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 51/2002/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí; Căn c Ngh nh 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông. B trư ng B Thông tin và Truy n thông hư ng d n vi c thành l p và ho t ng c a cơ quan i di n, phóng viên thư ng trú trong nư c c a các cơ quan báo chí như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng Thông tư này hư ng d n vi c thành l p và ho t ng c a các cơ quan i di n, cơ quan thư ng trú (sau ây g i chung là cơ quan i di n), ho t ng c a phóng viên thư ng trú c a các cơ quan báo chí Vi t Nam t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Vi t Nam (sau ây g i là các a phương). 2. Gi i thích t ng a) Cơ quan i di n là ơn v tr c thu c cơ quan báo chí có tr s , nhân s do m t ngư i ch u trách nhi m qu n lý, i u hành ho t ng nghi p v báo chí t i m t a phương nơi mà cơ quan báo chí không t tr s chính; b) Phóng viên thư ng trú là phóng viên do cơ quan báo chí c ho t ng nghi p v báo chí t i m t a phương thu c cơ quan i di n ho c ho t ng c l p. II. QUY NNH C TH 1. i u ki n thành l p cơ quan i di n Cơ quan báo chí mu n thành l p cơ quan i di n t i m t a phương ph i có các i u ki n sau:
  2. a) Có tr s t cơ quan i di n n nh t ba (03) năm tr lên; b) Có phương ti n nghi p v , k thu t, tài chính m b o cho ho t ng c a cơ quan i di n; c) Có nhân s do m t ngư i ng u là Trư ng cơ quan i di n ch u trách nhi m i u hành m i ho t ng c a cơ quan i di n Trư ng cơ quan i di n ph i là ngư i trong biên ch chính th c c a cơ quan báo chí, ã ư c c p th nhà báo. 2. Tiêu chuNn phóng viên thư ng trú Phóng viên thư ng trú (thu c cơ quan i di n ho c ho t ng c l p) ph i là ngư i trong biên ch chính th c c a cơ quan báo chí ho c ư c cơ quan báo chí ký h p ng lao ng không xác nh th i h n theo quy nh c a B lu t Lao ng; ã ư c c p Th nhà báo t i cơ quan báo chí xin t cơ quan i di n ho c c phóng viên thư ng trú; có phNm ch t chính tr , năng l c chuyên môn, không b k lu t t hình th c khi n trách tr lên trong th i h n 01 năm tính n khi cơ quan báo chí xin phép t cơ quan i di n ho c c phóng viên thư ng trú. 3. H sơ, th t c xin thành l p cơ quan i di n Cơ quan báo chí mu n thành l p cơ quan i di n t i các a phương ph i g i h sơ xin thành l p n S Thông tin và Truy n thông nơi cơ quan báo chí có nhu c u t cơ quan i di n. H sơ ph i th hi n y các yêu c u ã nêu t i các kho n 1, 2 m c này, g m: a) Văn b n ngh cho phép t cơ quan i di n có ý ki n ch p thu n c a cơ quan ch qu n báo chí; b) B n sao có ch ng th c Gi y phép ho t ng báo chí; c) Sơ y u lý l ch c a ngư i ư c c làm ngư i ng u cơ quan i di n và phóng viên thư ng trú; d) Danh sách nhân s c a cơ quan i di n; ) Văn b n quy nh v nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a cơ quan i di n; e) B n sao có ch ng th c Th nhà báo c a ngư i ng u cơ quan i di n và phóng viên thư ng trú. Ch m nh t, trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l S Thông tin và Truy n thông ph i có văn b n tr l i cơ quan báo chí ư c thành l p và t ch c các ho t ng c a cơ quan i di n t i a phương. Trư ng h p không ng ý thì ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do. 4. Ho t ng c a Cơ quan i di n, phóng viên thư ng trú
  3. a) Cơ quan i di n ch ư c phép ho t ng sau khi ư c S Thông tin và Truy n thông nơi t cơ quan i di n ng ý b ng văn b n; b) Ho t ng c a cơ quan i di n và phóng viên thư ng trú ph i úng nhi m v , quy n h n, trách nhi m do cơ quan báo chí giao và tuân th các quy nh c a pháp lu t v báo chí, các quy nh pháp lu t khác; c) Cơ quan i di n, phóng viên thư ng trú ch u s qu n lý tr c ti p c a cơ quan báo chí và ch u s qu n lý nhà nư c v báo chí c a cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí t i a phương nơi t cơ quan i di n, c phóng viên thư ng trú. 5. ình ch ho t ng cơ quan i di n, phóng viên thư ng trú a) Cơ quan i di n, phóng viên thư ng trú ng ng ho t ng ngay sau khi cơ quan báo chí có cơ quan i di n, phóng viên thư ng trú trên a bàn ã b ình ch ho t ng ho c thu h i gi y phép ho c thu h i Th nhà báo (c a phóng viên thư ng trú c l p) theo quy t nh c a B Thông tin và Truy n thông; b) Cơ quan i di n b thu h i văn b n ng ý thành l p và ình ch ho t ng; phóng viên thư ng trú b ình ch ho t ng khi cơ quan i di n, phóng viên thư ng trú trên a bàn vi ph m nghiêm tr ng các quy nh c a pháp lu t. 6. G i văn b n thông báo v vi c thành l p, ình ch ho t ng cơ quan i di n; c và ình ch ho t ng c a phóng viên thư ng trú a) Trong th i h n 15 ngày, k t ngày có văn b n ng ý ư c thành l p, ình ch ho t ng cơ quan i di n c a S Thông tin và Truy n thông nơi cơ quan báo chí t cơ quan i di n ho c khi cơ quan i di n ch m d t ho t ng t i a phương thì cơ quan báo chí ph i thông báo b ng văn b n cho B Thông tin và Truy n thông. b) Trong th i h n 15 ngày, k t ngày c phóng viên thư ng trú, phóng viên thư ng trú b ình ch ho t ng ho c ch m d t ho t ng t i a phương thì cơ quan báo chí ph i thông báo b ng văn b n cho S Thông tin và Truy n thông nơi cơ quan báo chí c phóng viên thư ng trú và B Thông tin và Truy n thông. Trong văn b n thông báo ph i ghi rõ h và tên, ngày, tháng, năm sinh và s hi u th nhà báo c a phóng viên thư ng trú. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh, c n ph n ánh k p th i v B Thông tin và Truy n thông xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i;
  4. - Văn phòng Ch t ch nư c; Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân T i cao; - Tòa án nhân dân T i cao; Quý Doãn - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Trung ương H i nhà báo Vi t Nam; - Các cơ quan báo chí; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TT&TT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo, TT T Chính ph ; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Các V , C c, Văn phòng, Thanh tra thu c B TTTT; - Lưu: VT, CBC (PLCS800)
Đồng bộ tài khoản