Thông tư số 130/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư số 130/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 130/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 130/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 130/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH TÀI CHÍNH ÁP D NG THÍ I M T I KHU V C C A KH U B Y - NG C H I, T NH KON TUM Căn c Quy t nh s 06/Q -TTg ngày 05 tháng 1 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t d án phát tri n kinh t - xă h i khu v c c a kh u B Y- Ng c H i, t nh Kon Tum, B Tài chính hư ng d n th c hi n các ch tài chính áp d ng thí i m t i khu v c c a kh u B Y - Ng c H i, t nh Kon Tum như sau: I .PH M VI, I TƯ NG ÁP D NG l. Ph m vi áp d ng: Theo quy nh t i i u 1 Quy t nh s 06/Q -TTg ngày 05 tháng l năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t d án phát tri n kinh t - xã h i khu v c c a khNu B Y - Ng c H i, t nh Kon Tum, ph m vi áp d ng thí i m m t s chính sách tài chính quy nh t i Thông tư này bao g m: các xã Sa Loong, B Y, ăk Sú, ăk Nông, ăk D c và th tr n Plei K n thu c huy n Ng c H i, t nh KonTum (dư i ây g i t t là khu v c c a khNu B Y). 2. i tư ng ư c hư ng ưu ãi: 2.1. i tư ng ư c hư ng các chính sách ưu ãi v tài chính quy nh trong Thông tư này, là các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài u tư vào s n xu t, kinh doanh và xây d ng cơ s h t ng t i khu v c c a khNu B Y phù h p v i các quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, c th như sau: a) Các nhà u tư trong nư c bao g m: Công ty trách nhi m h u h n; công ty c ph n; công ty h p danh; doanh nghi p tư nhân; h p tác xã, liên hi p h p tác xã; doanh nghi p nhà nư c; cơ s giáo d c, ào t o tư th c, dân l p, bán công; cơ s y t tư nhân, dân l p; cơ s văn hóa dân t c ư c thành l p và ho t ng h p pháp; doanh nghi p c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, h i ngh nghi p có ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; cá nhân, nhóm kinh doanh ư c thành l p và ho t ng theo Ngh nh s 66/H BT ngày 02/3/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam; mua c ph n, góp v n vào các doanh nghi p Vi t Nam. b) Các nhà u tư nư c ngoài bao g m các t ch c kinh t , cá nhân nư c ngoài u tư t i Vi t Nam dư i các hình th c: doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n d u tư nư c ngoài; bên nư c ngoài tham gia H p ng h p tác kinh doanh, H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT), H p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO), và H p ng xây d ng - chuy n giao (BT); ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư v nư c theo các hình th c quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; và các t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam.
  2. 2.2. Ch các ho t ng s n xu t, kinh doanh ti n hành t i khu v c c a khNu B Y m i thu c di n ư c hư ng ch ưu ãi hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p các nhà u t trong nư c và nư c ngoài u tư vào khu v c c a khNu B Y mà không thành l p pháp nhân kinh t t i khu v c này thì ph i h ch toán riêng các ho t ng s n xu t kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng trên a bàn có căn c xác nh ch ưu ãi. II. NH NG HƯ NG D N C TH . 1. Nh ng ưu ãi v ti n thuê t, m t nư c và ưu ãi v thu . 1.1. Ưu ãi v ti n thuê t, m t nư c: Các nhà u tư trongnư c và nư c ngoài u tư vào s n xu t, kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng t i khu v c c a khNu B Y, khi thuê t, m t nư c c a Nhà nư c, ngoài quy n ư c hư ng các ưu ãi v mi n gi m theo ch hi n hành c a Nhà nư c còn ư c gi m thêm 50% ti n thuê t, m t nư c so v i m c giá cho thuê t, m t nư c ang áp d ng t i khu v c c a khNu B Y phù h p v i các quy nh hi n hành v xác nh giá cho thuê m t t, m t nư c. ThNm quy n gi i quy t các ưu ãi v ti n thuê t, m t nư c do Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum quy t nh. 1.2. Ưu ãi v thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài: Thu nh p mà nhà u tư nư c ngoài có ư c t ho t ng u tư t i khu v c c a khNu B Y (bao g m c s thu thu nh p ư c hoàn l i, thu nh p t chuy n như ng v n và thu nh p khác) n u chuy n ra nư c ngoài ho c gi l i ngoài Vi t Nam thì ph i n p thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài v l thu su t là 5%. 1.3. Các lo i thu , phí và l phí khác: Các lo i thu , phí và l phí khác th c hi n theo quy nh hi n hành t i các lu t thu , Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n pháp lu t khác. 2. Huy ng v n trong nư c và nư c ngoài. 2.1. Các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài u tư phát tri n s nxu t, kinh doanh và xây d ng cơ s h t ng t i khu v c c a khNu B Y ư c huy ng v n trong và ngoài nư c b ng m i hình th c thích h p như vay các t chưc và cá nhân, phát hành trái phi u doanh nghi p, phát hành c phi u... theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam t o ngu n v n phát tri n kinh doanh. 2.2. y ban nhân dân t nh KonTum trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình ư c phép áp d ng các hình th c huy ng v n thích h p xây d ng các cơ s h t ng cho khu v c c a khNu B Y như phát hành s x ki n thi t lo i c bi t, báo cáo Chính ph cho phép phát hành trái phi u công trình, huy ng lao ng công ích c a nhân dân... theo úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. Qu n lý v n u tư t ngân sách nhà nư c cho xây d ng, phát tri n cơ s h t ng khu v c c a khNu B Y. 3.1. L p d toán v n u tư cho khu v c c a khNu B Y: a) Hàng năm (trong giai o n 2000 - 2004), căn c vào d toán thu ngân sách (tr thu giá tr gia tăng c a hàng hóa nh p khNu) trên a bàn khu v c c a khNu B Y ã ư c H i ng nhân dân t nh Kon Tum phê duy t và ư c B Tài chính ch p thu n trong d toán ngân sách hàng năm c a t nh Kon Tum, y ban nhân dân t nh Kon Tum ngh m c v n Nhà nư c u tư riêng hàng năm qua ngân sách t nh cho khu v c
  3. c a khNu b Y (chi ti t cho t ng công trình u tư, phân lo i theo nhóm và x p theo th t ưu tiên) g i B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét; b) Trên cơ s d toán thu ngân sách trên a bàn khu v c c a khNu B Y (tr thu giá tr gia tăng c a hàng hóa nh p khNu) và ngh c a y ban nhân dân t nh Kon Tum, B Tài chính xác nh t ng s v n ngân sách nhà nư c u tư riêng m i năm cho khu v c c a khNu B Y b ng toàn b (100%) s thu ngân sách trong năm trên a bàn khu v c c a khNu B Y (tr thu giá tr gia tăng c a hàng hóa nh p khNu). S v n u tư này s ư c B Tài chính c p qua S Tài chính v t giá t nh Kon Tum u tư cho khu v c c a khNu B Y; c) B K ho ch và u tư th ng nh t v i B Tài chính v t ng s v n u tư, m c v n cho t ng lĩnh v c u tư các công trình, và các v n liên quan khác trư c khi ra quy t nh phê duy t d toán u tư c giai o n 2000 - 2004 và d toán u tư hàng năm b ng s v n ngân sách nhà nư c c p riêng cho t nh Kon Tum; d) Căn c vào thông báo c a B K ho ch và u tư v m c v n u tư t ng năm t ngân sách trung ương cho khu v c c a khNu B Y, y ban nhân dân t nh Kon Tum có trách nhi m l p d toán s d ng v n u tư theo t ng quý g i B Tài chính (ch m nh t vào ngày 20 c a tháng cu i quý trư c); e) Trên cơ s d toán v n u tư c năm, d toán s d ng v n t ng quý do a phương l p và kh năng c a ngân sách trung ương t ng th i i m, B Tài chính xác nh và thông báo d toán c p v n hàng quý cho y ban nhân dân t nh Kon Tum; f) S v n Nhà nư c u tư cho khu v c c a khNu B Y qua ngân sách t nh ph i ư c xem xét l i vào năm sau trên cơ s s thu th c t năm trư c i u ch nh vào d toán u tư v n năm sau, ph n chênh l ch gi a s th c thu vư t hay h t so v i d toán thu u năm s ư c i u ch nh vào d toán v n u tư năm sau. S v n u tư này ư c xác nh là ph n tr c p có m c tiêu c a ngân sách trung ương cho t nh, không tính vào nhi m v chi c a ngân sách a phương. 3.2. Phương th c c p phát, ch báo cáo, quy t toán và qu n lý v n u tư cho khu v c c a khNu B Y: a) Theo d toán s d ng v n u tư c năm và hàng quý ư c duy t, B Tài chính (ngân sách trung ương) c p v n cho các công trình u tư ư c duy t l a ngân sách t nh Kon Tum; b) M i kho n v n ngân sách trung ương c p cho khu v c c a khNu B Y qua ngân sách t nh ch tư c s d ng cho m c ích xây d ng các cơ s h t ng theo quy ho ch t ng th khu v c c a khNu B Y ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và ph i ư c qu n lý theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. Trong quá trình t ch c th c hi n, a phương ư c ch ng i u ch nh m c v n u tư gi a các công trình trong ph m vi t ng m c v n ã ư c duy t và báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính. N u thay i danh m c công trình, thì ph i có ý ki n th a thu n chính th c b ng văn b n c a B K ho ch và u tư; c) S v n u tư cho khu v c c a khNu B Y qua ngân sách t nh ư c ph n ánh chung vào báo cáo ngân sách hàng tháng và quy t toán ngân sách hàng năm c a a phương nhưng ghi m t ph n riêng cho các công trình u tư khu v c c a khNu B Y (g m c ngu n v n ngân sách c p riêng và ngu n v n do t nh huy ng); d) Hàng quý, y ban nhân dân t nh Kon Tum có trách nhi m báo cáo B Tài chính, B K ho ch và u tư tình hình th c hi n u tư xây d ng phát v n cho t ng công
  4. trình; cu i năm báo cáo Th tư ng Chlnh ph ( ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư) k t qu th c hi n c năm. 3.3. Vi c qu n lý, c p phát và quy t toán v n u tư cho t ng công trình u tư t i khu v c c a khNu B Y ph i th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. Trình t , th t c d hư ng các ưu dãi u tư: Trình t , th t c xin hư ng ưu ãi u tư theo quy nh t i Thông tư này th c hi n theo úng các quy nh hi n hành v trình t , th t c ư c hư ng các ưu ãi v ti n thuê t, ưu ãi v thu quy nh t i các văn b n hi n hành v thuê t, m t nư c và ch thu . III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 20 tháng 01 năm 1999 (ngày Quy t nh s 06/Q -TTg có hi u l c thi hành). Bãi b m i quy nh trư c ây v ch tài chính ã áp d ng t i khu v c c a khNu B Y trái v i hư ng d n t i Thông tư này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG Ph m Văn Tr ng
Đồng bộ tài khoản