Thông tư số 15/2007/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
151
lượt xem
5
download

Thông tư số 15/2007/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/2007/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ Sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2007/TT-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 15/2007/TT-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY N T CH , T CHNU TRÁCH NHI M V VI C S D NG TÀI S N LIÊN DOANH, LIÊN K T HO C GÓP V N LIÊN DOANH MUA S M TRANG THI T BN PH C V HO T NG DNCH V C A CÁC CƠ S Y T CÔNG L P Căn c Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 c a Chính ph v y m nh xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa và th thao; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph Quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Căn c công văn s 16586/BTC-HCSN ngày 05/12/2007 c a B Tài chính; B Y t hư ng d n th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m trong vi c s d ng tài s n liên doanh, liên k t ho c góp v n liên doanh mua s m trang thi t b ph c v ho t ng d ch v c a các cơ s y t công l p như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. i tư ng ư c th c hi n các quy nh t i Thông tư này g m: a) Các cơ s y t công l p do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh thành l p (k c các cơ s ào t o thu c B Y t qu n lý), là ơn v d toán c l p, có con d u và tài kho n riêng, có t ch c b máy k toán theo quy nh c a Lu t K toán ư c liên doanh, liên k t v i các t ch c, cá nhân ho t ng d ch v áp ng nhu c u xã h i và úng v i quy nh c a pháp lu t; b) Các cơ s y t công l p ư c cơ quan có thNm quy n phân lo i là ơn v s nghi p t m b o toàn b chi phí ho t ng, ơn v s nghi p t m b o m t ph n chi phí ho t ng ư c s d ng tài s n góp v n liên doanh v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư xây d ng, mua s m trang thi t b ph c v ho t ng d ch v áp ng nhu c u c a xã h i và úng v i quy nh c a pháp lu t; c) T ch c s nghi p thu c ơn v s nghi p công l p, ư c thành l p ho t ng d ch v theo nguyên t c t b o m kinh phí ho t ng, phù h p v i ch c năng, nhi m v ư c giao, phù h p v i phương án t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính c a ơn v s nghi p công l p; d) Các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tham gia góp v n b ng ti n ho c tài s n liên doanh, liên k t th c hi n các ho t ng d ch v .
  2. 2. Các hình th c s d ng tài s n liên doanh, liên k t ho c góp v n liên doanh gi a cơ s y t công l p và các t ch c, cá nhân (sau ây g i là i tác) mua s m trang thi t b ph c v ho t ng d ch v th c hi n theo quy nh c a Thông tư này g m: a) Hình th c phía i tác và cơ s y t s d ng tài s n là trang thi t b , nhà c a, cơ s h t ng liên doanh, liên k t t ch c các ho t ng d ch v , h ch toán riêng các chi phí và phân chia thu nh p theo t l góp v n, m c tham gia c a các bên. b) Hình th c cơ s y t công l p và phía i tác liên doanh cùng góp v n b ng ti n mua s m trang thi t b ph c v ho t ng d ch v . c) Hình th c phía i tác u tư l p t trang thi t b , cơ s y t công l p t ch c ho t ng cung c p d ch v , tr phía i tác theo s lư ng d ch v ã th c hi n (thuê thi t b và tr chi phí thuê theo d ch v ). 3. Các ho t ng d ch v theo quy nh t i Thông tư này g m: khám b nh, ch a b nh, ph c h i ch c năng, y t d phòng, ào t o, nghiên c u khoa h c, sàng l c và cung c p các ch phNm t màu, v c xin, sinh phNm; các d ch v như: gi t là, ăn u ng, ưa ón b nh nhân và các ho t ng ph tr khác. II. CÁC QUY NNH CHUNG 1. Vi c s d ng tài s n liên doanh, liên k t ho c góp v n liên doanh mua s m trang thi t b ho t ng d ch v ph i căn c vào nhu c u s d ng c a ơn v , phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ơn v , v i quy ho ch phát tri n t ng th c a ơn v ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t và không làm nh hư ng n vi c th c hi n các nhi m v chuyên môn do cơ quan có thNm quy n giao cho ơn v . 2. Trang thi t b tri n khai các k thu t ph i phù h p v i tuy n chuyên môn k thu t c a ơn v . Nh ng thi t b tri n khai các k thu t vư t quá ph m vi quy nh c a tuy n chuyên môn k thu t, ơn v ph i trình lên cơ quan qu n lý c p trên thNm nh và phê duy t theo quy nh phân tuy n k thu t và danh m c k thu t trong khám ch a b nh ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 23/2005/Q -BYT ngày 30/08/2005 c a trư ng B Y t . 3. Vi c s d ng tài s n liên doanh, liên k t ho c góp v n liên doanh ph i m b o hi u qu kinh t ; m b o nguyên t c k t h p hài hòa l i ích gi a ơn v , ngư i b nh và các bên i tác. 4. M c thu c a các ho t ng d ch v do Th trư ng ơn v và các bên i tác th ng nh t quy t nh trên nguyên t c b o m bù p các chi phí và có tích lũy h p lý. 5. Th c hi n tính, trích kh u hao thi t b , tài s n vào chi phí c a d ch v theo ch kh u hao áp d ng cho doanh nghi p nhà nư c quy nh t i Quy t nh s 206/2003/Q -BTC ngày 12/12/2003 c a B trư ng B Tài chính. Trư ng h p c bi t, Th trư ng ơn v ư c quy t nh t l kh u hao cao hơn quy nh nh m thu h i v n k p th i i v i các tài s n s m l c h u v công ngh nhưng ph i m b o giá d ch v không ư c cao hơn trư ng h p kh u hao tài s n c nh theo t l bình thư ng và không ư c vư t quá 50% t l kh u hao tài s n c nh xác nh theo
  3. phương pháp ư ng th ng c a tài s n ó. Khi kh u hao nhanh, ơn v ph i m b o bù p chi phí ho t ng và có tích lũy, phù h p v i kh năng chi tr c a ngư i b nh. 6. Th c hi n y các nghĩa v v i nhà nư c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 7. Các ơn v có trách nhi m niêm y t công khai danh m c và m c thu c a các d ch v t các ho t ng liên doanh, liên k t ho c góp v n liên doanh ngư i b nh bi t, l a ch n. Nghiêm c m các ơn v g i ý, ép bu c ngư i b nh s d ng các d ch v k thu t y t b ng thi t b liên doanh, liên k t trong khi t i ơn v có lo i thi t b ó và còn kh năng áp ng. 8. Ngu n v n liên doanh liên k t c a các ơn v ư c trích t qu phát tri n ho t ng s nghi p; v n vay; v n huy ng c a cán b , ngư i lao ng trong ơn v . Trư ng h p s d ng tài s n c a ơn v ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý, s d ng tài s n công (hi n nay theo quy nh t i i u 11, Quy t nh s 202/2006/Q -TTg ngày 31/8/2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài s n nhà nư c t i ơn v s nghi p công l p). III. QUY NNH C TH 1. V ch trương và th m quy n phê duy t án: a) Ch trương s d ng tài s n liên doanh, liên k t ho c góp v n liên doanh u tư xây d ng, mua s m trang thi t b ph c v ho t ng d ch v ph i ư c th o lu n công khai, dân ch và th ng nh t b ng văn b n gi a Ban Giám c, ng y và t ch c công oàn c a ơn v . b) Sau khi th ng nh t v ch trương, các ơn v ph i t ch c l a ch n i tác, l a ch n ch ng lo i thi t b , hình th c liên doanh liên k t theo các quy nh t i Thông tư này. c) Ph i h p v i các bên i tác xây d ng án s d ng tài s n liên doanh, liên k t ho c góp v n liên doanh v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; án ph i y các n i dung theo quy nh t i m c IV c a Thông tư này. án do Th trư ng ơn v phê duy t sau khi có th ng nh t b ng văn b n gi a chính quy n, ng y và t ch c công oàn c a ơn v . Th trư ng ơn v ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p và trư c pháp lu t v vi c phê duy t và tri n khai th c hi n án. d) Các ơn v ph i g i án v cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p sau khi phê duy t theo dõi, ki m tra và giám sát. Trư ng h p án có nh ng n i dung không phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c thì trong th i gian 15 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo, cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p ph i có ý ki n b ng văn b n yêu c u ơn v i u ch nh l i cho phù h p. 2. L a ch n i tác: a) Các i tác tham gia liên doanh, liên k t, h p tác l p t thi t b ho c góp v n liên doanh ph i có tư cách pháp nhân, có năng l c v tài chính, tr các trư ng h p huy ng v n góp c a cán b , viên ch c, ngư i lao ng trong ơn v .
