Thông tư số 16/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
80
lượt xem
12
download

Thông tư số 16/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 2 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 16/1999/TT/BTC NGÀY THÁNG 02 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N THU CƯ C I V I HO T NG KINH DOANH V N CHUY N HÀNG HÓA B NG TÀU BI N C A CÁC HÃNG V N T I NƯ C NGOÀI VÀO VI T NAM KHAI THÁC V N T I Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p ư c Qu c h i khoá IX thông qua ngày 10/5/1997; Căn c Ngh nh s 30/1998/N - CP ngày 13/5/1998, quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Căn c văn b n s 1554/CP-KTTH ngày 31/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thu thu cư c i v i tàu bi n nư c ngoài; B Tài chính hư ng d n vi c thu thu cư c i v i ho t ng kinh doanh v n chuy n hàng hóa b ng tàu bi n c a các hãng v n t i nư c ngoài như sau: I. I TƯ NG N P THU CƯ C 1- i tư ng n p thu cư c theo hư ng d n Thông tư này là các t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng kinh doanh v n chuy n hàng hóa b ng tàu bi n t các c ng bi n Vi t Nam ra nư c ngoài ho c gi a các c ng bi n Vi t Nam, bao g m: - T ch c, cá nhân nư c ngoài dùng tàu bi n thu c s h u c a mình ho c thuê tàu th c hi n d ch v v n chuy n hàng hóa. - T ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng kinh doanh v n chuy n hàng hóa b ng tàu bi n thông qua các i lý x p d , giao nh n v n chuy n là các t ch c, cá nhân Vi t nam nhưng các t ch c, cá nhân nư c ngoài là ngư i ch u trách nhi m pháp lý i v i hàng hóa c a ch hàng. 2- Thông tư này không áp d ng i v i các t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i bi n ư c thành l p và ho t ng theo lu t pháp Vi t nam như: Công ty v n t i bi n Vi t Nam ho c Công ty v n t i bi n có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. II. CĂN C TÍNH THU CƯ C 1. Xác nh thu cư c ph i n p: Thu cư c ph i n p = T ng ti n cư c v n chuy n x Thu su t thu cư c
  2. Ti n cư c v n chuy n làm căn c tính thu là toàn b ti n cư c thu ư c t ho t ng v n chuy n hàng hoá t c ng x p hàng c a Vi t nam n c ng cu i cùng b c d hàng hoá ó (bao g m c ti n cư c c a các lô hàng ph i chuy n t i qua các c ng trung gian) và/ho c ti n cư c thu ư c do v n chuy n hàng hoá gi a các c ng Vi t nam. Ti n cư c v n chuy n làm căn c tính thu cư c không bao g m ti n cư c ã tính thu cư c t i c ng Vi t nam i v i ch tàu nư c ngoài và ti n cư c tr cho doanh nghi p v n t i Vi t nam do ã tham gia v n chuy n hàng t C ng Vi t nam n m t c ng trung gian. Thu su t thu cư c quy nh là 3%. Ví d : Doanh nghi p Hoa Cúc th c hi n làm i lý cho Hãng v n t i Z c a nư c ngoài. Theo H p ng i lý v n t i, Doanh nghi p Hoa Cúc thay m t hãng Z nh n hàng v n chuy n ra nư c ngoài, phát hành v n ơn, thu ti n v n chuy n... Doanh nghi p A c a Vi t nam thuê hãng Z (qua doanh nghi p Hoa cúc) v n chuy n hàng t Vi t nam sang Hoa kỳ v i s ti n v n chuy n là: 100 000USD. Doanh nghi p Hoa Cúc ã thuê tàu bi n c a doanh nghi p Vi t nam ho c tàu bi n nư c ngoài ch hàng t Vi t nam sang Singapore v i ti n cư c v n chuy n là 20 000 USD và t Singapore hàng s ư c v n chuy n ti p sang Hoa kỳ. Doanh nghi p Hoa cúc có trách nhi m kh u tr thu cư c c a Hãng Z n p cho Ngân sách Nhà nư c. S thu cư c kh u tr s là : (100 000 - 20 000) x 3%. N u tàu bi n nư c ngoài ch hàng t Vi t nam sang Singapore thì cơ quan i lý tàu bi n th c hi n thu thu cư c i v i tàu nư c ngoài v i s ti n là : 20.000 x 3%. 2. ng ti n n p thu cư c là ng ngo i t chuy n i. III . MI N THU , GI M THU CƯ C 1- Các t ch c, cá nhân nư c ngoài v n chuy n d u thô xu t khNu c a Vi t Nam ư c gi m 60% thu su t quy nh. 2- Trong nh ng trư ng h p c bi t Nhà nư c s có quy nh cho gi m thu cư c i v i v n chuy n m t s m t hàng c th . Các i tư ng ư c mi n, gi m n p thu ph i có y tài li u ch ng minh thu c di n ư c mi n, gi m n p thu trình bày v i cơ quan i lý tàu bi n theo t ng chuy n hàng. Cơ quan i lý tàu bi n lưu gi các tài li u này cu i tháng t ng h p vào B ng kê khai thu thu cư c theo Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 3- i v i t ch c ,cá nhân nư c ngoài thu c nư c ã ký Hi p nh tránh ánh thu hai l n v i Vi t nam thì tùy theo quy nh c a Hi p nh ã ký xác nh m c mi n gi m thu cư c. Trong các trư ng h p này, m c thu Thu nh p doanh nghi p làm căn c xác nh m c mi n gi m theo quy nh c a Hi p nh là 1% trong t ng m c thu cư c 3% quy nh t i Thông tư này. IV. KÊ KHAI N P THU CƯ C VÀ KI M TRA THU N P THU CƯ C
  3. 1. U quy n kê khai, thu n p thu cư c: B Tài chính y quy n cho các ơn v làm i lý tàu bi n ã ư c C c Hàng h i Vi t Nam c p gi y phép ho t ng i lý tàu bi n và các i lý giao nh n hàng hoá v n chuy n cho các hãng v n t i nư c ngoài tr c ti p thu thu cư c và n p Ngân sách Nhà nư c theo quy nh t i Thông tư này. ơn v làm i lý tàu bi n, i lý giao nh n hàng hoá v n chuy n c a các hãng v n t i thu c t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngoài vi c ăng ký, kê khai n p thu v ho t ng i lý và ho t ng kinh doanh khác c a ơn v mình, ph i th c hi n ăng ký kê khai n p thu cư c v i C c thu a phương theo m u t i Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Riêng i lý các hãng v n t i nư c ngoài ph i g i m t b n H p ng i lý (b n sao) cho cơ quan thu . T khai ăng ký l p thành 2 b n g i C c thu ki m tra, xác nh n (1 b n tr l i ơn v làm i lý tàu bi n, 1 b n cơ quan thu lưu h sơ theo dõi th c hi n n p thu ). Khi có s thay i các ch tiêu ã ăng ký n p thu cư c hay thay i làm i lý tàu cho các hãng tàu khác ho c sát nh p, phân chia, gi i th , các ơn v ư c y quy n thu thu cư c ph i kê khai v i cơ quan thu a phương ch m nh t 5 ngày trư c khi có s thay i và thanh toán h t s ti n cư c còn n Ngân sách Nhà nư c. T khai ăng ký n p thu cư c ã ư c cơ quan thu xác nh n là cơ s pháp lý xác nh n ơn v ã ư c cơ quan thu y quy n thu thu cư c. 2. Trách nhi m c a ch tàu bi n, i lý c a các hãng v n t i nư c ngoài: a ) Trách nhi m c a ch tàu bi n: T ch c, cá nhân nư c ngoài là ch tàu bi n khi có tàu bi n vào c ng c a Vi t nam th c hi n vi c v n chuy n hàng hoá xu t khNu ho c v n chuy n hàng hoá gi a các c ng Vi t Nam, có trách nhi m kê khai úng doanh thu cư c, cung c p y các ch ng t như: h p ng v n chuy n, v n ơn và các ch ng t liên quan khác cho ơn v i lý tàu bi n làm căn c xác nh thu cư c ph i n p. Thanh toán ho c ch p nh n thanh toán ti n thu cư c ph i n p ghi trên biên lai thu thu cư c do ơn v ư c u quy n thu thu cư c l p. b) Trách nhi m c a i lý các hãng vân t i nư c ngoài và các ơn v làm i lý tàu bi n: - Kê khai úng doanh thu cư c c a các hãng v n t i bi n nư c ngoài khai thác v n t i bi n t i Vi t nam, cung c p y các ch ng t như H p ng v n chuy n, v n ơn và các ch ng t liên quan khác cho cơ quan thu khi có yêu c u. - Ki m tra h p ng v n chuy n hàng hoá gi a các ch tàu và ch hàng, bi u giá cư c ch tàu công b ph i phù h p v i giá cư c trên th trư ng th gi i t i th i i m th c hi n h p ng v n chuy n. Tính toán chính xác s thu ph i thu, kh u tr ti n thu và/ho c thu , thu k p th i thu cư c ch tàu ph i n p. - Trư ng h p ch tàu, ch hàng không cung c p ho c cung c p không y các tài li u làm cơ s tính thu cư c, ơn v i lý tàu bi n có quy n n nh s thu cư c
  4. c a ch tàu ph i n p d a trên b n lư c khai hàng hoá, bi u giá cư c qu c t ho c ch ng t có liên quan khác. - Thông báo thu cư c ph i n p cho ch tàu bi t, vi t biên lai thu thu cư c (Biên lai do B Tài chính phát hành theo Ph l c s 3 ban hành kèm theo Thông tư này) trư c khi tàu r i c ng. Biên lai thu thu cư c ư c vi t thành 4 liên: - Liên 1: Báo soát - Liên 2: Giao cho ngư i n p thu - Liên 3: Dùng thanh toán - Liên 4: Lưu t i cu ng biên lai Hàng tháng căn c vào biên lai thu thu cư c, ơn v i lý tàu bi n l p "B ng kê khai thu thu cư c" theo m u t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này g i cơ quan thu vào ngày 05 hàng tháng. - N p y , k p th i ti n thu cư c ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo thông báo thu hàng tháng c a cơ quan thu . 3. Ki m soát thu thu cư c: C ng v khi làm th t c cho các tàu nư c ngoài v n chuy n r i c ng có nhi m v ki m tra vi c n p thu cư c c a ch tàu. Vi c ki m tra căn c vào biên lai n p thu , i chi u v i các h sơ liên quan. Trư ng h p ngư i v n chuy n chưa n p ho c chưa ch p nh n n p thu cư c thì c ng v yêu c u ngư i v n chuy n ph i n p thu ho c ch p nh n n p thu trư c khi cho tàu r i c ng. Trong nh ng trư ng h p c bi t ph i cho tàu r i c ng thì c ng v l p biên b n v i ch tàu xác nh n vi c chưa n p thu cư c (theo m u t i Ph l c s 4 ban hành kèm theo Thông tư này), biên b n l p thành 3 b n giao cho ch tàu 1 b n, 1 b n g i C c thu a phương, 1 b n C ng v lưu. - Hàng tháng căn c vào h sơ theo dõi tàu ra, tàu vào c ng, C ng v t ng h p l p B ng kê khai c a C ng v (theo m u t i Ph l c s 5 ban hành kèm theo Thông tư này) g i C c thu a phương làm cơ s ki m tra vi c n p thu cư c. B ng kê hàng tháng g i trư c ngày 05 tháng sau. 4. Ki m tra thu, n p thu cư c c a cơ quan thu : - Cơ quan thu có nhi m v ki m tra b ng kê khai thu thu cư c c a các ơn v a lý tàu bi n, i lý Hãng v n t i nư c ngoài, ki m tra i chi u v i biên lai thu thu cư c, b ng kê v tàu ra, vào c ng c a C ng v và các ch ng t có liên quan khác; xác nh s thu cư c ph i thu và ã n p ngân sách c a các ơn v i lý ư c B Tài chính u quy n thu thu cư c. - Xác nh thu cư c ơn v i lý ph i n p, l p thông báo n p thu cư c hàng tháng g i ơn v i lý th c hi n.
  5. - X lý ho c ki n ngh các cơ quan pháp lu t x lý các vi ph m v thu n p thu cư c theo lu t pháp hi n hành. V. X LÝ VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I. 1/ X lý vi ph m: Các t ch c, cá nhân nư c ngoài vào Vi t nam khai thác v n chuy n hàng hoá b ng tàu bi n và các ơn v ư c y quy n thu thu cư c có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Lu t pháp v thu hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này. Các ch tàu bi n nư c ngoài và/ho c các ơn v i lý ư c B Tài chính u quy n thu thu cư c ch m n p thu cư c và/ho c ti n ph t vi ph m v thu thì ngoài vi c ph i n p ti n thu , ti n ph t theo quy nh, m i ngày ch m n p còn b ph t 0,1% (1 ph n nghìn) trên s ti n ch m n p. Các ơn v i lý ư c B Tài chính u quy n thu thu cư c n u không th c hi n úng các quy nh v ăng ký, kê khai n p thu cư c s b x ph t theo quy nh t i Pháp l nh v x ph t vi ph m hành chính. Các ơn v ư c y quy n thu thu cư c n u không th c hi n thu thu cư c theo hư ng d n t i Thông tư này và nguyên nhân ư c xác nh thu c trách nhi m c a ơn v ư c y quy n thì ơn v ư c y quy n ph i n p ph t b ng s ti n thu cư c th t thu. 2/ Gi i quy t khi u n i: Các khi u n i v thu cư c do cơ quan thu tr c ti p qu n lý ơn v ư c y quy n thu thu x lý. N u ngư i khi u n i chưa tho mãn v i x lý c a cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu thu thì có th g i ơn khi u n i t i T ng c c Thu và B Tài chính. Quy t nh x lý c a B trư ng B Tài chính là quy t nh cu i cùng. Trong khi ch quy t nh x lý c a c p có thNm quy n, ngư i khi u n i v n ph i th c hi n nghiêm ch nh k t lu n c a cơ quan thu a phương tr c ti p qu n lý thu thu ã ưa ra. Các khi u n i v thu liên quan n các quy nh c a m t Hi p nh ký gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph m t nư c khác s ư c gi i quy t theo các th t c gi i quy t khi u n i và tranh ch p ã quy nh trong Hi p nh ó. VI. T CH C TH C HI N 1- C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì ph i h p v i các ơn v ư c y quy n, i lý hàng h i, C ng v t ch c th c hi n thu thu cư c theo úng quy nh t i Thông tư này. B Tài chính u quy n cho C c hàng h i Vi t Nam d ch và cung c p b n d ch Thông tư này ra ti ng Anh, g i cho các ơn v làm i lý làm cơ s pháp lý thông báo cho các hãng tàu nư c ngoài vào c ng Vi t Nam khai thác v n chuy n hàng hóa bi t th c hi n n p thu cư c theo quy nh.
  6. 2- Các ơn v ư c y quy n thu thu cư c ư c hư ng m c thù lao là 1% s thu cư c th c t thu ư c. S ti n thù lao này ư c kh u tr t s thu cư c thu ư c trư c khi n p vào tài kho n c a Ngân sách Nhà nư c và ư c s d ng trang tr i các chi phí cho vi c thu n p thu và khen thư ng cho các cá nhân tham gia thu n p thu . 3- Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/1999 và thay th các Thông tư và văn b n hư ng d n, quy nh c a B Tài chính v thu thu cư c ã ban hành trư c ây. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các ơn v báo cáo v B Tài chính xem xét, quy t nh. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) PH L C S 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 16/1999/TT-BTC ngày 4/2/1999) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc T KHAI ĂNG KÝ THU N P THU CƯ C V N T I BI N Kính g i:........................................ (1) 1. Tên ơn v làm i lý tàu bi n: ...................................... (2) 2. H tên Giám c: ...........................................................(3) 3. Quy t nh thành l p doanh nghi p s ...... ngày...... cơ quan c p..... Gi y phép C c Hàng h i Vi t nam c p...... ngày..... tháng..... năm.... 4. Th i gian b t u làm i lý.............................................(4) 5. i lý cho hãng: ..............................................................(5) 6. a i m kinh doanh:......................................................(6) 7. T ng s v n kinh doanh: ............. ( ng Vi t nam) (7) Trong ó : V n pháp nh............................. V n NSNN c p...........................
  7. Ngu n v n khác......................... 8. Hình th c k toán áp d ng:............................................. 9. Tài kho n s .................... t i Ngân hàng......................... Tài kho n s .................... t i Kho b c............................. 10. ăng ký n p thu ..........................................................(8) Xin ch u trách nhi m v nh ng i m kê khai trên ây là úng s th t và ngh ư c u quy n thu thu cư c. Ngày....tháng...năm.... Ngày.....tháng .... năm... Ngư i ki m tra t khai TM cơ quan i lý tàu bi n Giám c (Ký tên óng d u) Xác nh n ơn v i lý tàu bi n....... ư c u quy n thu thu cư c tàu bi n. Ngày......tháng.....năm Lãnh o cơ quan thu ký tên óng d u
Đồng bộ tài khoản