Thông tư số 153/1998/TT/BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
52
lượt xem
3
download

Thông tư số 153/1998/TT/BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 153/1998/TT/BTC về pháp lệnh thuế tài nguyên do do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành nghị định số 68/1998NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 153/1998/TT/BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 153/1998/TT/BTC Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 153/1998/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 68/1998/N -CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH THU TÀI NGUYÊN (S A I) Thi hành Pháp l nh thu Tài nguyên (s a đ i) do UBTV Qu c h i ban hành ngày 16/04/1998 và Ngh đ nh s 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh thu tài nguyên (s a đ i), B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I- I TƯ NG N P THU VÀ I TƯ NG CHNU THU : 1- M i t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t , bao g m: Doanh nghi p Nhà nư c, Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, H p tác xã, Doanh nghi p tư nhân, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài hay Bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, h s n xu t kinh doanh, các t ch c và cá nhân khác, không phân bi t ngành ngh , quy mô hình th c ho t ng, có khai thác tài nguyên thiên nhiên theo úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam u ph i ăng ký, kê khai và n p thu tài nguyên theo quy nh t i i u 1 Pháp l nh Thu tài nguyên (s a i), tr các trư ng h p nêu t i i m 5, M c 1 Thông tư này. 2- Tài nguyên thiên nhiên thu c di n ch u thu là các tài nguyên thiên nhiên trong ph m vi t li n, h i o, n i th y, lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a thu c ch quy n c a nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, bao g m: a- Khoáng s n kim lo i: G m khoáng s n kim lo i en (s t, man gan, ti tan...) và khoáng s n kim lo i màu (vàng, t hi m, b ch kim, thi c, won fram, ng, chì, k m nhôm...). b- Khoáng s n không kim lo i, bao g m: t làm g ch, t khai thác san l p, xây d ng công trình, t khai thác s d ng cho các m c ích khác; á, cát, s i; than; á quý,... nư c khoáng, nư c nóng thiên nhiên thu c i tư ng quy nh t i Lu t Khoáng s n; c- D u m : là d u thô ư c quy nh t i kho n 2, i u 3 Lu t D u khí; d- Khí t: là khí thiên nhiên quy nh t i kho n 3, i u 3 Lu t D u khí;
 2. - S n phNm c a r ng t nhiên, g m: g (k c cành, ng n, c i, g c, r ...), tre, n a, giang, v u; các lo i dư c li u... và các lo i th c v t, ng v t ư c phép khai thác là s n phNm c a r ng t nhiên; e- Th y s n t nhiên: Các lo i ng v t, th c v t t nhiên bi n, sông, ngòi, h , ao, m... thiên nhiên. g- Nư c thiên nhiên g m: Nư c m t, nư c dư i lòng t, tr nư c nóng, nư c khoáng thiên nhiên thu c nhóm b nêu trên. h- Tài nguyên thiên nhiên khác: G m các lo i tài nguyên thiên nhiên không thu c các nhóm trên. M i trư ng h p c ý ti n hành khai thác các lo i tài nguyên c m khai thác u b x lý theo Pháp lu t hi n hành. Khi ki m tra phát hi n nh ng v vi c vi ph m, cơ quan thu ph i thông báo và ph i h p v i cơ quan có ch c năng ti n hành x lý theo thNm quy n. Trư ng h p tài nguyên thiên nhiên c m khai thác b b t gi , t ch thu và ư c phép bán ra thì t ch c ư c giao bán ph i tính y thu tài nguyên trong giá bán và n p vào Ngân sách. 4- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng ang tr ti n tài nguyên hay n p thu tài nguyên theo m c c th ã quy nh trong Gi y phép u tư c p trư c ngày 01/06/1998 thì ti p t c ư c tr ti n tài nguyên hay n p thu tài nguyên theo quy nh ó cho n h t th i h n c a Gi y phép ư c c p, sau ó ph i th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này n u ư c gia h n gi y phép u tư. 5- Theo quy nh t i i u 3, Pháp l nh thu tài nguyên (s a i) và i u 3, Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/09/1998 c a Chính ph , trư ng h p doanh nghi p liên doanh v i nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam mà Bên Vi t Nam góp v n pháp nh b ng các ngu n tài nguyên ư c ghi trong Gi y phép u tư thì doanh nghi p liên doanh không ph i n p thu tài nguyên i v i s tài nguyên mà Bên Vi t Nam dùng góp v n pháp nh. nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, Bên Vi t Nam ph i kê khai s tài nguyên phát sinh ã góp v n, báo cáo B Tài chính ghi v n Ngân sách Nhà nư c và qu n lý v n theo ch hi n hành. 6- Trư ng h p doanh nghi p khai thác tài nguyên ư c thành l p trên cơ s liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh và h p ng chia s n phNm, thì thu tài nguyên ph i n p c a doanh nghi p liên doanh hay c a Bên nư c ngoài ph i ư c xác nh trong h p ng liên doanh và tính vào ph n s n phNm chia cho Bên Vi t Nam. Khi chia s n phNm, Bên Vi t Nam có trách nhi m n p thu tài nguyên vào Ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách. II - CĂN C TÍNH THU VÀ BI U THU TÀI NGUYÊN: S thu tài nguyên ph i n p trong kỳ n p thu ư c tính như sau: Thu tài = S n lư ng tài x Giá tính x Thu - S thu tài
 3. nguyên ph i nguyên thương thu ơn v su t nguyên ư c n p trong phNm th c t tài nguyên mi n, gi m kỳ khai thác (n u có) 1- S n lư ng tài nguyên thương phNm th c t khai thác: Là s lư ng, tr ng lư ng hay kh i lư ng c a tài nguyên khai thác th c t trong kỳ n p thu , không ph thu c vào hi n tr ng và m c ích khai thác tài nguyên ( bán ngay, em trao i, tiêu dùng n i b , d tr ưa vào s n xu t ti p theo...). - i v i lo i tài nguyên không th xác nh ư c s lư ng, tr ng lư ng hay kh i lư ng th c t khai thác do ch a nhi u ch t khác nhau, hàm lư ng t p ch t l n, thì thu tài nguyên ư c tính trên s lư ng, tr ng lư ng hay kh i lư ng t ng ch t thu ư c do sàng tuy n, phân lo i. Ví d : M t Công ty trong kỳ n p thu ph i sàng tuy n hàng nghìn m3 t, á, nư c (không th xác nh ư c s lư ng), thu ư c 2 kg vàng c m, 100 t n qu ng s t... thì thu tài nguyên ư c tính trên s lư ng vàng c m và qu ng s t này. - Trư ng h p khai thác th công, phân tán ho c khai thác lưu ng, không thư ng xuyên, khó khăn trong vi c qu n lý thì có th th c hi n khoán s lư ng tài nguyên khai thác theo mùa v ho c nh kỳ. Cơ quan thu ph i h p v i chính quy n a phương và cơ quan qu n lý chuyên ngành n nh s lư ng tài nguyên th c t khai thác ư c khoán. Cũng trong trư ng h p nêu trên, n u lo i tài nguyên khai thác ư c t p trung vào u m i thu mua và ư c cơ s thu mua cam k t ch p thu n thì C c Thu t nh, thành ph có th quy t nh (b ng văn b n) t ch c, cá nhân thu mua tài nguyên n p thay thu tài nguyên cho ngư i khai thác. 2- Giá tính thu : Theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/09/1998 c a Chính ph ; Giá tính thu tài nguyên là giá bán ơn v c a tài nguyên t i nơi khai thác tài nguyên và ư c xác nh c th trong t ng trư ng h p như sau: a) Lo i tài nguyên xác nh ư c s n lư ng khâu khai thác và có th bán ra ngay sau khi khai thác (như: t, á, cát, s i, th y s n...) thì giá tính thu tài nguyên là giá th c t bán ra t i nơi khai thác tr thu doanh thu ho c chưa bao g m thu giá tr gia tăng (n u có) ph i n p. N u phát sinh chi phí v n chuy n, b c x p, lưu kho bãi, t nơi khai thác n nơi tiêu th thì các chi phi ó ư c tr khi xác nh giá tính thu tài nguyên; Trư ng h p này n u không bán ra (như: ưa vào quy trình s n xu t ti p theo), thì áp d ng giá tính thu do UBND t nh, thành ph quy nh theo nguyên t c nêu t i i u 7, Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/09/1998 c a Chính ph . b) Lo i tài nguyên xác nh ư c s n lư ng khâu khai thác, nhưng chưa th bán ra ư c mà ph i qua sàng tuy n, ch n l c... m i bán ra, thì giá tính thu tài nguyên là giá bán c a s n phNm ã qua sàng tuy n, phân lo i, tr (-) các chi phí phát sinh t nơi khai thác n nơi tiêu th và quy i theo hàm lư ng hay t tr ng xác nh giá tính thu là giá bán c a tài nguyên th c t khai thác, có tr thu doanh thu ho c không bao g m thu giá tr gia tăng.
 4. Ví d : Giá bán 1 t n than s ch là 65.000 ng/t n, chi phí sàng tuy n, v n chuy n t nơi khai thác n nơi bán ra là 10.000 ng/t n; t tr ng than s ch trong than th c t khai thác là 80% thì: Giá tính thu tài = 65.000 - 10.000 ) x 80 - Thu doanh thu nguyên m t t n ho c thu giá tr than t i nơi khai 100 gia tăng thác c) Lo i tài nguyên không xác nh ư c s lư ng khâu khai thác vì t p ch t l n, có nhi u ch t khác nhau thì giá tính thu là giá bán th c t c a t ng ch t t i nơi khai thác tr thu doanh thu ho c không bao g m thu giá tr gia tăng. Ví d : Vàng c m, qu ng s t,... d) Lo i tài nguyên khai thác và ư c s d ng làm nguyên li u s n xu t trong s n phNm, như: Nư c thiên nhiên dùng cho s n xu t nư c tinh l c, nư c khoáng, các lo i bia và nư c gi i khát khác; t làm nguyên li u cho s n xu t công nghi p, th công nghi p thì giá tính thu tài nguyên là giá bán s n phNm cu i cùng tr i các chi phí s n xu t ra s n phNm ó (bao g m c thu doanh thu ho c thu giá tr gia tăng ph i n p nhưng không bao g m chi phí khai thác tài nguyên), nhưng m c t i thi u không th p hơn giá tính thu do UBND t nh, thành ph quy nh. T ch c, cá nhân khai thác tài nguyên ch p hành y ch s sách k toán, ch ng t k toán theo quy nh, ư c tính toán và nh giá tính thu tài nguyên theo hư ng dãn t i i m a, b, c ho c d. M i trư ng h p khác và các trư ng h p khai thác tài nguyên s d ng cho các m c ích khác không thu c hư ng d n t i các i m a, b, c, d thì áp d ng giá tính thu tài nguyên do UBND t nh, thành ph quy nh theo các nguyên t c quy nh t i i u 7 Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/09/1998 c a Chính ph . C c Thu t nh, thành ph tham kh o ý ki n c a S Tài chính - V t giá và cơ quan qu n lý ngành a phương xác nh giá tính thu tài nguyên trình UBND t nh, thành ph quy t nh và báo cáo T ng C c thu . - Giá tính thu tài nguyên i v i nư c thiên nhiên dùng s n xu t th y i n là giá bán i n thương phNm, i v i g là giá bán t i bãi 2. Riêng i v i d u m , khí t, giá tính thu tài nguyên th c hi n theo quy nh t i Lu t d u khí và i u 47, Ngh nh s 84/CP ngày 17/02/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t D u khí. 3 - Bi u thu tài nguyên: Th c hi n theo Bi u thu ban hành kèm theo Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/09/1998 c a Chính ph (có kèm theo Thông tư này). Căn c vào giá tr c a t ng lo i tài nguyên, i u ki n khai thác và yêu c u qu n lý i v i t ng lo i tài nguyên trong t ng th i kỳ, B ho c ngành ch qu n t p h p các s li u, tài li u liên quan n lo i tài nguyên khai thác, báo cáo B Tài chính xem xét i u ch nh thu su t thu tài nguyên phù h p v i khung thu su t quy nh t i i u 6 Pháp l nh thu tài nguyên. Vi c i u ch nh thu su t thu tài nguyên ch ti n hành
 5. trong trư ng h p c n thi t và theo lo i tài nguyên c th , không i u ch nh thu su t cho trư ng h p cá bi t. III - KÊ KHAI, ĂNG KÝ, N P THU TÀI NGUYÊN 1 - Căn c i u 9, Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/09/1998 c a Chính ph , t ch c, cá nhân ho t ng khai thác tài nguyên có trách nhi m: - ăng ký ho t ng khai thác tài nguyên v i cơ quan thu ch m nh t là 10 ngày k t ngày ư c phép khai khai thác tài nguyên ho c ch m nh t là 5 ngày trư c khi có s sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n hay có s thay i trong ho t ng khai thác tài nguyên. B n ăng ký ư c l p thành 2 b n, m t b n g i cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu thu , m t b n lưu gi t i cơ s khai thác tài nguyên (m u s 1 kèm theo). - Ch p hành úng ch l p ch ng t mua bán hàng hóa, thu ti n; ch s sách k toán theo quy nh hi n hành. - Hàng tháng, trong th i h n ch m nh t là 10 ngày c a tháng sau, t ch c, cá nhân khai thác tài nguyên ph i kê khai thu tài nguyên ph i n p c a tháng trư c (m u s 2 kèm theo), k c trư ng h p không phát sinh thu tài nguyên và n p cho cơ quan thu . T khai l p thành hai b n, có xác nh n c a cán b tr c ti p qu n lý thu thu , m t b n g i cơ quan thu , m t b n lưu t i cơ s . Trư ng h p khai thác tài nguyên khoáng s n không có i u ki n kê khai hàng thì th i gian kê khai có th dài hơn, phù h p v i c thù ho t ng khai thác theo hư ng d n b ng văn b n c a C c Thu t nh, thành ph . - N p thu tài nguyên theo úng th i h n ghi trong thông báo c a cơ quan thu , nhưng ch m nh t không ư c quá ngày 25 c a tháng sau tháng phát sinh thu tài nguyên. - Trong th i h n 30 ngày sau khi k t thúc năm ho t ng ho c h p ng khai thác, t ch c, cá nhân khai thác tài nguyên ph i quy t toán vi c n p thu tài nguyên v i cơ quan thu . Trong th i h n 10 ngày sau khi cơ quan thu ki m tra và ra thông báo, t ch c, cá nhân khai thác tài nguyên ph i n p s thu còn thi u (n u có) vào ngân sách; s thu ã n p th a s ư c hoàn tr cũng trong th i gian quy nh ó ho c tính vào s thu tài nguyên ph i n p c a kỳ ti p theo. Trư ng h p t ch c, cá nhân khai thác th công, phân tán, ho t ng không thư ng xuyên... ư c cơ quan thu ch p nh n n p thu theo phương th c khoán như quy nh t i i m 1, Ph n II Thông tư này thì cơ quan thu căn c vào t khai c a cơ s khai thác tài nguyên k t h p v i tài li u i u tra th c t v ngu n tài nguyên, v n, lao ng, phương ti n khai thác, giá c tài nguyên xác nh sát úng s n lư ng tài nguyên khai thác th c t và s thu tài nguyên ph i n p. Vi c n nh m c khoán ph i m b o công khai, dân ch , sát úng v i kh năng ho t ng khai thác tài nguyên. Vi c khoán thu tài nguyên có th ư c tính toán g n li n v i vi c khoán thu các lo i thu khác.
 6. 2 - Cơ quan tr c ti p qu n lý thu thu tài nguyên có nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau: - Hư ng d n, ôn c cơ s khai thác tài nguyên ăng ký, kê khai n p thu tài nguyên. - Ki m tra vi c ăng ký, kê khai n p thu , quy t toán thu c a cơ s khai thác tài nguyên. - Tính thu ho c t ch c công tác i u tra, ki m sát, n nh m c khoán thu ; l p và duy t s b thu ; thông báo k p th i s thu tài nguyên ph i n p và th i h n n p theo úng quy nh; cung c p ch ng t thu thu h p pháp cho cơ s n p thu tài nguyên. - Ki m tra, ki m soát ho t ng khai thác tài nguyên; ki m tra nh kỳ và thư ng xuyên ch ng t , s sách k toán, k p th i phát hi n ch n ch nh ho c x lý các vi ph m. Yêu c u các i tư ng n p thu cung c p s sách k toán, ch ng t và h sơ tài li u khác có liên quan n vi c tính thu , n p thu tài nguyên; yêu c u các t ch c tín d ng, ngân hàng và t ch c, cá nhân có liên quan khác cung c p tài li u liên quan n vi c tính thu và n p thu tài nguyên. - X ph t vi ph m hành chính v thu và gi i quy t khi u n i v thu tài nguyên. - Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà cơ s khai thác tài nguyên và i tư ng khác cung c p theo ch quy nh. 3 - Cơ quan thu có quy n n nh m c thu tài nguyên ph i n p cho cơ s n p thu theo quy nh t i i u 9, Pháp l nh thu tài nguyên (s a i). 4 - M i t ch c, cá nhân khi v n chuy n tài nguyên thiên nhiên u ph i có hóa ơn bán hàng ho c ch ng t ch ng minh ã th c hi n chính sách thu tài nguyên. 5 - Thu tài nguyên là kho n thu c a Ngân sách Nhà nư c ư c n p vào Kho b c Nhà nư c t i a phương nơi khai thác tài nguyên. Trư ng h p cơ s khai thác nh , phân tán, s thu tài nguyên nh và nơi xa Kho b c Nhà nư c thì cơ quan thu có th tr c ti p thu thu chuy n n p vào kho b c. Căn c tình hình th c t , cơ quan thu ph i quy nh rõ l ch n p ti n theo s ngày và s ti n thu thu ư c. IV. MI N, GI M THU TÀI NGUYÊN Theo quy nh t i i u 10 Pháp l nh thu tài nguyên (s a i), i u 12, Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/09/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh thu tài nguyên (s a i), vi c mi n, gi m thu tài nguyên th c hi n như sau: 1 - Các d án thu c i tư ng ưu ãi u tư quy nh t i Lu t Khuy n khích u tư trong nư c và các văn b n c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, n u có khai thác tài nguyên khoáng s n (tr d u khí) thì ư c gi m t i a 50% thu tài nguyên trong 3 năm u k t khi b t u khai thác;
 7. i v i nh ng d án ã tri n khai thu c i tư ng trên thì xét gi m thu th i gian còn l i k t ngày Pháp l nh thu tài nguyên (s a i) có hi u l c thi hành. Cơ quan thu tr c ti p qu n lý căn c vào gi y phép thành l p, gi y ch ng nh n ưu ãi u tư và quy nh t i các văn b n hư ng d n Lu t Khuy n khích u tư trong nư c quy t nh gi m thu trong trư ng h p này. 2 - T ch c, cá nhân khai thác tài nguyên g p thiên tai, ch h a, tai n n b t ng , gây t n th t tài nguyên ã kê khai và n p thu ư c mi n thu tài nguyên ph i n p cho s tài nguyên b t n th t. Trư ng h p ã n p thu tài nguyên thì ư c hoàn tr l i s thu ã n p ho c bù tr vào s thu tài nguyên ph i n p c a kỳ sau n u t ch c, cá nhân n p thu ch p nh n. Xác nh m c thi t h i như sau: - i v i lo i tài nguyên b thi t h i v s n lư ng c th thì xác nh thi t h i theo s n lư ng c th . - i v i lo i tài nguyên b thi t h i làm gi m phNm c p, t tr ng tài nguyên thì ánh giá và xác nh l i giá tính thu , m c thu ph i n p. S thu tài nguyên ư c mi n b ng m c chênh l ch gi a s thu ã tính và kê khai trư c ó v i s thu tài nguyên ph i n p tính sau khi x y ra thi t h i. Ví d : T tr ng than s ch là 80% trong than nguyên khai, nhưng trong kỳ mưa lũ làm t tr ng than s ch gi m xu ng còn 50% thì ph i tính l i giá thu , xác nh m c chênh l ch thu ư c mi n. Th t c ngh gi m thu ph i có: - Văn b n ngh , nêu rõ lý do, s t n th t, s thu xin gi m. - Biên b n ki m tra, xác nh c a cơ quan thu qu n lý tr c ti p kèm theo ngh xét gi m thu tài nguyên. C c trư ng C c Thu quy t nh gi m thu tài nguyên cho t ch c, cá nhân khai thác b thi t h i. 3- T ch c, cá nhân ho t ng khai thác th y s n vùng bi n xa b b ng phương ti n có công su t l n ư c mi n thu tài nguyên trong 5 năm u t khi ư c c p gi y phép khai thác và gi m 50% thu tài nguyên trong 5 năm ti p theo. Phương ti n có công su t l n là các lo i tàu, thuy n khai thác th y s n l p máy chính có công su t t 90 mã l c (CV) tr lên. Căn c ơn ngh , gi y phép ho t ng khai thác th y s n vùng bi n xa b do t ch c, cá nhân khai thác ư c c p xu t trình, Th trư ng cơ quan thu tr c ti p qu n lý quy t nh mi n, gi m thu cho t ng năm. Các trư ng h p ã ho t ng khai thác th y s n vùng bi n xa b trư c ngày 01/06/1998 thì vi c xét mi n, gi m thu tài nguyên b t u ư c tính t ngày 01/06/1998 v i th i gian theo quy nh.
 8. Ví d : Cơ s A ã ư c c p gi y phép khai thác th y s n vùng bi n xa b vào tháng 12/1997 thì cơ s A s ư c mi n thu tài nguyên trong 5 năm và gi m 50% thu trong 5 năm ti p theo. Th i gian tính b t u t ngày 01/06/1998. Trong th i gian ho t ng, n u t ch c, cá nhân khai thác th y s n vùng bi n xa b có s thay i v các i u ki n mi n, gi m làm gi m m c ưu ãi thu thì ph i k p th i khai báo cho cơ quan thu g n nh t bi t và xác nh n. Trư ng h p không khai báo ti p t c ư c hư ng mi n, gi m thu u b coi là tr n l u thu và b x lý theo quy nh t i i u 11, Pháp l nh thu tài nguyên (s a i). Sau th i gian mi n và gi m thu tài nguyên nêu trên (10 năm), n u t ch c, cá nhân khai thác th y s n vùng bi n xa b còn b l thì s ư c xét gi m thu tài nguyên tương ng v i s l c a t ng năm trong th i gian không quá 5 năm liên t c ti p theo. 4 - Mi n thu tài nguyên i v i s n phNm r ng t nhiên do dân cư trên a bàn xã có r ng ư c phép khai thác như: g , cành, c i, tre, n a, lá, giang, tranh, v u, l ô ph c v cho cu c s ng sinh ho t hàng ngày; k c có dư th a bán ra. Ph m vi bán ra trong ph m vi a bàn huy n nơi khai thác. Căn c ngh c a UBND c p xã và cơ quan ki m lâm tr c ti p qu n lý r ng, th trư ng cơ quan thu tr c ti p qu n lý quy t nh mi n thu tài nguyên cho i tư ng này. Quy t nh ph i ghi rõ c th lo i tài nguyên ư c phép khai thác, a i m, hình th c khai thác, nơi tiêu th . Th i h n ghi trong m i quy t nh không quá 3 tháng, sau ó cơ quan thu ph i ti n hành xem xét ki m tra l i trư c khi ti p t c ra quy t nh mi n thu tài nguyên. Các trư ng h p b phát hi n l i d ng vi c mi n thu tài nguyên t ch c khai thác b a bãi r ng t nhiên, cơ quan thu ph i thu h i quy t nh mi n thu (n u có) và chuy n cơ quan có thNm quy n x lý theo pháp lu t hi n hành. 5 - Mi n thu tài nguyên i v i nư c thiên nhiên dùng vào s n xu t th y i n không hòa vào m ng lư i i n qu c gia. Căn c ơn ngh c a t ch c, cá nhân khai thác, có ý ki n c a S Công nghi p t nh, thành ph , th trư ng cơ quan thu tr c ti p qu n lý quy t nh mi n thu tài nguyên cho trư ng h p này. 6 - Mi n thu tài nguyên iv i t khai thác s d ng vào m c ích sau: a - San l p, xây d ng các công trình ph c v an ninh, qu c phòng; b - San l p, xây d ng các công trình ê i u, th y l i, tr c ti p ph c v nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, làm ư ng giao thông. c - San l p, xây d ng các công trình mang ý nghĩa nhân o, t thi n ho c dành ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng. d - San l p, xây d ng các công trình cơ s h t ng mi n núi (trong a bàn c p huy n là huy n mi n núi theo danh m c do U ban Dân t c và mi n núi ban hành) ph c v cho vi c phát tri n i s ng kinh t - xã h i trong vùng.
 9. - Khai thác trong ph m vi t ư c giao, ư c thuê san l p, tôn p, xây d ng t i ch trong ph m vi di n tích ó. e - San l p, xây d ng các công trình tr ng i m c a Qu c gia theo quy t nh c a Chính ph cho t ng trư ng h p c th . Trong các trư ng h p nêu t i i m a, b, c, d, , t ch c cá nhân khai thác ph i có ơn ngh , trình bày rõ lý do, có ch ng nh n và ngh c a UBND c p t nh ho c c p huy n (n u công trình ch thu c ph m vi c p huy n qu n lý) nơi xây d ng công trình xu t trình cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý vùng khai thác xét quy t nh mi n thu . V. X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG - KHI U N I VÀ TH I HI U Vi c x lý vi ph m, khen thư ng i v i t ch c, cá nhân ư c th c hi n theo các i u 11, 13 và 14 Pháp l nh thu tài nguyên. Quy n khi u n i và trình t thNm quy n gi i quy t khi u n i v thu tài nguyên th c hi n theo các i u 15, 16 Pháp l nh Thu tài nguyên. N u phát hi n và k t lu n có s khai man, tr n thu ho c nh m l n v thu , cơ quan thu có trách nhi m truy thu ti n thu , ti n ph t ho c hoàn tr ti n thu trong th i h n 5 năm tr v trư c, k t ngày ki m tra phát hi n có s khai man, tr n thu ho c nh m l n v thu . Trư ng h p t ch c, cá nhân khai thác tài nguyên không kê khai, n p thu thì th i h n truy thu ti n thu , ti n ph t k t khi cơ s kinh doanh b t u ho t ng. VI. T CH C TH C HI N Cơ quan thu các c p có nhi m v ph bi n, hư ng d n các cơ s khai thác tài nguyên n m v ng và th c hi n úng Pháp l nh thu tài nguyên, Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/09/1998 c a Chính ph và các n i dung hư ng d n t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 18/09/1998 và thay th nh ng văn b n hư ng d n trư c ây c a B Tài chính v thu tài nguyên. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ s khai thác tài nguyên, các ngành, các a phương ph n ánh k p th i B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) M US 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc. ..., ngày......... tháng........ năm
 10. B N ĂNG KÝ V I CƠ QUAN THU v ho t ng khai thác tài nguyên Tên cơ s kinh doanh (ho c tên ch h ):........ Mã s thu :...... - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s :... ngày... tháng... năm........ - Gi y khai thác tài nguyên s :...ngày... tháng...năm... - Ngành khai thác: (Ví d : Khai thác vàng; khai thác t s n xu t g ch, ngói; ánh cá bi n...) - a i m khai thác: - Nơi m tài kho n: S li u tài kho n: - B n kê khai v ho t ng khai thác tài nguyên c a cơ s như sau: 1. T ng s v n s n xu t kinh doanh (v n c nh + v n lưu ng): 2. T ng s lao ng: 3. Tên ngành kinh doanh: (ví d : luy n kim màu: tài nguyên khai thác vàng ti tan, thi c...). 4. Th i gian b t u có ho t ng khai thác tài nguyên: ngày... tháng...năm... 5. Th i gian d ki n ho t ng khai thác...năm.... 6. S n lư ng khai thác d ki n 1 năm: 7. Giá bán bình quân d ki n trong năm 19...: 8. M c thu tài nguyên ph i n p d ki n 1 năm là: Cơ s chúng tôi xin ăng ký n p thu tài nguyên k t ngày...tháng...năm và ch p hành m i quy ch v ch m s sách k toán, ch kê khai n p thu tài nguyên và ch u trách nhi m v tính chính xác c a các tài li u, s li u g i n cơ quan thu . N u cơ quan thu ki m tra, phát hi n không úng v i th c t , cơ s s ch u ph t theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh thu tài nguyên (s a i). K toán trư ng Giám c (ch h kinh doanh) (ký tên, óng d u) ----------------------------------------------------------------------------
 11. Cơ quan thu ................. Xác nh n ã ti p nh n B n ăng ký v ho t ng khai thác tài nguyên c a:................. trên ây. B n ăng ký ư c l p thành 2 b n lưu gi t i cơ quan thu và t i cơ s khai thác. ... ngày.... tháng.... năm... Th trư ng cơ quan thu (ký tên, óng d u) M US 2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc. ..... ngày.... tháng... năm T KHAI N P THU TÀI NGUYÊN tháng... (ho c năm) năm... - Tên cơ s kinh doanh (ho c tên ch h ):.... Mã s thu : - Tên tài nguyên ch u thu : - a i m khai thác: - a ch tr s chính: - Nơi m tài kho n: S hi u tài kho n: S TT Ch tiêu tính thu tài nguyên Kê khai c a cơ Ki m tra c a s kinh doanh cơ quan thu 1 S n lư ng t ng lo i tài nguyên khai m3... thác (t n, m3...) a. b. 2 Giá tính thu t ng lo i tài nguyên khai thác: a. b. 3 Thu tài nguyên ph i n p c a s n lư ng khai thác trong kỳ: Trong ó: a. Tài nguyên a b. Tài nguyên b c.Tài nguyên c 4 Thu tài nguyên n p th a ho c thu c a kỳ trư c: - N p th a
 12. - N p thi u 5 Thu tài nguyên ư c gi m (n u có quy t nh c a cơ quan thu ) 6 T ng s thu tài nguyên ph i n p trong kỳ 7 S thu tài nguyên ã n p n... 8 S thu tài nguyên còn ph i n p Các s li u tài li u trên ây m b o chính xác, trung th c. N u cơ quan thu ki m tra, phát hi n không úng th c t , cơ s s ch u ph t theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh thu tài nguyên (s a i). Cán b thu ã ki m tra K toán trư ng Giám c (ch h kinh doanh) Ngày... tháng... năm (Ký tên) (Ký tên, óng d u) Ký tên
Đồng bộ tài khoản