Thông tư số 15/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
311
lượt xem
76
download

Thông tư số 15/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/2009/TT-NHNN quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2009/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 15/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V T L T I A C A NGU N V N NG N H N Ư C S D NG CHO VAY TRUNG H N VÀ DÀI H N I V I T CH C TÍN D NG Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t các T ch c tín d ng năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các T ch c tín d ng năm 2004; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh t l t i a c a ngu n v n ng n h n ư c s d ng cho vay trung h n và dài h n i v i các t ch c tín d ng như sau: Chương 1. CÁC QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Thông tư này quy nh t l t i a c a ngu n v n ng n h n ư c s d ng cho vay trung h n và dài h n i v i các t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam, tr qu tín d ng nhân dân cơ s . i u 2. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ngu n v n ng n h n c a t ch c tín d ng là ngu n v n có th i h n còn l i n 12 tháng. 2. Ngu n v n trung h n, dài h n là ngu n v n có th i h n còn l i trên 12 tháng. 3. Kho n cho vay trung h n, dài h n là kho n cho vay, cho thuê tài chính có th i h n cho vay trên 12 tháng. Chương 2. QUY NNH C TH i u 3. Ngu n v n ng n h n ư c s d ng cho vay trung h n và dài h n
  2. Ngu n v n ng n h n ư c s d ng cho vay trung h n và dài h n c a t ch c tín d ng bao g m: 1. Ti n g i không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n có th i h n g i còn l i n 12 tháng c a t ch c (k c t ch c tín d ng khác), cá nhân. 2. Ti n g i ti t ki m không kỳ h n, ti n g i ti t ki m có kỳ h n có th i h n g i còn l i n 12 tháng c a cá nhân. 3. Ngu n v n huy ng dư i hình th c phát hành gi y t có giá có th i h n thanh toán còn l i n 12 tháng. 4. Kho n vay t t ch c tín d ng khác có th i h n vay còn l i n 12 tháng, tr các kho n vay trên th trư ng liên ngân hàng. i u 4. Ngu n v n trung h n, dài h n ư c s d ng cho vay trung và dài h n 1. Ngu n v n trung h n, dài h n ư c s d ng cho vay trung và dài h n bao g m: a) Ti n g i có kỳ h n có th i h n g i còn l i trên 12 tháng c a t ch c (k c t ch c tín d ng khác), cá nhân. b) Ti n g i ti t ki m có kỳ h n có th i h n g i còn l i trên 12 tháng c a cá nhân. c) Ngu n v n huy ng dư i hình th c phát hành gi y t có giá có th i h n thanh toán còn l i trên 12 tháng. d) Kho n vay t t ch c tín d ng khác có th i h n thanh toán còn l i trên 12 tháng. ) V n i u l và Qu d tr còn l i sau khi tr i các kho n u tư mua tài s n c nh; góp v n, mua c ph n theo quy nh t i kho n 20 i u 2 Quy nh v các t l b o m an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 457/2005/Q -NHNN ngày 19/4/2005 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ư c s a i, b sung theo Quy t nh s 34/2008/Q -NHNN ngày 5/12/2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. e) Th ng dư v n c ph n. 2. Các kho n ph i tr kh i ngu n v n trung h n, dài h n ư c s d ng cho vay trung h n, dài h n: a) Các kho n u tư vào ch ng khoán u tư gi n ngày áo h n và các kho n u tư vào gi y t có giá khác, có th i h n trung h n, dài h n do t ch c tín d ng khác phát hành. b) Các kho n u tư mua c phi u qu . c) Ti n g i t i t ch c tín d ng khác có th i h n g i trên 12 tháng.
  3. i u 5. T l t i a c a ngu n v n ng n h n ư c s d ng cho vay trung h n và dài h n 1. T ch c tín d ng s d ng ngu n v n cho vay trung h n, dài h n theo nguyên t c th t sau ây: a) S d ng ngu n v n trung h n, dài h n. b) S d ng ngu n v n ng n h n. 2. T l t i a c a ngu n v n ng n h n ư c s d ng cho vay trung h n, dài h n c a t ch c tín d ng như sau: - Ngân hàng thương m i: 30% - Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính: 30% - Qu tín d ng nhân dân trung ương: 20% 3. T l c a ngu n v n ng n h n ư c s d ng cho vay trung h n và dài h n tính theo công th c sau ây: [(A-B)/C] x 100% Trong ó: - A là t ng dư n cho vay trung h n, dài h n - B là t ng ngu n v n trung h n và dài h n ư c s d ng cho vay trung h n, dài h n sau khi tr i các kho n ph i tr theo quy nh t i i u 4 Thông tư này. - C là t ng ngu n v n ng n h n ư c s d ng cho vay trung h n, dài h n quy nh t i i u 3 Thông tư này. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 6. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và thay th các quy nh v t l t i a c a ngu n v n ng n h n ư c s d ng cho vay trung h n, dài h n c a t ch c tín d ng t i Quy nh v các t l b o m an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng ban hành theo Quy t nh s 457/2005/Q -NHNN ngày 19/4/2005 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 7. T ch c th c hi n 1. K t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, t ch c tín d ng có t l ngu n v n ng n h n s d ng cho vay trung h n, dài h n cao hơn t l quy nh t i Thông tư
  4. này không ư c ti p t c s d ng ngu n v n ng n h n cho vay trung h n và dài h n và ph i có bi n pháp, k ho ch i u ch nh mb o n ngày 01/01/2010 ph i tuân th úng t l quy nh. 2. V D báo, Th ng kê Ti n t căn c quy nh t i Thông tư này xây d ng trình Th ng c ban hành ch báo cáo th ng kê i v i t ch c tín d ng. 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng Qu n tr và T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như Kho n 3 i u 7; - BL NHNN; - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư pháp ( ki m tra); - Lưu VP, TTGSNH (3 b n). Tr n Minh Tu n
Đồng bộ tài khoản