Thông tư số 15/2005/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
2
download

Thông tư số 15/2005/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/2005/TT-BYT về việc hướng dẫn giải quyết thủ tục và quản lý công chức, viên chức y tế đi chuyên gia và lao động y tế với nước ngoài do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2005/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2005/TT-BYT Hà N i, ngày 13 tháng 05 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N GI I QUY T TH T C VÀ QU N LÝ CÔNG CH C, VIÊN CH C Y T I CHUYÊN GIA VÀ LAO NG Y T V I NƯ C NGOÀI Thi hành Ngh nh s 117/2003/ N -CP và Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan, ơn v s nghi p c a nhà nư c; Ngh nh s 81/2003/N -CP ngày 17/7/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành B lu t Lao ng v ngư i Vi t Nam làm vi c nư c ngoài và các quy nh pháp lu t v xu t c nh, nh p c nh, B Y t hư ng d n quy trình gi i quy t th t c và qu n lý công ch c, viên ch c y t i chuyên gia và lao ng h p tác v i nư c ngoài như sau: I . PH M VI I U CH NH VÀ I TƯ NG ÁP D NG Thông tư này hư ng d n vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c thu c các cơ quan y t , viên ch c thu c ơn v s nghi p y t i chuyên gia và lao ng y t v i nư c ngoài. Thông tư này áp d ng i v i các cơ quan cơ quan y t , ơn v s nghi p y t làm nhi m v phòng b nh, ch a b nh, i u dư ng và ph c h i ch c năng, b nh vi n c p huy n, b nh vi n khu v c, b nh vi n c p t nh, b nh vi n và vi n có giư ng b nh thu c các B , ngành; các b nh vi n, trung tâm i u dư ng và ph c h i ch c năng, các trung tâm, tr m, i làm công tác d phòng ư c cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c thành l p. II. TH M QUY N, TRÁCH NHI M TUY N D NG, QU N LÝ VIÊN CH C YT I CHUYÊN GIA VÀ LAO NG H P TÁC V LĨNH V C Y T V I NƯ C NGƯ I 1. Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i nư c ngoài là u m i t ch c, viên ch c y t i làm chuyên gia và lao ng y t v i nư c ngoài theo thNm quy n ư c B Y t giao có trách nhi m qu n lý trong th i gian công ch c, viên ch c c a ngành th c hi n h p ng v i nư c b n, x lý các v n liên quan n h p ng làm vi c và các v n phát sinh. 2. ThNm quy n gi i quy t cho công ch c, viên ch c i chuyên gia và lao ng h p tác y t v i nư c ngoài và ti p nh n tr l i sau khi k t thúc h p ng do cơ quan, ơn v ư c giao quy n tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c, viên ch c y t th c hi n.
  2. 3. Vi c gi i quy t cho công ch c, vi n ch c i chuyên gia và lao ng y t v i nư c ngoài là cho phép công ch c, viên ch c ư c ngh vi c không lương có quan, ơn v ang làm vi c th c hi n m t h p ng làm vi c t nguy n v i nư c ngoài thông qua cơ quan i di n là Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i nư c ngoài. 4. Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i nư c ngoài ban hành quy t nh thành l p oàn chuyên gia ho c lao ng y t theo văn ki n ã ký k t, ch u trách nhi m xin c p phép, làm th t c ưa chuyên gia, lao ng c a ngành i làm vi c có th i h n nư c ngoài; H t th i h n h p ng làm vi c, Trung tâm có trách nhi m thông báo b ng văn b n, nh n xét ánh giá quá trình làm vi c c a công ch c, viên ch c cho cơ quan, ơn v qu n lý tr c ti p c a viên ch c gi i quy t các quy n l i, nghĩa v ti p theo c a công ch c, viên ch c. 5. V T ch c cán b có trách nhi m ki m tra, theo dõi vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t hi n hành v xu t nh p c nh c a cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, tham mưu cho lãnh o B x lý các trư ng h p không i u ki n xu t nh p c nh. III. I U KI N TUY N D NG VÀ TI P NH N CHUYÊN GIA, LAO NG Y T V I NƯ C NGOÀI . 1. Công ch c, viên ch c y t ư c gi i quy t i chuyên gia và lao ng y t v i nư c ngoài ph i là ngư i có phNm ch t chính tr v ng vàng, o c t t, có năng l c chuyên môn, s c kho th c hi n các cam k t h p ng lao ng h p tác v i nư c ngoài 2. Công ch c, viên ch c ư c phép i chuyên gia và lao ng y t khi ch m d t th i h n h p ng làm vi c nư c ngoài ph i l y ý ki n nh n xét c a Ban qu n lý chuyên gia c a nư c n làm vi c và nh n xét c a i s quán Vi t Nam t i nư c ó v quá trình làm vi c và cư trú. Trư ng h p ph i tr v nư c trư c th i h n ph i có lý do chính áng và th c hi n y nghĩa v giao k t c a h p ng. 3. Khi tr v nư c, công ch c, viên ch c ph i trình y các gi y t ã quy nh trên cho cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c, viên ch c có cơ s ban hành quy t nh i u tra v cơ quan, ơn v cũ. IV. QUY TRÌNH TUY N D NG CHUYÊN GIA VÀ LAO NG Y T 1. Hàng năm, theo k ho ch tuy n d ng và ưa chuyên gia, lao ng y t i làm vi c, Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i nư c ngoài g i thông báo nhu c u n các cơ quan y t thu c các t nh, thành ph , ơn v y t tr c thu c B , ngành. Căn c vào i u ki n c th c a t ng cơ quan, ơn v và năng l c c a công ch c, viên ch c y t , cơ quan, ơn v tr c ti p s d ng và qu n lý công ch c, viên ch c y t gi i quy t các th t c c n thi t viên ch c y t có i u ki n ti p c n v i vi c i chuyên gia và lao ng y t nư c ngoài như: H c ngo i ng , b túc ki n th c tiêu chuNn và i u ki n h p ng làm vi c v i i tác nư c ngoài, l p h sơ g i v Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i nư c ngoài t p h p.
  3. 2. Giám c Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i nư c ngoài t ch c sát h ch, xét tuy n, g i gi y tri u t p n t ng công ch c, viên ch c trúng tuy n, thông báo c th nh ng yêu c u c n thi t cơ quan có thNm quy n tr c ti p qu n lý và s d ng công ch c, viên ch c ban hành quy t nh cho phép công ch c, viên ch c i chuyên gia ho c lao ng h p tác y t v i nư c ngoài có th i h n. ng th i g i danh sách, h sơ nh ng ngư i trúng tuy n t i V T ch c cán b ki m tra, theo dõi và g i t i V H p tác qu c t bi t và ph i h p. 3. Căn c vào quy t nh c a cơ quan, ơn v có thNm quy n cho phép công ch c, viên ch c i làm chuyên gia, lao ng y t nư c ngoài, Giám c Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i nư c ngoài ban hành quy t nh thành l p oàn chuyên gia ho c lao ng y t theo văn ki n ã ký k t v i nư c b n, gi i quy t các th t c c n thi t xu t c nh. V. QUY TRÌNH GI I QUY T CHO CHUYÊN GIA VÀ LAO NG Y T V I NƯ C NGOÀI TR L I CƠ QUAN, ƠN VN Khi công ch c, viên ch c y t h t th i h n h p ng làm vi c v i nư c b n, ho c có lý do h p l ph i ch m d t h p ng làm vi c trư c th i h n tr v nư c thì trình t gi i quy t th t c tr l i cơ quan, ơn v như sau: 1. Công ch c, viên ch c y t khi tr v nư c trình b n nh n xét ánh giá c a Ban qu n lý chuyên gia và i s quán Vi t Nam nơi làm vi c cho Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i nư c ngoài, sau khi ã hoàn ch nh các nghĩa v v tài chính theo b n cam k t h p ng khi i. Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i nư c ngoài g i công văn và nh n xét quá trình th c hi n h p ng nư c ngoài n cơ quan, ơn v c a công ch c, viên ch c, ngh ra quy t nh ti p nh n viên ch c tr l i làm vi c. 2. Công ch c, viên ch c v nư c ch m quá th i h n 3 tháng nhưng không ư c phép c a cơ quan tr c ti p qu n lý, s d ng trong nư c thì khi v yêu c u ph i gi i trình rõ lý do v nư c ch m, có xác nh n c a i s quán nư c s t i. Trư ng h p công ch c, viên ch c ch m v nư c không có lý do chính áng sau khi ư c gi i thi u tr l i ơn v ph i ch u hình th c k lu t quy nh theo pháp lu t hi n hành. 3. Công ch c, viên ch c y t sau khi k t thúc h p ng làm vi c nư c ngoài ph i báo cáo cho cơ quan có thNm quy n các gi y t văn b n c a Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i nư c ngoài và th c hi n y các nghĩa v ã cam k t trư c khi i v i cơ quan, ơn v có thNm quy n tr c ti p qu n lý, s d ng trong th i h n ch m nh t 30 ngày k t khi nh p c nh tr l i. Cơ quan qu n lý, s d ng công ch c, viên ch c i chuyên gia và h p tác lao ng v i nư c ngoài ch ch u trách nhi m b trí cho công ch c, viên ch c tr l i làm vi c ho c gi i quy t các ch chính sách hưu trí, thôi vi c, chuy n công tác sau khi xu t trình y các gi y t c n thi t và th c hi n y các nghĩa v ã cam k t trư c khi i. 4. Cơ quan, ơn v có thNm quy n gi i quy t cho công ch c, viên ch c i chuyên gia và lao ng h p tác v i nư c ngoài có trách nhi m gi i quy t các th t c ti p nh n
  4. công ch c, viên ch c tr l i khi nh n ư c các th t c c n thi t trong th i h n ch m nh t sau 15 ngày. Sau khi có quy t nh c a cơ quan, ơn v có thNm quy n, viên ch c ph i tr l i làm vi c bình thư ng; m i ch v ti n lương, ph c p (n u có) theo quy nh c a pháp lu t hi n hành ư c th c hi n ngay khi công ch c, viên ch c tr l i làm vi c 5. Hàng quý, Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i nư c ngoài có trách nhi m g i danh sách công ch c, viên ch c i chuyên gia và lao ng y t tr v nư c t i V T ch c cán b ki m tra, theo dõi và V H p tác qu c t bi t và ph i h p qu n lý. VI . I U KHO N THI HÀNH 1. Các cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c, viên ch c thu c c p B , ngành và t nh, các ơn v s nghi p y t căn c các văn b n pháp lu t hi n hành và quy nh c th v vi c phân c p trong tuy n d ng, s d ng công ch c, viên ch c y t c a ơn v và a phương ph i h p cùng Trung tâm h p tác chuyên gia và nhân l c y t v i n- ư c ngoài t ch c th c hi n theo hư ng d n c a Thông tư này; ng th i ch u trách nhi m gi i quy t các v n phát sinh trư c, trong và sau khi công ch c, viên ch c y t i chuyên gia và lao ng nư c ngoài. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng trên Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c, Các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các t nh, cơ quan, ơn v có thNm quy n qu n lý, s d ng công ch c, viên ch c y t ph n ánh v B Y t k p th i nghiên c u gi i quy t./. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản