Thông tư số 14/2009/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
8
download

Thông tư số 14/2009/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/2009/TT-BGTVT quy định việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/2009/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 14/2009/TT-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH VI C BÁO CÁO HO T NG VÀ S LI U TH NG KÊ TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; B trư ng B Giao thông v n t i quy nh v báo cáo ho t ng và s li u th ng kê trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Thông tư này quy nh v vi c báo cáo ho t ng và báo cáo s li u th ng kê trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam, bao g m báo cáo nh kỳ ho c báo cáo theo yêu c u c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2. Các quy nh báo cáo khác không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này v n ti p t c ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. 3. Thông tư này áp d ng i v i C c Hàng không Vi t Nam, các C ng v hàng không, các T ng Công ty c ng hàng không, T ng Công ty b o m ho t ng bay, các hãng hàng không Vi t Nam, H c vi n Hàng không, Trung tâm Y t hàng không, T p chí Hàng không. i u 2. Các thu t ng dùng trong Thông tư a. Các cơ quan Nhà nư c có th m quy n: là B Giao thông v n t i và C c Hàng không Vi t Nam. b. Các C ng v hàng không: bao g m C ng v hàng không mi n B c, C ng v hàng không mi n Trung và C ng v hàng không mi n Nam. c. Các T ng Công ty c ng hàng không: bao g m T ng Công ty c ng hàng không mi n B c, T ng Công ty c ng hàng không mi n Trung và T ng Công ty c ng hàng không mi n Nam. d. Các hãng hàng không Vi t Nam: là các hãng hàng không c a Vi t Nam và các pháp nhân Vi t Nam ư c phép khai thác tàu bay dân d ng.
  2. . S li u: là các s li u s n lư ng ư c xác nh theo các ch tiêu và m c th i gian nêu trong các bi u m u báo cáo. N i dung c a t ng ch tiêu và m c th i gian quy nh t i ph n hư ng d n báo cáo kèm theo t ng bi u m u báo cáo. e. Gi : gi nói t i báo cáo là gi Hà N i (local time); riêng các báo cáo s li u c a T ng Công ty b o m ho t ng bay l y gi qu c t (UTC). i u 3. Trách nhi m th c hi n và n i dung báo cáo ho t ng 1. Trách nhi m th c hi n báo cáo a. C c Hàng không Vi t Nam th c hi n ti p nh n, t ng h p báo cáo c a các cơ quan, ơn v trong ngành hàng không dân d ng; th c hi n báo cáo ho t ng c a ngành hàng không dân d ng theo nh kỳ (tháng, quý và năm) g i B Giao thông v n t i ho c th c hi n báo cáo ho t ng theo yêu c u c a B Giao thông v n t i. b. Các cơ quan, ơn v có trách nhi m th c hi n báo cáo ho t ng theo nh kỳ (tu n, tháng, quý và năm) ho c theo yêu c u g i C c Hàng không Vi t Nam bao g m các C ng v hàng không, các T ng Công ty c ng hàng không, T ng Công ty b o m ho t ng bay, H c vi n Hàng không, các hãng hàng không Vi t Nam, Trung tâm Y t hàng không và T p chí hàng không. Các T ng Công ty c ng hàng không g i ng th i các báo cáo ho t ng nC c Hàng không Vi t Nam cho các C ng v hàng không tương ng. 2. N i dung các báo cáo ho t ng a. Công tác qu n lý Nhà nư c thu c thNm quy n; b. Ti n các công trình tr ng i m; c. Ho t ng c a các ơn v tr c thu c; d. Công tác m b o an ninh, an toàn hàng không, các v vi c uy hi p an ninh, an toàn hàng không và các bi n pháp kh c ph c; . Nh ng v n còn t n ng theo k ho ch ã ra; e. Tr ng tâm công tác trong kỳ t i; g. xu t, ki n ngh v i các ơn v khác; h. Các n i dung khác theo yêu c u. i u 4. Trách nhi m th c hi n và n i dung báo cáo s li u th ng kê 1. C c Hàng không Vi t Nam th c hi n các báo cáo s li u th ng kê sau nB Giao thông v n t i
  3. a. Báo cáo s n xu t kinh doanh v v n t i – x p d (hàng tháng) theo M u HK-1 kèm theo Thông tư này: báo cáo trong 10 ngày u tiên c a tháng k ti p; b. Báo cáo th ng kê phương ti n v n t i (6 tháng) theo M u HK-2 kèm theo Thông tư này: báo cáo vào ngày 20 tháng 7 i v i 6 tháng u năm và ngày 20 tháng 01 i v i 6 tháng cu i năm trư c; c. Báo cáo th ng kê ch m, h y chuy n c a các hãng hàng không Vi t Nam (hàng tháng) theo M u HK-3 kèm theo Thông tư này: báo cáo trong 10 ngày u tiên c a tháng k ti p; d. Báo cáo th ng kê tai n n c a tàu bay ăng ký t i Vi t Nam (hàng năm) theo M u HK-4 kèm theo Thông tư này: báo cáo vào ngày 20 tháng 01 i v i th ng kê c a năm trư c. 2. Các C ng v hàng không th c hi n các báo cáo s li u th ng kê sau nC c Hàng không Vi t Nam. a. Báo cáo s li u th ng kê v n chuy n t ng chuy n bay (hàng tu n) theo M u CV-1 kèm theo Thông tư này; b. Báo cáo s li u th ng kê tu n t i c ng hàng không, sân bay (hàng tu n) theo M u CV-2 kèm theo Thông tư này; c. Báo cáo ư c s li u th ng kê tháng t i c ng hàng không, sân bay (hàng tháng) theo M u CV-3 kèm theo Thông tư này; d. Báo cáo s li u th ng kê s n lư ng v n chuy n t i c ng hàng không qu c t (hàng tháng) và Báo cáo s li u s n lư ng v n chuy n t i c ng hàng không n i a (hàng tháng) theo các M u CV-4 và CV-5 kèm theo Thông tư này. Các C ng v hàng không ph i h p v i các T ng Công ty c ng hàng không tương ng trong vi c xác nh u m i ti p nh n tài li u chuy n bay c a các hãng hàng không (Vi t Nam và qu c t ) khi khai thác ho t ng t i Vi t Nam; th c hi n ho c y quy n các T ng Công ty c ng hàng không th c hi n công tác báo cáo s li u theo các M u nêu trên. 3. Các T ng Công ty c ng hàng không th c hi n các báo cáo s li u th ng kê sau n C c Hàng không Vi t Nam Báo cáo s li u tài chính t i c ng hàng không qu c t (hàng năm) theo M u DNC kèm theo Thông tư này; 4. T ng Công ty b o m ho t ng bay th c hi n các báo cáo s li u th ng kê sau n C c Hàng không Vi t Nam a. Báo cáo s li u th ng kê s n lư ng i u hành bay tu n (hàng tu n) theo M u HDB- 1 kèm theo Thông tư này;
  4. b. Báo cáo ư c s li u th ng kê s n lư ng i u hành bay tháng (hàng tháng) theo M u HDB-2 kèm theo Thông tư này; c. Báo cáo s li u th ng kê qu n lý ho t ng bay (hàng tháng) theo M u HDB-3 kèm theo Thông tư này; d. Báo cáo s li u th ng kê chuy n bay qua các ư ng hàng không qu c t và qu c n i trong các vùng thông báo bay (FIR) c a Vi t Nam (hàng tháng) theo M u HDB-4 kèm theo Thông tư này; . Báo cáo t ng h p tình hình ho t ng bay trong ngày (hàng ngày) theo M u HDB- 5 kèm theo Thông tư này; e. Báo cáo s li u tài chính v d ch v b o m ho t ng bay (hàng năm) theo M u HDB-6 kèm theo Thông tư này; 5. Các hãng hàng không Vi t Nam th c hi n các báo cáo s li u th ng kê sau n C c Hàng không Vi t Nam a. Báo cáo s li u th ng kê v n chuy n tu n (hàng tu n) theo M u HHK-1 kèm theo Thông tư này; b. Báo cáo ư c s li u th ng kê v n chuy n tháng (hàng tháng) theo M u HHK-2 kèm theo Thông tư này; c. Báo cáo s li u th ng kê v n chuy n tháng (hàng tháng) theo M u HHK-3 kèm theo Thông tư này; d. Báo cáo s li u th ng kê v n chuy n Quý (hàng Quý) theo M u HHK-4 kèm theo Thông tư này; . Báo cáo s li u th ng kê v n chuy n năm (hàng năm) theo M u HHK-5 kèm theo Thông tư này; e. Báo cáo s li u ch m, h y chuy n (hàng tháng) theo M u HHK-6 kèm theo Thông tư này; g. Báo cáo th ng kê i tàu bay và nhân s (hàng năm) theo M u HHK-7 kèm theo Thông tư này; h. Báo cáo s li u tài chính (hàng năm) theo M u HHK-8 kèm theo Thông tư này. i u 5. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau b n mươi lăm (45) ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 16/2001/Q /CHK ngày 18/9/2001 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành Quy ch báo cáo s li u th ng kê liên quan n ho t ng hàng không dân d ng.
  5. 2. Các cơ quan, ơn v trong ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam căn c vào Thông tư này xây d ng Quy ch báo cáo trong n i b ơn v mình. 3. C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam hư ng d n chi ti t v th i h n, th th c, u m i ti p nh n và các v n c th khác liên quan n vi c th c hi n báo cáo ho t ng và báo cáo s li u th ng kê trong ngành hàng không dân d ng. 4. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m tri n khai, ki m tra, giám sát, thanh tra vi c th c hi n Thông tư này, trình B trư ng B Giao thông v n t i s a i, b sung Thông tư này khi c n thi t. 5. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Giám c các C ng v hàng không, T ng Giám c các T ng Công ty c ng hàng không, T ng Giám c T ng Công ty b o m ho t ng bay, T ng Giám c/Giám c các hãng hàng không Vi t Nam, Giám c H c vi n hàng không, T ng Biên t p T p chí hàng không, Giám c Trung tâm Y t hàng không, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - C c KTVBQPPL (B Tư pháp); - Các Th trư ng; - Công báo; H Nghĩa Dũng - Như i u 4; - Website Chính ph ; - Website B GTVT; - Lưu: VT, PC, C c HKVN.
Đồng bộ tài khoản