Thông tư số 137/UB-TTLB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
35
lượt xem
2
download

Thông tư số 137/UB-TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 137/UB-TTLB về chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa lên miền núi do Ủy ban dân tộc miên núi ban hành, để hướng dẫn thực hiện văn bản số 7464 KT-TH ngày 30/12/1995 của Chính phủ về chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa lên miền núi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 137/UB-TTLB

  1. U BAN DÂN T C VÀ MI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NÚI NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 137/UB-TTLB Hà N i, ngày 06 tháng 3 năm 1996 THÔNG TƯ C A U BAN DÂN T C VÀ MI N NÚI S 137/UB-TTLB NGÀY 6 THÁNG 3 NĂM 1996 HƯ NG D N TH C HI N VĂN B N S 7464 KT-TH NGÀY 30-12- 1995 C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH TR GIÁ, TR CƯ C V N CHUY N HÀNG HOÁ LÊN MI N NÚI Ngày 30 tháng 12 năm 1995 Chính ph ban hành văn b n s 7464 KT-TH quy t nh chính sách tr giá, tr cư c v n chuy n hàng hoá lên mi n núi, sau khi trao i ý ki n v i các B , ngành liên quan, U ban Dân t c và mi n núi hư ng d n vi c th c hi n như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG 1. Chính sách tr giá, tr cư c v n chuy n hàng hoá lên mi n núi là m t trong nh ng chính sách l n c a Nhà nư c, nh m t o i u ki n ng bào sinh s ng mi n núi s m phát tri n s n xu t và n nh i s ng, t ng bư c ưa kinh t - xã h i mi n núi i lên, hoà nh p vào s phát tri n chung c a c nư c. 2. Kinh phí tr giá, tr cư c hàng năm cho t ng a phương mi n núi ư c phân b theo th t ưu tiên khu v c III - II - I (Khu v c ư c phân nh theo quy nh t i văn b n hư ng d n s 41 UB-TT ngày 8-1-1996 c a U ban Dân t c và Mi n núi). 3. i tư ng ư c hư ng chính sách tr giá, tr cư c Nhân dân các dân t c sinh s ng trên các t nh mi n núi, vùng mi n núi thu c các t nh có mi n núi và h i o (bao g m c công nhân viên ch c, cán b , chi n sĩ trong các l c lư ng vũ trang) ư c mua m t s m t hàng quy nh bán có tr giá, tr cư c v n chuy n tương ương v i giá th xã t nh l c a t nh ó úng ch t lư ng (riêng than ư c th c hi n v i t t c các doanh nghi p trung ương óng trên a bàn c a các t nh mi n núi và vùng núi c a các t nh có mi n núi) II. QUY NNH C TH 1. M t hàng, c ly tính tr cư c v n chuy n a. Các m t hàng tr giá và tr cư c v n chuy n n trung tâm c m xã mi n núi: a1. Các m t hàng tr giá và tr cư c v n chuy n:
  2. - Gi ng cây tr ng (ch y u là gi ng cây lương th c) - Mu i i t a2. Các m t hàng tr cư c v n chuy n: - D u ho - Thu c ch a b nh - Gi y vi t h c sinh b. Các m t hàng tr cư c v n chuy n n trung tâm huy n mi n núi: - Phân bón hoá h c - Thu c tr sâu - Than m c. i m kh i u tính c ly tr cư c v n chuy n: c1. i v i các t nh mi n núi vùng cao: i m kh i u tính c ly tr cư c v n chuy n ư c tính t i m quy nh là chân hàng trung ương ( i m ư c quy nh này do B Thương m i cùng Ban v t giá Chính ph , các B , ngành liên quan quy nh c th cho t ng ngành hàng) c2. i v i các t nh có vùng mi n núi và h i o: i m kh i u tính c ly tr cư c v n chuy n ư c tính t trung tâm th xã t nh l c a t nh ó. c3. i v i các t nh có m t s xã mi n núi: (t nh không có huy n mi n núi): Không th c hi n chính sách tr giá và tr cư c v n chuy n các m t hàng nêu trên. 2. Cách tính tr giá và tr cư c: a. Mu i i t: Tr giá ti n công tr n i t vào mu i (theo văn b n 261 VGCP ngày 11-4- 1995 c a Ban v t giá Chính ph ) bao PE óng túi nh (tr ph n do UNICEF vi n tr bao PE và hoá ch t) và tr cư c v n chuy n như quy nh t i i m 1 ph n II theo nguyên t c: a1. i v i a phương t tr n mu i i t: Tr giá công tr n và bao PE (như quy nh t i m c a i m 2) và tr cư c v n chuy n mu i tr ng nguyên li u t i m quy nh là chân hàng trung ương n i m tr n mu i i t c a t nh (tr các t nh t Thanh Hoá tr vào phía Nam, là nh ng t nh có ng mu i ho c g n ng mu i không tính kho n tr cư c này. Không k 4 t nh vùng Tây Nguyên: Gia Lai, Kon Tum, c L c, Lâm ng) và tr cư c v n chuy n mu i thành phNm t i m tr n mu i i t c a t nh n c m xã mi n núi.
  3. a2. i v i a phương nh n mu i i t c a doanh nghi p trung ương: a2.1. Tr giá công tr n và bao PE (như quy nh t i m c a i m 2) cho doanh nghi p s n xu t mu i i t giao cho a phương a2.2. Tr cư c v n chuy n mu i i t t kho giao hàng c a doanh nghi p giao mu i i t n c m xã mi n núi c a t nh mi n núi và t trung tâm t nh n c m xã mi n núi c a t nh có mi n núi và h i o. a3. Kinh phí tr giá và tr cư c v n chuy n mu i nguyên li u và mu i i t ư c th c hi n thông qua chương trình qu c gia phòng ch ng các r i lo n thi u i t do B Y t qu n lý. b. Gi ng cây tr ng (ch y u là gi ng cây lương th c - Gi ng m i có năng su t cao) Tr giá gi ng và tr cư c v n chuy n gi ng theo nguyên t c nông dân các vùng mi n núi có khó khăn ư c mua gi ng m i v i m c giá tương ương ba l n giá (thóc, ngô...) thành phNm thông thư ng cùng lo i (Không th c hi n v i các h trong các ơn v kinh t qu c doanh). Cách tính: M c tr Giá mua c ng v i Ba l n m c giá s n phNm giá và = chi phí lưu thông - thông thư ng cùng lo i tr cư c h p lý t i a phương Ví d : M c bù 1 kg thóc gi ng, gi ng m i có năng su t cao ư c tính như sau: - Mua m t kg thóc gi ng (c a tr i ho c nơi mua) giá 20.000 ng - Chi phí lưu thông h p lý n c m xã: 4.000 ng - Giá thóc thư ng trên th trư ng t i a phương cùng th i i m: 2.500 ng M c tr giá và tr cư c 1 kg = 20.000 + 4.000 - (2.500 x 3) = 16.500 thóc gi ng m i Trong ph m vi kinh phí tr giá và tr cư c v n chuy n gi ng cây lương th c ư c Nhà nư c phân b , Ch t ch U ban nhân dân t nh l a ch n lo i gi ng, xác nh a bàn và i tư ng ư c tr giá và tr cư c v n chuy n, l p phương án c th báo cáo U ban Dân t c và Mi n núi, B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ban V t giá Chính ph . 3. nh m c s lư ng hàng hoá tính tr giá, tr cư c v n chuy n: a. Mu i i t 6 kg/ngư i -năm
  4. b. D u ho th p sáng 4 lít/ngư i-năm c. Gi y vi t (ho c v ) h c sinh 1,5 kg/h c sinh-năm (12 t p gi y k ngang ho c v tương ng) d. Thu c ch a b nh. Tính theo kh i lư ng tương ương ng 127 kg/1000 ngư i dân e. Phân bón hoá h c: 100kg/ha t canh tác . Thu c tr sâu: 0,12 kg/ha t canh tác h. Gi ng cây lương th c: ã quy nh t i m c b i m 2 ph n II Thông tư này. i. Than m : Tr cư c v n chuy n trong khuôn kh kinh phí ư c phân b cho m t hàng này c a a phương. III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M 1. U ban Dân t c và Mi n núi là cơ quan ch trì, ch u trách nhi m trư c Chính ph t ch c th c hi n, ph i h p v i các B , Ngành liên quan hư ng d n, ch o, ki m tra vi c ch p hành chính sách tr giá, tr cư c v n chuy n hàng hoá lên mi n núi, b o m cho chính sách ư c th c hi n có hi u qu . 2. B Thương m i cùng v i Ban V t giá Chính ph , U ban Dân t c và Mi n núi, B K ho ch và u tư, cơ quan qu n lý ngành hàng quy nh a i m c th là chân hàng trung ương ( i m g c xác nh c ly tr cư c) tính tr cư c v n chuy n n huy n mi n núi và n c m xã mi n núi. 3. Ban V t giá Chính ph : Quy nh m c tr giá, tr cư c cho m t ơn v hàng hoá; quy nh nguyên t c xác nh giá bán t i a cho nh ng m t hàng bán có tr giá, tr cư c t ng a phương. 4. B K ho ch và u tư: Trong k ho ch ngân sách hàng năm, B K ho ch và u tư cùng v i B Tài chính b trí kho n chi phí thích h p dành cho th c hi n các m t hàng chính sách tr giá, tr cư c, có s tham kh o ý ki n c a U ban Dân t c và Mi n núi. 5. Các cơ quan ngành hàng: Các cơ quan ngành hàng thu c các B và a phương: Thương m i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công nghi p, Y t ... và a phương a. Cùng v i các ngành, các c p chính quy n a phương t ch c m ng lư i lưu thông hàng hoá h p lý t ch c vi c bán hàng ư c quy nh bán có tr giá, tr cư c ph c v ng bào các dân t c trên Mi n núi, h i o ư c thu n ti n. b. Có k ho ch d tr hàng hoá thi t y u (Theo danh m c hàng hoá chính sách quy nh) k p th i x lý t i ch khi tình hu ng b t tr c xNy ra.
  5. c. Ch u trách nhi m chính trong vi c v n chuy n và m b o ch t lư ng hàng hoá bán có tr giá, tr cư c v n chuy n lên mi n núi theo yêu c u c a các t nh Mi n núi và các t nh có Mi n núi và h i o. d. Than, ngu n tài nguyên t nư c là lo i hàng hoá có c thù riêng, vi c khai thác, tiêu th ph i ư c th c hi n theo úng tinh th n Ch th s 382/TTg ngày 28-7-1994 và Ch th s 417/TTg ngày 17-7-1995 c a Chính ph vì v y T ng Công ty than Vi t Nam ph i m b o ngu n than, úng ch ng lo i, m b o ch t lư ng theo yêu c u c a các t nh ư c tr cư c v n chuy n và ký h p ng cung ng v i các a phương. 6. U ban Nhân dân các t nh Mi n núi, các t nh có Mi n núi và h i o a. Trên cơ s kinh phí và tr giá, tr cư c v n chuy n ư c Nhà nư c phân b hàng năm, Ch t ch UBND t nh có phương án tri n khai th c hi n c th báo cáo U ban Dân t c và Mi n núi, B K ho ch và u tư, B Tài chính và ch o th c hi n, b o m các m t hàng chính sách ư c th c hi n y t i các i m quy nh trên các a bàn Mi n núi. Ban Dân t c và Mi n núi t nh giám sát, ki m tra, ôn c th c hi n và tham gia cùng v i s Tài chính a phương thNm quy n quy t toán hàng năm. b. Ch o các ơn v kinh doanh a phương và các ơn v ngành hàng trung ương (xăng d u, than...) óng trên a bàn t nh ký h p ng th c hi n bán hàng có tr giá, tr cư c trên a bàn t nh theo m c giá do U ban Nhân dân t nh quy nh và thanh toán k p th i kinh phí cho các doanh nghi p ã th c hi n theo t ng quý. c. M t hàng than ã quy nh trong m c d, i m 5 ph n III, do v y vi c tr cư c v n chuy n ch th c hi n v i các ngu n than do T ng công ty than cung ng. Riêng các t nh có m than a phương t khai thác và tiêu th , U ban Nhân dân t nh có phương án c th tr cư c v n chuy n cho kh i lư ng than t m i các huy n Mi n núi có khó khăn (trong ph m vi kinh phí tr cư c v n chuy n ư c phân b cho m t hàng than a phương) báo cáo v U ban Dân t c và Mi n núi, Ban V t giá Chính ph trư c khi tri n khai th c hi n. d. Ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph và H i ng nhân dân t nh v vi c s d ng kinh phí tr giá, tr cư c úng m c ích, úng m t hàng quy nh t i văn b n 7464 KT-TH ngày 30-12-1995 c a Chính ph . Không ư c s d ng kinh phí này vào m c ích khác; không ư c ưa nh ng m t hàng ư c quy nh bán có tr giá, tr cư c ra bán giá không có tr giá, tr cư c. IV. C P PHÁT VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ 1. Ngu n kinh phí phân b cho các t nh th c hi n chính sách ư c quy nh trong văn b n 7464 KT-TH ngày 30-12-1995 c a Chính ph , hàng năm B K ho ch và u tư, ph i h p cùng v i B Tài chính cân i vào ngân sách và c p tr c ti p cho các t nh theo ch c p "Kinh phí u quy n" qua S Tài chính v t giá t nh. S Tài chính V t giá t nh căn c vào phương án tri n khai c a t nh phù h p v i ngu n kinh phí và k t qu th c t th c hi n c a t ng ngành hàng (h p l theo quy nh) c p kinh phí. 2. Thanh quy t toán kinh phí tr giá, tr cư c v n chuy n hàng hoá lên Mi n núi th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 80 TC-NSNN ngày 24-9-1993 và Thông báo s
  6. 1661 TC-NSNN ngày 9-7-1994 c a B Tài chính. Tr ph n c p không thu ti n và o n: Trên cơ s các hoá ơn bán hàng h p l ... (m c a i m 4 thông báo 1661), úng lo i hàng, úng a bàn và trong ph m vi kinh phí ã ư c phân b hàng năm. 3. Hàng quý, năm U ban nhân dân t nh th c hi n ch báo cáo thư ng xuyên theo quy nh t i văn b n s 827 UB-TH ngày 30-11-1995 c a U ban Dân t c và Mi n núi. V. TH I I M THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01-01-1996, trong quá trình th c hi n có v n gì khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v U ban Dân t c và Mi n núi, xem xét, gi i quy t. Hoàng c Nghi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản