Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
145
lượt xem
33
download

Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T MÔI TRƯ NG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 13/2009/TT-BTNMT Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A H I NG TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ MÔI TRƯ NG CHI N LƯ C, H I NG TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 81/2007/N -CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng t i cơ quan nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng và V trư ng V Pháp ch , QUY NNH: Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, H i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. i u 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n t ch c vi c thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh t i kho n 7 i u 17 và kho n 7 i u 21 Lu t B o v môi trư ng; cơ quan nhà nư c ư c y quy n t ch c vi c thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh t i kho n 5 và kho n 8 i u 1 Ngh nh s 21/2008/N -CP
 2. ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng (sau ây vi t t t là Ngh nh s 21/2008/N -CP); H i ng thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, H i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (sau ây g i chung là H i ng); các ch d án, các t ch c và cá nhân có liên quan n t ch c và ho t ng c a H i ng. i u 3. Thành l p H i ng Th trư ng ho c ngư i ng u cơ quan t ch c vi c thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, t ch c vi c thNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ra quy t nh thành l p H i ng cho t ng báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, t ng báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo m u quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này. i u 4. Ch c năng c a H i ng H i ng có ch c năng tư v n cho th trư ng ho c ngư i ng u cơ quan có trách nhi m t ch c thNm nh ho c ư c y quy n t ch c thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. i u 5. Nguyên t c làm vi c c a H i ng 1. H i ng làm vi c theo nguyên t c t p th , th o lu n công khai, tr c ti p gi a các y viên và k t lu n v k t qu thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo a s . 2. H i ng làm vi c thông qua phiên h p chính th c, các ho t ng trư c và sau phiên h p chính th c c a H i ng. i u 6. Chi phí cho ho t ng c a H i ng Chi phí cho m i ho t ng c a H i ng ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 7. Cơ quan thư ng tr c H i ng Cơ quan nhà nư c có thNm quy n t ch c vi c thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c ư c y quy n t ch c vi c thNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng b trí m t t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng ư c thành l p theo quy nh t i Ngh nh s 81/2007/N -CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng t i cơ quan nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c ho c m t cơ quan, t ch c, b ph n khác có ch c năng, nhi m v phù h p làm Cơ quan thư ng tr c H i ng. Chương II. T CH C H I NG
 3. i u 8. Thành ph n, cơ c u c a H i ng 1. Thành ph n và s lư ng y viên c a H i ng thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c th c hi n theo quy nh t i i m 3.3 m c 3 Ph n II Thông tư s 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng (sau ây vi t t t là Thông tư s 05/2008/TT-BTNMT); thành ph n và s lư ng y viên c a H i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng th c hi n theo quy nh t i i m 4.3 m c 4 Ph n III Thông tư s 05/2008/TT- BTNMT, bao g m: 01 (m t) Ch t ch H i ng, 01 (m t) y viên thư ký, 02 (hai) y viên ph n bi n và các y viên khác; trư ng h p c n thi t có thêm 01 (m t) Phó Ch t ch H i ng. Thành ph n H i ng, k c H i ng do Ban Qu n lý khu kinh t , khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t t ch c theo y quy n, ph i b o m có s tham gia ít nh t c a 01 (m t) i di n cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c p t nh nơi th c hi n d án. 2. i u ki n l a ch n các ch c danh c a H i ng: a) Ch t ch H i ng ư c l a ch n t m t trong các ngu n: lãnh o cơ quan t ch c vi c thNm nh; lãnh o Cơ quan thư ng tr c H i ng; chuyên gia môi trư ng áp ng các i u ki n và tiêu chí quy nh t i kho n 5 i u này; b) Phó Ch t ch H i ng ư c l a ch n t m t trong các ngu n: lãnh o Cơ quan thư ng tr c H i ng; chuyên gia môi trư ng áp ng các i u ki n và tiêu chí quy nh t i kho n 5 i u này; Trư ng h p Ch t ch H i ng là lãnh o Cơ quan thư ng tr c H i ng, Phó Ch t ch H i ng ph i ư c l a ch n là chuyên gia môi trư ng áp ng các i u ki n và tiêu chí quy nh t i kho n 5 i u này; c) y viên thư ký là cán b c a Cơ quan thư ng tr c H i ng; d) T i thi u 01 (m t) y viên ph n bi n là chuyên gia môi trư ng áp ng các i u ki n và tiêu chí quy nh t i kho n 5 i u này; ) Các y viên khác c a H i ng là các chuyên gia có kinh nghi m, trình chuyên môn phù h p v i n i dung, tính ch t c a d án. 3. Trư ng h p thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án có s d ng t n m trên a bàn t 02 (hai) t nh tr lên, cơ quan t ch c vi c thNm nh quy t nh c th v s lư ng và tên t ng t nh c i di n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c a t nh ó tham gia H i ng. 4. Trư ng h p thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án n m trong khu kinh t , khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t và cơ quan t ch c vi c thNm nh không ph i là Ban Qu n lý khu kinh t , khu công nghi p, khu công
 4. ngh cao, khu ch xu t, trong thành ph n H i ng ph i có i di n c a Ban Qu n lý khu kinh t , khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t nơi th c hi n d án. 5. Chuyên gia môi trư ng quy nh t i Thông tư này ph i áp ng ng th i các i u ki n và tiêu chí sau: a) Chuyên gia môi trư ng ư c l a ch n là Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng ph i có trình ào t o và kinh nghi m chuyên môn t m t trong các m c : t t nghi p i h c v i ít nh t 07 (b y) năm kinh nghi m ho t ng trong lĩnh v c môi trư ng, h c v th c s v i ít nh t 05 (năm) năm kinh nghi m ho t ng trong lĩnh v c môi trư ng, h c v ti n s v i ít nh t 03 (ba) năm kinh nghi m ho t ng trong lĩnh v c môi trư ng; chuyên gia môi trư ng ư c l a ch n là y viên ph n bi n ph i có trình ào t o và kinh nghi m chuyên môn t m t trong các m c : t t nghi p i h c v i ít nh t 05 (năm) năm kinh nghi m ho t ng trong lĩnh v c môi trư ng, h c v th c s v i ít nh t 03 (ba) năm kinh nghi m ho t ng trong lĩnh v c môi trư ng, h c v ti n s ; b) Tính n th i i m ư c l a ch n làm m t trong các ch c danh: Ch t ch, Phó Ch t ch ho c y viên ph n bi n c a H i ng, ã là y viên c a ít nh t 05 (năm) H i ng thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c i v i trư ng h p thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c ho c 05 (năm) H i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i trư ng h p thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a cùng c p thNm nh ho c do B , cơ quan ngang b t ch c. 6. Chuyên gia môi trư ng theo quy nh t i kho n 5 i u này ư c m i tham gia H i ng g i b n trích ngang trình ào t o và kinh nghi m chuyên môn cho Cơ quan thư ng tr c H i ng theo m u t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này. i u 9. Trách nhi m c a y viên H i ng 1. Tham gia các ho t ng trư c, trong và sau phiên h p chính th c c a H i ng khi có yêu c u và theo s b trí c a Cơ quan thư ng tr c H i ng. 2. Nghiên c u báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và các h sơ, tài li u liên quan n d án do Cơ quan thư ng tr c H i ng cung c p. 3. Vi t nh n xét v n i dung c a báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo m u quy nh t i Ph l c 3 ban hành kèm theo Thông tư này (tr y viên ph n bi n có m u riêng) trình bày t i phiên h p chính th c c a H i ng. 4. Vi t ý ki n nh n xét b sung v báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo m u quy nh t i Ph l c 4 ban hành kèm theo Thông tư này khi có yêu c u c a H i ng thông qua Cơ quan thư ng tr c H i ng sau phiên h p chính th c c a H i ng. Th i h n y viên H i ng g i b n nh n xét b sung n Cơ quan thư ng tr c H i ng là không quá 05 (năm) ngày làm vi c tính t ngày nh n ư c yêu c u b ng văn b n c a Cơ quan thư ng tr c H i ng.
 5. 5. Th c hi n nhi m v t i phiên h p chính th c c a H i ng m t cách khoa h c, trung th c, khách quan; vi t phi u ánh giá t i phiên h p chính th c c a H i ng; th c hi n nhi m v thư ký phiên h p chính th c c a H i ng theo phân công c a Ch t ch H i ng trong trư ng h p y viên thư ký v ng m t. 6. Qu n lý các tài li u ư c cung c p theo quy nh c a pháp lu t và n p l i các tài li u này theo yêu c u c a Cơ quan thư ng tr c H i ng sau khi hoàn thành nhi m v . 7. Ch u trách nhi m trư c cơ quan t ch c vi c thNm nh, trư c pháp lu t v nh ng nh n xét và ánh giá c a mình i v i báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. i u 10. Quy n h n c a y viên H i ng 1. Yêu c u Cơ quan thư ng tr c H i ng ho c thông qua Cơ quan thư ng tr c H i ng yêu c u ch d án cung c p thông tin, tài li u, s li u c n thi t liên quan n d án tham kh o, nghiên c u ph c v cho vi c nh n xét và ánh giá t i phiên h p chính th c c a H i ng. 2. Trư ng h p th y c n thi t, yêu c u Cơ quan thư ng tr c H i ng báo cáo cơ quan t ch c vi c thNm nh xem xét, quy t nh t ch c các ho t ng h tr thNm nh trư c khi ti n hành phiên h p chính th c c a H i ng và các ho t ng sau phiên h p chính th c c a H i ng. 3. Trư ng h p không th tham d phiên h p chính th c c a H i ng, y viên H i ng (tr Ch t ch, Phó Ch t ch và các y viên ph n bi n) có quy n: a) y quy n b ng văn b n (kèm theo xác nh n c a th trư ng và óng d u cơ quan) cho ngư i khác cùng cơ quan n tham d v i y trách nhi m, quy n h n và quy n l i c a y viên H i ng i v i các y viên tham gia H i ng v i tư cách là i di n c a các cơ quan nhà nư c theo quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 17 và kho n 2, kho n 3 i u 21 Lu t B o v môi trư ng; b) y quy n b ng văn b n cho ngư i khác n tham d và c b n nh n xét t i phiên h p chính th c c a H i ng i v i y viên tham gia H i ng v i tư cách là chuyên gia. Ngư i ư c u quy n ư c coi là i bi u tham d , không th c hi n ghi phi u ánh giá t i phiên h p chính th c c a H i ng. 4. i tho i tr c ti p v i các bên tham gia t i phiên h p chính th c c a H i ng; ư c b o lưu ý ki n trong trư ng h p có ý ki n khác v i k t lu n chung c a H i ng. 5. ư c hư ng thù lao theo ch tài chính hi n hành khi th c hi n các nhi m v : vi t b n nh n xét báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; tham gia phiên h p chính th c c a H i ng; vi t b n nh n xét b sung và các ho t ng khác c a H i ng theo quy nh c a Thông tư này. i u 11. Trách nhi m và quy n h n c a Ch t ch H i ng
 6. Ngoài trách nhi m và quy n h n c a m t y viên H i ng quy nh t i i u 9 và i u 10 Thông tư này, Ch t ch H i ng còn có trách nhi m và quy n h n sau ây: 1. i u khi n phiên h p chính th c c a H i ng theo úng các quy nh c a Thông tư này và quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. C 01 (m t) y viên H i ng làm thư ký phiên h p chính th c c a H i ng trong trư ng h p y viên thư ký v ng m t. 3. T ng h p, x lý các ý ki n t i phiên h p chính th c và các phiên h p khác (n u có) c a H i ng; chuNn b ý ki n k t lu n H i ng thông qua và công b k t qu ánh giá c a H i ng. 4. Ch u trách nhi m trư c cơ quan t ch c vi c thNm nh và trư c pháp lu t v các ho t ng và k t lu n c a H i ng. 5. Trư ng h p không th tham d phiên h p chính th c c a H i ng, giao Phó Ch t ch H i ng th c hi n trách nhi m, quy n h n c a Ch t ch H i ng t i phiên h p chính th c c a H i ng. i u 12. Trách nhi m và quy n h n c a Phó Ch t ch H i ng Ngoài trách nhi m và quy n h n c a m t y viên H i ng quy nh t i i u 9 và i u 10 Thông tư này, Phó Ch t ch H i ng th c hi n y trách nhi m, quy n h n và ư c hư ng thù lao theo quy nh hi n hành c a pháp lu t i v i Ch t ch H i ng t i phiên h p chính th c c a H i ng trong trư ng h p Ch t ch H i ng v ng m t. i u 13. Trách nhi m và quy n h n c a y viên ph n bi n Ngoài trách nhi m và quy n h n c a m t y viên H i ng quy nh t i i u 9 và i u 10 Thông tư này, y viên ph n bi n còn có trách nhi m nghiên c u k h sơ, tài li u ư c cung c p, vi t nh n xét sâu v lĩnh v c môi trư ng và các lĩnh v c có liên quan n n i dung c a d án theo m u quy nh t i Ph l c 5 ban hành kèm theo Thông tư này và g i n Cơ quan thư ng tr c H i ng ít nh t 01 (m t) ngày làm vi c trư c phiên h p chính th c c a H i ng. i u 14. Trách nhi m và quy n h n c a y viên thư ký Ngoài trách nhi m và quy n h n c a m t y viên H i ng quy nh t i i u 9 và i u 10 Thông tư này, y viên thư ký còn có trách nhi m và quy n h n sau: 1. Tham gia t ch c và cung c p k t qu c a các ho t ng h tr thNm nh cho H i ng (n u có). 2. G i toàn b h sơ thNm nh, các văn b n và tài li u c n thi t cho các y viên H i ng trư c, trong và sau phiên h p chính th c c a H i ng. 3. Ghi biên b n phiên h p chính th c c a H i ng m t cách y , chính xác theo m u quy nh t i Ph l c 6 ban hành kèm theo Thông tư này.
 7. 4. Cung c p phi u ánh giá cho các y viên H i ng. 5. T ng h p các ý ki n nh n xét và ánh giá c a t t c các y viên H i ng báo cáo Ch t ch H i ng. 6. Hoàn ch nh và chuy n giao biên b n phiên h p chính th c c a H i ng cho Cơ quan thư ng tr c H i ng kèm theo toàn b h sơ thNm nh và tài li u liên quan khác ch m nh t là 03 (ba) ngày làm vi c sau phiên h p chính th c c a H i ng. 7. Th c hi n các nhi m v khác ph c v cho ho t ng c a H i ng. 8. Trư ng h p không th tham d phiên h p chính th c c a H i ng, y viên thư ký ph i th c hi n các trách nhi m liên quan n vi c chuNn b cho phiên h p chính th c c a H i ng và các trách nhi m liên quan n ho t ng sau phiên h p chính th c c a H i ng; báo cáo Ch t ch H i ng phân công m t y viên khác làm thư ký phiên h p; ti p nh n toàn b h sơ, tài li u do thư ký phiên h p chính th c c a H i ng bàn giao. i u 15. Trách nhi m và quy n h n c a y viên H i ng là i di n cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c p t nh tham gia H i ng do B , cơ quan ngang b t ch c Ngoài trách nhi m và quy n h n c a y viên H i ng quy nh t i i u 9 và i u 10 Thông tư này, trách nhi m và quy n h n ng v i ch c danh c th trong H i ng ư c quy nh t i Thông tư này, y viên H i ng là i di n các cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c p t nh tham gia H i ng do B , cơ quan ngang b t ch c còn có trách nhi m và quy n h n sau ây: 1. Cung c p cho H i ng các thông tin, tài li u liên quan n d án và th c tr ng tri n khai c a d án t i a phương; ch u trách nhi m v các thông tin, tài li u cung c p cho H i ng. 2. Trư ng h p không th tham gia phiên h p chính th c c a H i ng, y quy n cho ngư i khác cùng cơ quan tham d phiên h p chính th c c a H i ng theo quy nh t i i m a kho n 3 i u 10 Thông tư này. 3. ư c thanh toán các kho n chi phí i l i, ăn, và các chi phí khác theo quy nh c a pháp lu t khi tham gia các ho t ng c a H i ng. Chương III. NHI M V VÀ HO T NG C A CƠ QUAN THƯ NG TR C H I NG i u 16. Nhi m v c a Cơ quan thư ng tr c H i ng 1. L p danh sách y viên H i ng theo úng yêu c u và tiêu chí ư c quy nh t i Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan, trình th trư ng ho c ngư i ng u cơ quan có thNm quy n xem xét, ra quy t nh thành l p H i ng.
 8. 2. Trư ng h p c n thi t ho c khi có ngh c a y viên H i ng, yêu c u ch d án b sung h sơ, tài li u ho c làm rõ các v n liên quan n vi c thNm nh trư c khi ưa ra xem xét t i phiên h p chính th c c a H i ng. 3. ChuNn b , cung c p h sơ thNm nh, các tài li u liên quan cho các y viên H i ng nghiên c u v i th i h n ít nh t là 03 (ba) ngày trư c phiên h p chính th c c a H i ng. Ph i h p ch t ch v i y viên H i ng là i di n cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c p t nh trong vi c thu th p, cung c p cho H i ng các thông tin, tài li u liên quan n d án và th c tr ng tri n khai c a d án i v i trư ng h p H i ng do B , cơ quan ngang b t ch c. Thu th p, cung c p cho H i ng các thông tin, tài li u liên quan n d án và th c tr ng tri n khai c a d án i v i trư ng h p H i ng do y ban nhân dân c p t nh t ch c ho c do Ban Qu n lý khu kinh t , khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t t ch c theo y quy n. 4. Trư ng h p có yêu c u c a các y viên H i ng ho c xét th y c n thi t, Cơ quan thư ng tr c H i ng báo cáo th trư ng ho c ngư i ng u cơ quan có thNm quy n quy t nh t ch c các ho t ng h tr thNm nh trư c phiên h p chính th c c a H i ng và các ho t ng sau phiên h p chính th c c a H i ng; xây d ng d th o n i dung và d toán kinh phí c a các ho t ng h tr thNm nh trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh; t ch c các ho t ng h tr thNm nh theo quy t nh c a cơ quan t ch c vi c thNm nh. 5. Nghiên c u, x lý các ý ki n nh n xét, ánh giá c a y viên ph n bi n quy nh t i i u 13 Thông tư này; k t qu c a ho t ng h tr thNm nh và các ý ki n ph n ánh khác cung c p cho phiên h p chính th c c a H i ng. 6. ChuNn b các i u ki n k thu t c n thi t H i ng ti n hành phiên h p chính th c và các ho t ng khác có liên quan (n u có). 7. L p danh sách y viên H i ng và i bi u tham d phiên h p chính th c c a H i ng theo m u quy nh t i Ph l c 7 và danh sách y viên H i ng có b n nh n xét báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, b n nh n xét báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo m u quy nh t i Ph l c 8 ban hành kèm theo Thông tư này. 8. Ti p nh n h sơ, k t qu thNm nh do H i ng chuy n giao; t ch c các ho t ng sau phiên h p chính th c theo yêu c u c a H i ng; g i văn b n thông báo cho ch d án bi t v k t qu thNm nh c a H i ng theo quy nh t i i m 4.1 m c 4 Ph n II Thông tư s 05/2008/TT-BTNMT i v i báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c ho c theo quy nh t i i m 4.4 m c 4 Ph n III Thông tư s 05/2008/TT- BTNMT i v i báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; x lý h sơ và ti n hành các th t c c n thi t trình th trư ng ho c ngư i ng u cơ quan có thNm quy n xem xét ra văn b n g i c p có thNm quy n phê duy t chi n lư c, quy ho ch, k ho ch thu c i tư ng quy nh t i i u 14 Lu t B o v môi trư ng ho c ra quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án thu c i tư ng quy nh t i Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 21/2008/N -CP.
