Thông tư số 139/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư số 139/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 139/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và một số biện pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở các tỉnh miền Trung do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 139/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 139/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 139/1999/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯ NG D N QU N LÝ, S D NG TI N, HÀNG C U TR KH C PH C H U QU LŨ L T VÀ M T S BI N PHÁP NH M TI P T C H TR CÔNG TÁC KH C PH C H U QU BÃO LŨ CÁC T NH MI N TRUNG Th c hi n Quy t nh s 1073/Q -TTg ngày17/11/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c kh c ph c h u qu lũ l t t i các t nh, thành ph : Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi và Bình nh; B Tài chính hư ng d n vi c s d ng và qu n lý các ngu n kinh phí và các bi n pháp nh m kh c ph c h u qu bão lũ các t nh mi n Trung như sau: I. I V I TI N, HÀNG C U TR Toàn b ngu n c u tr (ti n và hàng) t ngân sách Trung ương, ngân sách a phương, ng h c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c m b o th ng nh t t p trung vào m t u m i do U ban nhân dân t nh quy t nh có s tham gia c a M t tr n t qu c, các t ch c oàn th xã h i và các cơ quan chuyên môn. Cơ quan tài chính các a phương có trách nhi m hư ng d n m s sách, t ch c theo dõi ch t ch , ch ng cân i các ngu n và ph i h p v i các ngành có phương án phân ph i m c h tr cho h p lý gi a các vùng, các ơn v , trình U ban nhân dân cùng c p quy t nh. Huy n, xã nào ã nh n ư c ngu n ng h , tr giúp t bên ngoài l n thì c n có s i u ch nh cho các t c u tr ti p theo cho phù h p, m b o h p lý gi a các vùng trên cơ s phân lo i m c thi t h i và nghèo ói c a các gia ình theo hư ng vùng nào, gia ình nào thi t h i nhi u thì h tr nhi u và ngư c l i. Ưu tiên gi i quy t i v i các gia ình chính sách và di n ói nghèo có nhi u khó khăn, nhân dân các vùng sâu, vùng xa. Vi c phân ph i hàng và ti n c n ph i m b o công minh, công b ng xã h i và ph i công khai cho dân bi t, có s tham gia giám sát c a i di n nhân dân (thanh tra nhân dân), không xNy ra tiêu c c, th t thoát trong vi c phân ph i, s d ng ti n hàng c u tr cũng như kinh phí cho các nhu c u s a ch a, khôi ph c s n xu t. - M c h tr theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Văn b n s 3745/L TBXH-TBXH ngày 3/11/1999 là m c qui nh chung, a phương c n căn c vào th c t có quy t nh cho phù h p. Vi c c u tr n dân c n có qui nh ch t ch , c th và giao cho cơ s ch u trách nhi m. ng th i, thư ng xuyên ki m tra nh m m b o hàng, ti n c u tr n tay ngư i dân. M c phân b ngu n h tr dân sinh (theo Quy t nh s 1073/Q -TTg ngày 17/11/1999 c a Th tư ng Chính ph ) t ng t nh theo ph l c ính kèm.
  2. - i v i các nhu c u v s a ch a, khôi ph c, xây d ng các công trình thu l i, giao thông, khôi ph c s n xu t nh t là s n xu t nông nghi p; s a ch a, xây d ng trư ng h c, tr m y t ,... do ngu n v n có h n, các a phương c n căn c vào tính ch t c p bách và m c thi t h i c a t ng lo i công trình xác nh các công trình c n ph i khôi ph c ngay, nh ng vi c có th làm d n. V ngu n, ngoài ngu n v n xây d ng cơ b n c a Chính ph b sung cho kh c ph c h u qu lũ l t, a phương c n ch ng rà soát s p x p t ngu n v n xây d ng cơ b n còn l i c a năm 1999 c a a phương (k c ngu n v n b sung c a Chính ph theo bi n pháp kích c u), v n ng h c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có th i u ch nh m c tiêu th c hi n ư c các công vi c c p bách ph c h i s n xu t, n nh i s ng nhân dân. V cơ ch qu n lý, v nguyên t c v n ph i theo yêu c u v qu n lý v n u tư và v n s nghi p hi n hành. Tuy nhiên, i v i nh ng công trình có tính ch t c p bách, m b o vi c thi công k p th i, U ban nhân dân t nh quy t nh c th vi c th c hi n ch nh th u nhưng vi c c p phát v n, ki m soát chi, thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành v n ph i th c hi n theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c. II. TH C HI N M T S CHÍNH SÁCH H TR I V I VÙNG BN LŨ L T 1. V thu s d ng t nông nghi p: U ban nhân dân t nh, thành ph căn c theo m c thi t h i v s n xu t nông nghi p c a t ng vùng quy t nh vi c mi n, gi m theo ch . 2. V thu nhà t: - i v i h gia ình nông thôn b trôi, m t ho c s p nhà ư c mi n thu nhà t1 năm. - i v i h gia ình nông thôn ho c thành th nhà b hư h ng c n ph i s a ch a ư c gi m 50% s thu nhà t ph i n p c năm. Vi c xác nh m c thi t h i và qui nh vi c mi n ho c gi m thu nhà t giao U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qui nh. 3. V ti n thuê t: i v i các cơ s kinh doanh hi n ang ăng ký h p ng thuê t và n p ti n thuê t cho Nhà nư c tuỳ theo m c thi t h i có th xem xét mi n, gi m thu như sau: - Các cơ s s n xu t kinh doanh thi t h i l n trên 50% giá tr tài s n, h u qu kh c ph c kéo dài m i n nh ư c s n xu t, kinh doanh ư c mi n ti n thuê t 1 năm. - Các cơ s s n xu t, kinh doanh thi t h i dư i 50% giá tr tài s n xem xét c th gi m kho ng 50% ti n thuê t 1 năm. 4. Thu giá tr gia tăng
  3. a) i v i các cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr thu v n d ng chính sách hi n hành x lý như sau: - Hàng hoá có thu giá tr gia tăng u vào ư c cơ quan thu xác nh k p th i và cho kh u tr y . Thu giá tr gia tăng u ra kê khai theo úng s hàng hoá th c t ã bán. N u không có thu u ra thì ư c hoàn thu theo tháng. - Các doanh nghi p b thi t h i do lũ l t th c hi n n p thu giá tr gia tăng d n n l thì cơ quan thu s xem xét c th và v n d ng i u 28 c a Lu t Thu giá tr gia tăng cho gi m thu . b) i v i h kinh doanh n p thu theo phương pháp tr c ti p và khoán thu thì căn c vào m c thi t h i do lũ l t t ng h kinh doanh, xem xét cho mi n thu ho c gi m 50% s thu ph i n p 1 ho c 2 tháng. Giao U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh m c thi t h i và quy nh vi c mi n, gi m thu . 5. V thu thu nh p doanh nghi p: - i v i các doanh nghi p chi phí kh c ph c h u qu sau lũ l t ư c công nh n là kho n chi phí h p lý xác nh thu nh p ch u thu . N u ưa kho n chi phí h p lý này vào mà không còn thu nh p ch u thu thì không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p. Trư ng h p ã tính chi phí mà doanh nghi p b l thì ư c chuy n s l này vào thu nh p ch u thu các năm sau (th i h n 3 năm). - i v i các h kinh doanh n p thu thu nh p doanh nghi p n nh hàng tháng, tuỳ theo m c thi t h i ư c mi n, gi m thu t 1 n 2 tháng cùng v i vi c mi n, gi m thu giá tr gia tăng. 6. V bù gi m thu ngân sách a phương năm 1999: Th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , i v i nh ng t nh, thành ph do lũ l t làm gi m thu s ư c c p bù th c hi n các nhi m v chi v u tư xây d ng cơ b n t p trung và chi thư ng xuyên theo d toán Chính ph giao. Vì v y, cu i năm khi k t thúc niên ngân sách, các t nh, thành ph c n có báo cáo g p k t qu thu ã th c hi n B Tài chính xem xét gi i quy t. Trong quá trình i u hành n u do thu h t l n t nh không m b o k p th i các kho n chi B Tài chính s x lý t m ng qua Kho b c nhà nư c. 7. i v i nh ng t nh có thu giá tr gia tăng thu vư t d toán giao năm 1999, theo qui nh t i Thông tư s 58/1999/TT-BTC ngày 20/5/1999 c a B Tài chính s kh u tr vào các kho n b sung t ngân sách trung ương, nay do b lũ l t nên B Tài chính s chuy n s b sung theo d toán giao và ph n thu giá tr gia tăng (ph n ngân sách a phương ư c hư ng) vư t trên 5% cũng l i cho ngân sách a phương góp ph n kh c ph c h u qu lũ l t. 8. V ngân sách năm 2000: Trên cơ s s chi ngân sách nhà nư c B Tài chính ã tho thu n khi làm vi c v i a phương v a qua, B Tài chính s ph i h p v i B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph b sung thêm v n u tư và v n s nghi p cho các t nh, thành ph có ngu n ti p t c x lý các nhu c u kh c ph c h u qu lũ l t.
  4. III. T CH C TH C HI N Trong quá trình th c hi n, n u g p khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét, gi i quy t. U ban nhân dân các t nh, thành ph nói trên căn c vào Quy t nh s 1073/Q -TTg ngày 17/11/1999 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này ch o các ngành liên quan, các ơn v th c hi n. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản