Thông tư số 156/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư số 156/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 156/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 156/1998/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 156/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 156/1998-TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N, B SUNG, S A I H TH NG M C L C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B Tài chính ã ban hành h th ng MLNSNN theo Quy t nh s 280/TC/Q /NSNN ngày 15/4/1997. Sau hai năm th c hi n, h th ng M c l c ngân sách nhà nư c ã t ư c nh ng k t qu nh t nh, nhưng cũng b c l m t s như c i m trong công tác qu n lý ngân sách nhà nư c. M t khác, trong hai năm qua Chính ph , Qu c h i ã ban hành m t s lu t thu m i; chuy n i phương th c qu n lý m t s chương trình, m c tiêu qu c gia và s a i m t s ch thu, chi c a ngân sách nhà nư c. Vì v y B Tài chính hư ng d n, b sung m t s Chương - Lo i - Kho n - M c và Ti u m c c a h th ng M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành như sau: I. V CHƯƠNG 1. i tên Chương 009A"B N i v " thành "B Công an" 2. M Chương 050 A " i h c qu c gia thành ph H Chí Minh" 3. M Chương 057A "H i ng qu c gia ch o biên so n t i n bách khoa Vi t nam" 4. i tên Chương 064A "T ng c c Th d c th thao" thành "U ban Th d c th thao" 5. i tên Chương 086 (B,C) "Ban b o v và chăm sóc tr em" thành "U ban b o v và chăm sóc tr em" 6. B Chương 108A "Trung tâm nhi t i". S chi ngân sách trung ương cho Trung tâm nhi t i h ch toán và quy t toán vào Chương 010A "B Qu c phòng" 7. M Chương 119A "T ng công ty công nghi p tàu thu Vi t nam" 8. i tên Chương 120A "T ng công ty vàng b c á quý" thành "T ng công ty á quý và vàng Vi t nam " 9. i tên Chương 124A "T ng công ty bưu chính vi n thông" thành "T ng công ty bưu chính vi n thông Vi t nam"
 2. 10. i tên Chương 154 (A,B,C,D) "Kinh t h n h p" thành "Kinh t h n h p ngoài qu c doanh" 11. M Chương 158 (A,B,C) "Kinh t h n h p có v n tham gia c a Nhà nư c". 12. M thêm mã s Chương c p Huy n - M Chương 155C "Kinh t tư nhân" - M Chương 156C "Kinh t t p th " - M Chương 157C "Kinh t cá th " 13. M thêm mã s Chương c a c p xã: - M Chương 009D "Ban công an" - M Chương 010D "Ban ch huy quân s " - M Chương 155D "Kinh t tư nhân" - M Chương 156D "Kinh t t p th " - M Chương 157D "Kinh t cá th " 14. B Chương 013D chuy n v Chương 013C II. V LO I - KHO N 1. Lo i 01 "Nông nghi p, lâm nghi p, thu l i" - i tên Kho n 11 "Chương trình ph xanh t tr ng, i, núi tr c (327)" thành "D án tr ng m i 5 tri u ha r ng". 2. Lo i 05 "S n xu t, phân ph i i n, khí t và nư c". - M Kho n 06 "Chương trình qu c gia v nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn ". 3. i tên Lo i 11 "Ho t ng khoa h c và công ngh " thành "Ho t ng khoa h c, công ngh và môi trư ng" - i tên Kho n 04 "Chương trình phát tri n công ngh thông tin" thành "Chương trình công ngh thông tin" - M Kho n 07 "Chương trình công ngh sinh h c". - M Kho n 08 "Chương trình công ngh v t li u" - M Kho n 09 "Chương trình công ngh t ng hoá"
 3. - M Kho n 10 "Ho t ng nghiên c u và b o v môi trư ng". 4. Lo i 13 "Qu n lý nhà nư c và an ninh qu c phòng m b o xã h i b t bu c" - M Kho n 11 "Chương trình phòng ch ng t i ph m". 5. Lo i 15 "Y t và các ho t ng xã h i". - i tên Kho n 04 "Chương trình dân s và k ho ch hoá gia ình" thành "Chương trình qu c gia dân s k ho ch hoá gia ình" - i tên Kho n 07 "Chương trình chăm sóc và b o v tr em" thành "S nghi p b o v và chăm sóc tr em " - i tên Kho n 11 "M c tiêu ch ng b nh s t rét" thành "M c tiêu phòng ch ng b nh s t rét" - i tên Kho n 12 "M c tiêu ch ng b nh bư u c " thành "M c tiêu phòng ch ng b nh bư u c " - i tên Kho n 14 "M c tiêu ch ng b nh lao" thành "M c tiêu phòng ch ng b nh lao" - i tên Kho n 15 "M c tiêu ch ng b nh phong" thành "M c tiêu phòng ch ng b nh phong" - i tên Kho n 18 "Chương trình phòng ch ng AIDS" thành "Chương trình qu c gia phòng ch ng HIV\AIDS" - i tên Kho n 20 "Chương trình ch ng ma tuý" thành "Chương trình hành ng phòng ch ng ma tuý" - i tên Kho n 21 "Chương trình s p x p lao ng và gi i quy t vi c làm" thành "Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm n năm 2000" - i tên Kho n 22 "Chương trình tr c p ng bào dân t c c bi t khó khăn" thành "Chương trình m c tiêu qu c gia xoá ói gi m nghèo trong giai o n 1998 - 2000" - M Kho n 23 "Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa" - M Kho n 24 "M c tiêu phòng ch ng suy dinh dư ng tr em" - M Kho n 25 "M c tiêu phòng ch ng b nh s t xu t huy t" - M Kho n 26 "M c tiêu chăm sóc s c kho tâm th n". 6. Lo i 16 "Ho t ng văn hoá và th thao" - i tên Kho n 12 "Ho t ng gi i trí khác" thành "Ho t ng văn hoá khác"
 4. - M Kho n 20 " M c tiêu ào t o hu n luy n v n ng viên thành tích cao, v n ng viên năng khi u, v n ng viên tr " - M Kho n 21 "M c tiêu xây d ng các trung tâm th d c, th thao tr ng i m". 7. T Lo i 01 - Lo i 20 - M Kho n 99 "Chương trình, m c tiêu khác" h ch toán các chương trình, m c tiêu khác chưa có tên trong danh m c mã s Kho n c a Lo i 01 n Lo i 20. III. V TI U NHÓM, M C VÀ TI U M C. * i tên Ti u nhóm 01 "Thu thu nh p và thu l i t c" thành "Thu thu nh p và thu nh p sau thu thu nh p" 1. i tên M c 002 cũ "Thu l i t c" thành M c 002 m i "Thu thu nh p doanh nghi p" và các Ti u m c sau: - Ti u m c 01 "Thu thu nh p doanh nghi p c a các ơn v h ch toán toàn ngành". - Ti u m c 02 "Thu thu nh p doanh nghi p c a các ơn v không h ch toán toàn ngành" - Ti u m c 03 "Thu n thu l i t c c a các ơn v h ch toán toàn ngành" - Ti u m c 04 "Thu n thu l i t c c a các ơn v không h ch toán toàn ngành" - Ti u m c 15 "Khác" 2. M M c 004 "Thu nh p sau thu thu nh p" và các ti u m c sau: - Ti u m c 01 "Thu nh p sau thu thu nh p" - Ti u m c 02 "Thu chênh l ch c a doanh nghi p công ích" - Ti u m c 15 "Khác" 3. i tên M c 014 cũ "Thu doanh thu" thành M c 014 m i "Thu giá tr gia tăng" và các Ti u m c sau: - Ti u m c 01 "Thu giá tr gia tăng hàng s n xu t, kinh doanh trong nư c". - Ti u m c 02 "Thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu (tr thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu qua biên gi i t li n)" - Ti u m c 03 "Thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu qua biên gi i t li n" - Ti u m c 04 "Thu n thu doanh thu" - Ti u m c 15 " Khác"
 5. 4. M c 015 " Thu tiêu th c bi t", b các Ti u m c cũ và m các Ti u m c m i sau: - Ti u M c 01 "Hàng hoá s n xu t, kinh doanh và d ch v trong nư c i u ti t ngân sách trung ương 100% theo lu t ngân sách nhà nư c " - Ti u m c 02 "Hàng nh p khNu (tr thu nh p khNu hàng qua biên gi i t li n)" - Ti u m c 04 "Hàng hoá s n xu t, kinh doanh và d ch v trong nư c i u ti t gi a ngân sách các c p c a chính quy n a phương theo lu t ngân sách nhà nư c ". - Ti u m c 15 "Khác" 5. B M c 017 "Thu sát sinh" 6. i tên M c 025 "Thu h i v n c a doanh nghi p" thành "Thu h i v n c a doanh nghi p nhà nư c". - M Ti u m c 02 "Thu thanh lý tài s n c nh". 7. M c 026 "Các kho n ph thu" m thêm các Ti u m c sau: - Ti u m c 05 "Ph thu xăng d u". - Ti u m c 06 "Ph thu phân bón". - Ti u m c 07 "Ph thu cà phê". - Ti u m c 08 "Ph thu m t hàng nh a PVC". 8. M c 029 "Thu t qu t công ích và t công" b các Ti u m c cũ và m các Ti u m c sau: - Ti u m c 01 "Thu hoa l i công s n t qu t công ích". - Ti u m c 02 "Thu hoa l i công s n t qu t công". - Ti u m c 03 "Thu n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t". - Ti u m c 15 "Khác" * i tên Ti u nhóm 07 "Lãi thu t các kho n cho vay" thành "Lãi thu t các kho n cho vay và tham gia góp v n c a Nhà nư c". 9. B M c 030 cũ "Lãi thu t các kho n cho vay trong nư c" m M c 030 m i "Lãi thu t các kho n cho vay u tư phát tri n và tham gia góp v n c a Chính ph trong nư c" và các Ti u m c sau: - Ti u m c 01 "Lãi cho vay thu qua h th ng u tư phát tri n b ng ngu n v n trong nư c".
 6. - Ti u m c 02 "Lãi cho vay thu qua h th ng u tư phát tri n b ng ngu n vi n tr không hoàn l i". - Ti u m c 03 "Lãi cho vay thu qua h th ng u tư phát tri n b ng ngu n vay n nư c ngoài". - Ti u m c 04 "Lãi cho vay thu qua h th ng ngân hàng nhà nư c b ng ngu n v n trong nư c". - Ti u m c 05 "Lãi cho vay thu qua h th ng ngân hàng nhà nư c b ng ngu n vi n tr ". - Ti u m c 06 "Lãi cho vay thu qua h th ng ngân hàng nhà nư c b ng ngu n vay n nư c ngoài". - Ti u m c 07 "Lãi thu t các kho n tham gia góp v n c a Chính ph ". - Ti u m c 08 "Chênh l ch thu, chi c a ngân hàng nhà nư c ". - Ti u m c 15 "Khác" 10. i tên M c 031 "Lãi thu t các kho n cho nư c ngoài vay" thành: "Lãi thu t các kho n cho vay và tham gia góp v n c a Nhà nư c nư c ngoài" gi nguyên tên các Ti u m c cũ và m thêm Ti u m c sau: - Ti u m c 04 "Lãi thu t các kho n tham gia góp v n c a Nhà nư c" 11. M c 032 "Phí giao thông" - i tên Ti u m c 01 "Thu qua xăng d u" thành "Phí giao thông thông thu qua xăng d u". 12. M c 039 "Phí nông nghi p, phí y t và môi trư ng". - M Ti u m c 07 "Phí ki m nghi m dư c phNm, m phNm". 13. M c 046 "L phí hành chính". - M Ti u m c 11 "L phí h t ch". 14. M c 047 "L phí a chính". - M Ti u m c 03 "L phí ăng ký và c p gi y ch ng nh n v t và nhà". 15. M c 052 "Thu t ch thu" b các Ti u m c cũ và m các Ti u m c m i sau: - Ti u m c 01 "T ch thu t công tác ch ng l u do ngành thu th c hi n". - Ti u m c 02 "T ch thu khác do ngành thu th c hi n".
 7. - Ti u m c 03 "T ch thu t công tác ch ng l u do ngành H i quan th c hi n". - Ti u m c 04 "T ch thu khác do ngành H i quan th c hi n". - Ti u m c 05 :T ch thu t công tác ch ng l u c a cơ quan qu n lý th trư ng th c hi n". - Ti u m c 06 "T ch thu theo quy t nh c a toà án, cơ quan thi hành án th c hi n". - Ti u m c 07 "T ch thu t công tác ch ng l u do các ngành khác th c hi n". - Ti u m c 15 'Khác" 16. M c 062 "Thu khác" và m thêm 2 Ti u m c sau: - Ti u m c 04 "Các kho n thu khác c a ngành thu ". - Ti u m c 05 "Các kho n thu khác c a ngành H i quan". 17. M c 077 "Thu n g c cho vay u tư phát tri n" b các Ti u m c cũ và m các Ti u m c m i sau: - Ti u m c 01 "Thu n g c cho vay thu qua h th ng u tư phát tri n b ng ngu n v n trong nư c". - Ti u m c 02 "Thu n g c cho vay thu qua h th ng u tư phát tri n b ng ngu n vi n tr không hoàn l i". - Ti u m c 03 "Thu n g c cho vay thu qua h th ng u tư phát tri n b ng ngu n vay n nư c ngoài". - Ti u m c 04 "Thu n g c cho vay thu qua h th ng ngân hàng nhà nư c b ng ngu n v n trong nư c". - Ti u m c 05 "Thu n g c cho vay thu qua h th ng ngân hàng nhà nư c b ng ngu n vi n tr ". - Ti u m c 06 "Thu n g c cho vay thu qua h th ng ngân hàng nhà nư c b ng ngu n vay n nư c ngoài". - Ti u m c 15 "Khác" 18. B M c 078 "Thu n g c cho vay v i m c ích khác". 19. M c 110 "V t tư văn phòng". - B Ti u m c 02 "Sách, tài li u, ch dùng cho công tác chuyên môn" chuy n v h ch toán M c 119, Ti u m c 07 m i ho c M c 145, Ti u m c 11 m i.
 8. 20. B M c 107 cũ "chi cho cán b xã" m M c 107 m i "Chi cho cán b xã, thôn, b n ương ch c " và các Ti u m c sau: - Ti u m c 01 "Sinh ho t phí". - Ti u m c 02 "Các kho n ph c p ". - Ti u m c 03 "Ho t ng phí c a phó các oàn th ". - Ti u m c 15 "Khác" 21. M c 111 "Thông tin, tuyên truy n, liên l c". - M Ti u m c 11 "Chi tuyên truy n giáo d c pháp lu t theo Quy t nh s 03/1998- Q -TTg ngày 7/1/1998 c a Chính ph ". - M Ti u m c 12 "Chi t sách pháp lu t xã, phư ng, th tr n theo quy t nh 1067/ Q -TTg ngày 25/11/1998 c a Chính ph ". 22. M c 112 "H i ngh ". - M Ti u m c 07 " Chi bù ti n ăn". 23. M c 113 "Công tác phí". - i tên Ti u m c 02 "Ph c p lưu trú" thành "Ph c p công tác phí". - M Ti u m c 04 "Khoán công tác phí". - M Ti u m c 05 "Công tác phí c a trư ng thôn, b n mi n núi". 24. M c 114 "Chi phí thuê mư n". - i tên Ti u m c 05 "Thuê chuyên gia nư c ngoài" thành "Thuê chuyên gia và gi ng viên nư c ngoài". - i tên Ti u m c 06 "Thuê chuyên gia trong nư c" thành "Thuê chuyên gia và gi ng viên trong nư c". 25. M c 119 "Chi phí nghi p v chuyên môn c a t ng ngành". - i tên Ti u m c 01 "V t tư" thành "Chi mua hàng hoá, v t tư dùng cho chuyên môn c a t ng ngành". - i tên Ti u m c 03 "In n ch " thành "Chi mua, in n ch dùng cho chuyên môn c a ngành". - M Ti u m c 06 "Sách, tài li u, ch dùng cho công tác chuyên môn c a ngành" (Không ph i là tài s n c nh).
 9. - M Ti u m c 07 "Chi mua súc v t dùng cho ho t ng chuyên môn c a ngành". - M Ti u m c 12 "Chi m t phí". - i tên Ti u m c 14 "Chi thanh toán h p ng v i bên ngoài v u tư, kh o sát, quy ho ch, nghiên c u khoa h c..." thành "Chi thanh toán h p ng v i bên ngoài". 26. M c 124 "Chi lương hưu và tr c p b o hi m xã h i". - i tên Ti u m c 05 "Tai n n lao ng, b nh ngh nghi p" thành "Tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p và tr c p ph c v ngư i b tai n n lao ng". 27. B M c 129 "Chi s p x p lao ng" chuy n n i dung chi s p x p lao ng v h ch toán M c 140 "Chi h tr và gi i quy t vi c làm". 28. M M c 130 "Chi hoàn thu giá tr gia tăng" và các Ti u m c sau: - Ti u m c 01 "Chi hoàn thu giá tr gia tăng hàng s n xu t và kinh doanh trong nư c" - Ti u m c 02 "Chi hoàn thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu" - Ti u m c 15 "Khác" 29. M c 134 "Chi khác" - B Ti u m c 07 "Chi phí in ti n, i ti n" - B Ti u m c 12 "Chi cho các cơ quan i di n Vi t nam nư c ngoài" (n i dung chi thu c M c và Ti u m c nào thì h ch toán vào M c và Ti u m c ó). - M Ti u m c 13 "Chi ti p khách" 30. M c 136 "Tr lãi ti n vay ngoài nư c" các Ti u m c ư c s p x p l i. - Ti u m c 01 "Tr lãi ti n vay các t ch c tài chính, ti n t qu c t " - Ti u m c 02 "Tr lãi ti n vay các Chính ph và t ch c tài chính - tín d ng nư c ngoài" - Ti u m c 03 "Tr lãi ti n vay các thương nhân nư c ngoài" - Ti u m c 04 "Tr phát hành trái phi u ra th trư ng v n qu c t " - Ti u m c 15 "Khác" 31. i tên M c 140 cũ "Chi h tr gi i quy t vi c làm" thành M c 140 m i "Chi h tr và gi i quy t vi c làm" và các Ti u m c sau: - Ti u m c 01 "H tr trung tâm d ch v vi c làm và ph c h i nhân phNm"
 10. - Ti u m c 02 "H tr gi i quy t vi c làm cho thương binh và ngư i tàn t t" - Ti u m c 03 "H tr doanh nghi p có nhi u lao ng n " - Ti u m c 04 "Chi h tr ào t o tay ngh " - Ti u m c 05 "Chi s p x p lao ng khu v c doanh nghi p nhà nư c" - Ti u m c 06 "Chi s p x p lao ng khu v c hành chính s nghi p" - Ti u m c 07 "Chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng nư c ngoài v nư c" - Ti u m c 15 "Khác" 32. M c 141 "H tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c" - M Ti u m c 03 "H tr doanh nghi p công ích" 33. M M c 142 "H tr các doanh nghi p th c hi n c ph n hoá" - Ti u m c 01 "H tr các doanh nghi p th c hi n c ph n hoá" - Ti u m c 15 "Khác" 34. M c 145 "Mua s m tài s n dùng cho công tác chuyên môn" - i tên Ti u m c 05 " g " thành " g , s t, mây tre, nh a (cao c p)" - M Ti u m c 11 "Sách, tài li u và ch dùng cho công tác chuyên môn" 35. M c 151 "Cho vay u tư phát tri n" b các Ti u m c cũ và m các Ti u m c m i sau: - Ti u m c 01 "Cho vay thu qua h th ng u tư phát tri n b ng ngu n v n trong nư c" - Ti u m c 02 "Cho vay thu qua h th ng u tư phát tri n b ng ngu n vi n tr không hoàn l i" - Ti u m c 03 "Cho vay thu qua h th ng u tư phát tri n b ng ngu n vay n nư c ngoài" - Ti u m c 04 "Cho vay thu qua h th ng ngân hàng nhà nư c b ng ngu n v n trong nư c" - Ti u m c 05 "Cho vay thu qua h th ng ngân hàng nhà nư c b ng ngu n vi n tr " - Ti u m c 06 "Cho vay thu qua h th ng ngân hàng nhà nư c b ng ngu n vay n nư c ngoài"
 11. - Ti u m c 15 "Khác" 36. B M c 152 "Cho vay v i m c ích khác". 37. M c 153 "H tr các qu ". - M Ti u m c 02 " H tr qu Qu c gia gi i quy t vi c làm" IV. I TÊN MÃ S DANH M C "M C THU - M C CHI NGOÀI NGÂN SÁCH" THÀNH MÃ S DANH M C "M C T M THU, M C T M CHI CHƯA ƯA VÀO CÂN I NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C ": áp d ng thu n ti n chương trình tin h c trong công tác qu n lý ngân sách nhà nư c và m b o s ng nh t trong vi c quy nh danh m c mã s M c t m thu, M c t m chi chưa ưa vào cân i ngân sách nhà nư c và mã s danh m c M c thu, M c chi trong cân i ngân sách nhà nư c; nay i mã s danh m c M c t m thu, M c t m chi chưa ưa vào cân i ngân sách nhà nư c t 2 ch s thành 3 ch s , c th như sau: 1. Mã s danh m c M c t m thu chưa ưa vào cân i ngân sách nhà nư c: - M c 801 "T m thu ngân sách" - M c 802 "Vay ngân hàng nhà nư c" - M c 803 "Vay qu d tr tài chính" - M c 804 "Vay các qu khác" - M c 805 "Vay kho b c nhà nư c" - M c 810 "Vay khác" 2. Mã s danh m c M c t m chi chưa ưa vào cân i ngân sách nhà nư c - M c 901 "Chi t m ng hành chính s nghi p" - M c 902 "T m ng xây d ng cơ b n qua h th ng u tư phát tri n" - M c 903 "T m ngv n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng" - M c 904 "T m ng v n 773" - M c 906 "T m ng C,K" - M c 907 "T m ng s nghi p nh canh, nh cư" (bao g m c chi t m ng s nghi p ki m lâm nhân dân) - M c 909 "T m ng s nghi p giao thông ư ng s t"
 12. - M c 910 "T m ng s nghi p a ch t" - M c 911 "T m ng cho các doanh nghi p" - M c 912 "T m ng qu hoàn thu giá tr gia tăng " - M c 920 "T m ng khác" V. B mã s danh m c các t nh thành ph tr c thu c trung ương c a h th ng M c l c ngân sách nhà nư c ban hành theo Quy t nh 280 TC/Q /NSNN ngày 15/4/1997 c a B Tài chính và m mã s danh m c các t nh, thành ph tr c thu c trung ương theo Quy t nh 28/1998/Q - TCTK ngày 24/1/1998 c a T ng c c Th ng kê như sau: Mã T nh, thành ph Mã s T nh, thành ph s tr c thu c TW tr c thu c TW 000 Trung ương. 411 T nh Th a Thiên - Hu 1. Vùng ng b ng sông H ng 5. Vùng Duyên H i Nam Trung b 101 TP. Hà N i. 501 T.P à N ng 103 TP. H i Phòng. 503 T nh Qu ng Nam 105 T nh Hà Tây. 505 T nh Qu ng Ngãi 107 T nh H i Dương. 507 T nh Bình nh 109 T nh Hưng Yên. 509 T nh Phú Yên 111 T nh Hà Nam. 511 T nh Khánh Hoà 113 T nh Nam nh. 6. Vùng Tây Nguyên 115 T nh Thái Bình. 601 T nh Kon Tum 117 T nh Ninh Bình. 603 T nh Gia Lai 2. Vùng ông B c 605 T nh cL c 201 T nh Hà Giang. 7. Vùng ông Nam b 203 T nh Cao B ng. 701 T.P H Chí Minh 205 T nh Lào Cai. 703 T nh Lâm ng 207 T nh B c C n. 705 T nh Ninh Thu n 209 T nh L ng Sơn. 707 T nh Bình Phư c 211 T nh Tuyên Quang. 709 T nh Tây Ninh 213 T nh Yên Bái. 711 T nh Bình Dương 215 T nh Thái Nguyên. 713 T nh ng Nai
 13. 217 T nh Phú Th . 715 T nh Bình Thu n 219 T nh Vĩnh Phúc. 717 T nh Bà R a - Vũng Tàu 221 T nh B c Giang. 8. Vùng ng b ng Sông C u Long 223 T nh B c Ninh. 801 T nh Long An 225 T nh Qu ng Ninh. 803 T nh ng Tháp 3. Vùng Tây B c 805 T nh An Giang 301 T nh Lai Châu. 807 T nh Ti n Giang 303 T nh Sơn La. 809 T nh Vĩnh Long 305 T nh Hoà Bình. 811 T nh B n Tre 4. Vùng B c Trung b 813 T nh Kiên Giang 401 T nh Thanh Hoá. 815 T nh C n Thơ 403 T nh Ngh an. 817 T nh Trà Vinh 405 T nh Hà Tĩnh 819 T nh Sóc Trăng 407 T nh Qu ng Bình 821 T nh B c Liêu 409 T nh Qu ng Tr 823 T nh Cà Mau Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/1999. Trong quá trình th c hi n, n u còn gì vư ng m c ngh có công văn g i v B Tài chính B Tài chính nghiên c u và s a i. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản