Thông tư số 134/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư số 134/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 134/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng lệ phí áp dụng tại các cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 134/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 134/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 134/2004/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯƯ NG D N CH THU, N P, QU N LÍ VÀ S D NG L PHÍ ÁP D NG T I CÁC CƠ QUAN I DI N NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S VI T NAM T I NƯ C NGOÀI Căn c Pháp l nh c a U Ban Thưư ng v Qu c h i s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 v phí và l phí; Căn c Ngh nh s 57/2002/N - CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 189/H BT ngày 4/6/1992 c a H i ng B Trưư ng (nay là Chính ph ) quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh lãnh s ; Căn c Quy t nh s 185/2003/Q - TTg ngày 10/9/2003 c a Th tư ng Chính ph quy t nh bãi b các qui nh c a Th tư ng Chính ph v vi c c p l i, u tư tr l i t các kho n thu c a ngân sách nhà nư c t năm ngân sách 2004. B Tài chính hưư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí áp d ng t i cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s Vi t Nam nưư c ngoài (g i chung là l phí lãnh s ) nhưư sau: I- Đ I TƯƯ NG N P L PHÍ 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nưư c ngoài ưư c cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s nưư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i nư c ngoài ph c v v công vi c qu n lý nhà nư c theo yêu c u ho c theo quy nh c a pháp lu t thì ph i n p l phí lãnh s theo qui nh t i Thông tưư này. 2. Thông tư này không i u ch nh i v i nh ng trư ng h p sau: a) Ngưư i nưư c ngoài là khách m i ( k c v ho c ch ng và các con cùng i theo khách m i) c a ng, Qu c h i, Nhà nưư c, Chính ph ho c c a lãnh o ng, Qu c h i, Nhà nưư c, Chính ph nưư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam m i v i tưư cách cá nhân. b) Viên ch c, nhân viên hành chính k thu t (k c v ho c ch ng và các con chưa thành niên) c a cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s nưư c ngoài, các t ch c qu c t ưư c hưư ng quy n ưưu ãi, mi n tr . c) Ngưư i nưư c ngoài mang h chi u ngo i giao ho c h chi u công v do nưư c ngoài c p, theo nguyên t c có i có l i. d) Ngưư i nưư c ngoài thu c di n ưư c mi n l phí lãnh s theo hi p nh ho c tho thu n gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph ho c t ch c nưư c ngoài.
  2. e) Ngưư i nưư c ngoài là công dân c a nưư c chưưa ký hi p nh ho c tho thu n v i Vi t Nam nhưưng ã ơn phưương mi n l phí th th c cho công dân Vi t Nam mang h chi u ngo i giao, h chi u công v ho c h chi u ph thông thì cũng ưư c mi n l phí th th c theo nguyên t c có i, có l i. g) Ngưư i nưư c ngoài vào Vi t Nam th c hi n công vi c c u tr ho c giúp nhân o cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam. h) i tưư ng ưư c mi n l phí lãnh s áp d ng i v i các trư ng h p do nhu c u i ngo i c n tranh th , vì lí do nhân o, công dân ta có hoàn c nh c bi t khó khăn ho c b r i ro theo Quy t nh c th c a B trưư ng B Ngo i giao. k) Ngư i Vi t Nam nh cư t i Trung qu c, Lào, Thái lan và Cămpuchia. II- M C THU 1. M c thu l phí lãnh s ưư c quy nh t i Bi u m c thu l phí lãnh s ban hành kèm theo Thông tưư này và ư c áp d ng t i t t c các cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nưư c ngoài. 2. L phí lãnh s thu b ng ô la M (USD) ho c b ng ti n nưư c s t i trên cơ s qui i t ôla M theo t giá do ngân hàng nơi cơ quan i di n Vi t nam m tài kho n và ưư c gi n nh trong th i gian 6 tháng. Trên cơ s Bi u m c thu l phí lãnh s b ng ng ôla M ính kèm Thông tư này, trong vòng 30 ngày k t ngày Thông tư này có hi u l c, B Ngo i giao có trách nhi m cung c p cho B Tài chính các Bi u m c thu l phí lãnh s b ng ng ti n c a nư c s t i c a các cơ quan i di n Ngo i giao Vi t Nam các nư c. Trong th i gian 6 tháng k t ngày B Ngo i giao cung c p bi u thu nêu trên, n u t giá bi n ng tăng ho c gi m trên 20%, Trưư ng cơ quan i di n ph i báo cáo v B Ngo i giao và B Tài chính xem xét qui nh l i m c thu l phí b ng ng ti n nưư c s t i và cũng gi n nh theo nguyên t c này. III- T CH C THU, N P VÀ QU N LÝ L PHÍ Cơ quan thu l phí lãnh s là cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nưư c ngoài tr c ti p ph c v các t ch c, cá nhân v công vi c qu n lý nhà nưư c theo yêu c u ho c theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan thu l phí lãnh s có trách nhi m: - T ch c thu, n p l phí theo úng qui nh t i Thông tưư này. Niêm y t ho c thông báo công khai m c thu l phí t i a i m thu. Khi thu ti n ph i l p và c p biên lai thu cho i tư ng n p l phí theo qui nh hi n hành. Hoá ơn thu l phí ư c in và phát hành t i cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài theo m u qui nh t i Ph l c s 4 c a Thông tư này. - Th c hi n m s sách k toán theo dõi, ph n nh vi c thu, s n p ngân sách và qu n lý s d ng ti n l phí theo úng ch qui nh. - B Ngo i giao ưư c trích 30% trên t ng s ti n l phí lãnh s th c thu ưư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nưư c chi theo n i dung qui nh c a Thông tưư này. S ti n còn l i (70%) nh kì hàng tháng (ch m nh t là ngày 25 c a tháng), cơ quan
  3. thu ph i n p vào Quĩ t m gi ngân sách nhà nư c theo qui nh t i Thông tưư s 29/2000/TT-BTC ngày 24/4/2000 c a B Tài chính qui nh v qu n lí Quĩ t m gi c a ngân sách nhà nưư c t i các cơ quan i di n Vi t Nam nưư c ngoài . IV- S D NG TI N THU L PHÍ B Ngo i giao ư c s d ng 30% s thu (là ngu n thu s nghi p c a ơn v , không ph n nh vào ngân sách nhà nư c) chi cho các n i dung sau ây: 1. Chi mua h chi u, n phNm tr ng và các chi phí liên quan n công vi c thu l phí (ti n v n chuy n, t khai, in hoá ơn, bi u m u, văn phòng phNm, chi phí i n tho i, fax, cư c phí bưu i n...). 2. Sau khi tr chi phí nêu t i i m 1, ph n còn l i ưư c phân ph i như sau: 2.1. Trích 1/3 chi cho vi c s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n và im i máy móc, thi t b c a các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. 2.2. Trích 2/3 chi: - Ph c p và b i dư ng làm thêm gi (k c làm g p, làm nhanh) cho cán b có liên quan n công vi c thu. - Trích l p qu khen thưư ng, qu phúc l i, m c trích bình quân m t năm m t ngư i t i a không quá 3 tháng sinh ho t phí th c hi n. - i u hoà, khuy n khích chính sách a bàn trong và ngoài nư c. 3. B Ngo i giao căn c c i m t ng a bàn và tình hình c th hàng năm, t ch c th c hi n i u hoà, khuy n khích chính sách a bàn và báo cáo B Tài chính tình hình th c hi n công vi c trên. B Ngo i giao ph i qu n lý, s d ng s ti n l phí ư c l i úng m c ích nêu trên, có ch ng t h p pháp, hàng năm ph i quy t toán thu - chi theo th c t . Sau khi quy t toán úng ch , s ti n l phí ư c trích l i chưa chi h t trong năm ư c phép chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch qui nh. V- QUY T TOÁN THU CHI L PHÍ 1. Các cơ quan i di n Vi t Nam t i nưư c ngoài có trách nhi m m s sách k toán ghi chép, h ch toán s thu, chi l phí theo úng Quy t nh s 999/TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trưư ng B Tài chính v vi c ban hành h th ng ch k toán hành chính s nghi p. 2. B Ngo i giao ch u trách nhi m ki m tra xác nh n quy t toán thu, chi l phí lãnh s c a các cơ quan i di n Vi t Nam nưư c ngoài (Ph l c s 1) và t ng h p vào báo cáo quy t toán năm g i B Tài chính thNm nh (Ph l c s 2 và Ph l c s 3) và ra thông báo duy t quy t toán cùng v i quy t toán kinh phí các cơ quan i di n Vi t nam nưư c ngoài c a B Ngo i giao .
  4. 3. B Ngo i giao ch u trách nhi m ph i h p v i B Tài chính t ch c ki m tra nh kì các cơ quan i di n Vi t Nam nưư c ngoài m b o thu, chi úng ch quy nh. VI- T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 99/2002/TT-BTC ngày 25/10/2002 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí Lãnh s Vi t Nam t i nư c ngoài, và bãi b m c C t i Bi u m c thu l phí ăng ký h t ch c a Quy t nh s 57/2000/TT-BTC ngày 20/4/2000 c a B trư ng B Tài chính v ban hành m c thu l phí ăng ký h t ch. Vi c bãi b ph n l i 40% t ng s thu l phí lãnh s u tư cho các d án mua nhà, nâng c p cơ s v t ch t cho các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài th c hi n t 1/1/2004. 2. B Ngo i giao hưư ng d n các cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam t i nưư c ngoài th c hi n thu, n p và s d ng l phí lãnh s theo quy nh t i Thông tưư này. 3. T ch c, cá nhân thu c i tưư ng n p l phí lãnh s và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) BI U M C THU L PHÍ LÃNH S (Ban hành kèm theo Thông tư s : 134/2004/TT-BTC ngày 31/12/ 2004c a B Tài chính) STT Danh m c M c thu (USD) 1 2 3 A L phí c p h chi u và th th c 1 H chi u: C pm i 50 Gia h n 20
  5. B sung, s a i, dán nh tr em 10 C p l i do h ng ho c m t 100 2 Gi y thông hành: a. Gi y thông hành: C pm i 20 Gia h n 10 C p l i do h ng ho c m t 30 b. Gi y thông hành h i hương C pm i 100 C p l i do h ng ho c m t 120 3 Th th c các lo i: a) Lo i có giá tr nh p c nh, nh p xu t c nh, quá c nh 1 l n 25 b) Lo i có giá tr nh p xu t c nh nhi u l n: - Lo i có giá tr dư i 1 tháng 40 - Lo i có giá tr dư i 6 tháng 70 - Lo i có giá tr t 6 tháng n 1 năm 100 c) Chuy n th th c còn giá tr t h chi u cũ sang h chi u 10 m i 4 C p tem AB (c p cho h chi u ph thông i vi c công) 10 B Các l phí khác 1 Ch ng th c h p ng 50 2 Ch ng th c di chúc, gi y u quy n, các o n trích tài li u, 5 b n sao, b n ch p các gi y t tài li u, b n d ch 3 H p pháp hoá gi y t , tài li u (1 gi y t , 1 tài li u ho c 1 văn 5 b n) 4 Nh n chuy n h sơ v u thác tư pháp. Xác minh gi y t , tài 15 li u (không k ti n cư c phí) 5 C p ho c ch ng th c các gi y t và tài li u liên quan n t u 10 thu , máy bay và các lo i phương ti n giao thông khác 6 L p h sơ làm th t c nh n th a k tài s n a. Nh n lưu gi di chúc; công b di chúc; công ch ng văn 10 b n tho thu n phân chia tài s n; công ch ng văn b n khai nh n di s n; công ch ng văn b n t ch i nh n di s n
  6. b. Tài s n th a k ư c gi i quy t giá tr dư i 1.000 USD 50 c. Tài s n th a k ư c gi i quy t giá tr t 1.000 USD tr lên 2% giá tr tài s n, t i a không quá 2.500 USD. 7 C p gi y xác nh n ăng ký công dân 5 8 L phí "ch ng nh n" lãnh s a. Ch ng nh n con d u, ch ký 1USD/ văn b n b. Ch ng nh n con d u, ch ký và n i dung văn b n 2USD/ văn b n 9 Ch ng nh n Lãnh s theo yêu c u c a công dân 5 C L phí v qu c t ch Nh p qu c t ch 150 Tr l i qu c t ch 150 Thôi qu c t ch 150 C p gi y ch ng nh n có qu c t ch 35 C p gi y ch ng nh n m t qu c t ch 35 D L phí ăng ký h t ch 1 Khai sinh ăng ký khai sinh 5 ăng ký khai sinh quá h n 5 ăng ký l i vi c sinh 10 2 K t hôn ăng ký k t hôn 50 ăng ký l i vi c k t hôn 100 3 Khai t ăng ký khai t quá h n 5 ăng ký vi c khai t 10 4 Nuôi con nuôi ăng ký vi c nuôi con nuôi 100 ăng ký l i vi c nuôi con nuôi 200
  7. 5 Nh n cha, m , con ăng ký vi c nh n cha, m , con 100 6 C i chính h , tên, ch m, ngày, tháng, năm sinh ăng ký vi c c i chính h , tên, ch m, ngày, tháng, năm 50 sinh 7 Các vi c ăng ký h t ch khác - C p b n sao các gi y t h t ch t s g c 1USD/b n sao - C p xác nh n gi y t làm th t c ăng ký k t hôn, nuôi 50 con nuôi, giám h t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài. - C p xác nh n gi y t h t ch khác. 5 - Ghi vào s các thay i v h t ch do k t hôn, nuôi con 5 nuôi, ly hôn và ch m d t vi c nuôi con nuôi ã ăng ký trư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài. - ăng ký l i các s ki n h t ch x y ra nư c ngoài ã ư c 5 cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i ăng ký cho công dân Vi t Nam. E M t s quy nh khác: 1 Thu l phí làm g p và ngoài gi ngoài m c phí quy nh trên (khi h sơ ã h p l , tr M c D, i m 3), thu thêm: a. Trong ngày (24 ti ng), thu thêm: 30% b. Ngày hôm sau (36 ti ng), thu thêm: 20% d. Ngoài gi làm vi c, ngoài gi nh n h sơ, ngày ngh , ngày 30% l , thu thêm: 2 Ti n l phí không ư c hoàn tr l i n u sau ó ương s t ch i không nh n h sơ ã ư c hoàn t t. PH L C 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 134/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 c a B Tài chính) B Ngo i giao C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S ..../BNG- QTTV Hà N i, ngày tháng năm THÔNG BÁO
  8. QUY T TOÁN THU CHI L PHÍ T I CƠ QUAN I DI N VN T I . NĂM 200 1. S li u t ng h p N i dung USD Ti n Ti n T ng a P USD phương qui ra 5=(2+4) USD 1 2 3 4 5 1/ S dư u kì a. Quĩ TGNSNN b. Ph n l i cho B Ngo i giao,trong ó: - Chi mua, v n chuy n n phNm tr ng, m u bi u,tài li u liên quan - Chi trang thi t b , tài s n. - Quĩ phúc l i, khen thư ng - Ph c p và b i dư ng làm thêm gi (k c làm g p, làm nhanh) - i u hoà khuy n khích chính sách a bàn trong và ngoài nư c 2. S thu trong kỳ a. Qu t m gi NSNN ( 70% t ng s thu l phí) b. Ph n (30% t ng s thu l phí) B Ngo i giao ư c trích l i, trong ó: - Chi trang thi t b , tài s n - Quĩ phúc l i, khen thư ng. - Ph c p và b i dư ng làm thêm gi (k c làm g p, làm nhanh) - i u hoà khuy n khích chính sách a bàn trong và ngoài nư c 3/ T ng s thu trong kỳ (1+2) a. Quĩ TGNSNN (70%) b. Ph n (30% t ng s thu l phí) B Ngo i giao ư c trích l i, trong ó: - Chi trang thi t b , tài s n
  9. - Quĩ phúc l i, khen thư ng. - Ph c p và b i dư ng làm thêm gi (k c làm g p, làm nhanh) - i u hoà khuy n khích chính sách a bàn trong và ngoài nư c 4/ T ng s chi trong kỳ a. Quĩ TGNSNN (các l nh chi c a BTC) b. Ph n (30% t ng s thu l phí) B Ngo i giao ư c trích l i, trong ó : - Chi mua, v n chuy n n phNm tr ng, bi u m u,tài li u liên quan - Chi trang thi t b , tài s n (các l nh chi c a BNG) - Quĩ phúc l i, khen thư ng. - Ph c p và b i dư ng làm thêm gi (k c làm g p, làm nhanh) - i u hoà khuy n khích chính sách a bàn trong và ngoài nư c 5/ S dư cu i kỳ (ngày 31/12) (3-4) a. Quĩ TGNSNN (các l nh chi c a BTC): b. Ph n (30% t ng s thu l phí) B Ngo i giao ư c trích l i, trong ó: - Chi mua, v n chuy n n phNm tr ng, bi u m u,tài li u liên quan - Chi trang thi t b (các l nh chi c a BNG ) - Quĩ phúc l i, khen thư ng. - Ph c p và b i dư ng làm thêm gi (k c làm g p, làm nhanh) - i u hoà khuy n khích chính sách a bàn trong và ngoài nư c 2. Nh n xét: ThNm k Trư ng phòng TL/ B TRƯ NG B NGO I GIAO V trư ng V Qu n tr - Tài v
Đồng bộ tài khoản