 9. i u 17. T ch c các ho t ng h tr th m nh i v i vi c th m nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng 1. i u ki n ti n hành các ho t ng h tr thNm nh: a) Khi có yêu c u c a Cơ quan thư ng tr c H i ng ho c khi có yêu c u c a y viên H i ng thông qua Cơ quan thư ng tr c H i ng v vi c c n thi t ph i ti n hành ho t ng h tr thNm nh i v i lo i hình d án quy nh t i i m b kho n này. b) Lo i hình d án ư c xem xét quy t nh ti n hành các ho t ng h tr thNm nh là d án có các tác ng n môi trư ng t nhiên và xã h i v i quy mô l n ho c tính ch t ph c t p; d án ti m Nn nguy cơ gây nh hư ng nghiêm tr ng n môi trư ng; d án ang có nhi u ý ki n khác nhau v tác ng x u n môi trư ng t nhiên và xã h i; d án có s d ng m t ph n ho c toàn b di n tích t c a vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên, khu d tr sinh quy n, khu di s n th gi i và khu di tích l ch s , văn hoá ã ư c x p h ng c p qu c gia; d án i n nguyên t , i n nhi t h ch, lò ph n ng h t nhân, thu i n, thu l i có h ch a, nuôi tr ng thu s n ven bi n, xây d ng c ng bi n, xây d ng c ng sông, xây d ng sân bay ho c c ng hàng không, l c d u, hoá d u, s n xu t hoá ch t cơ b n, s n xu t hóa ch t b o v th c v t, s n xu t phân hóa h c, có s d ng ch t phóng x ho c phát sinh ch t phóng x , khai thác ho c ch bi n khoáng s n c bi t và c h i, tái ch ch t th i, x lý và chôn l p ch t th i. 2. Cơ quan t ch c vi c thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng xem xét i u ki n nêu t i kho n 1 i u này quy t nh th c hi n m t, m t s ho c t t c ho t ng h tr thNm nh sau: a) Kh o sát a i m th c hi n d án và các khu v c ph c n; b) L y m u phân tích ki m ch ng; c) L y ý ki n c a c ng ng dân cư nơi th c hi n d án; d) L y ý ki n ph n bi n c a các chuyên gia ngoài H i ng, cơ quan khoa h c, công ngh , t ch c xã h i, ngh nghi p, t ch c phi chính ph liên quan; ) T ch c các phiên h p ánh giá theo chuyên . 3. Ho t ng h tr thNm nh ph i m b o các yêu c u sau: a) Có s tham gia c a ít nh t 01 (m t) y viên H i ng; b) Có s tham gia c a i di n cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c p t nh nơi th c hi n d án i v i ho t ng kh o sát a i m th c hi n d án và các khu v c ph c n. 4. Kinh phí cho ho t ng h tr thNm nh ư c l y t ngu n ngân sách s nghi p môi trư ng ho c t các ngu n khác c a cơ quan t ch c vi c thNm nh ho c c a Cơ quan thư ng tr c H i ng theo quy nh c a pháp lu t.
 10. i u 18. L y ý ki n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c p t nh nơi th c hi n d án không có i di n là y viên H i ng 1. Cơ quan thư ng tr c H i ng có trách nhi m g i văn b n kèm theo h sơ báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c ho c báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng n cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c p t nh nơi th c hi n d án không có i di n là y viên H i ng quy nh t i kho n 3 i u 8 Thông tư này xin ý ki n; b o m cơ quan ư c xin ý ki n có th i gian nghiên c u h sơ ít nh t là 05 (năm) ngày. Văn b n xin ý ki n ph i th hi n rõ các n i dung c n có ý ki n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c p t nh không có i di n là y viên H i ng và th i gian d ki n ti n hành phiên h p chính th c c a H i ng. 2. Cơ quan ư c xin ý ki n có trách nhi m g i ý ki n b ng văn b n n Cơ quan thư ng tr c H i ng ch m nh t là 01 (m t) ngày trư c phiên h p chính th c c a H i ng. Trư ng h p Cơ quan thư ng tr c H i ng không nh n ư c ý ki n b ng văn b n úng th i h n này thì ư c xem là cơ quan ư c xin ý ki n ng ý thông qua báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c ho c báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. 3. Ý ki n b ng văn b n c a cơ quan ư c xin ý ki n ư c ưa ra xem xét, th o lu n t i phiên h p chính th c c a H i ng. Chương IV. HO T NG C A H I NG i u 19. i u ki n ti n hành phiên h p chính th c c a H i ng Phiên h p chính th c c a H i ng ch ư c ti n hành khi ã có y các i u ki n sau: 1. Có m t ít nh t 2/3 (hai ph n ba) s lư ng y viên H i ng theo quy t nh thành l p c a cơ quan t ch c vi c thNm nh, trong ó, ít nh t ph i có s tham gia c a Ch t ch ho c Phó Ch t ch khi Ch t ch v ng m t (dư i ây g i là ngư i ch trì phiên h p) và 01 (m t) y viên ph n bi n. 2. Có m t i di n ch d án (c p trư ng ho c c p phó). Trong trư ng h p không th tham d , ch d án ph i có văn b n y quy n cho ngư i khác tham d và ch u trách nhi m v nh ng ý ki n c a ngư i ư c y quy n trình bày ho c phát bi u trong phiên h p chính th c c a H i ng. Văn b n y quy n ph i ư c ngư i y quy n ký, ghi rõ h tên, ch c danh, ư c óng d u cơ quan, t ch c ho c ư c ch ng th c, công ch ng theo quy nh c a pháp lu t v y quy n. 3. Có y h sơ theo quy nh t i kho n 1 i u 9 Ngh nh s 80/2006/N -CP i v i vi c thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c; kho n 2 i u 9 Ngh nh s 80/2006/N -CP i v i vi c thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; quy t nh thành l p H i ng; b n nh n xét c a ít nh t 01 (m t) y viên ph n bi n là chuyên gia môi trư ng.
 11. i u 20. i bi u tham gia vào phiên h p chính th c c a H i ng 1. Căn c vào tính ch t c a d án và i u ki n c th c a vi c thNm nh, cơ quan t ch c vi c thNm nh quy t nh m i i di n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c p huy n, i di n y ban nhân dân c p xã, i di n y ban M t tr n T qu c c p xã nơi th c hi n d án, i di n c a cơ quan qu n lý nhà nư c qu n lý ngành, lĩnh v c có liên quan n d án và i di n các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p tham gia phiên h p chính th c c a H i ng. 2. i bi u ư c m i tham gia vào phiên h p chính th c c a H i ng nghiên c u báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án do Cơ quan thư ng tr c H i ng cung c p, trình bày ý ki n trong phiên h p chính th c c a H i ng, ư c hư ng ch thù lao theo quy nh hi n hành c a pháp lu t và ch u s i u hành c a ngư i ch trì phiên h p. i u 21. Phi u ánh giá c a các y viên H i ng Phi u ánh giá theo m u quy nh t i Ph l c 9 ban hành kèm theo Thông tư này c a t ng y viên H i ng th hi n ý ki n k t lu n cu i cùng (k t lu n này có th khác v i k t lu n ư c ghi trong b n nh n xét) c a y viên ó t i phiên h p chính th c c a H i ng và áp ng các yêu c u sau: 1. Ph i ư c óng d u treo c a cơ quan t ch c vi c thNm nh ho c Cơ quan thư ng tr c H i ng; 2. Phi u ánh giá ph i do y viên H i ng tham d phiên h p chính th c c a H i ng (ho c ngư i ư c y quy n theo quy nh t i i m a kho n 3 i u 10 Thông tư này) vi t, ký và ghi rõ h tên. i u 22. N i dung và trình t phiên h p chính th c c a H i ng Phiên h p chính th c c a H i ng ph i b o m nh ng n i dung chính và theo trình t sau ây: 1. y viên thư ký c quy t nh thành l p H i ng thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án; gi i thi u các bên liên quan tham d phiên h p chính th c; báo cáo tóm t t v quá trình x lý h sơ thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án. 2. Ch d án (ho c cơ quan tư v n ư c ch d án u quy n) trình bày tóm t t n i dung báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án. 3. y viên thư ký báo cáo k t qu c a ho t ng h tr thNm nh (n u có). 4. Ph n h i áp nh ng v n chưa rõ. 5. Các y viên ph n bi n trình bày b n nh n xét.
 12. 6. Các y viên còn l i trình bày ý ki n nh n xét, ánh giá; y viên thư ký c b n nh n xét c a các y viên v ng m t và ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c a a phương nơi th c hi n d án không có i di n là y viên H i ng (n u có). 7. Các y viên H i ng, i bi u và ch d án ti n hành th o lu n. 8. Trư ng h p c n thi t, sau ph n th o lu n công khai, H i ng h p riêng ti p t c th o lu n và th ng nh t v nh ng k t lu n c a H i ng. 9. Ngư i ch trì phiên h p công b k t qu ki m phi u ánh giá và c d ki n k t lu n c a H i ng. 10. Các y viên H i ng nêu ki n ngh (n u có) v ch nh s a, b sung d ki n k t lu n c a H i ng. 11. Ch d án phát bi u ý ki n. 12. Ngư i ch trì phiên h p công b k t lu n chính th c c a H i ng. i u 23. K t lu n c a H i ng 1. K t lu n c a H i ng ph i nêu rõ nh ng n i dung cơ b n sau ây: a) Nh ng m t ư c, chưa ư c; nh ng n i dung c n ch nh s a, b sung i v i báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án; b) ánh giá v ch t lư ng c a báo cáo theo m t trong ba m c : thông qua không c n ch nh s a, b sung; thông qua nhưng c n ch nh s a, b sung; không thông qua; c) Hình th c xem xét, x lý h sơ báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng sau khi k t thúc phiên h p chính th c c a H i ng. 2. Báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ch ư c ngư i ch trì phiên h p k t lu n thông qua (thông qua không c n ph i ch nh s a, b sung ho c thông qua nhưng c n ph i ch nh s a, b sung) khi ư c ít nh t 2/3 (hai ph n ba) t ng s y viên H i ng tham d phiên h p và nh ng ngư i ư c y quy n theo quy nh t i i m a kho n 3 i u 10 Thông tư này nh t trí và ư c ghi rõ trong phi u ánh giá. 3. Hình th c xem xét, x lý h sơ báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng sau khi k t thúc phiên h p chính th c c a H i ng quy nh t i i m c kho n 1 i u này như sau: a) Trư ng h p báo cáo ư c thông qua nhưng c n ch nh s a, b sung, H i ng y nhi m Cơ quan thư ng tr c H i ng xem xét h sơ báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c ch d án ch nh s a, b sung theo các yêu c u c a H i ng tri n khai các bư c ti p theo theo quy nh c a pháp lu t;
 13. Trư ng h p th y c n thi t, H i ng yêu c u Cơ quan thư ng tr c H i ng g i văn b n ngh m t s (trong ó, có ý ki n c a ít nh t 01 (m t) y viên ph n bi n) ho c t t c các y viên H i ng vi t b n nh n xét b sung theo quy nh t i kho n 4 i u 9 Thông tư này ho c các hình th c khác th c hi n k t lu n c a H i ng. Cơ quan thư ng tr c H i ng t ng h p ý ki n nh n xét b sung, g i cho ch d án ch nh s a, b sung báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; xem xét h sơ báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c ch d án ch nh s a, b sung theo các yêu c u t i phiên h p chính th c và ý ki n nh n xét b sung sau phiên h p chính th c c a H i ng tri n khai các bư c ti p theo theo quy nh c a pháp lu t; b) Trư ng h p báo cáo không ư c thông qua, vi c thNm nh l i ư c th c hi n theo quy nh t i i m 4.1 m c 4 Ph n II Thông tư s 05/2008/TT-BTNMT i v i báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c và m c 7 Ph n III Thông tư s 05/2008/TT- BTNMT i v i báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. i u 24. Biên b n phiên h p chính th c c a H i ng Biên b n phiên h p chính th c c a H i ng th c hi n theo m u quy nh t i Ph l c 6 ban hành kèm theo Thông tư này và ph i áp ng các yêu c u sau: 1. Di n bi n phiên h p, ý ki n th o lu n, ý ki n nh t trí, không nh t trí, ý ki n b o lưu c a các y viên H i ng t i phiên h p và ý ki n c a các i bi u tham d phiên h p ư c ghi chép m t cách y , trung th c vào biên b n phiên h p. 2. Biên b n phiên h p c a H i ng ph i ư c ngư i ch trì phiên h p và y viên thư ký ký vào góc phía dư i bên trái c a t ng trang, ký và ghi rõ ch c danh trong H i ng, h tên trang cu i cùng. i u 25. Chuy n giao h sơ th m nh Trong th i h n không quá 03 (ba) ngày làm vi c k t khi k t thúc phiên h p chính th c c a H i ng, ngư i ch trì phiên h p thông qua y viên thư ký chuy n giao cho Cơ quan thư ng tr c H i ng toàn b h sơ, tài li u, bao g m: 1. Biên b n phiên h p chính th c c a H i ng. 2. B n nh n xét c a các y viên H i ng. 3. Phi u ánh giá c a các y viên H i ng. 4. Các báo cáo nh n xét, ánh giá c a các ho t ng h tr thNm nh (n u có). 5. H sơ ngh thNm nh c a ch d án. 6. Các tài li u liên quan khác. Chương V. T CH C TH C HI N VÀ I U KHO N THI HÀNH
 14. i u 26. T ch c th c hi n 1. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ban Qu n lý các khu kinh t , khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t có trách nhi m th c hi n Thông tư này. 2. T ng c c Môi trư ng có trách nhi m giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. i u 27. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 10 năm 2009 và thay th Quy t nh s 13/2006/Q -BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành Quy ch v t ch c và ho t ng c a H i ng thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, H i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. 2. T ch c và ho t ng c a H i ng thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, H i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các h sơ ư c cơ quan có thNm quy n ti p nh n vào th i i m trư c ngày Thông tư này có hi u l c ư c ti p t c th c hi n theo quy nh c a Quy t nh s 13/2006/Q - BTNMT. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; Ph m Khôi Nguyên - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Ban Qu n lý các khu kinh t , khu công ngh cao, khu công nghi p, khu ch xu t tr c thu c các t nh, thành ph tr c thu c TW và Ban Qu n lý các khu kinh t , khu công ngh cao khác; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B TN&MT, Website c a B TN&MT; - Lưu VT, PC, TCMT. Tu n 300. PH L C 1
 15. M U QUY T NNH THÀNH L P H I NG (Kèm theo Thông tư s 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 c a B Tài nguyên và Môi trư ng Quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng th m nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, H i ng th m nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng) … (1) … C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S :…… ( a danh), ngày … tháng … năm … QUY T NNH V vi c thành l p H i ng th m nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c (báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng) c a D án "… (2) …" … (3) … Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Thông tư s 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng; Căn c Thông tư s 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 c a B Tài nguyên và Môi trư ng Quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, H i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; Căn c … (4) … Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a … (1) …; Căn c Văn b n … (*) … v vi c y quy n thNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng …; Xét văn b n s … ngày … tháng … năm … c a … (5) … v vi c ngh thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c (ho c báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng) c a D án “… (2) …”;
 16. Theo ngh c a … (6) …, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c (ho c báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng) c a D án “… (2) …” bao g m các ông (bà) có tên sau ây: S TT H và tên H c hàm, h c Nơi công Ch c danh trong v tác H i ng 1 … … … Ch t ch 2 … … … Phó Ch t ch 3 … … … U viên thư ký 4 … … … U viên ph n bi n 5 … … … U viên ph n bi n 6 … … … U viên 7 … … … … … … … … … i u 2. H i ng có nhi m v xem xét, thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c (ho c báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng) c a D án nêu trên, ch u trách nhi m v k t qu thNm nh và g i k t qu cho … (3) … H i ng t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 3. Các chi phí cho ho t ng c a H i ng ư c l y t ngu n … theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. … (7) … và các y viên H i ng có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. … (3) … (Ký, ghi h tên, ch c v , óng d u) Nơi nh n: - Như i u 4; - Ch d án; -… - Lưu … Ghi chú: (3) Tên cơ quan t ch c vi c thNm nh; (4) Tên y c a d án;
 17. (5) Th trư ng ho c ngư i ng u cơ quan t ch c vi c thNm nh; (6) Tên y c a văn b n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a … (1) …; (7) Tên cơ quan, doanh nghi p ch d án; (8) Ch c danh c a th trư ng ho c ngư i ng u Cơ quan thư ng tr c H i ng; (9) Ch c danh c a th trư ng ho c ngư i ng u các cơ quan liên quan tr c thu c cơ quan t ch c vi c thNm nh; (*) Tên y c a văn b n c a c p có thNm quy n y quy n cho … (1) … thNm nh và phê duy t báo cáo TM c a d án u tư vào khu kinh t , khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t. PH L C 2 M U B N TRÍCH NGANG TRÌNH ÀO T O VÀ KINH NGHI M CHUYÊN MÔN C A CHUYÊN GIA MÔI TRƯ NG Ư C L A CH N M NHI M CÁC CH C DANH CH TNCH, PHÓ CH TNCH VÀ Y VIÊN PH N BI N H I NG TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ MÔI TRƯ NG CHI N LƯ C, H I NG TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 c a B Tài nguyên và Môi trư ng Quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng th m nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, H i ng th m nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------ ( a danh), ngày……. tháng…….năm….. B N TRÍCH NGANG Trình ào t o và kinh nghi m chuyên môn c a chuyên gia môi trư ng (B n trích ngang này ch ph i i n m t l n, ư c lưu gi Cơ quan thư ng tr c H i ng và có th ư c c p nh t khi chuyên gia môi trư ng có nhu c u) 1. H và tên: … Gi i tính: … 2. Ngày tháng năm sinh: … 3. Qu c t ch: …
 18. 4. Tên cơ quan ang làm vi c kèm theo a ch (n u có): … 5. a ch liên h : ( i n tho i, Fax, e-mail, a ch nơi thư ng trú) A. Trình ào t o (ch ghi h c v cao nh t): S TT Chuyên ngành ư c ào t o H c v , năm nh n Tên cơ s , nư c ào h cv t o, chính quy hay t i ch c 1 … … … … … … … B. Kinh nghi m chuyên môn: Th i gian Ch c v công tác Nơi công tác Chuyên môn ph trách thu c lĩnh v c môi trư ng T tháng ... năm … … … ... n tháng … năm … … … … … C. Danh sách các H i ng th m nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c (báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng) ã tham gia: S TT Tên báo cáo ánh giá môi Quy t nh thành l p Ch c danh trong trư ng chi n lư c (báo cáo H i ng thNm nh H i ng ánh giá tác ng môi báo cáo ánh giá môi trư ng) trư ng chi n lư c (báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng) (ghi y s , ngày, tháng, năm c a Quy t nh và tên cơ quan ra Quy t nh) 1 … … … 2 … … … 3 … … … 4 … … … 5 … … … … … … …
 19. ( a danh), ngày..... tháng...... năm......... CHUYÊN GIA MÔI TRƯ NG (Ký, ghi h tên) PH L C 3 M U B N NH N XÉT BÁO CÁO ÁNH GIÁ MÔI TRƯ NG CHI N LƯ C (BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG) C A Y VIÊN H I NG (KHÔNG PH I Y VIÊN PH N BI N) (Kèm theo Thông tư s 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 c a B Tài nguyên và Môi trư ng Quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng th m nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, H i ng th m nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- B N NH N XÉT BÁO CÁO ÁNH GIÁ MÔI TRƯ NG CHI N LƯ C (BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG) 1. H và tên ngư i nh n xét: … 2. H c hàm, h c v , ch c v công tác: … 3. Nơi công tác (tên cơ quan, a ch , s i n tho i, Fax, e-mail): … 4. Ch c danh trong H i ng: … 5. Tên d án: … 6. Nh n xét v báo cáo: 6.1. Nh ng n i dung t yêu c u (ch nêu các nh n xét chung, ng n g n v nh ng n i dung t yêu c u c a báo cáo): … 6.2. Nh ng n i dung chưa t yêu c u, c n ư c ch nh s a, b sung (nh n xét chi ti t, c th v t ng n i dung và theo trình t các chương, m c c a báo cáo như quy nh t i Ph l c 1 i v i báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c ho c Ph l c 4 i v i báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ban hành kèm theo Thông tư s 05/2008/TT- BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng): 6.3. Nh ng ngh và lưu ý khác (n u có): …
 20. 7. K t lu n và ngh (trong ó c n nêu rõ ý ki n ng ý hay không ng ý thông qua báo cáo): … ( a danh nơi vi t nh n xét), ngày … tháng … năm … NGƯ I VI T NH N XÉT (Ký, ghi h tên) PH L C 4 M U B N NH N XÉT B SUNG BÁO CÁO ÁNH GIÁ MÔI TRƯ NG CHI N LƯ C (BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG) Ã Ư C CH NH S A, B SUNG SAU PHIÊN H P CHÍNH TH C C A H I NG (Kèm theo Thông tư s 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 c a B Tài nguyên và Môi trư ng Quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng th m nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, H i ng th m nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------- B N NH N XÉT B SUNG BÁO CÁO ÁNH GIÁ MÔI TRƯ NG CHI N LƯ C (BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG) Ã Ư C CH NH S A, B SUNG SAU PHIÊN H P CHÍNH TH C C A H I NG 1. H và tên ngư i nh n xét: … 2. H c hàm, h c v , ch c v công tác: … 3. Nơi công tác (tên cơ quan, a ch , s i n tho i, Fax, e-mail): … 4. Ch c danh trong H i ng: … 5. Tên d án: … 6. Nh n xét b sung v báo cáo: 6.1. Nh ng n i dung ã ư c ch nh s a, b sung t yêu c u:… 6.2. Nh ng n i dung c n ư c ti p t c ch nh s a, b sung (n u có): … (Yêu c u: i v i các i m 6.1 và 6.2 nêu trên, y viên H i ng ư c yêu c u nh n xét b sung ch nêu các ý ki n v các n i dung ph i ch nh s a, b sung theo k t lu n c a H i ng t i phiên h p chính th c và nh n xét chi ti t, c th v t ng n i dung và theo trình t các chương, m c c a báo cáo như quy nh t i Ph l c 1 i v i báo cáo
Đồng bộ tài khoản