Thông tư số 141/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư số 141/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 141/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức chi điều dưỡng đối với người có công với cách mạng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 141/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 141/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 141/1999/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N M C CHI I U DƯ NG I V I NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG Căn c Ngh nh s 28/CP ngày 29/4/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng. Th c hi n Công văn s 6014/KGVX ngày 29/11/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung chính sách i u dư ng ngư i có công cách m ng. Sau khi th ng nh t v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính hư ng d n th c hi n m c chi i u dư ng i v i ngư i có công v i cách m ng như sau: I. I TƯ NG Ư C I U DƯ NG - Ngư i ho t ng cách m ng trư c cách m ng tháng 8 năm 1945 quy nh t i i u 6 và i u 8 c a Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph (tr nh ng ngư i thu c di n hư ng ch i u dư ng theo quy nh c a Ban t ch c Trung ương). - Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh (sau ây g i t t là thương binh) và b nh binh m t s c lao ng t 81% tr lên, có v t thương, b nh t t c bi t n ng theo quy nh t i i u 34 và i u 50 Ngh nh s 28/CP ngày 29/4/1995 c a Chính ph , Thương binh, b nh binh m t s c lao ng t 81% tr lên có v t thương, b nh t t thư ng xuyên không n nh, s c kho sa sút. - Bà m Vi t Nam anh hùng (ho c b c a li t sĩ là ch ng c a Bà m Vi t Nam anh hùng), Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao ng (tr nh ng ngư i thu c di n hư ng ch i u dư ng theo quy nh c a B Qu c phòng, B Công an, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam). - Thân nhân c a 2 li t sĩ. - Ngư i ho t ng cách m ng ho c ho t ng kháng chi n b ch b t tù ày nhi u năm s c kho y u ho c ã b ch tuyên án t hình. - Ngư i có công giúp cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 ư c t ng B ng "có công v i nư c", ngư i có công giúp cách m ng trong kháng chi n già y u cô ơn không nơi nương t a. II. TH I GIAN I U DƯ NG VÀ M C CHI:
  2. 1. Th i gian i u dư ng: i tư ng nêu t i i m 1 ph n I c a Thông tư này ư c hư ng ch i u dư ng luân phiên m i năm m t l n trong th i gian 10 ngày (không k th i gian i và v ). 2. M c chi i u dư ng: 500.000 tính cho 01 ngư i 1 t i u dư ng 10 ngày (không phân bi t i u dư ng t i trung tâm i u dư ng hay t i gia ình). Bao g m: - Ti n ăn sáng và hai b a chính c t là: 350.000 . - Thu c b và thu c b nh thông thư ng c t là 50.000 . - Chi khác (g m: khăn m t, xà phòng, thu c ánh răng, bàn ch i gi y v sinh, nghe nói chuy n th i s , xem văn ngh , ch p nh lưu ni m, qu t ng khi v gia ình) 100.000 ng. Trong th i gian i u dư ng n u b m au t xu t thì ư c gi i thi u i i u tr t i b nh vi n g n nh t theo ch b o hi m y t hi n hành. III. NGU N KINH PHÍ CHI CHO I U DƯ NG 1. Kinh phí chi theo tiêu chuNn i u dư ng quy nh t i ph n II Thông tư này do ngân sách Nhà nư c m b o theo k ho ch ư c thông báo hàng năm. 2. Kinh phí ưa ón ngư i có công n các Trung tâm i u dư ng và các kho n chi khác (n u có) do Ngân sách a phương c p t ngu n m b o xã h i hàng năm. 3. Kinh phí chi i u dư ng ư c c p phát, s d ng, quy t toán theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. IV. T CH C TH C HI N: 1. Trư c m t trong m t s năm, căn c vào t ng m c kinh phí i u dư ng ư c Nhà nư c thông báo và th c t i tư ng thu c di n xét i u dư ng c a các a phương, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Tài chính phân b và thông báo cho các a phương th c hi n. Riêng kinh phí chi cho i u dư ng ( i m 2 ph n III) thu c nhi m v chi ngân sách a phương do S Lao ng - Thương binh và Xã h i l p và ư c U ban nhân dân t nh, thành ph duy t và thông báo trong d toán chi hàng năm. Nghiêm c m s d ng kinh phí i u dư ng vào m c ích khác trái v i quy nh t i Thông tư này. 2. Vi c i u dư ng i v i ngư i có công Cách m ng ư c th c hi n ch y u t i các Trung tâm i u dư ng ngư i có công thu c ngành Lao ng Thương binh - và Xã h i. Nh ng a phương quá xa v i Trung tâm i u dư ng c a ngành ư c t ch c i u dư ng cho i tư ng t i các cơ s i u dư ng c a Ngành Y t ho c c a Liên oàn Lao ng t i a phương theo quy t nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph .
  3. 3. Ngoài phương th c t ch c i u dư ng t p trung nêu trên, phù h p tình hình thương t t, b nh t t và s c kho c a m t s ngư i quá y u, hoàn c nh khó khăn, các a phương ư c dùng m t ph n kinh phí i u dư ng i u dư ng t i gia ình. Trên cơ s m c chi i u dư ng cho m t ngư i, S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph ph i h p v i S Tài chính - V t giá trình U ban nhân dân t nh, thành ph t ch c công tác thăm khám t i gia ình, c p thu c, hư ng d n ch ăn phù h p tu i, tình tr ng s c kho và b nh t t c a t ng ngư i m b o ngư i i u dư ng t i gia ình ư c hư ng tiêu chuNn như ngư i i u dư ng t i cơ s t p trung. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính gi i quy t. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản