Thông tư số 154-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư số 154-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 154-HĐBT về việc hướng dẫn về tổ chức Uỷ ban nhân dân các cấp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 154-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 154-H BT Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 1989 THÔNG TƯ C AH I NG B TRƯ NG S 154-H BT NGÀY 25-9-1989 HƯ NG D N V T CH C U BAN NHÂN DÂN CÁC C P Ngày 30 tháng 6 năm 1989, Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th V, ã thông qua Lu t t ch c H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân. Căn c vào i u 48 c a Lu t t ch c H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân, H i ng B trư ng hư ng d n m t s i m thi hành Lu t nói trên như sau : 1. V s lư ng và cơ c u U ban Nhân dân các c p. a) S lư ng thành viên U ban Nhân dân. i u 48 lu t t ch c H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân ã ghi m c t i thi u và t i a s lư ng thành viên U ban Nhân dân t ng c p. Căn c vào tình hình c th a phương, và trong ph m vi quy nh c a Lu t, m i c p n nh s lư ng thành viên U ban Nhân dân áp ng yêu c u nhi m v , càng g n càng t t, không nh t thi t l y m c t i a. b) S Phó Ch t ch U ban Nhân dân m i c p : - C p t nh và tương ương có t 3 n 4 Phó Ch t ch; riêng Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh có t 4 n 5 Phó Ch t ch. - C p huy n và tương ương có 2 Phó Ch t ch. C p qu n n i thành Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh có th có 3 Phó Ch t ch. - C p xã và tương ương có 1 Phó Ch t ch. c) Phân công trong U ban Nhân dân các c p : - C p t nh và tương ương : Ch t ch ph trách chung. Các Phó Ch t ch thì phân công 1 ho c 2 ng chí ph trách kinh t , m t ng chí ph trách văn hoá xã h i. N u có 2 Phó Ch t ch ph trách kinh t thì 1 ng chí ph trách kinh t t ng h p, 1 ng chí ph trách s n xu t kinh doanh. Tuỳ i u ki n c th t ng nơi, có th phân công 1 Phó Ch t ch ph trách n i chính, ho c ng chí Ch t ch tr c ti p ch o công tác này. ng chí Phó Ch t ch thư ng tr c nên tr c ti p ph trách lĩnh v c kinh t t ng h p.
  2. Riêng Th ô Hà n i và thành ph H Chí Minh c n phân công 1 Phó Ch t ch ph trách công tác qu n lý ô th . Các U viên U ban Nhân dân thì tuỳ tình hình c th mà phân công ph trách các lĩnh v c K ho ch, Tài chính, Thanh tra, Văn hoá thông tin, Công an, Quân s và m t s lĩnh v c khác. U viên U ban Nhân dân tr c ti p làm Giám c S ho c U ban tr c thu c U ban Nhân dân. - C p huy n và tương ương : Ch t ch ph trách chung. các huy n, th xã thì 1 Phó Ch t ch thư ng tr c ph trách kinh t , 1 Phó Ch t ch ph trách văn hoá xã h i. các qu n n i thành Hà N i và thành ph H Chí Minh n u có 3 Phó Ch t ch thì phân công 2 ng chí ph trách kinh t và qu n lý ô th , 1 ng chí ph trách văn hoá xã h i. Công tác n i chính do ng chí Phó Ch t ch ph trách văn hoá xã h i kiêm ho c ng chí Ch t ch tr c ti p ch o Các U viên khác thì phân công ph trách các lĩnh v c K ho ch, Tài chính, Công an, Quân s , Văn hoá thông tin,... tr c ti p làm Trư ng phòng, Trư ng ban thu c U ban Nhân dân. - C p xã và tương ương : Ch t ch ph trách chung và tr c ti p ch o các v n kinh t . M t Phó Ch t ch ph trách các m t công tác văn hoá, xã h i, n i chính Các U viên khác c a U ban Nhân dân xã, phư ng thì tuỳ tình hình c th a phương mà U ban Nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương hư ng d n c th s phân công cho thích h p. V tiêu chuNn thành viên U ban Nhân dân các c p. U viên U ban Nhân dân ph i là ngư i có phNm ch t chính tr , có uy tín trong Nhân dân, có năng l c t ch c th c hi n các nhi m v và quy n h n c a U ban Nhân dân, có ki n th c qu n lý Nhà nư c, n m v ng pháp lu t, chính sách, ã ư c ào t o chính quy ho c b i dư ng t i ch c các trư ng qu n lý hành chính trung ương và a phương. Theo Lu t nh, U viên U ban Nhân dân không nh t thi t ph i là i bi u H i ng Nhân dân. 2. Ch làm vi c c a U ban Nhân dân. - U ban Nhân dân các c p làm vi c theo nguyên t c t p th , bàn b c và quy t nh t p th các ch trương quan tr ng, b o m và phát huy trách nhi m, quy n h n c a t p th U ban, ng th i cao trách nhi m và quy n h n c a Ch t ch U ban Nhân dân. Ch t ch là ngư i ng u U ban Nhân dân, ch u trách nhi m tr c ti p trư c H i ng Nhân dân a phương và H i ng B trư ng ho c U ban Nhân dân c p trên. - Ch t ch U ban Nhân dân và các Phó Ch t ch là b ph n thư ng tr c c a U ban Nhân dân ch o công vi c hàng ngày c a U ban và chuNn b các v n quan tr ng t p th U ban bàn và quy t nh. Thư ng tr c là cách làm vi c, không ph i
  3. là m t t ch c, không ph i là m t c p, cho nên không có các quy t nh l y danh nghĩa thư ng tr c U ban Nhân dân, Phó Ch t ch cũng không ph i là m t c p. Phó Ch t ch gi i quy t công vi c theo s u nhi m c a Ch t ch, v i danh nghĩa và quy n h n c a Ch t ch U ban Nhân dân. - V quan h công tác gi a U ban Nhân dân và Thư ng tr c H i ng Nhân dân, gi a Ch t ch U ban Nhân dân và Ch t ch H i ng Nhân dân , H i ng Nhà nư c s có hư ng d n riêng. - M i U ban Nhân dân, v i tinh th n i m i phong cách làm vi c theo cơ ch qu n lý m i, c n xây d ng quy ch làm vi c c th c a U ban, nh rõ các m i quan h v phân công trách nhi m và cách làm vi c trong n i b U ban; quan h gi a U ban và các S , Phòng, Ban tr c thu c U ban, quan h gi a U ban và H i ng Nhân dân, nh m th c hi n y trách nhi m và quy n h n cơ quan ch p hành c a H i ng Nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nư c a phương. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản