Thông tư số 14/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
1
download

Thông tư số 14/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho dự án thí điểm xây dựng mới 395 cầu thay thế cầu khỉ ở 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 3 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 14/2001/TT-BTC NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2001 HƯ NG D N CƠ CH TÀI CHÍNH CHO D ÁN THÍ I M XÂY D NG M I 395 C U THAY TH C U KH 6 T NH NG B NG SÔNG C U LONG Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/05/2000 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Căn c công văn 671/CP-CN ngày 18/7/2000 c a Chính ph v chương trình thanh niên xoá c u kh , xây d ng c u nông thôn m i ng b ng sông C u Long và công văn s 1116/CP-CN ngày 05/12/2000 c a Chính ph v phương th c và cơ ch qu n lý d án thí i m xây d ng m i 395 c u thu c chương trình thanh niên xoá c u kh ng b ng sông C u Long; B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính cho d án thí i m xây d ng m i 395 c u thay th c u kh 6 t nh ng b ng sông C u Long như sau: I- QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng Thông tư này là d án thí i m xây d ng m i 395 c u thu c chương trình Thanh niên xoá c u kh , xây d ng c u nông thôn m i ng b ng sông C u Long ư c th c hi n trên a bàn 6 t nh Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, B c Liêu, Kiên Giang và B n Tre, do Trung ương oàn TNCS H Chí Minh qu n lý và t ch c th c hi n. 2. D án thí i m xây d ng 395 c u ư c u tư b ng nhi u ngu n v n: v n ngân sách trung ương (k c ngu n thu phí c u M Thu n ư c d l i dùng cho vi c xoá c u kh ), v n ngân sách a phương và các ngu n v n huy ng khác như vi n tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, lao ng thanh niên tình nguy n... 3. Các ngu n v n u tư c a d án ph i ư c qu n lý th ng nh t theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, u tư úng m c ích, m b o ch t lư ng, hi u qu , t p trung v n hoàn thành d t i m t ng công trình trong th i h n ng n nh t s m ưa vào khai thác s d ng, tránh phân tán v n, kéo dài th i gian xây d ng công trình và không th t thoát v n. II- QUY NNH C TH 1. Các ngu n v n u tư cho d án g m:
  2. - V n t ngân sách trung ương ư c b trí trong k ho ch u tư XDCB hàng năm do Trung ương oàn TNCSHCM phân b và s thu phí c u M Thu n ư c l i dùng cho vi c xoá c u kh . - V n t ngân sách a phương do UBND t nh b trí trong d toán chi u tư XDCB hàng năm c a ngân sách a phương. - V n óng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c (k c giá tr ngày công lao ng c a thanh niên tình nguy n). 2 . Nguyên t c phân b v n ngân sách; 2.1 Ngu n v n ngân sách a phương: K ho ch v n i ng c a các a phương (bao g m c ngu n ngân sách a phương và v n huy ng) do U ban Nhân dân t nh phân b ph i m b o úng d toán ư c duy t, g i Trung ương oàn thanh niên C ng s n HCM t ng h p và làm căn c phân b v n t NSTW cho phù h p. 2.2 Ngu n v n ngân sách trung ương: 2.2.1- Căn c t ng m c v n u tư ư c Chính ph giao, t ng d toán các d án thành ph n ư c duy t, m c v n c a ngân sách a phương và kh năng huy ng các ngu n l c khác, Trung ương oàn TNCSHCM ch trì phân b v n u tư theo các nguyên t c sau: - Không vư t t ng m c v n ư c Chính ph giao. - m b o úng d toán ư c duy t và phù h p v i v n i ng c a các a phương b trí. - mb ov n thi công công trình trong th i gian ng n nh t ưa công trình vào s d ng. - m b o v n chi theo ch quy nh cho m t s nghi p v Trung ương như sau: + T ch c i u tra, kh o sát, thNm nh d án, thuê tư v n thi t k , ch o k thu t cho d án. + T ch c các ho t ng giám sát, ki m tra, ánh giá d án. + T ch c các h i ngh tri n khai, sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m th c hi n d án Trung ương. + Tri n khai các ho t ng qu n lý, i u hành khác c a Ban Qu n lý d án trung ương. Ban Qu n lý d án trung ương m tài kho n t i Kho b c nhà nư c ti p nh n, qu n lý và s d ng v n.
  3. 2.2.2- Sau khi phân b v n u tư cho t ng d án, Trung ương oàn TNCSHCM g i b n phân b k ho ch v n u tư cho B Tài chính (V u tư) rà soát v th t c u tư và các i u ki n ghi k ho ch theo quy nh. Trư ng h p các d án chưa các i u ki n ghi k ho ch, B Tài chính có văn b n ngh i u ch nh l i. Trung ương oàn TNCSHCM giao ch tiêu k ho ch kh i lư ng cho các ch u tư th c hi n. 3. Quy nh v thanh toán, quy t toán v n u tư Vi c th c hi n qu n lý, ki m soát, thanh toán, quy t toán v n u tư ư c th c hi n theo quy nh hi n hành và b sung m t s i m sau ây: 3.1- Các ngu n v n u tư cho d án ư c t p trung qu n lý th ng nh t t i Kho b c nhà nư c thanh toán cho các d án ã ư c duy t. Ban Qu n lý d án các d án thành ph n m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c thanh toán v n u tư cho d án ã ư c duy t theo ch qu n lý hi n hành. Căn c vào k ho ch v n u tư t ngân sách (ngân sách trung ương và ngân sách a phương) c a d án hàng năm, B Tài chính ( i v i ngân sách trung ương) và S Tài chính V t giá ( i v i ngân sách a phương) chuy n v n sang Kho b c nhà nư c thanh toán cho các d án. Kho b c nhà nư c có trách nhi m ki m soát, thanh toán v n cho d án theo úng quy nh hi n hành c a Chính ph và B Tài chính v vi c qu n lý, thanh toán v n u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. 3.2- T m ng v n: - Trư ng h p ơn v thi công là các i Thanh niên tình nguy n, Thanh niên xung phong thì ư c t m ng 50% k ho ch v n ư c giao hàng năm và ư c th c hi n ngay sau khi có h p ng giao nh n th u. V n t m ng ư c thu h i d n vào t ng kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành và thu h i h t trong năm k ho ch. S v n thu h i t ng kỳ b ng 50% s v n thanh toán kh i lư ng hoàn thành. Trư ng h p ơn v thi công là các doanh nghi p thì vi c t m ng và thanh toán v n theo quy nh hi n hành. ư c t m ng v n, ch u tư g i n Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n gi y ngh t m ng, văn b n phê duy t k t qu u th u ho c ch nh th u c a c p có thNm quy n, h p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u. 3.3- Quy t toán v n u tư: Khì công trình hoàn thành, Ban QLDA t nh có trách nhi m l p và quy t toán toàn b v n u tư d án hoàn thành v i các cơ quan có thNm quy n theo quy nh t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính hư ng d n quy t loàn v n u tư; trong ó: ph n v n do ngân sách trung ương phân b - quy t toán v i Trung ương oàn TNCSHCM, ph n v n ngân sách a phương (bao g m c các ngu n v n huy ng khác t i a phương) - quy t toán v i S Tài chính V t giá.
  4. - Trung ương oàn TNCSHCM có trách nhi m t ng h p chung báo cáo c p có thNm quy n. - Khi bàn giao c u, ph i bàn giao toàn b h sơ v tài s n, k c h sơ quy t toán theo t ng ngu n v n (xác nh n s li u thanh toán c a Kho b c nhà nư c) cơ quan ti p nh n qu n lý, s d ng úng ch ; L p biên b n bàn giao tài s n có s ch ng ki n c a cơ quan Tài chính. Biên b n bàn giao tài s n ư c g i 1 b n cho Trung ương oàn TNCSHCM theo dõi, t ng h p. IV- I U KHO N THI HÀNH Căn c hư ng d n t i Thông tư này, Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh ph i h p v i UBND 6 t nh Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, B c Liêu, Kiên Giang, B n Tre và các ngành có liên quan l p k ho ch chi ti t, tri n khai th c hi n, s d ng có hi u qu ngu n v n ngân sách nhà nư c và các ngu n l c c a a phương th c hi n t t d án thí i m xoá c u kh xây d ng c u nông thôn m i. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Trong quá trình th c hi n có v n gì vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính ph i h p v i các B , ngành nghiên c u b sung, s a i. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản