Thông tư số 136/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
7
download

Thông tư số 136/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 136/1998/TT-BTC về lệ phí hạn ngạch kinh doanh xuất nhập khẩu hàng dệt, may vào thị trưởng EU và lệ phí đặt và hoạt động của văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi thông tư số 65/1998/TT-BTC ngày 15/5/1998 về lệ phí hạn ngạch kinh doanh xuất nhập khẩu hàng dệt, may vào thị trưởng EU và lệ phí đặt và hoạt động của văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 136/1998/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 136/1998/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯ NG D N S A Đ I THÔNG TƯ S 65/1998/TT/BTC NGÀY 15-5-1998 V L PHÍ H N NG CH KINH DOANH XU T KH U HÀNG D T,MAY VÀO TH TRƯ NG EU VÀ L PHÍ Đ T VÀ HO T Đ NG C A VĂN PHÒNG THƯ NG TRÚ CÁC T CH C KINH T NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c Quy t đ nh s 276/CT ngày 28-7-1992 Ch t ch H i đ ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý phí và l phí; B Tài chính đã ban hành Thông tư s 65/1998/TT/BTC ngày 15-5-1998 hư ng d n s a đ i Thông tư s 93 TT/LB ngày 7-11-1994 v l phí h n ng ch kinh doanh xu t kh u hàng d t, may vào th trư ng EU và Thông tư s 100 TC/TCT ngày 3-12-1993 v l phí đ t và ho t đ ng c a văn phòng thư ng trú các t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam. Qua th i gian th c hi n, đ phù h p v i tính hình th c t và theo đ ngh c a B Thương m i, B Tài chính hư ng d n s a đ i bi u m c thu l phí h n ng ch kinh doanh xu t kh u hàng d t, may vào th trư ng EU quy đ nh t i Thông tư s 65/1998/TT/BTC ngày 15-5-1998 như sau: S TT Tên ch ng lo i hàng Cat M c thu 1 2 3 4 1 Áo khoác n 15 0,04 USD/chi c 2 Jacket 21 0,25 USD/chi c Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy đ nh khác v n th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 93 TT/LB ngày 7-11-1994 c a Liên B Tài chính - Thương m i, Thông tư s 100 TC/TCT ngày 3-12-1993 c a B Tài chính và Thông tư s 65/1998/TT/BTC ngày 15-5-1998 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, đ ngh các cơ quan ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u gi i quy t. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản