Thông tư số 153/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
7
download

Thông tư số 153/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 153/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 153/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 153/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N QU N LÝ TÀI CHÍNH M B O CUNG NG DNCH V BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY T NNH S 65/2008/Q -TTG NGÀY 22/5/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 09/2009/N -CP ngày 05/02/2009 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác; Căn c Ngh nh s 31/2005/N -CP ngày 11/3/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích; Căn c Quy t nh s 256/2006/Q -TTg ngày 09/11/2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch u th u, t hàng, giao k ho ch th c hi n s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích; Căn c Quy t nh s 65/2008/Q -TTg ngày 22/5/2008 c a Th tư ng Chính ph v cung ng d ch v bưu chính công ích; B Tài chính hư ng d n qu n lý tài chính m b o cung ng d ch v bưu chính công ích theo Quy t nh s 65/2008/Q -TTg ngày 22/5/2008 c a Th tư ng Chính ph như sau: i u 1. Quy nh chung: 1. Nhà nư c khoán tr c p hàng năm cho T ng công ty Bưu chính Vi t Nam (g i t t là Bưu chính Vi t Nam) duy trì ho t ng c a m ng bưu chính công c ng cung ng d ch v bưu chính công ích. Danh m c d ch v bưu chính công ích ư c quy nh t i i u 1 và kho n 1 i u 2 Quy t nh s 65/2008/Q -TTg ngày 22/5/2008 c a Th tư ng Chính ph v cung ng d ch v bưu chính công ích và i u 1, i u 2 Thông tư s 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/5/2009 c a B Thông tin và Truy n thông v quy nh chi ti t thi hành Quy t nh s 65/2008/Q -TTg ngày 22/5/2008 c a th tư ng Chính ph v cung ng d ch v bưu chính công ích. 2. Phương th c cung ng d ch v bưu chính công ích: Nhà nư c t hàng Bưu chính Vi t Nam cung ng d ch v bưu chính công ích. 3. Cơ ch khoán m c tr c p cung ng d ch v bưu chính công ích cho Bưu chính Vi t Nam ư c th c hi n trong giai o n t ngày 01/01/2008 n ch m nh t là ngày
  2. 31/12/2013. Sau ó, Bưu chính Vi t Nam t bù p chi phí duy trì ho t ng c a m ng bưu chính công c ng. M c khoán tr c p hàng năm cho Bưu chính Vi t Nam do B Thông tin và Truy n thông quy t nh sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a B Tài chính. M c tr c p th c hi n theo nguyên t c gi m d n hàng năm và ư c xác nh theo qui nh t i Thông tư s 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/5/2009 c a B Thông tin và Truy n thông. 4. Ngu n kinh phí tr c p cho Bưu chính Vi t Nam: - Giai o n t năm 2008 n h t năm 2010: Nhà nư c trích m t ph n l i nhu n sau thu (t i a 20% l i nhu n sau thu ) ư c chia theo v n nhà nư c u tư t i T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam tr c p cho Bưu chính Vi t Nam. Trư ng h p m c tr c p cho Bưu chính Vi t Nam vư t quá t l nêu trên, B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c b sung ngu n kinh phí. - Giai o n t năm 2011 n h t năm 2013: Nhà nư c tr c p cho Bưu chính Vi t Nam t ngân sách nhà nư c. 5. Nguyên t c qu n lý: Bưu chính Vi t Nam có trách nhi m qu n lý và s d ng kinh phí nhà nư c tr c p úng m c ích, hi u qu nh m duy trì ho t ng c a m ng bưu chính công c ng cung ng d ch v bưu chính công ích theo h p ng t hàng cung ng d ch v bưu chính công ích gi a B Thông tin và Truy n thông và Bưu chính Vi t Nam và theo quy nh c a pháp lu t. Bưu chính Vi t Nam có quy n t n d ng v n, tài s n và các ngu n l c nhà nư c giao t ch c ho t ng kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t nh m m b o ch m nh t là h t năm 2013 có th t bù p chi phí duy trì ho t ng c a m ng bưu chính công c ng, nhưng không làm nh hư ng n nhi m v công ích ư c Nhà nư c giao. i u 2. L p k ho ch và t hàng cung ng d ch v : 1. L p k ho ch cung ng d ch v hàng năm: Bưu chính Vi t Nam có trách nhi m l p k ho ch cung ng d ch v Bưu chính công ích và k ho ch tài chính hàng năm theo quy nh t i Thông tư s 17/2009/TT- BTTTT ngày 27/5/2009 c a B Thông tin và Truy n thông. Riêng i v i k ho ch tr c p kinh phí h tr tài chính cung ng d ch v công ích th c hi n theo 2 giai o n, c th như sau: - Trong giai o n t năm 2009 n năm 2010: căn c k ho ch l i nhu n hàng năm T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam xây d ng k ho ch i u chuy n l i nhu n sau thu ư c chia theo v n nhà nư c u tư tr c p cho Bưu chính Vi t Nam, báo cáo B Tài chính và B Thông tin và Truy n thông trư c ngày 20 tháng 7 năm trư c. Trư ng h p m c tr c p vư t quá 20% s l i nhu n sau thu ư c chia theo v n nhà nư c u tư t i T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (không bao g m l i nhu n
  3. ư c chia theo v n nhà nư c u tư cho Bưu chính Vi t Nam), T p oàn Bưu chính Vi n Thông Vi t Nam và Bưu chính Vi t Nam có trách nhi m báo cáo v i B Thông tin và Truy n Thông. B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c b sung ngu n kinh phí trư c ngày 30 tháng 7 năm trư c. - Trong giai o n t năm 2011 n h t năm 2013: Bưu chính Vi t Nam có trách nhi m l p k ho ch kinh phí tr c p hàng năm g i B Thông tin và Truy n thông. B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m thNm tra và g i B Tài chính trư c ngày 30 tháng 7 năm trư c. Sau khi có tho thu n c a B Tài chính, B Thông tin và Truy n thông t ng h p vào d toán chi ngân sách c a B . B Tài chính b trí kinh phí t ngân sách nhà nư c, trình c p có thNm quy n quy t nh và thông báo cho B Thông tin và Truy n thông m c kinh phí tr c p cung ng d ch v bưu chính công ích hàng năm. Trên cơ s ó B Thông tin và Truy n thông phê duy t k ho ch và ký h p ng t hàng cung ng d ch v bưu chính công ích hàng năm v i Bưu chính Vi t Nam. 2. t hàng cung ng d ch v : B Thông tin và Truy n thông th c hi n ký H p ng t hàng cung ng d ch v bưu chính công ích v i Bưu chính Vi t Nam theo quy nh t i Thông tư s 17/2009/TT- BTTTT ngày 27/5/2009 c a B Thông tin và Truy n thông trư c ngày 31tháng 12 năm trư c. 3. N i dung h p ng t hàng: g m các n i dung chính sau ây: 3.1- N i dung v d ch v : a) Tên d ch v công ích; b) S n lư ng d ch v ; c) Ch t lư ng d ch v ; d) Th i gian hoàn thành; ) Giá tr h p ng; e) Phương th c nghi m thu, thanh toán; g) Trách nhi m, nghĩa v gi a cơ quan t hàng và doanh nghi p ư c t hàng; h) Trách nhi m c a các bên khi vi ph m h p ng. 3.2- N i dung v tài chính: a) Doanh thu t cung ng tr c ti p d ch v , trong ó nêu rõ kho n tr c p xu t nhà nư c khoán h tr ;
  4. b) Chi phí phân b cho d ch v công ích; c) L i nhu n, trong ó có k ho ch trích các qu c a doanh nghi p i u 3. Công tác h ch toán, thanh toán, quy t toán cung ng d ch v công ích: 1. C p phát, thanh toán kinh phí tr c p cho Bưu chính Vi t Nam cung ng d ch v bưu chính công ích: 1.1- Vi c c p phát, thanh toán cho Bưu chính Vi t Nam ư c th c hi n theo quý, v i m c b ng 30% kinh phí tr c p ã ư c phê duy t. Th i h n thanh toán trư c ngày 15 c a tháng cu i quý. Riêng s ti n thanh toán l n cu i (10% kinh phí tr c p) s ư c th c hi n sau khi B Thông tin và Truy n thông phê duy t quy t toán cung ng d ch v công ích năm. Trư ng h p s ã t m c p (90%) vư t s ư c c p theo quy t toán thì tr vào s ư c c p h tr năm sau ho c hoàn tr T p oàn Bưu chính Vi n Thông Vi t Nam ho c n p vào ngân sách nhà nư c (trư ng h p năm sau không ti p t c h tr ). 1.2- Vi c c p phát, thanh toán cho Bưu chính Vi t nam c th như sau: a/ Trong giai o n t năm 2008 n năm 2010: Hàng quý, căn c thông báo c a B Thông tin và Truy n thông, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam có trách nhi m chuy n kinh phí h tr cho Bưu chính Vi t Nam theo quy nh t i i m 1.1 kho n 1 i u 3 Thông tư này. Riêng năm 2008, trên cơ s nguyên t c xác nh m c tr c p nêu t i Thông tư s 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/5/2009 c a B Thông tin và Truy n thông và quy nh t i Thông tư này, B Thông tin và Truy n thông thNm tra và quy t nh m c khoán tr c p chính th c c a năm 2008 cho Bưu chính Vi t Nam sau khi có ý ki n tho thu n c a B Tài chính. Trên cơ s m c tr c p chính th c ã ư c phê duy t, trong 15 ngày k t ngày nh n ư c thông báo c a B Thông tin và Truy n thông, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam có trách nhi m chuy n s ti n còn l i (chênh l ch gi a m c tr c p chính th c và s ti n ã t m ng) cho Bưu chính Vi t Nam. b/ Trong giai o n t năm 2011 n h t năm 2013: B Thông tin và Truy n thông rút d toán t i Kho b c nhà nư c c p phát, thanh toán h p ng t hàng v i Bưu chính Vi t Nam trên cơ s m c kinh phí tr c p ư c c p có thNm quy n phê duy t, báo cáo ti n th c hi n H p ng t hàng cung ng d ch v và ngh c a Bưu chính Vi t Nam. Vi c c p phát, thanh toán cho Bưu chính Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh t i i m 1.1 kho n 1 i u 3 Thông tư này. Trư ng h p kinh phí tr c p cung ng d ch v bưu chính công ích c a năm 2011, năm 2012 và năm 2013 chưa chi h t trong năm, ch quy t toán thì ư c chuy n ti p sang năm sau và ư c thanh toán, quy t toán sau khi nghi m thu h p ng theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 3 Thông tư này.
  5. 2. Tháng 4 hàng năm, căn c h p ng t hàng cung ng d ch v công ích và biên b n nghi m thu k t qu th c hi n, B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i B Tài chính th c hi n thanh toán, quy t toán i v i d ch v bưu chính công ích năm trư c cho Bưu chính Vi t Nam. 3. H sơ c p phát, thanh toán và quy t toán: -H p ng t hàng cung ng d ch v công ích; - Biên b n nghi m thu s n lư ng, ch t lư ng d ch v hoàn thành gi a B Thông tin và Truy n thông v i Bưu chính Vi t Nam; Trư ng h p thanh toán c p phát quý th c hi n trên cơ s báo cáo ti n th c hi n H p ng t hàng cung ng d ch v . - Quy t nh m c khoán tr c p c a B Thông tin và Truy n thông; - ngh thanh toán c a Bưu chính Vi t Nam; - Các tài li u khác có liên quan. 4. Trong trư ng h p không hoàn thành nhi m v công ích ư c giao, m c thanh toán ư c xác nh theo m c gi m tr quy nh t i h p ng t hàng cung ng d ch v c a B Thông tin và Truy n thông. B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m qu n lý, s d ng úng m c ích và quy t toán ngân sách theo quy nh. 5. H ch toán k toán: Bưu chính Vi t Nam h ch toán kho n kinh phí nhà nư c khoán tr c p cung ng d ch v công ích vào doanh thu theo quy nh hi n hành. Vi c h ch toán ư c th c hi n t p trung t i T ng công ty Bưu chính Vi t Nam. T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam căn c m c khoán kinh phí tr c p cho Bưu chính Vi t Nam ã ư c phê duy t và thông báo chuy n ti n c a B Thông tin và Truy n thông h ch toán gi m l i nhu n sau thu ư c chia theo v n nhà nư c u tư t i doanh nghi p theo m c tương ng. i u 4. T ch c th c hi n 1. Ngoài nh ng quy nh nêu t i Thông tư này, Bưu chính Vi t Nam có trách nhi m th c hi n theo các quy nh khác c a pháp lu t v qu n lý tài chính i v i công ty nhà nư c. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh Bưu chính Vi t Nam và các ơn v có liên quan t ng h p báo cáo B Tài chính nghiên c u s a i, b sung cho phù h p./.
  6. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - VP Trung ương ng; - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Chính ph - Toà án nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - B Thông tin và truy n thông; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) - Ban ch o TW v phòng, ch ng tham nhũng - Công báo - T p oàn VNPT - T ng công ty Bưu chính VN - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các V : NSNN, PC, C KT, KBTW - Lưu VT, C c TCDN;
Đồng bộ tài khoản