Thông tư số 13/2012/TT-BCA

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
5
download

Thông tư số 13/2012/TT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC AN NINH THUỘC BỘ CÔNG AN VỀ PHƯƠNG TIỆN THỦY CÔNG AN NHÂN DÂN; VỀ KHO TỔNG HỢP; KHO VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13/2012/TT-BCA

  1. BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012 Số: 13/2012/TT-BCA THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC AN NINH THUỘC BỘ CÔNG AN VỀ PHƯƠNG TIỆN THỦY CÔNG AN NHÂN DÂN; VỀ KHO TỔNG HỢP; KHO VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2005; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCA-BKHCN ngày 30/12/2010 của Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an như sau: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 03 (ba) tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an để bắt buộc áp dụng, bao gồm: 1. Tiêu chuẩn quốc gia về phương t iện thủy Công an nhân dân - Phân cấp, yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 2. Tiêu chuẩn quốc gia về kho tổng hợp trong Công an nhân dân - Yêu cầu chung. 3. Tiêu chuẩn quốc gia về kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân - Yêu cầu chung. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2012. Những quy định trước đây của Bộ Công an về các tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an trái với Thông tư này đều bãi bỏ.
  2. Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các t ỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, cung ứng, dịch vụ đối với phương tiện thủy Công an nhân dân; kho tổng hợp; kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân, chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện các tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) để có hướng dẫn kịp thời. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Các đ/c Thứ trư ởng; - Các Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ; - Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư ơng, các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Thượng tướng Trần Đại Quang - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; - Công báo; - Lưu: VT, V19, H46.
Đồng bộ tài khoản