Thông tư số 16/2001/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư số 16/2001/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2001/TT-BGTVT về việc hướng dẫn một số điểm về vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Giao Thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2001/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2001/TT-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 2001 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 16/2001/TT-BGTVT NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2001 HƯ NG D N M T S I M V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH I V I HÀNH VI VI PH M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN Căn c Ngh nh s 36/2001/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2001 c a Chính ph v vi c b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Căn c i u 21 Ngh nh s 39/2001/N -CP ngày 13 tháng 7 năm 2001 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng b th c hi n nhi m v theo úng th m quy n ã ư c quy nh trong Ngh nh s 39/2001/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan ư c áp d ng th ng nh t trong c nư c, B Giao thông v n t i hư ng d n m t s i m sau ây: I- Các hành vi vi ph m mà Ngh nh s 39/2001/N -CP quy nh cho l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng b có th m quy n x ph t. 1- V nguyên t c Thanh tra giao thông ư ng b ch xem xét, x lý các hành vi vi ph m c a ngư i tham gia giao thông quy nh t i i u 21 Ngh nh s 39/2001/N - CP ngày 13 tháng 7 năm 2001 nh ng nơi, nh ng i m giao thông tĩnh như b n xe, tr m cân xe, nhà ga, b n c ng ho c t i nơi mà phương ti n ang d ng, , u. Thanh tra giao thông ư ng b không d ng phương ti n giao thông ư ng b ki m tra, vi c d ng phương ti n giao thông ư ng b ang lưu hành ki m tra, ki m soát ch ư c th c hi n trong trư ng h p phát hi n rõ vi ph m có th gây tác h i cho công trình giao thông và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Nghiêm c m m i hành vi l m d ng nhi m v , quy n h n c a Thanh tra giao thông ư ng b gây phi n hà, sách nhi u i v i ngư i i u khi n phương ti n. 2- Hư ng d n m t s i m m i v x ph t vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh s 39/2001/N -CP thu c thNm quy n c a Thanh tra giao thông ư ng b . a- i v i hành vi vi ph m quy nh t i i u 9, Thanh tra giao thông ư ng b ch x lý ngư i i u khi n xe thô sơ, xe súc v t kéo, xe do ngư i kéo, Ny ch hàng c ng k nh vư t quá qui nh; d ng, trên ư ng, hè ph mà pháp lu t không cho phép d ng, và các i m giao thông tĩnh khác gây c n tr n giao thông; x p d hàng hoá gây ti ng ng l n t 22 gi n 5 gi ; ch v t li u, ch t ph th i rơi vãi trên
  2. ư ng giao thông, làm m t v sinh ô th . Dùng xe Ny làm qu y hàng lưu ng trên ư ng trái qui nh làm c n tr giao thông. b- i v i hành vi vi ph m qui nh t i i m b Kho n 2 i u 13, Thanh tra giao thông ư ng b ch ư c x lý vi c d ng xe, xe không úng quy nh như : xe ngoài b n, ón, tr khách không úng nơi qui nh ho c xe d ng, trên các i m gây h i n công trình giao thông, nơi có báo hi u c m d ng, làm khu t t m nhìn gây nguy hi m cho các phương ti n khác. c- i v i hành vi vi ph m qui nh t i i m e Kho n 4 i u 13, Thanh tra giao thông ư ng b ch ư c x lý khi ngư i hư ng d n giao thông là nhân viên giao thông ư ng b có phù hi u, báo hi u t i nh ng nơi ph i có s hư ng d n cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b như t i b n phà, b n c ng, nhà ga, b n xe, i m u xe, t i các nơi ang s a ch a, thi công các công trình giao thông, t i tr m cân ki m tra t i tr ng xe. d- i v i hành vi vi ph m qui nh t i i m k Kho n 4, i m c, d, kho n 5 i u 13, Thanh tra giao thông ch ti n hành ki m tra x lý t i i m xe d ng, trên ư ng, t i b n xe, tr m cân ki m tra t i tr ng xe, nhà ga, b n c ng. Riêng khi ki m tra mà phát hi n hành vi i u khi n xe không có ăng ký, không chuy n vùng theo qui nh c a pháp lu t, thì Thanh tra giao thông ư ng b x lý và ph i thông báo ngay cho cơ quan Công an bi t. - i v i hành vi vi ph m qui nh t i i m a và i m b Kho n 2 i u 14, Thanh tra giao thông ư ng b cũng ch ư c x lý khi xe ang trong b n, bãi ho c khi xe ang d ng, ang trên ư ng. e- i v i hành vi vi ph m qui nh t i i u 19, Thanh tra giao thông x lý các hành vi qui nh t i các Kho n: 2, 3, 5, 6 liên quan n tr t t an toàn c a ngư i, phương ti n và công trình giao thông. Riêng Kho n 1 i u 19 Thanh tra giao thông ư ng b ch ư c x lý các vi ph m t i nh ng nơi nhân viên giao thông ư ng b ư c giao nhi m v hư ng d n giao thông mà không có C nh sát giao thông làm nhi m v . II- T ch c th c hi n. B Giao thông v n t i giao cho C c ư ng b Vi t nam và các S Giao thông v n t i, S giao thông công chính ph bi n, hư ng d n, ki m tra l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng b th c hi n úng quy nh c a Thông tư này và các văn b n trư c ây có liên quan n thNm quy n x ph t c a Thanh tra giao thông ư ng b . Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c các cơ quan, ơn v và cá nhân c n ph n ánh k p th i v B xem xét, gi i quy t. Ph m Th Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản