Thông tư số 14/1999/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư số 14/1999/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/1999/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu văcxin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/1999/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/1999/TT-BYT Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 1999 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N VI C NH P KH U VĂCXIN, SINH PH M MI N D CH DÙNG CHO NGƯ I thi hành Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài, ti p thu ý ki n óng góp c a B Thương m i t i công văn s 2172 TM/XNK ngày 18/5/1999 và T ng C c H i quan t i công văn s 2870/TCHQ-PC ngày 27/5/1999, B Y t hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu văcxin, sinh phNm mi n d ch như sau: I. PH M VI KINH DOANH XU T NH P KH U: 1.1. Các doanh nghi p s n xu t văcxin, sinh phNm mi n d ch có ch c năng xu t nh p khNu ch ư c nh p nguyên li u, bán thành phNm, ph li u, bao bì ph c v cho s n xu t văcxin, sinh phNm mi n d ch c a doanh nghi p mình, và xu t khNu s n phNm do doanh nghi p mình làm ra. 1.2. Công ty xu t nh p khNu có ch c năng mua bán văcxin, sinh phNm mi n d ch ư c phép xu t khNu, nh p khNu nguyên li u, bán thành phNm, thành phNm, bao bì, ph li u. Riêng bao bì, nguyên li u, ph li u ch ư c phép nh p khNu cung c p cho các doanh nghi p có ch c năng s n xu t văcxin, sinh phNm mi n d ch. II. CÁC QUI NNH V TH T C NH P KH U THÀNH PH M VĂCXIN, SINH PH M MI N DNCH, NGUYÊN LI U S N XU T VĂCXIN, SINH PH M MI N DNCH 1. Qui nh chung: Vi c nh p khNu văcxin, sinh phNm mi n d ch dùng cho ngư i và nguyên li u, ph li u, bán thành phNm s n xu t văcxin, sinh phNm mi n d ch ư c th c hi n trên cơ s ơn hàng, công văn ngh (c a công ty xu t nh p khNu có ch c năng mua bán văcxin, sinh phNm mi n d ch ã ư c B Y t phê duy t) ( i v i văcxin, sinh phNm ã có s ăng ký) ho c văn b n ch p thu n c a B Y t (V Y t d phòng). D a trên ơn hàng, công văn ngh xin nh p và căn c vào nhu c u văcxin, sinh phNm mi n d ch s d ng, nghiên c u..., B Y t (V Y t d phòng) s xem xét và tr l i trong vòng 15 ngày k t khi nh n ơn và các tài li u kèm theo. 2. Văcxin, sinh ph m ã có s ăng ký:
  2. - Các ơn v l p ơn hàng (theo m u 1), kèm theo d trù c a cơ s y t (S Y t , Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph , các Vi n Trung ương và khu v c) g i B Y t (V Y t d phòng) phê duy t. - Công ty nư c ngoài cung c p văcxin, sinh phNm mi n d ch ph i là công ty ã ư c B Y t c p gi y phép ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh văcxin, sinh phNm mi n d ch t i Vi t Nam. Vi c xu t, nh p khNu ph i do các công ty ư c phép xu t nh p khNu văcxin, sinh phNm mi n d ch c a Vi t Nam th c hi n. Trong trư ng h p công ty cung c p không ph i là công ty ã ăng ký văcxin, sinh phNm mi n d ch thì ph i có gi y u quy n phân ph i c a công ty ng tên ăng ký văcxin, sinh phNm mi n d ch. - Các doanh nghi p nh p khNu khi làm th t c thông quan ph i xu t trình cho cơ quan H i quan phi u ki m nghi m g c t tiêu chuNn c a Cơ quan Ki m nh văcxin, sinh phNm nư c s t i ho c c a Nhà s n xu t kèm theo t ng lô hàng nh p và n p cho H i quan 01 b n photocopy phi u ki m nghi m có óng d u sao y b n chính c a Giám c doanh nghi p. - Văcxin, sinh phNm thành phNm nh p khNu vào Vi t Nam ph i còn ít nh t là 2/3 th i h n s d ng k t khi n Vi t Nam * Các trư ng h p c bi t B Y t s xem xét c th . 3. Văcxin, sinh ph m mi n d ch dùng làm m u ăng ký: S lư ng xin nh p ph i theo qui nh t i Qui ch ăng ký văcxin, sinh phNm mi n d ch ban hành kèm theo Quy t nh s 2010/BYT-Q ngày 28/10/1996 c a B trư ng B Y t . Nh ng m u này ch dùng cho m c ích ăng ký. 4. Văcxin, sinh ph m làm m u trưng bày, tri n lãm: ư c xem xét c th v i s lư ng phù h p cho m c ích trưng bày và tri n lãm, không ư c bán. 5. Văcxin, sinh ph m dùng nghiên c u: ư c xem xét c th v i s lư ng phù h p cho m c ích nghiên c u, không dùng cho các m c ích khác. 6. Văcxin, sinh ph m mi n d ch nh p kh u dùng cho các chương trình qu c gia ho c vi n tr nhân o ph i còn ít nh t là 2/3 th i h n s d ng c a s n ph m k t khi nh p vào Vi t Nam. Các ơn v nh n vi n tr ch u trách nhi m b o qu n, phân ph i, s d ng m b o ch t lư ng s n ph m n ngư i tiêu dùng, không ư c bán. Trên bao bì óng gói ngoài cùng c a văcxin, sinh ph m ph i in dòng ch : “Văcxin (sinh ph m) vi n tr , không ư c bán” ho c “Văcxin (sinh ph m) thu c chương trình qu c gia, không ư c bán” (Do ơn v nh p kh u in sau khi nh p kh u). Các doanh nghi p nh p khNu khi làm th t c thông quan ph i xu t trình cho cơ quan H i quan phi u ki m nghi m g c t tiêu chuNn c a Cơ quan Ki m nh văcxin, sinh phNm mi n d ch c a nư c s t i ho c c a Nhà s n xu t kèm theo t ng lô hàng nh p
  3. và n p cho H i quan 01 b n photocopy phi u ki m nghi m có óng d u sao y b n chính c a Giám c doanh nghi p. Văcxin, sinh phNm mi n d ch nh p khNu ph i ư c ưa v kho b o qu n c a công ty nh p khNu cơ quan ch c năng B Y t ki m tra ch t lư ng (Trung tâm ki m nh qu c gia sinh phNm y h c và các ơn v ư c u quy n), sau ó m i giao hàng cho ơn v nh n vi n tr . Giám c công ty nh p khNu ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm khi nh p khNu. 7. Văcxin, sinh ph m bán thành ph m ã có s ăng ký: - Các ơn v l p ơn hàng (theo m u 2), kèm theo d trù c a cơ s s n xu t có nhu c u g i V Y t d phòng - B Y t phê duy t. - Công ty cung c p nư c ngoài ph i là công ty ã ư c B Y t c p gi y phép ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh văcxin, sinh phNm mi n d ch v i các ơn v ư c phép xu t nh p khNu văcxin, sinh phNm mi n d ch c a Vi t Nam. Trong trư ng h p công ty cung c p không ph i là công ty ã ăng ký văcxin, sinh phNm mi n d ch thì ph i có gi y u quy n phân ph i c a công ty ng tên ăng ký văcxin, sinh phNm mi n d ch. - Các doanh nghi p nh p khNu khi làm th t c thông quan ph i xu t trình cho cơ quan H i quan phi u ki m nghi m g c t tiêu chuNn c a Cơ quan Ki m nh văcxin, sinh phNm nư c s t i ho c c a Nhà s n xu t kèm theo t ng lô hàng nh p và n p cho H i quan 01 b n photocopy phi u ki m nghi m có óng d u sao y b n chính c a Giám c doanh nghi p. - Văcxin, sinh phNm bán thành phNm nh p khNu vào Vi t Nam (lo i ph i qua chuNn , pha ch ... ho c s n phNm ch óng gói) ph i còn ít nh t là 2/3 th i h n s d ng k t khi n Vi t Nam. Trư ng h p c bi t s ư c xem xét c th . III. NH P KH U U THÁC: Vi c nh p khNu u thác ph i tuân th theo nh ng qui nh pháp lu t hi n hành. Giám c công ty nh p khNu ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm khi nh p khNu. IV. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, ban hành. Các Công ty có ch c năng xu t nh p khNu văcxin, sinh phNm mi n d ch có trách nhi m th c hi n úng các qui nh t i Thông tư này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG B Y T - T ng C c H i quan ( p/h p), TH TRƯ NG - B Thương m i ( p/h p), - Ch nhi m các CT y t , - T ng Công ty Dư c, - T ng Công ty TTB y t , - Lưu DP, - Lưu PC, - Lưu tr . Nguy n Văn Thư ng
Đồng bộ tài khoản