Thông tư số 14/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
35
lượt xem
6
download

Thông tư số 14/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 14/2008/tt-btttt về việc hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương do bộ thông tin và truyền thông ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 14/2008/TT-BTTTT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N QU N LÝ KINH PHÍ H TR TH C HI N TH M TRA, XÁC NH N S N LƯ NG DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH T I CÁC NA PHƯƠNG Căn c Quy t nh s 191/2004/Q -TTg ngày 08/11/2004 c a Th tư ng Chính ph v thành l p, t ch c và ho t ng c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 74/2006/Q -TTg ngày 07/4/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình cung c p d ch v vi n thông công ích n năm 2010; Căn c Thông tư s 05/2006/TT-BBCVT c a B Bưu chính, Vi n thông (nay là B Thông tin và Truy n thông) hư ng d n th c hi n Chương trình cung c p d ch v vi n thông công ích n năm 2010; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph (Văn b n s 7243/VPCP-KTTH ngày 27/10/2008 c a Văn phòng Chính ph ) v vi c s d ng Qu d ch v vi n thông công ích cho vi c th m tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i các a phương; Sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Tài chính (t i Công văn s 16182/BTC-TCNH ngày 31 tháng 12 năm 2008 v cơ ch h tr S Thông tin và Truy n thông th c hi n th m tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i a phương); B Thông tin và Truy n thông hư ng d n qu n lý kinh phí h tr cho các S Thông tin và Truy n thông th c hi n th m tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là các a phương) như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng a) Thông tư này hư ng d n qu n lý kinh phí h tr th c hi n thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i a phương theo qui nh c a B Thông tin và Truy n thông; b) Vi c h tr kinh phí theo hư ng d n t i Thông tư này ư c áp d ng cho vi c thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích c a các năm 2008, 2009 và năm 2010; c) Không áp d ng Thông tư này i v i vi c thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích do Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam tr c ti p th c hi n.
  2. 2. i tư ng áp d ng a) Các S Thông tin và Truy n thông có ho t ng thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích; b) Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam (sau ây g i t t là Qu ); c) Các doanh nghi p vi n thông cung c p d ch v vi n thông công ích (sau ây g i t t là doanh nghi p) . 3. Kinh phí h tr cho vi c thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i các a phương ư c s d ng t ngu n kinh phí th c hi n Chương trình cung c p d ch v vi n thông công ích n năm 2010 do các doanh nghi p vi n thông óng góp cho Qu và ư c tính vào ph n nh m c h tr doanh nghi p duy trì cung ng d ch v vi n thông ph c p t i vùng ư c cung ng d ch v vi n thông công ích do B Thông tin và Truy n thông qui nh. Các doanh nghi p s d ng ngu n kinh phí ư c Qu h tr cho vi c duy trì cung ng d ch v vi n thông ph c p n p kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích cho các S Thông tin và Truy n thông. 4. Các S Thông tin và Truy n thông ch s d ng kinh phí ư c h tr theo Thông tư này chi cho ho t ng thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích. Ngu n kinh phí th c hi n thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích là c l p v i các ngu n kinh phí ho t ng c a các S Thông tin và Truy n thông do Ngân sách a phương c p hàng năm theo qui nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 5. Kinh phí h tr các S Thông tin và Truy n thông thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích ư c qu n lý s d ng và báo cáo, quy t toán theo qui nh t i Thông tư này và các ch tài chính, k toán hi n hành c a Nhà nư c. II. QUY NNH C TH 1. M c kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích: a) M c kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i các a phương ư c xác nh b ng 0,5% kinh phí doanh nghi p ư c Nhà nư c h tr duy trì và phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích. Cách tính m c kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i m i a phương S Thông tin và Truy n thông ư c thu trong t ng kỳ (hàng quí ho c 6 tháng m t l n) như sau: M c kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i m i a phương t ng kỳ b ng (=) kinh phí doanh nghi p ư c Nhà nư c h tr duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích t i a phương trong kỳ, nhân (x) 0,5%. Trong ó, kinh phí doanh nghi p ư c h tr duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích t i a phương t ng kỳ ư c tính theo s n lư ng d ch v vi n thông
  3. công ích do doanh nghi p ã báo cáo, ngh S Thông tin và Truy n thông thNm tra, xác nh n và nh m c h tr duy trì, phát tri n d ch v vi n thông công ích do Nhà nư c qui nh. (Danh m c d ch v vi n thông công ích do S Thông tin và Truy n thông thNm tra, xác nh n và cách xác nh s n lư ng theo Quy t nh s 51/2008/Q -BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2008 c a B Thông tin và Truy n thông). b) Trư ng h p trong năm Nhà nư c thay i nh m c h tr duy trì và phát tri n d ch v vi n thông công ích thì nh m c i u ch nh, b sung ( nh m c m i) ư c áp d ng tính m c kinh phí h tr thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t tháng ti p theo c a tháng Quy t nh s a i, b sung nh m c có hi u l c thi hành. 2. N i dung và m c chi th c hi n vi c thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i các a phương: Các S Thông tin và Truy n thông ư c chi cho ho t ng tr c ti p thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích như sau: a) Chi h i ngh , t p hu n v qu n lý s n lư ng d ch v vi n thông công ích; b) Chi công tác phí, xăng xe, thuê phương ti n ph c v vi c thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i a phương. N i dung và m c chi các i m a và i m b t i kho n 2 m c II nêu trên theo quy nh hi n hành c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công. c) Chi b i dư ng làm thêm gi , thuê nhân công giám sát, ki m tra, i soát xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích. M c chi làm thêm gi theo quy nh c a nhà nư c v ch thanh toán làm thêm gi . Trư ng h p do a bàn r ng, kh i lư ng công vi c l n, các S Thông tin và Truy n thông có th ngh cơ quan qu n lý nhà nư c v vi n thông c p huy n ph i h p thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích trên a bàn huy n. Căn c kh i lư ng công vi c mà S ngh cơ quan qu n lý Nhà nư c v vi n thông c p huy n ph i h p th c hi n, m c kinh phí thNm tra, xác nh n qui nh t i Thông tư này và các ch liên quan c a Nhà nư c, các S Thông tin và Truy n thông xem xét, quy t nh m c kinh phí h tr cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v vi n thông c p huy n th c hi n. d) Chi mua v t tư, văn phòng phNm; công c , d ng c tr c ti p ph c v qu n lý d ch v vi n thông công ích; chi in sao tài li u, báo cáo v s n lư ng d ch v vi n thông công ích. ) Các chi phí khác tr c ti p ph c v thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích.
  4. 3. L p, phê duy t d toán, t m ng kinh phí h tr doanh nghi p và thanh toán b sung kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích: a) L p, phê duy t d toán kinh phí h tr doanh nghi p hàng năm - Hàng năm, căn c H p ng t hàng cung ng d ch v và nh m c h tr duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích hi n hành, Qu báo cáo B Thông tin và Truy n thông phê duy t d toán kinh phí h tr các doanh nghi p duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích, trong ó phân tích rõ s kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích c a t ng doanh nghi p theo Thông tư này. - Trư ng h p Nhà nư c có s i u ch nh các cơ ch , chính sách, H p ng t hàng cung ng d ch v liên quan n kinh phí h tr doanh nghi p duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích, Qu báo cáo B Thông tin và Truy n thông phê duy t i u ch nh d toán theo qui nh hi n hành, trong ó phân tích rõ s kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích theo d toán i u ch nh. b) T m ng kinh phí h tr t Qu cho các doanh nghi p - Căn c H p ng t hàng cung ng d ch v , Qu t m ng kinh phí h tr duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích cho doanh nghi p. Doanh nghi p trích t ngu n kinh phí ã t m ng chuy n kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích cho S Thông tin và Truy n thông theo qui nh t i Thông tư này. - Năm 2008, các doanh nghi p s d ng ngu n kinh phí Qu ã t m c p t u trong năm cho vi c duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích thanh toán kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích theo qui nh t i Thông tư này. c) K t thúc th i h n th c hi n H p ng cung ng d ch v vi n thông công ích, Qu và các doanh nghi p ti n hành thanh lý H p ng, xác nh kinh phí doanh nghi p ư c h tr duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích theo nh m c h tr duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích và các qui nh liên quan c a Nhà nư c. Trư ng h p doanh nghi p cung ng d ch v vư t s n lư ng so v i H p ng t hàng cung ng d ch v nhưng không ư c Nhà nư c h tr b sung kinh phí theo nh m c h tr duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích, Qu xác nh và thanh toán b sung cho doanh nghi p ph n kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v i v i s n lư ng vư t ch tiêu H p ng này (theo s li u ã ư c các S Thông tin và Truy n thông thNm tra, xác nh n) và m c kinh phí nêu t i i m a kho n 1 m c II Thông tư này. 4. Doanh nghi p chuy n kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích cho S Thông tin và Truy n thông a) Căn c tình hình th c t a phương, qui nh t i i m a kho n 1 m c II Thông tư này và báo cáo c a doanh nghi p ngh thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n
  5. thông công ích, S Thông tin và Truy n thông tính s kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v và có thông báo n doanh nghi p cung ng d ch v vi n thông công ích nh kỳ 3 tháng ho c 6 tháng m t l n (M u Thông báo kèm Thông tư này). b) Trong 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo c a S Thông tin và Truy n thông, doanh nghi p i chi u s li u và chuy n kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích vào tài kho n ti n g i c a S Thông tin và Truy n thông t i kho b c nhà nư c. c) Doanh nghi p có H p ng cung ng d ch v vi n thông công ích, tuỳ theo mô hình t ch c, qu n lý kinh doanh, có th u nhi m chi nhánh, ơn v tr c thu c n p kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i các a phương cho các S thông tin và Truy n thông. d) Doanh nghi p không ư c tr ph n kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích vào kinh phí h tr duy trì, phát tri n thuê bao c a cá nhân, h gia ình s d ng d ch v vi n thông ph c p. ) Doanh nghi p h ch toán kinh phí ti p nh n t Qu theo qui nh hi n hành v h ch toán kinh phí Nhà nư c h tr cung ng d ch v công ích (bao g m ph n ư c b sung theo m c kinh phí thNm tra, xác nh n i v i s n lư ng cung ng vư t H p ng t hàng cung ng d ch v ). Doanh nghi p th c hi n h ch toán vào chi phí cung ng d ch v vi n thông công ích s kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v ã chuy n cho S Thông tin và Truy n thông. 5. Trách nhi m qu n lý s d ng và báo cáo, quy t toán kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích c a S Thông tin và Truy n thông. Các S Thông tin và Truy n thông có thu kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích có trách nhi m: a) Ch ng b trí k ho ch s d ng kinh phí phù h p v i kh i lư ng công vi c th c t theo nh m c, ch chi tiêu c a Nhà nư c và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c qu n lý, s d ng s phí mà S ã thu. b) M i kho n thu, chi v thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích, S ph i ph n nh y , k p th i vào ch ng t , s sách k toán và báo cáo tài chính c a S theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. c) S Thông tin và Truy n thông có trách nhi m báo cáo quy t toán kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích theo qui nh hi n hành c a pháp lu t. d) Hàng năm, S Thông tin và Truy n thông t nh, thành ph có trách nhi m báo cáo chi ti t tình hình chi t ngu n kinh phí h tr thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích g i B Thông tin và Truy n thông, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam.
  6. ) Kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích các S Thông tin và Truy n thông ã thu năm trư c n u s d ng chưa h t ư c ti p t c chuy n sang s d ng năm ti p theo. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n Thông t này, n u có vư ng m c, ngh các ơn v liên quan ph n ánh v B Thông tin và Truy n thông xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các phó TT Chính ph ; - VP Chính ph ; - B Tài chính; - B TTTT: BT và các TT; - Các ơn v thu c B TTTT; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; Tr n c Lai - UBND các t nh thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các S TTTT; - Các doanh nghi p VT; - TT T, Công báo; - Lưu: VT, KHTC. PH L C M U THÔNG BÁO N P KINH PHÍ TH M TRA, XÁC NH N S N LƯ NG DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH. (Ban hành kèm theo Thông tư s 14/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 c a B Thông tin và Truy n thông hư ng d n qu n lý kinh phí h tr th c hi n vi c thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i các a phương ) S THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG…… NAM ------- c l p- T do- H nh phúc --------- S : /…… …………, ngày…… tháng… năm …… V/v: Thông báo kinh phí th m tra, xác nh n s n lư ng DVVTCI Kính g i: (Doanh nghi p) Căn c Thông tư s : 14 /2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B Thông tin và Truy n thông v hư ng d n qu n lý kinh phí h tr th c hi n thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích t i các a phương;
  7. Theo s li u báo cáo ngh thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích c a doanh nghi p s ngày / / ; S Thông tin và Truy n thông…..……….. ngh doanh nghi p n p v S s kinh phí thNm tra, xác nh n s n lư ng d ch v vi n thông công ích quí…. năm…. (ho c 6 tháng…. năm..…) là: ……………….. ng. Chi ti t như sau: STT D ch v ơn v S n nh m c Kinh phí Kinh phí tính s n lư ng h tr duy doanh thNm tra, xác lư ng d ch v trì, phát nghi p ư c nh n s n d ch v (theo s tri n d ch h tr (tính lư ng d ch do DN v vi n theo s n v vi n báo cáo) thông công lư ng do thông công ích c a Nhà DN báo cáo) ích kỳ này nư c (VND) T ng s S ti n b ng ch :………………………………………………………. ngh doanh nghi p chuy n s kinh phí trên vào tài kho n c a S Thông tin và Truy n thông………, s tài kho n……………….. t i Kho b c Nhà nư c…...……………….. Nơi nh n: GIÁM C (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản