Thông tư số 15/2006/TT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
316
lượt xem
31
download

Thông tư số 15/2006/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/2006/TT-BYT về việc kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2006/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S :15/2006/TT-BYT Hà N i,ngày 30 tháng 11 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C KI M TRA V SINH NƯ C S CH,NƯ C ĂN U NG VÀ NHÀ TIÊU H GIA ĐÌNH Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 09/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Tiêu chu n ngành: Tiêu chu n v sinh nư c s ch; Căn c Quy t đ nh s 1329/2002/BYT-QĐ ngày 18/4/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Tiêu chu n v sinh nư c ăn u ng; Căn c Quy t đ nh s 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Tiêu chu n ngành: Tiêu chu n v sinh đ i v i các lo i nhà tiêu; B Y t hư ng d n vi c ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình như sau: I. PH M VI ĐI U CH NH, Đ I TƯ NG ÁP D NG 1. Đ i tư ng ki m tra Thông tư này hư ng d n v vi c ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình bao g m: ch đ ki m tra, n i dung ki m tra và ch đ thông tin, báo cáo v v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình. 2. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân tham gia cung c p ho c s d ng nư c s ch, nư c ăn u ng và các h gia đình s d ng nhà tiêu. II. CH Đ KI M TRA 1. Ki m tra đ nh kỳ 1.1. Ki m tra đ nh kỳ hàng tháng đ i v i các nhà máy nư c, tr m c p nư c t p trung cho c m dân cư t 500 ngư i tr lên. 1.2. Ki m tra đ nh kỳ 6 tháng m t l n đ i v i: a) Các tr m c p nư c t p trung cho c m dân cư dư i 500 ngư i; b) Các hình th c c p nư c h gia đình; c) Nhà tiêu h gia đình. 2. Ki m tra đ t xu t Ki m tra đ t xu t đư c th c hi n trong nh ng trư ng h p sau: 2.1. Khi b t đ u khai thác, s d ng ngu n nư c; 2.2. Khi ngu n nư c đư c khai thác có nguy cơ ô nhi m; 2.3. Khi có yêu c u c a các cơ quan ch c năng. 3. Ph m vi ki m tra và l y m u xét nghi m 3.1. Ki m tra đ nh kỳ:
  2. a) Ki m tra tình tr ng v sinh chung 100% s nhà máy nư c, tr m c p nư c t p trung, các hình th c c p nư c h gia đình và nhà tiêu h gia đình trên đ a bàn; b) L y m u nư c làm xét nghi m 100% s nhà máy nư c, tr m c p nư c t p trung. T l l y m u nư c làm xét nghi m đ i v i các hình th c c p nư c h gia đình d a vào k ho ch và đi u ki n th c t c a t ng đ a phương. 3.2. Ki m tra đ t xu t: Ki m tra tình tr ng v sinh chung và l y m u nư c làm xét nghi m c a nhà máy nư c, tr m c p nư c t p trung ho c các hình th c c p nư c h gia đình đư c ki m tra. 4. Th m quy n ki m tra: Theo quy đ nh t i các kho n 2, 4, 6, 7 và 8 ph n V c a Thông tư này. III. N I DUNG KI M TRA V SINH NƯ C S CH, NƯ C ĂN U NG VÀ NHÀ TIÊU H GIA ĐÌNH A. Đ i v i các nhà máy nư c, tr m c p nư c t p trung 1. Ki m tra tình tr ng v sinh chung ngu n nư c nguyên li u 1.1. Đ i v i nhà máy nư c, tr m c p nư c s d ng ngu n nư c ng m: a) Gi i h n ki m tra: Trong bán kính 330m đ i v i các gi ng khoan nơi có t ng ch a nư c đã đư c b o v t t và 350m đ i v i các gi ng khoan nơi có t ng ch a nư c không đư c b o v ho c b o v không t t tính t gi ng khai thác (theo Tiêu chu n Vi t Nam TCXD-33: 1995). b) N i dung ki m tra: - Tư ng rào b o v xung quanh gi ng khoan; - Các công trình xây d ng (k c công trình c a nhà máy nư c); - Các đư ng ng c ng, kênh mương, rãnh nư c th i ch y qua; - Gia súc, gia c m ho c các lo i v t nuôi khác; - Rác th i, phân ngư i, phân gia súc, xác súc v t. c) Phương pháp đánh giá: Theo phương pháp ch m đi m nguy cơ quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 1.2. Đ i v i nhà máy nư c, tr m c p nư c s d ng ngu n nư c sông: a) Gi i h n ki m tra: Trong bán kính 200m t đi m l y nư c lên thư ng ngu n, 100m t đi m l y nư c xu ng h ngu n và 100m v phía hai bên b sông tính t m c nư c cao nh t (theo Tiêu chu n Vi t Nam TCXD-33: 1995). b) N i dung ki m tra: - Bi n báo gi i h n khu v c b o v ngu n nư c; - B ph n ch n rác; - Các công trình xây d ng (k c công trình c a nhà máy nư c); - Các đư ng ng c ng, kênh mương, rãnh nư c th i xu ng sông; - B n đò, b n phà ho c thuy n bè neo đ u trên sông; - Các ho t đ ng t m gi t, s n xu t, khai thác tài nguyên c a con ngư i; - Các ho t đ ng nuôi tr ng thu s n; - Gia súc, gia c m ho c lo i v t nuôi khác đ n t m, u ng nư c; - Rác th i, phân ngư i, phân gia súc, xác súc v t. c) Phương pháp đánh giá: Theo phương pháp ch m đi m nguy cơ quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
  3. 1.3. Đ i v i nhà máy nư c, tr m c p nư c s d ng ngu n nư c t h ch a nư c: a) Gi i h n ki m tra: Trong bán kính 300m t đi m l y nư c. b) N i dung ki m tra: - Bi n báo gi i h n khu v c b o v ngu n nư c; - B ph n ch n rác; - Các công trình xây d ng (k c công trình c a nhà máy nư c); - Các đư ng ng c ng, kênh mương, rãnh nư c th i xu ng h ch a; - Thuy n bè neo đ u trên h ch a; - Các ho t đ ng t m gi t c a con ngư i, ho t đ ng du l ch; - Các ho t đ ng nuôi tr ng thu s n; - Gia súc, gia c m ho c v t nuôi khác đ n t m, u ng nư c; - Rác th i, phân ngư i, phân gia súc, xác súc v t. c) Phương pháp đánh giá: Theo phương pháp ch m đi m nguy cơ quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Ki m tra quy trình x lý nư c bao g m: 2.1. B , h ch a nư c ban đ u; 2.2. B ph n kh s t, mangan; 2.3. B keo t và l ng; 2.4. B l c; 2.5. H th ng (b ) kh trùng; 2.6. B ch a sau x lý; 2.7. Hoá ch t đ x lý nư c (lo i, tên, ngu n g c, tình hình b o qu n, h n s d ng, cách s d ng, s lư ng d tr ); 2.8. B ph n pha ch hoá ch t x lý; 2.9. Kho hoá ch t x lý; 2.10. Thi t b phòng h khi có s c (đ i v i các nhà máy nư c); 2.11. B ph n ki m soát ch t lư ng nư c; 2.12. Ki m tra các k t qu xét nghi m ch t lư ng nư c c a nhà máy trong kho ng th i gian t l n ki m tra trư c đ n th i đi m hi n t i và các h sơ lưu tr liên quan đ n ch t lư ng nư c. 3. Ki m tra ch t lư ng nư c 3.1. Đ i v i các nhà máy nư c và tr m c p nư c t p trung cho c m dân cư t 500 ngư i tr lên: a) S lư ng m u xét nghi m và v trí l y m u: Th c hi n theo Tiêu chu n v sinh nư c ăn u ng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1329/2002/BYT-QĐ ngày 18/4/2002 c a B trư ng B Y t . b) K thu t l y m u và b o qu n m u theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 5992-1995. c) Các ch tiêu lý h c, hóa h c, vi sinh v t đư c ki m tra và đánh giá theo Tiêu chu n v sinh nư c ăn u ng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1329/2002/BYT-QĐ ngày 18/4/2002 c a B trư ng B Y t . 3.2. Đ i v i các tr m c p nư c t p trung cho c m dân cư dư i 500 ngư i:
  4. a) S lư ng m u xét nghi m và v trí l y m u: L y ít nh t 02 m u nư c đ xét nghi m (m i m u xét nghi m g m các ch tiêu lý hoá và vi sinh) t i các v trí: - 01 m u nư c sau x lý t i tr m c p nư c; - 01 m u nư c ng u nhiên vòi nư c c a 01 h gia đình cu i h th ng đư ng ng c p nư c; b) K thu t l y m u và b o qu n m u theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 5992-1995; c) Các ch tiêu lý h c, hóa h c, vi sinh v t đư c ki m tra và đánh giá theo tiêu chu n v sinh nư c s ch ban hành kèm theo Quy t đ nh s 09/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 c a B trư ng B Yt . B. Đ i v i các hình th c c p nư c h gia đình 1. Ki m tra tình tr ng v sinh chung 1.1. Đ i v i nư c máng l n, nư c t ch y: a) Gi i h n ki m tra: Trong kho ng cách 100m t nơi l y nư c lên thư ng ngu n. b) N i dung ki m tra: - Các ho t đ ng t m gi t, s n xu t khai thác tài nguyên c a con ngư i; - Các đư ng ng c ng, kênh mương, rãnh nư c th i; - Các ho t đ ng nuôi tr ng thu s n; - Gia súc, gia c m ho clo i v t nuôi khác đ n t m, u ng nư c; - Rác th i, phân ngư i, phân gia súc, xác súc v t; - D ng c d n nư c; - D ng c ch a nư c, múc nư c. c) Phương pháp đánh giá: Theo phương pháp ch m đi m nguy cơ quy đ nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 1.2. Đ i v i gi ng đào: a) Gi i h n ki m tra: Trong kho ng cách 10m tính t tâm gi ng. b) N i dung ki m tra: - N p đ y; - Thành gi ng; - Vách gi ng (thân gi ng); - Sân gi ng; - D ng c l y nư c; - Rãnh thoát nư c th i và đi m đ nư c th i; - Nhà tiêu, chu ng tr i chăn nuôi; - Bãi rác và các ngu n gây ô nhi m khác. c) Phương pháp đánh giá: Theo phương pháp ch m đi m nguy cơ quy đ nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 1.3. Đ i v i gi ng khoan có đ sâu m c nư c t đ 25m tr lên: a) N i dung ki m tra g m: - C gi ng; - Sân gi ng;
  5. - D ng c l y nư c. b) Phương pháp đánh giá: Theo phương pháp ch m đi m nguy cơ quy đ nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 1.4. Đ i v i gi ng khoan có đ sâu m c nư c dư i 25m: a) N i dung ki m tra g m: - C gi ng; - Sân gi ng; - D ng c l y nư c; - Rãnh thoát nư c th i ra kh i gi ng và đi m đ nư c th i. b) Phương pháp đánh giá: Theo phương pháp ch m đi m nguy cơ quy đ nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 1.5. Đ i v i b ch a nư c mưa: a) N i dung ki m tra g m: - B m t h ng nư c và máng d n nư c; - H p ho c ga ngăn rác; -N pđ yb ; - Thành b ; - D ng c l y nư c. b) Phương pháp đánh giá: Theo phương pháp ch m đi m nguy cơ quy đ nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 1.6. Đ i v i các hình th c cung c p nư c khác như b , chum, v i ch a nư c: a) N i dung ki m tra g m: - N p đ y; - D ng c ch a nư c; - Tình tr ng v sinh bên trong d ng c ch a. b) Phương pháp đánh giá: Theo phương pháp ch m đi m nguy cơ quy đ nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Ki m tra ch t lư ng nư c 2.1. S lư ng m u xét nghi m và v trí l y m u: L y 01 m u nư c đ xét nghi m t i v trí: a) Đ i v i gi ng đào: l y trong gi ng; b) Đ i v i gi ng khoan: l y vòi ra c a bơm ho c vòi ra c a b ch a nư c (n u có); c) Đ i v i b ch a nư c mưa: l y vòi ra c a b ch a ho c trong b n u không có vòi; d) Đ i v i các d ng c ch a nư c khác: l y trong d ng c ch a; các h gia đình có h th ng x lý nư c thì l y nư c sau x lý; 2.2. K thu t l y m u và b o qu n m u: Theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 5992-1995. Phương pháp đánh giá: Các ch tiêu lý h c, hóa h c, vi sinh v t đư c ki m tra và đánh giá theo tiêu chu n v sinh nư c s ch ban hành kèm theo Quy t đ nh s 09/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 c a B trư ng B Y t . 3. Ki m tra tình tr ng v sinh khu v c x lý nư c (n u có)
  6. Ki m tra tình tr ng v sinh chung khu v c x lý nư c hi n có c a các h gia đình như: giàn mưa; b l c; v t li u trong b l c; d ng c ch a nư c và l y nư c sau x lý. C. Đ i v i nhà tiêu h gia đình 1. N i dung ki m tra g m: 1.1. V trí xây d ng nhà tiêu; 1.2. V sinh xung quanh nhà tiêu; 1.3. S lư ng b x lý phân, tình tr ng c a b x lý phân, ph n ti p giáp gi a n p mi ng b x lý phân v i thành b đ i v i nhà tiêu t ho i và nhà tiêu th m d i nư c ho c ngăn ch a phân đ i v i nhà tiêu hai ngăn; 1.4. Nư c ch y ra t b x lý phân đ i v i nhà tiêu t ho i ho c c a l y phân đ i v i nhà tiêu hai ngăn; 1.5. M t sàn nhà tiêu; 1.6. B xí, nút nư c c a b xí đ i v i nhà tiêu t ho i và nhà tiêu th m d i nư c; n p đ y l tiêu đ i v i nhà tiêu hai ngăn và nhà tiêu chìm có ng thông hơi; 1.7. Nư c d i, d ng c ch a nư c d i; 1.8. Ch t đ n đ i v i nhà tiêu hai ngăn và nhà tiêu chìm có ng thông hơi; 1.9. D ng c ch a gi y b n; 1.10. ng thông hơi; 1.11. Ru i, côn trùng trong nhà tiêu; 1.12. Mùi hôi th i; 1.13. Ph n che ch n c a nhà tiêu. 2. Phương pháp đánh giá: Theo phương pháp b ng ki m quy đ nh t i các M u s 1, 2, 3, 4 c a Ph l c 3 ban hành kèm theo Thông tư này. IV. CH Đ THÔNG TIN, BÁO CÁO 1.Ch đ thông tin 1.1. K t qu ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình đư c thông báo cho: a) Đ i tư ng đư c ki m tra; b) Cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n; 1.2. K t qu t ki m tra v sinh nư c ăn u ng c a các nhà máy nư c, tr m c p nư c t p trung cho c m dân cư t 500 ngư i tr lên ph i thông báo cho Trung tâm y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i t t là Trung tâm y t d phòng t nh), nơi nhà máy nư c, tr m c p nư c t p trung đ t tr s . 1.3. K t qu t ki m tra v sinh nư c s ch c a các tr m c p nư c t p trung cho c m dân cư dư i 500 ngư i ph i thông báo cho Trung tâm y t d phòng huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau đây g i t t là Trung tâm y t d phòng huy n), nơi tr m c p nư c t p trung đ t tr s . 2. Ch đ báo cáo 2.1. Th i gian khoá s : S li u báo cáo đư c tính đ n h t ngày cu i cùng c a kỳ báo cáo, c th như sau: a) Báo cáo hàng tháng đư c tính t ngày 01 đ n ngày cu i cùng c a tháng; b) Báo cáo 6 tháng đư c tính t ngày 01 tháng 01 đ n h t ngày 30 tháng 6 hàng năm;
  7. c) Báo cáo năm đư c tính t ngày 01 tháng 01 đ n h t ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2.2. Th i h n g i báo cáo: a) Th i h n g i báo cáo đ nh kỳ hàng tháng: - Ch m nh t sau 05 ngày làm vi c k t ngày khoá s , Trung tâm y t d phòng t nh g i báo cáo v B Y t (C c Y t d phòng Vi t Nam), đ ng th i g i m t b n cho S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau đây g i t t là S Y t t nh), m t b n cho Vi n chuyên ngành ph trách khu v c đ báo cáo. b) Th i h n g i báo cáo đ nh kỳ 6 tháng, báo cáo năm: - Ch m nh t sau 05 ngày làm vi c k t ngày khoá s , Tr m y t xã, phư ng, th tr n (sau đây g i t t là Tr m y t xã) g i báo cáo đ nh kỳ v Trung tâm y t d phòng huy n, đ ng th i g i m t b n cho Phòng y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i t t là Phòng y t huy n) đ báo cáo; - Ch m nh t sau 10 ngày làm vi c k t ngày khoá s , Trung tâm y t d phòng huy n g i báo cáo v Trung tâm y t d phòng t nh, đ ng th i g i m t b n cho Phòng y t huy n đ báo cáo; - Ch m nh t sau 15 ngày làm vi c k t ngày khoá s , Trung tâm y t d phòng t nh g i báo cáo v B Y t (C c Y t d phòng Vi t Nam), đ ng th i g i m t b n cho S Y t t nh, m t b n cho Vi n chuyên ngành ph trách khu v c đ báo cáo; - Ch m nh t sau 20 ngày làm vi c k t ngày khoá s , Vi n Y h c lao đ ng và V sinh môi trư ng, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh Y t công c ng thành ph H Chí Minh g i báo cáo v B Y t (C c Y t d phòng Vi t Nam). c) Th i gian g i báo cáo đ t xu t: Báo cáo b ng đi n tho i trong vòng 24 gi và b ng văn b n trong vòng 72 gi k t khi có v n đ đ t xu t x y ra. Trư ng h p báo cáo theo yêu c u c a c p trên, th c hi n theo đúng th i gian mà c p trên yêu c u ph i báo cáo; 2.3. N i dung báo cáo: a) Tr m y t xã th c hi n báo cáo theo các n i dung quy đ nh t i M u s 1 Ph l c 4 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Trung tâm y t d phòng huy n th c hi n báo cáo theo các n i dung quy đ nh t i M u s 2 Ph l c 4 ban hành kèm theo Thông tư này; c) Trung tâm y t d phòng t nh th c hi n báo cáo theo các n i dung quy đ nh t i M u s 3, 4 Ph l c 4 ban hành kèm theo Thông tư này; d) Các Vi n Y h c lao đ ng và V sinh môi trư ng, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh Y t công c ng thành ph H Chí Minh th c hi n báo cáo theo các n i dung quy đ nh t i M u s 5 Ph l c 4 ban hành kèm theo Thông tư này. V. T CH C TH C HI N 1. C c Y t d phòng Vi t Nam ch u trách nhi m: 1.1. Ch đ o, đôn đ c, hư ng d n, ki m tra các ho t đ ng ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình trên ph m vi toàn qu c. 1.2. T ch c xây d ng, s a đ i, b sung và trình c p có th m quy n ban hành các văn b n hư ng d n, tiêu chu n, quy chu n k thu t có liên quan đ n ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình. 1.3. T ng h p báo cáo công tác ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình c a các đ a phương hàng năm đ báo cáo Lãnh đ o B Y t . 2. Các Vi n Y h c lao đ ng và V sinh môi trư ng, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh Y t công c ng thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m:
  8. 2.1. T ng h p, phân tích và báo cáo tình hình v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình c a các t nh trong đ a bàn ph trách đ có k ho ch h tr v chuyên môn, k thu t. 2.2. Nghiên c u, đ xu t các gi i pháp k thu t trong công tác ki m tra nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình; các gi i pháp b o đ m an toàn v sinh ngu n nư c, nhà tiêu h gia đình. 2.3. Hư ng d n các đ a phương v chuyên môn k thu t ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình. 2.4. Th c hi n ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình khi x y ra thiên tai, th m h a, d ch b nh ho c khi có yêu c u. 3. S Y t t nh ch u trách nhi m: 3.1. Ch đ o các đơn v tr c thu c th c hi n ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình trên đ a bàn t nh, thành ph . 3.2. B o đ m nhân l c, trang thi t b và b trí kinh phí (trong ngân sách hàng năm) cho cho vi c th c hi n ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình trên đ a bàn t nh, thành ph . 4. Trung tâm y t d phòng t nh ch u trách nhi m: 4.1. Ki m tra đ nh kỳ và đ t xu t tình tr ng v sinh chung, l y m u nư c, ti n hành xét nghi m và đánh giá k t qu đ i v i các nhà máy nư c, các tr m c p nư c t p trung cho c m dân cư t 500 ngư i tr lên trên đ a bàn t nh, thành ph . 4.2. Ph i h p v i các Trung tâm y t d phòng huy n ki m tra đ t xu t v v sinh, l y m u nư c, ti n hành xét nghi m và đánh giá k t qu đ i v i tr m c p nư c t p trung cho c m dân cư dư i 500 ngư i, các hình th c c p nư c và nhà tiêu h gia đình trên đ a bàn t nh, thành ph . 4.3. Xây d ng k ho ch, d toán kinh phí hàng năm cho vi c th c hi n các ho t đ ng ki m tra v sinh nư c s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia đình trình c p có th m quy n phê duy t. 5. Phòng Y t huy n ch u trách nhi m: Ch đ o các Tr m y t xã th c hi n ki m tra tình tr ng v sinh chung đ i v i các hình th c c p nư c và nhà tiêu h gia đình trên đ a bàn qu n lý. 6. Trung tâm y t d phòng huy n ch u trách nhi m: 6.1. Ki m tra đ nh kỳ và đ t xu t tình tr ng v sinh chung, l y m u nư c, ti n hành xét nghi m ho c g i m u lên tuy n t nh đ làm xét nghi m và đánh giá k t qu đ i v i các tr m c p nư c t p trung cho c m dân cư dư i 500 ngư i. 6.2. Đ nh kỳ l y m u nư c, ti n hành xét nghi m ho c g i m u lên tuy n trên đ làm xét nghi m và đánh giá k t qu đ i v i các hình th c c p nư c h gia đình trên đ a bàn qu n lý. 6.3. Ph i h p v i các Tr m y t xã ki m tra đ t xu t v v sinh nhà tiêu h gia đình trên đ a bàn qu n lý. 6.4. Hàng năm xây d ng k ho ch, d toán kinh phí cho vi c t ch c th c hi n các ho t đ ng ki m tra v sinh nư c s ch và nhà tiêu h gia đình trình c p có th m quy n phê duy t. 7. Tr m y t xã ch u trách nhi m: 7.1. Ki m tra đ nh kỳ và đ t xu t tình tr ng v sinh chung đ i v i các hình th c c p nư c h gia đình trên đ a bàn qu n lý. 7.2. Ki m tra đ nh kỳ và đ t xu t tình tr ng v sinh nhà tiêu h gia đình trên đ a bàn xã, phư ng, th tr n. 7.3. Hàng năm xây d ng k ho ch, d toán kinh phí cho vi c t ch c th c hi n các ho t đ ng ki m tra tình tr ng v sinh chung đ i v i các hình th c c p nư c và nhà tiêu h gia đình trình c p có th m quy n phê duy t.
  9. 8. Nhà máy nư c, tr m c p nư c ch u trách nhi m: 8.1. B o đ m cung c p nư c s ch, nư c ăn u ng đ t tiêu chu n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 09/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Tiêu chu n ngành: Tiêu chu n v sinh nư c s ch và Quy t đ nh s 1329/2002/BYT-QĐ ngày 18/4/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Tiêu chu n v sinh nư c ăn u ng. 8.2. T ki m tra ch t lư ng nư c theo đ nh kỳ hàng tu n đ b o đ m nư c cung c p đ t tiêu chu n ch t lư ng theo quy đ nh. VI. ĐI U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh các đơn v báo cáo v B Y t (C c Y t d phòng Vi t Nam) đ xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 1 Phu luc 2 Phu luc 3 Phu luc 4
Đồng bộ tài khoản