  4. b) Vi c l a ch n i tác ph i trên nguyên t c: có s th o lu n công khai, dân ch và th ng nh t gi a ng y, ban giám c và t ch c công oàn c a ơn v ; khuy n khích các ơn v m i nhi u i tác tham gia thương th o và l a ch n i tác áp ng yêu c u trong vi c t ch c ho t ng d ch v và b o m l i ích cho ơn v và ngư i b nh. 3. V trang thi t b : a) Trang thi t b do phía i tác u tư l p t th c hi n án liên doanh, liên k t cùng khai thác ph i là các lo i trang thi t b m i 100%, thu c th h tiên ti n, có kh năng nâng c p, có ch ng ch ch t lư ng, xu t x hàng hóa. i v i các thi t b chuyên khoa có yêu c u c bi t khác, (các thi t b phát tia b c x , thi t b x tr ) ph i theo úng quy nh c a pháp lu t v an toàn b c x và ư c s cho phép c a cơ quan có thNm quy n. b) Không ư c nh n liên k t, l p t các thi t b y t cũ ã qua s d ng; chưa ư c B Y t cho phép nh p khNu theo quy nh. Tr trư ng h p các cơ s y t công l p s d ng các tài s n c a mình tham gia liên doanh, liên k t. c) i v i nh ng trang thi t b y t có s d ng công ngh , k thu t cao trong chNn oán, i u tr như: H th ng ch p m ch, c ng hư ng t , ch p c t l p i n toán, các thi t b x tr (bao g m: h th ng Co-ban 60, gia t c tuy n tính, Gamma knife, Cyber knife), thi t b tán s i ngo i cơ th , Laser Eximer (danh m c thi t b này s ư c B Y t c p nh t theo yêu c u), nh ng thi t b tri n khai các k thu t vư t quá ph m vi quy nh c a tuy n chuyên môn k thu t: - Các ơn v ph i thành l p H i ng khoa h c k thu t c p cơ s , có chuyên gia k thu t v trang thi t b , chuyên gia v các lĩnh v c chuyên môn có liên quan thNm nh c u hình, tính năng k thu t c a thi t b s d ng trong án liên doanh, liên k t. - Trư ng h p ơn v không có các chuyên gia k thu t, chuyên gia v lĩnh v c chuyên môn thì ph i m i chuyên gia ngoài ơn v ho c xin ý ki n tư v n c a H i ng tư v n k thu t trang thi t b y t c a B Y t do V Trang thi t b và Công trình y t - B Y t làm thư ng tr c. 4. Nguyên t c xác nh giá tr c a tài s n s d ng liên doanh, liên k t: a) i v i tài s n là trang thi t b m i 100%, vi c xác nh giá tr c a thi t b ư c căn c vào: - K t qu u th u c a lo i thi t b cùng lo i c a m t ơn v công l p mà h p ng ư c ký trư c ó không quá 06 tháng. - Thông báo thNm nh giá c a cơ quan qu n lý giá theo quy nh c a nhà nư c. - i v i các lo i tài s n m i chưa có k t qu u th u mua s m và h p ng ã ký, không có thông báo giá c a cơ quan thNm nh giá: Th trư ng ơn v xem xét và có th căn c vào t khai hàng hóa nh p khNu, h p ng mua bán l i hàng hóa ó xác nh giá mua c a trang thi t b kèm các ch ng thư giám nh hàng hóa v : Tình tr ng, ch ng lo i; xu t x ; nư c s n xu t, năm s n xu t; quy cách, phNm ch t.
  5. b) i v i tài s n là nhà c a, cơ s h t ng, trang thi t b c a ơn v y t công l p ã qua s d ng ưa vào liên doanh liên k t: - ơn v ph i thành l p H i ng ánh giá và xác nh l i giá tr c a tài s n. - Vi c xác nh và giá tr còn l i c a tài s n căn c vào ch t lư ng còn l i c a tài s n và ơn giá th c t mua m i tài s n ó t i th i i m và a i m ánh giá, c th : Giá tr còn = T l % ch t X Giá mua ho c giá l i c a t ng lư ng còn xây d ng m i c a tài s n l i c a t ng t ng tài s n t i ( ng) tài s n th i i m ánh giá ( ng) + T l % ch t lư ng còn l i c a tài s n ư c xác nh căn c vào tài s n, th i gian s d ng và th i gian ã s d ng c a t ng tài s n ó xác nh. Riêng i v i nhà c a, cơ s h t ng th c hi n theo quy nh t i ph n II Thông tư Liên B Xây d ng – Tài chính – V t giá Chính ph s 13/TB-TT ngày 18/8/1994. + Giá mua c a tài s n là giá c a lo i tài s n cùng lo i ư c bán trên th trư ng t i th i i m ánh giá. + Giá xây d ng m i ư c tính như sau: Giá xây d ng = ơn giá 1m2 X Di n tích xây m i c a nhà xây d ng m i d ng c a nhà c a, công trình theo b ng c a, công trình xây d ng chuNn ơn giá xây d ng XD c) i v i tài s n là nhà, cơ s h t ng xây m i ư c xác nh theo quy t toán công trình ư c duy t, ho c quy t toán hoàn thành các h ng m c công trình. 5. i v i hình th c cơ s y t công l p và phía i tác liên doanh cùng góp v n mua s m trang thi t b ph c v ho t ng d ch v : Ph i th c hi n u th u mua s m tài s n theo úng quy nh c a Lu t u th u và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t. 6. Quy nh v cơ s v t ch t nơi l p t thi t b : Ph i có di n tích th c hi n các quy trình k thu t, ón ti p ngư i b nh, x lý ô nhi m, ch t th i trong quá trình ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 7. Ph i có i ngũ cán b ư c ào t o, áp ng ư c yêu c u chuyên môn k thu t, có kh năng khai thác s d ng trang thi t b , m b o hi u qu và an toàn lao ng trong quá trình tri n khai ho t ng d ch v . IV. QUY NNH V N I DUNG C A ÁN án s d ng tài s n liên doanh, liên k t ho c góp v n liên doanh mua s m trang thi t b ph c v ho t ng d ch v ph i có y các n i dung sau:
  6. 1. ánh giá, phân tích nhu c u c a nhân dân trong vi c s d ng các d ch v t các lo i thi t b d ki n liên doanh; liên k t ho c góp v n liên doanh; kh năng áp ng c a ơn v và các ơn v khác trên a bàn, nhu c u chưa áp ng ư c c n ph i liên doanh, liên k t ho c góp v n liên doanh. 2. Tên thi t b , c u hình k thu t, th h , hãng s n xu t, nư c s n xu t, xu t x , giá c a tài s n ưa vào liên doanh, liên k t. 3. Xác nh hình th c, các bên tham gia và v n c a m i bên; trách nhi m c th c a m i bên trong quá trình v n hành s d ng thi t b ; trách nhi m b o dư ng, duy tu; cơ ch cung c p v t tư tiêu hao, hóa ch t ph i th c hi n theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. 4. Xây d ng phương án chi phí c a t ng d ch v làm căn c Th trư ng ơn v quy t nh m c thu trên cơ s tính toán y các y u t chi phí sau ây: a) Chi phí v hóa ch t v t tư tiêu hao th c hi n d ch v : chi ti t theo t ng lo i v t tư hóa ch t, nh m c s d ng và ơn giá. i v i các lo i v t tư, hóa ch t ã có nh m c s d ng ư c cơ quan có thNm quy n ban hành thì tính theo nh m c ó; Trư ng h p chưa có nh m c s d ng các ơn v căn c vào tình hình s d ng th c t quy t nh nh m c s d ng cho phù h p. b) Chi phí v ti n lương, ti n công và các kho n óng góp c a ngư i lao ng qu n lý và th c hi n d ch v : Các bên tham gia liên doanh, liên k t ph i th ng nh t v s ngư i c a m i bên tham gia qu n lý và th c hi n các ho t ng d ch v , làm cơ s phân b chi phí v ti n lương, ti n công và các kho n óng góp cho t ng d ch v . i v i các ho t ng d ch v ư c t ch c h ch toán riêng doanh thu, chi phí thì chi phí ti n lương, ti n công ư c áp d ng theo ch ti n lương c a doanh nghi p nhà nư c t i Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph quy nh h th ng thang b ng lương và ch ph c p lương trong các công ty nhà nư c, Ngh nh s 206/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph quy nh qu n lý lao ng, ti n lương và thu nh p trong các công ty nhà nư c. i v i các ho t ng d ch v không h ch toán riêng doanh thu, chi phí thì chi phí ti n lương, ti n công c a ngư i lao ng th c hi n ho t ng d ch v ó ơn v tính theo ti n lương c p b c, ch c v do nhà nư c quy nh. c) Chi phí v i n, nư c và các chi phí h u c n tr c ti p khác; d) Chi phí b o trì, b o dư ng thi t b , tài s n; ) Chi phí kh u hao tài s n, trang thi t b : trên cơ s tính năng k thu t, công su t s d ng, giá tr c a thi t b , tài s n tham gia liên doanh, liên k t, quy nh v t l kh u hao nêu t i m c 5 ph n II tính toán chi phí kh u hao cho m i d ch v ; e) Chi phí ào t o, b i dư ng cán b chuyên môn phát huy hi u qu c a thi t b ;
  7. g) Chi phí x lý ô nhi m môi trư ng, ch t th i trong quá trình ho t ng; h) Chi phí qu ng cáo, d phòng r i ro. 5. Vi c mua s m hóa ch t, v t tư ph c v ho t ng d ch v trong quá trình liên doanh, liên k t ph i th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan nhà nư c b ng v n nhà nư c. Chi phí c a các ho t ng b o trì, b o dư ng, s a ch a thi t b th c hi n theo các quy nh hi n hành. 6. Cơ ch tài chính và phân chia thu nh p a) i v i hình th c quy nh t i i m a và i m b m c 2 ph n I c a Thông tư này: Các ơn v th a thu n v i các bên i tác th ng nh t ưa vào án trên cơ s m b o các nguyên t c sau: - Căn c vào t l góp v n, tài s n, m c tham gia c a các bên, m b o thu h i ư c các chi phí c a các bên ã chi trong quá trình th c hi n ho t ng liên doanh liên k t. - Ph n ư c hư ng c a các ơn v công l p ph i ư c th o lu n r ng rãi, dân ch , công khai trong ơn v và có ý ki n th ng nh t c a t ch c công oàn. Hình th c phân chia: theo t l tính trên doanh thu ho c tính trên chênh l ch thu chi sau khi hoàn thành nghĩa v thu v i nhà nư c; - Ph i dành m t t l nh t nh l p Qu d phòng r i ro cho m t s trư ng h p c bi t. Các bên tham gia ph i th ng nh t t l , nguyên t c s d ng Qu này. b) i v i hình th c quy nh t i i m c m c 2 ph n I c a Thông tư này: Các ơn v căn c vào giá c a thi t b , vào c tính k thu t c a thi t b và quy nh v kh u hao tài s n t i m c 6 ph n II tính toán s ti n thuê thi t b ph i tr theo t ng d ch v và th c hi n chi tr theo án và h p ng ã ký v i bên i tác. c) S ti n trích kh u hao c a các ho t ng ư c s d ng chi tr cho các bên nh m tái t o tài s n s d ng liên doanh liên k t ho c tr v n góp cho các bên tham gia. 7. X lý tài s n, thi t b trong trư ng h p hư h ng: Các bên ph i th a thu n c th vi c x lý tài s n, thi t b trong trư ng h p hư h ng, không s d ng ư c ho c h t th i gian kh u hao theo nguyên t c b o m l i ích gi a hai bên. 8. ơn v và bên i tác ph i căn c vào án, vào các quy nh c a pháp lu t v h p ng kinh t xây d ng và ký k t h p ng liên doanh, liên k t, h p tác trên nguyên t c ph i h t s c ch t ch , b o v quy n l i cho ngư i b nh và ơn v . Khi th a thu n phân chia thu nh p ho c tr ti n thuê thi t b ph i tính toán c th n các phương án tài chính trong trư ng h p s b nh nhân vư t cao hơn ho c th p hơn so v i d ki n ban u. V. QUY NNH V H CH TOÁN, K TOÁN VÀ CH BÁO CÁO
  8. 1. Các ơn v có trách nhi m ph i h p v i bên i tác m s k toán, t ch c theo dõi qu n lý, h ch toán y ngu n thu, các kho n chi phí c a t ng ho t ng liên doanh liên k t theo quy nh c a pháp lu t t i chuNn m c s 07 – K toán các kho n u tư vào công ty liên k t; chuNn m c s 08 – Thông tin tài chính v các kho n v n góp liên doanh, ban hành kèm theo Quy t nh s 234/2003/Q -BTC ngày 30/12/2003 c a B trư ng B Tài chính. 2. Ph n thu c a ơn v t các ho t ng liên doanh liên k t sau khi th c hi n xong nghĩa v v i ngân sách nhà nư c là m t ngu n tài chính c a ơn v ; ư c qu n lý, s d ng theo quy nh t i Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph . 3. Ch báo cáo: Hàng năm, các ơn v ph i l p báo cáo k t qu ho t ng c a các án liên doanh, liên k t g i B ch qu n ( i v i các cơ s thu c trung ương qu n lý), g i S Y t ( i v i các cơ s y t thu c a phương qu n lý) trư c ngày 31/3 năm sau. S Y t và y t các B , ngành có trách nhi m t ng h p báo cáo B Y t trư c ngày 31/5 năm sau B Y t t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . VI. I U KHO N THI HÀNH 1. Trong quá trình xây d ng và th c hi n các án, n u có khó khăn vư ng m c, các ơn v có th xin ý ki n tư v n: a) V c u hình, tính năng k thu t và các n i dung liên quan n chuyên môn k thu t c a H i ng tư v n k thu t trang thi t b y t c a B Y t như quy nh t i m c 3 ph n III nêu trên. b) V các n i dung liên quan n tài chính và phân chia thu nh p: các ơn v y t công l p thu c trung ương có th xin ý ki n tư v n c a B , cơ quan ch qu n; Các ơn v thu c a phương xin ý ki n tư v n c a S Tài cinh a phương. 2. B trư ng, th trư ng cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m t ch c hư ng d n th c hi n, ki m tra, giám sát các ho t ng liên doanh, liên k t c a các cơ s y t công l p thu c ph m vi qu n lý theo các n i dung quy nh t i Thông tư này. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh các ơn v , a phương ph n ánh v B Y t xem xét gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban ng c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao - Ki m toán Nhà nư c; - Các b , cơ quan thu c CP; Tr n Chí Liêm - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v tr c thu c B ;
  9. - S Y t các t nh, TP tr c thu c TW; - Các V , C c, Thanh tra B ; - Phòng Công báo – Văn phòng Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Website B Y t ; - Lưu: VT, KH – TC (3b).
Đồng bộ tài khoản