Thông tư số 13-BYT/TT về việc phân công, phân cấp công tác quản lý tổ chức và cán bộ trong ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư số 13-BYT/TT về việc phân công, phân cấp công tác quản lý tổ chức và cán bộ trong ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13-BYT/TT về việc phân công, phân cấp công tác quản lý tổ chức và cán bộ trong ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13-BYT/TT về việc phân công, phân cấp công tác quản lý tổ chức và cán bộ trong ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13-BYT/TT Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 1983 THÔNG TƯ C A B Y T S 13-BYT/TT NGÀY 18-4-1983 V VI C PHÂN CÔNG, PHÂN C P CÔNG TÁC QU N LÝ T CH C VÀ CÁN B TRONG NGÀNH Y T Ngày 24-11-1970 B Y t ã ban hành thông tư s 43-BYT/TT quy nh v vi c phân công, phân c p công tác qu n lý t ch c và cán b trong ngành y t . T ó t i nay văn b n này ã phát huy ư c nhi u tác d ng trong công tác qu n lý t ch c và cán b c a ngành. Do s nghi p y t phát tri n r ng kh p trong c nư c, cho nên có m t s i m quy nh trong thông tư s 43-BYT/TT không còn phù h p v i tình hình hi n nay. Quán tri t tinh th n ngh quy t i h i l n th 5 c a ng, căn c công văn s 55a ngày 1-7-1982 c a Ban Bí thư trung ương ng quy nh trách nhi m, quy n h n qu n lý cán b c a các B ; B Y t ban hành thông tư này nh m hư ng d n các ơn v y t tr c thu c B th c hi n t t công tác phân công, phân c p qu n lý t ch c và cán b trong toàn ngành t ư c các m c ích sau ây: - Làm cho công tác t ch c, cán b bám sát v i nhi m v chính tr và ph c v t t yêu c u nhi m v chính tr ; - B o m nguyên t c t p trung th ng nh t và th hi n ư c tính t p th dân ch trong công tác qu n lý. - M r ng nhi m v , quy n h n qu n lý cho các cơ s nh m phát huy tính ch ng c a các c p, ch ng t p trung quan liêu, ch ng b o th trì tr , ch ng buông l ng qu n lý. - B o m nguyên t c ng lãnh o, Nhà nư c qu n lý, nhân dân làm ch trong công tác qu n lý t ch c và cán b . I. NGUYÊN T C CHUNG 1. B th c hi n ch c năng qu n lý toàn ngành k t h p qu n lý theo ngành v i qu n lý theo a phương và vùng lãnh th trên cơ s tôn tr ng và phát huy quy n ch ng c a các ngành, các a phương, B không tr c ti p gi i quy t các v n thu c thNm quy n c a các ngành và U ban nhân dân các a phương, song nh ng quy t nh c a các ngành, các a phương không ư c trái v i các chính sách, ch d c a ng, Nhà nư c và các quy nh c a B ã ban hành.
  2. 2. B th c hi n ch c năng qu n lý trong toàn ngành bao g m các t ch c y t trung ương, các t ch c thu c các ngành khác, các a phương (y t dân l p) và các t ch c hành ngh c a lương y. B nghiên c u xây d ng và hư ng d n th c hi n cơ c u t ch c th ng nh t trong t ng h th ng c a ngành, nh m b o m tính th ng nh t c a t ch c ngành, ng th i t o i u ki n các t ch c có th v n d ng nh ng hình th c sao cho phù h p v i hoàn c nh c th t ng nơi. 3. Căn c vào nhi m v , quy n h n ư c giao, th trư ng m i ơn v cơ s có thNm quy n quy t nh và ph i ch u trách nhi m v nh ng quy t nh c a mình t nh ng v n cơ b n như quy ho ch, k ho ch n nh ng v n c th như b nhi m cán b , khen thư ng, k lu t, x p lương, nh n xét cán b ... khi ra quy t nh ph i tuân theo nh ng th t c ã quy nh c a Nhà nư c và c a B . 4. nh kỳ 6 tháng và cu i năm, m i ơn v c n sơ k t xem xét l i vi c xây d ng và th c hi n k ho ch ki n toàn và nâng cao ch t lư ng công tác t ch c và cán b , c bi t là công tác làm quy ho ch và k ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ k c n. Trong báo cáo hàng năm, c n xu t ý ki n v vi c c i ti n t ch c ho c b sung nh ng ch , chính sách i v i cán b B nghiên c u. 5. Vi c phân công, phân c p qu n lý t ch c và cán b ph i căn c vào nhi m v , quy n h n c a B ã ư c H i ng b trư ng quy nh, ng th i căn c vào c i m c a ngành mà quy nh cho phù h p. II. N I DUNG A. NHI M V , QUY N H N C A B V QU N LÝ T CH C B MÁY VÀ CÁN B C A NGÀNH Y T Căn c vào ngh nh s 35-CP ngày 9-2-1981 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a B trư ng và ch c năng c a B trong m t s lĩnh v c qu n lý Nhà nư c; ngh nh s 119-H BT ngày 16-7-1982 s a i i u 49 c a ngh nh s 35-CP, B có nhi m v , quy n h n như sau: 1. T ch c b máy. B nghiên c u xây d ng h th ng t ch c ngành y t trình H i ng b trư ng, hư ng d n tri n khai các quy t nh c a H i ng b trư ng trong ph m vi c nư c, xây d ng ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c, biên ch lao ng cho t ng lo i hình t ch c c a ngành, ng th i ôn c ki m tra vi c th c hi n. B ra quy t nh thành l p ho c bãi b nh ng t ch c, cơ quan tr c thu c B , quy nh ho c b sung, s a i ch c năng, nhi m v c a các cơ quan này. T ch c b máy trong xí nghi p, công ty tr c thu c do t ng giám c Liên hi p các xí nghi p dư c Vi t Nam và c c trư ng C c v t tư và xây d ng cơ b n quy t nh căn c vào i u l xí nghi p công nghi p qu c doanh. 2. Qu n lý cán b .
  3. B xây d ng tiêu chuNn cán b lãnh o, qu n lý, cán b chuyên môn khoa h c k thu t, nh m c lao ng, xây d ng danh m c ch c v và tiêu chuNn nghi p v c a cán b , nhân viên y t áp d ng trong toàn ngành. Các ơn v cơ s qu n lý cán b c n th c hi n úng s lư ng biên ch lao ng, úng cơ c u lao ng ã quy nh và ph i b o m s d ng cán b theo úng tiêu chuNn ngành, ngh và chuyên khoa ã ào t o. B c n n m chung i ngũ cán b , nhân viên y t các cơ s tr c thu c, các a phương, các ngành, ng th i ph i tr c ti p qu n lý nh ng cán b lãnh o các cơ s , nh ng cán b qu n lý, cán b khoa h c k thu t ch ch t các ơn v cơ s , s còn l i do các ơn v cơ s , các a phương, các ngành qu n lý theo s hư ng d n th ng nh t c a B . 3. Xác nh ch c danh cán b do B tr c ti p qu n lý. th c hi n úng ch c năng qu n lý hành chính Nhà nư c c a cơ quan B , B quy nh nh ng ch c danh cán b sau ây do B tr c ti p qu n lý: a) B tr c ti p qu n lý toàn di n cán b lãnh o các ơn v tr c thu c B : - C p trư ng và phó các v , c c, ban trong cơ quan văn phòng B . - C p trư ng và phó các ơn v tr c thu c B . - T ng giám c, phó t ng giám c Liên hi p các xí nghi p dư c Vi t Nam, c c trư ng và phó c c trư ng C c v t tư và xây d ng cơ b n. - Giám c và k toán trư ng các xí nghi p, công ty thu c Liên hi p các xí nghi p dư c Vi t Nam, C c v t tư và xây d ng cơ b n. N i dung qu n lý toàn di n bao g m: - N m tình hình và nh kỳ nh n xét cán b . - Qu n lý h sơ lý l ch và b sung h sơ, - T ng h p xây d ng quy ho ch, k ho ch cán b (trư c m t và lâu dài), - Nghiên c u vi c i u ng, thay th , b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, - Th c hi n các ch , chính sách i v i cán b (x p lương, nâng b c, i u tr , i u dư ng, ngh hưu...), - Có k ho ch ào t o và b i dư ng thư ng xuyên nâng cao trình cán b . b) B qu n lý danh sách: B qu n lý danh sách nh ng cán b có ch c danh sau ây công tác t i cơ sơ y t tr c thu c B , y t a phương và y t các ngành:
  4. - Ti n sĩ và phó ti n sĩ thi trong và ngoài nư c (V qu n lý khoa h c k thu t t ng h p), - Bác sĩ, dư c sĩ chuyên khoa c p II, lương y có trình tương ương (v phòng b nh, ch a b nh và v y h c dân t c t ng h p), - Trư ng khoa và phó trư ng khoa (v phòng b nh, ch a b nh t ng h p), - Trư ng b môn và phó trư ng b môn (v ào t o t ng h p), - Trư ng phòng và phó trư ng phòng ( v t ch c cán b t ng h p), - Gi ng viên và nghiên c u viên các trư ng, vi n (v ào t o t ng h p), - T chuyên viên 2 n chuyên viên 6 công tác các ơn v tr c thu c B (v t ch c cán b t ng h p). N i dung qu n lý danh sách bao g m: - Qu n lý sơ y u lý l ch (t p trung v t ch c cán b ). - N m k ho ch b trí, s d ng và o t o, b i dư ng i ngũ cán b nòng c t v qu n lý và khoa h c k thu t c a ngành. - Nghiên c u các ý ki n xu t (cá nhân, ơn v ) và hư ng d n th c hi n t t các chính sách, ch cán b trong ph m vi quy n h n c a B . 4. Nh ng công tác cán b do B tr c ti p gi i quy t. a) Xây d ng quy ho ch cán b ph i làm t dư i lên. Ch c danh cán b thu c c p nào qu n lý thì c p ó làm quy ho ch cán b theo ch c danh ó. B ch u trách nhi m xây d ng quy ho ch cán b lãnh o qu n lý c p trư ng và phó các v , c c, ban cơ quan văn phòng B ; t ng giám c và phó giám t ng c Liên hi p các xí nghi p dư c Vi t Nam; c c trư ng và phó c c trư ng C c v t tư và xây d ng cơ b n, các giám c xí nghi p và công ty thu c Liên hi p các xí nghi p dư c Vi t Nam , C c v t tư và xây d ng cơ b n; th trư ng và phó th trư ng các cơ s tr c thu c B . T ng h p quy ho ch cán b u ngành v khoa h c k thu t tuy n trung ương và a phương. Sau khi quy ho ch này ã th ng nh t gi a B v i ơn v thì các ơn v căn c vào ó ti n hành k ho ch ào t o b i dư ng, rèn luy n th thách. Hàng năm g i b n nh n xét cán b d b v B và xu t ý ki n b sung ho c i u ch nh n u th y c n thi t. Các v qu n lý nghi p v h th ng nào thì làm quy ho ch cán b c a h th ng ó. V t ch c cán b có trách nhi m t ng h p thành quy ho ch cán b c a ngành t ó có k ho ch ào t o, b i dư ng. V ào t o có trách nhi m nghiên c u, xây d ng và
  5. t ch c th c hi n k ho ch ào t o b i dư ng trong và ngoài nư c nh ng cán b ương ch c và d b n m trong quy ho ch ã th ng nh t. b) B nhi m và mi n nhi m. B nhi m ho c mi n nhi m cán b ph i căn c vào: - Nhu c u công tác, - Cơ c u, s lư ng và tiêu chuNn quy nh, - N m trong quy ho ch cán b . Ph i làm úng th t c ã quy nh trong quy ch b nhi m và mi n nhi m c a B ã ban hành: - Có h sơ và tài li u c n thi t nghiên c u. - L y ý ki n dân ch c a qu n chúng (hi u ngư i, bi t vi c) theo tinh th n ch th s 45-CT/TƯ ngày 2-6-1978 c a Ban Bí thư trung ương ng. - L y ý ki n c a c p u ng, th trư ng và các phó th trư ng. - Cơ quan t ch c cán b nghiên c u, thNm tra, xác minh và k t lu n. - Thông qua m t h i ng ho c ý ki n c a cơ quan ư c c p trên u nhi m qu n lý. - T p th c p có thNm quy n xét duy t. Th trư ng c p ó ra quy t nh b nhi m; c p nào b nhi m thì c p ó quy t nh mi n nhi m khi c n thi t. Trong công tác này, B quy nh như sau: - B quy t nh b nhi m ho c mi n nhi m các ch c danh cán b do B tr c ti p qu n lý toàn di n ( ã ghi trong ti t a, i m 3, m c A). - Khi b nhi m ho c mi n nhi m c p trư ng các v , c c, ban văn phòng, B ho c các ơn v cơ s tr c thu c, v t ch c cán b chuNn b h sơ cán b , l y ý ki n c a ng u cơ quan B ho c ơn v tr c thu c (n u ơn v tr c thu c) và ý ki n c a v qu n lý chuyên môn nghi p v , thông qua ban ki n toàn t ch c B , t ng h p trình B quy t nh. - B nhi m ho c mi n nhi m c p phó c a các cơ quan nói trên do c p trư ng c a các cơ quan ó chuNn b thông qua ng u cơ quan, các phó th trư ng tham gia ý ki n. V qu n lý chuyên môn nghi p v tham gia ý ki n, v t ch c cán b cân i t ng h p thông qua ban ki n toàn t ch c, trình B quy t nh. c) Nh n xét cán b : C n th c hi n ch nh kỳ hai năm m t l n, m i cán b , nhân viên vi t b n t nh n xét, c p có thNm quy n ánh giá và ghi nh n xét lưu h sơ.
  6. - Nh n xét c p trư ng các v , c c, ban trong cơ quan B : căn c vào b n t ki m i m c a các ng chí, V t ch c cán b chuNn b , ng u cơ quan B tham gia ý ki n, th trư ng ph trách kh i nh n xét sau ó trình lên b trư ng. - Nh n xét c p trư ng các ơn v tr c thu c, thu c h chuyên môn nghi p v nào thì ng chí v trư ng c a h ó chuNn b trên cơ s t ki m i m c a th trư ng ơn v , có ý ki n tham gia c a ng u ơn v và các phó th trư ng ơn v , v t ch c cán b t ng h p, l y ý ki n các v có liên quan và ý ki n th trư ng ph trách kh i trình b trư ng nh n xét. - Nh n xét các c p phó: sau khi các ng chí t ki m i m, ng u c a ơn v thông qua, c p trư ng c a ơn v ghi nh n xét v c p phó c a mình. d) X lý k lu t lao ng: Trong khi ch i văn b n hư ng d n m i c a B , t t c cán b , nhân viên thu c khu v c hành chính s nghi p công tác các cơ s tr c thu c B khi ph m k lu t u b x lý k lu t theo các hình th c ã quy nh trong ngh nh s 195-CP ngày 31-12- 1964 c a H i ng Chính ph . Riêng các hình th c sau ây nh t thi t ph i ư c B xét quy t nh: - H c p b c k thu t, chuy n i làm vi c khác i v i nh ng cán b i h c ho c trên i h c. - Thu h i b ng t t nghi p i h c ho c trên i h c c a nh ng cán b công tác cơ s tr c thu c, các a phương cũng như các ngành khác. - Bu c thôi vi c ( i v i t t c m i i tư ng). Khu v c kinh doanh s n xu t th c hi n theo i u l các xí nghi p qu c doanh. B ra quy t nh k lu t i v i nh ng cán b thu c di n B qu n lý toàn di n (ti t a, i m 3, m c A) khi có sai ph m. 5. Th c hi n các chính sách, ch và ti n lương. a) Chính sách, ch : Căn c vào c i m công tác và tính ch t lao ng c a cán b , nhân viên ngành y t , B có trách nhi m nghiên c u trình Nhà nư c ban hành các ch , chính sách ng th i hư ng d n toàn ngành th c hi n (bao g m c chính sách, ch i v i lương y và cán b y t dân l p). b) X p lương: Th trư ng các ơn v tr c thu c B ra quy t nh x p và nâng b c lương t 93 ng tr xu ng sau khi ã ư c B duy t. Các m c lương t 94 ng tr lên do b trư ng ho c ngư i ư c u nhi m quy t nh (có văn b n riêng).
  7. B. NHI M V CHUNG C A TH TRƯ NG CÁC ƠN VN TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ T CH C VÀ CÁN B 1. Qu n lý t ch c. Căn c vào quy t nh c a H i ng b trư ng và hư ng d n c a B , các ơn v c n xác nh rõ ch c năng, nhi m v c th c a t ng t ch c, t ng b ph n, t ng bư c xây d ng n i quy, i u l công tác và nhi m v , ch c trách c a t ng cán b , nhân viên trong cơ quan, k p th i gi i quy t các v n m i n y sinh và xu t v i c p trên và các t ch c có liên quan nh ng ý ki n v s a i b máy t ch c, i u ch nh k p th i nh ng b t h p lý v t ch c nh m ph c v t t yêu c u chính tr . 2. Qu n lý cán b . a) Các ơn v tr c thu c B qu n lý toàn di n t chuyên viên 1, trư ng b môn, trư ng khoa, trư ng phòng tr xu ng v các m t: - N m tình hình, b trí, s d ng, nh n xét cán b , qu n lý h sơ lý l ch và b sung h sơ. - Xây d ng quy ho ch cán b , có k ho ch ào t o, b i dư ng, rèn luy n cán b , ngh b nhi m, mi n nhi m, xét khen thư ng và k lu t theo phân c p. - Th c hi n các ch , chính sách i v i cán b (k c ch hưu trí). b) Cán b thu c di n B qu n lý tr c ti p công tác các ơn v , do th trư ng ơn v có trách nhi m ôn c ki m tra và th c hi n các chính sách, ch c a ng, Nhà nư c. Khi xét th y c n b nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t thì th trư ng ơn v xu t ý ki n, B xem xét và quy t nh. c) Vi c b nhi m và mi n nhi m cán b trong các ơn v tr c thu c B ư c th c hi n như sau: - B nhi m và mi n nhi m c p trư ng các phòng, khoa, b môn ho c các ch c v tương ương trong các ơn v tr c thu c B do ơn v ngh , v qu n lý chuyên môn có ý ki n, v t ch c cán b t ng h p trình B xét duy t, sau ó th trư ng ơn v ký quy t nh b nhi m ho c mi n nhi m. N u ý ki n không nh t trí gi a ơn v v i các v c a B thì trình t t c ý ki n b trư ng quy t nh. - B nhi m và mi n nhi m c p phó các t ch c nói trên do th trư ng ơn v ra quy t nh b nhi m theo quy ho ch cán b hàng năm ư c B duy t (do v qu n lý chuyên môn có ý ki n, v t ch c cán b t ng h p và trình B ). Riêng c p phó, trư ng phòng cơ quan B v n do b trư ng b nhi m ho c ngư i ư c b trư ng u quy n. Trong trư ng h p c n thi t ph i b nhi m cán b không có trong quy ho ch thì ph i bàn b c c th v i v t ch c cán b , có s tham gia ý ki n c a v qu n lý nghi p v .
  8. C p trư ng và phó trư ng phòng văn phòng Liên hi p các xí nghi p dư c Vi t Nam và C c v t tư và xây d ng cơ b n cũng áp d ng như các cơ s tr c thu c B . - B nhi m và mi n nhi m các ch c v phó giám c xí nghi p, công ty, trư ng phòng, phó trư ng phòng, qu n c, phó qu n c các phân xư ng, trư ng, phó các kho, tr m, tr i trong t ng xí nghi p, công ty do t ng giám c Liên hi p các xí nghi p dư c Vi t Nam và c c trư ng c c v t tư và xây d ng cơ b n nghiên c u quy nh. 3. Th c hi n các ch và ti n lương. Căn c vào các văn b n ã hư ng d n hàng năm, th trư ng các ơn v t ch c th c hi n. 4. Xây d ng quy ho ch cán b . Các ơn v tr c thu c và văn phòng cơ quan B ch u trách nhi m xây d ng quy ho ch và t ch c th c hi n quy ho ch cán b thu c di n ơn v qu n lý, thư ng xuyên có k ho ch ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b d b , k c n úng v i tinh th n c a ch th s 45-CT/TƯ ngày 2-6-1978 c a Ban Bí thư trung ương ng. Khi c n thay i, b sung ho c i u ch nh danh sách cán b ã quy ho ch, c n ph i bàn b c th ng nh t v i các v qu n lý chuyên môn nghi p v và v t ch c cán b t ng h p vào quy ho ch chung. 5. X lý k lu t lao ng. Th c hi n như hư ng d n c a B Lao ng i v i khu v c hành chính s nghi p và áp d ng theo i u l các xí nghi p công nghi p qu c doanh i v i khu v c s n xu t và kinh doanh. 6. Khen thư ng. Áp d ng theo các ch và chính sách chung Nhà nư c ã quy nh. C. NHI M V VÀ QUY N H N TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ C A CƠ QUAN VĂN PHÒNG B . 1. Công tác t ch c. Ch c năng, nhi m v , t ch c b máy i u l ho t ng c a các v , c c, ban, văn phòng B do các v , ban, văn phòng xu t. V t ch c ch u trách nhi m cân i t ng h p trình B quy t nh. Văn phòng B có ch c năng theo dõi s ph i h p ho t ng c a các v , ban trong cơ quan B , xây d ng các m i quan h và l l i làm vi c trong cơ quan B ; xây d ng các quy ch công tác và ôn c th c hi n các quy ch và i u l ho t ng trong cơ quan B (s có m t văn b n riêng do văn phòng B chuN n b ). Các v , c c, ban căn c vào i u l ho t ng c a cơ quan B , ch ng ph i h p v i nhau th c hi n t t nhi m v B giao.
  9. Trong khi ti n hành n u có gì tr ng i thì ph n nh v i chánh văn phòng t ng h p trình b trư ng xem xét. 2. Qu n lý biên ch : Căn c vào ch tiêu biên ch ư c phân b cho cơ quan B hàng năm, căn c vào nhi m v các v , ban, Văn phòng B ngh B quy t nh phân b ch tiêu biên ch cho t ng v , c c, ban sau ó qu n lý vi c t ch c th c hi n. 3. Qu n lý cán b , nhân viên: Cán b , nhân viên nói chung công tác t i v , ban nào thì v , ban ó có trách nhi m tr c ti p qu n lý. Văn phòng B có trách nhi m t ng h p, cân i, ra các quy t nh ho c trình B ra quy t nh nh ng v n thu c v ch , chính sách i v i cán b , nhân viên trong cơ quan B , theo ch , th t c hi n hành. a) i v i cán b do B tr c ti p qu n lý toàn di n (lương t 116 ng tr lên) công tác cơ quan B , các v , ban và c p u tương ương xu t, ng u cơ quan B và chánh văn phòng tham gia ý ki n; v t ch c cán b t ng h p trình b trư ng quy t nh. b) i v i cán b , nhân viên ngoài di n trên, do văn phòng B qu n lý v các m t: - N m tình hình chung theo ch qu n lý cán b hi n hành, - Qu n lý h sơ lý l ch cán b và b sung h sơ, - nh kỳ nh n xét cán b , - Th c hi n các ch , chính sách i v i cán b : x p lương, nâng b c lương, i u tr , i u dư ng trong hay ngoài nư c, ngh hưu trí, v. v... c) i v i các trư ng và phó trư ng phòng thu c các v , c c, ban nào thì các v , c c, ban ó ph i xây d ng quy ho ch k ho ch ào t o, b i dư ng, nh kỳ nh n xét cán b , xu t v i lãnh o B quy t nh b nhi m, mi n nhi m, nâng b c lương và các ch , chính sách khác theo th l và th t c hi n hành. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này thay th thông tư s 43-BYT/TT ngày 24-11-1970 và có hi u l c k t ngày ban hành, nh ng thông tư, ch th , công văn hư ng d n trái v i tinh th n và n i dung c a thông tư này u bãi b . 2. Các ng chí chánh văn phòng, th trư ng các v , c c, ban trong cơ quan B , t ng giám c Liên hi p các xí nghi p dư c Vi t Nam, C c trư ng c c v t tư và xây d ng cơ b n; th trư ng các ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có i m nào chưa rõ, chưa phù h p thì ph n nh k p th i v B (v t ch c cán b ) nghiên c u b sung.
  10. Nguy n Văn àn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản