Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
65
lượt xem
5
download

Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 16/2009/TT-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V SO N TH O, TH M Đ NH, BAN HÀNH, RÀ SOÁT, H TH NG HÓA, KI M TRA VÀ X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh đ nh s 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh đ nh s 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và doanh nghi p nhà nư c; B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh v so n th o, th m đ nh, ban hành, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i như sau: Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này quy đ nh v trình t , th t c trong các vi c sau đây: 1. L p Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i (sau đây g i chung là văn b n quy ph m pháp lu t); 2. So n th o, th m đ nh, ban hành, rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t; 3. Ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n có ch a quy ph m pháp lu t nhưng không đư c ban hành b ng hình th c văn b n quy ph m pháp lu t ho c do cơ quan không có th m quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ban hành (sau đây g i chung là ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t) Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan đ n vi c l p Chương trình xây d ng, so n th o, th m đ nh, ban hành, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t. Đi u 3. Văn b n quy ph m pháp lu t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t là văn b n có đ y đ các y u t sau đây: a) Do cơ quan nhà nư c ban hành ho c ph i h p ban hành theo th m quy n, hình th c, trình t , th t c do pháp lu t quy đ nh; b) Có ch a đ ng quy t c x s chung, có hi u l c b t bu c chung, đư c Nhà nư c b o đ m th c hi n đ đi u ch nh các quan h xã h i. 2. Văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh t i Thông tư này bao g m: a) Lu t, pháp l nh, ngh quy t do B Giao thông v n t i ch trì so n th o trình Chính ph đ Chính ph trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i; b) Ngh đ nh, quy t đ nh do B Giao thông v n t i ch trì so n th o đ trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành: c) Thông tư c a B trư ng B Giao thông v n t i;
 2. d) Thông tư liên t ch gi a B trư ng B Giao thông v n t i v i các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; đ) Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân c p t nh ban hành có liên quan đ n giao thông v n t i; 3. N i dung c a thông tư do B trư ng B Giao thông v n t i ban hành bao g m: a) Quy đ nh chi ti t thi hành lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i, l nh, quy t đ nh c a Ch t ch nư c, ngh đ nh c a Chính ph , quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph ; b) Quy đ nh v quy trình, quy chu n k thu t, đ nh m c kinh t - k thu t c a ngành Giao thông v n t i; c) Quy đ nh bi n pháp đ th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i và nh ng v n đ khác do Chính ph giao. 4. Nh ng văn b n hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành nhưng không có đ các y u t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này thì không ph i là văn b n quy ph m pháp lu t, c th : a) Ngh quy t c a Chính ph đ quy t đ nh các v n đ v nhi m v , gi i pháp ch đ o, đi u hành phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ; phê duy t chương trình, đ án; phê chu n đơn v b u c và s lư ng đ i bi u H i đ ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương; chương trình xây d ng ngh đ nh; đi u ch nh đ a gi i đơn v hành chính c a c p huy n, c p xã; phê chu n k t qu b u c các thành viên y ban nhân dân c p t nh và các v n đ tương t . b) Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v phê duy t chương trình, đ án; giao ch tiêu kinh t - xã h i cho cơ quan, đơn v ; thành l p trư ng đ i h c; thành l p các ban ch đ o, h i đ ng, y ban lâm th i đ th c hi n nhi m v trong m t th i gian xác đ nh; khen thư ng, k lu t, đi u đ ng công tác; b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, cho t ch c, t m đình ch công tác cán b , công ch c và v các v n đ tương t . c) Ch th c a Th tư ng Chính ph đ đôn đ c vi c th c hi n pháp lu t, các văn b n quy ph m pháp lu t. d) Quy t đ nh, ch th c a B trư ng v phê duy t chương trình, đ án; phê duy t đi u l c a h i, t ch c phi Chính ph ; đi u ch nh quy ch ho t đ ng n i b c a cơ quan, đơn v ; phát đ ng phong trào thi đua; ch đ o, đi u hành hành chính; đôn đ c, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t, các văn b n quy ph m pháp lu t và các v n đ tương t . 5. Văn b n hư ng d n c a các C c không có các y u t c a văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này và không đư c trái v i các văn b n quy ph m pháp lu t. Đi u 4. L p Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. Hàng năm, các V , Văn phòng B , Thanh tra B (sau đây g i chung là V ); các T ng C c, C c, Vi n, Trư ng, Trung tâm Công ngh thông tin (sau đây g i chung là C c); doanh nghi p và các cơ quan, t ch c khác thu c B căn c ch c năng, nhi m v c a mình và yêu c u th c t đ đ ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t nh ng năm sau, trình B Giao thông v n t i (qua V Pháp ch ) vào th i gian như sau: a) Trư c ngày 01 tháng 02 đ i v i d án lu t c a Qu c h i, pháp l nh c a y ban Thư ng v Qu c h i; b) Trư c ngày 01 tháng 7 đ i v i ngh đ nh c a Chính ph , quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph ; c) Trư c ngày 01 tháng 10 đ i v i thông tư c a B trư ng; H sơ đ ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t theo quy đ nh t i Đi u 5 c a Thông tư này. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân không thu c đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u này có quy n ki n ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t g i B Giao thông v n t i xem xét, quy t đ nh. 3. Cơ quan, t ch c thu c B trư c khi trình B đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh đ nh ph i t ch c l y ý ki n các t ch c, cá nhân có liên quan trong ngành v đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh đ nh; đăng t i b n thuy t minh v đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh đ nh và báo cáo đánh giá tác đ ng sơ b c a văn b n trên Trang thông tin đi n t c a cơ quan, t ch c mình
 3. trong th i gian ít nh t là 20 ngày đ các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n; ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan nghiên c u, hoàn thi n h sơ đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh đ nh trên cơ s các ý ki n góp ý. 4. V Pháp ch có trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan t ng h p, th m đ nh đ ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân; xin ý ki n các Th trư ng. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan hoàn thi n h sơ đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh đ nh (tr trư ng h p ngh đ nh quy đ nh chi ti t thi hành lu t, ngh quy t c a Qu c h i; pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i; l nh quy t đ nh c a Ch t ch nư c) đ trình B trư ng ký công văn xin ý ki n B Tài chính v tính h p lý c a ngu n tài chính d ki n, xin ý ki n B N i v v tính h p lý c a ngu n nhân l c d ki n. c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan ch nh lý, hoàn thi n h sơ đ trình B trư ng ký công văn đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh g i B Tư pháp trư c ngày 01 tháng 03 năm đ u tiên c a nhi m kỳ Qu c h i (đ i v i h sơ đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh theo nhi m kỳ c a Qu c h i) ho c ch m nh t là 105 ngày trư c ngày 01 tháng 03 c a năm trư c năm d ki n trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i (đ i v i h sơ đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm trên cơ s chương trình c a c nhi m kỳ Qu c h i) ho c ch m nh t là 105 ngày trư c ngày 01 tháng 03 c a năm trư c năm d ki n trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i (đ i v i h sơ đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm mà chưa có trong chương trình c a c nhi m kỳ Qu c h i) d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan ch nh lý, hoàn thi n h sơ đ trình B trư ng ký công văn đ ngh xây d ng ngh đ nh g i Văn phòng Chính ph và B Tư pháp trư c ngày 01 tháng 8 c a năm trư c. đ) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan l p d ki n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B Giao thông v n t i (sau đây g i chung là Chương trình), trình B trư ng ký Quy t đ nh ban hành Chương trình, trong đó giao nhi m v cho Th trư ng ph trách, cơ quan tr c ti p so n th o văn b n, cơ quan tham mưu trình, cơ quan ph i h p, th i gian trình, th i gian ban hành. 5. Trư ng h p do yêu c u qu n lý c n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t chưa có trong Chương trình, cơ quan, t ch c, cá nhân g i h sơ đ ngh B (qua V Pháp ch ) đ b sung Chương trình. H sơ đ ngh b sung Chương trình th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 5 c a Thông tư này. V Pháp ch có trách nhi m nghiên c u, tham mưu cho Lãnh đ o B xem xét, b sung Chương trình. 6. Trư ng h p c n thay đ i Chương trình, trong th i h n trư c 30 ngày so v i th i gian theo Chương trình, cơ quan so n th o và cơ quan tham mưu trình th ng nh t ý ki n, g i văn b n đ ngh B (qua V Pháp ch và Văn phòng B ) thay đ i Chương trình. N i dung văn b n đ ngh thay đ i Chương trình ph i nêu rõ lý do và đ xu t phương hư ng gi i quy t c th . V Pháp ch có trách nhi m nghiên c u, có ý ki n v vi c thay đ i Chương trình. Đi u 5. H sơ đ ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t H sơ đ ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan, t ch c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 4 c a Thông tư này bao g m: 1. B n thuy t minh v đ ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. B n thuy t minh v đ ngh xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t ph i nêu rõ nh ng n i dung sau: a) Đ i v i b n thuy t minh v đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh ph i nêu rõ tên văn b n; s c n thi t ban hành văn b n; đ i tư ng, ph m vi đi u ch nh, n i dung chính c a văn b n; chính sách cơ b n c a văn b n và m c tiêu c a chính sách, các gi i pháp đ th c hi n chính sách, các tác đ ng tích c c, tiêu c c c a chính sách; d ki n ngu n l c, đi u ki n b o đ m cho vi c so n th o văn b n; quan đi m ch đ o vi c so n th o và quá trình đã chu n b cho vi c so n th o. b) Đ i v i b n thuy t minh v đ ngh xây d ng ngh đ nh, thông tư ph i nêu rõ tên văn b n, căn c ban hành, s c n thi t ban hành văn b n, đ i tư ng, ph m vi đi u ch nh, n i dung chính c a văn b n; chính sách cơ b n c a văn b n và các căn c ưu tiên ban hành văn b n.
 4. 2. Báo cáo đánh giá tác đ ng sơ b (đ i v i đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh đ nh). N i dung Báo cáo đánh giá tác đ ng sơ b theo quy đ nh t i Đi u 17 c a Thông tư này. 3. B n d ki n cơ quan tr c ti p so n th o, cơ quan tham mưu trình, cơ quan ph i h p, Th trư ng ph trách, cơ quan ban hành, th i gian trình (theo t ng c p), th i gian ban hành; 4. T ng h p ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân đ i v i b n thuy t minh v đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh đ nh và ý ki n c a cơ quan, t ch c liên quan (cơ quan so n th o, cơ quan tham mưu trình, cơ quan ph i h p). Đi u 6. Căn c pháp lý, th th c và k thu t trình bày văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ban hành 1. Căn c lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i, l nh, quy t đ nh c a Ch t ch nư c, ngh đ nh c a Chính ph , quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Giao thông v n t i ban hành thông tư ho c cùng các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao ban hành thông tư liên t ch. 2. Th th c và k thu t trình bày văn b n th c hi n theo quy đ nh t i các Ph l c 1, 2, 3, 4 c a Thông tư này và s d ng b mã các ký t ch Vi t Unicode, TCVN 6909:2001. 3. Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ban hành theo m u quy đ nh t i các Ph l c 3 và Ph l c 4 c a Thông tư này, đư c đánh s th t theo t ng năm và ghi ký hi u riêng cho t ng lo i văn b n theo quy đ nh sau đây: a) Thông tư: S : /200.. /TT-BGTVT; b) Thông tư liên t ch: S : /200…/TTLT/BGTVT-B… Đi u 7. Th m quy n ký ban hành ho c trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. B trư ng ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh t i đi m c và đi m d kho n 2 Đi u 3 c a Thông tư này, ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph d th o văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh t i đi m a và đi m b kho n 2 Đi u 3 c a Thông tư này. 2. Trư ng h p B trư ng v ng m t, B trư ng y quy n cho Th trư ng theo lĩnh v c đư c phân công ph trách ký văn b n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 8. Kinh phí xây d ng, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t 1. Kinh phí xây d ng, rà soát, h th ng hóa, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t do ngân sách nhà nư c c p, đư c d toán chung trong kinh phí ho t đ ng thư ng xuyên c a cơ quan, t ch c. Kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t bao g m kinh phí đ th c hi n các ho t đ ng sau đây: a) Nghiên c u đ ngh xây d ng văn b n; b) L p d ki n chương trình xây d ng văn b n; c) Đi u tra, nghiên c u, kh o sát trong quá trình so n th o văn b n; d) So n th o văn b n; đ) Đánh giá tác đ ng c a văn b n; e) T ch c l y ý ki n v d án, d th o văn b n; g) Góp ý, th m đ nh d án, d th o văn b n; h) Rà soát, h th ng hóa các văn b n, pháp đi n quy ph m pháp lu t; i) D ch văn b n ra ti ng nư c ngoài, ti ng dân t c thi u s ; k) Ki m tra, x lý văn b n; l) Theo dõi, đánh giá vi c thi hành văn b n. 2. L p k ho ch hàng năm: a) Căn c K ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan mình và ch đ hi n hành, cơ quan tr c ti p so n th o văn b n (C c, V ) ch trì, ph i h p v i cơ quan tham mưu
 5. trình văn b n xây d ng k ho ch kinh phí cho công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, ph bi n, giáo d c pháp lu t, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t. b) Trư c ngày 10 tháng 6 hàng năm, các C c, V g i k ho ch kinh phí cho công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, ph bi n, giáo d c pháp lu t, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t đ n V Tài chính và V Pháp ch , đ ng th i t ng h p vào k ho ch chi ngân sách hàng năm c a cơ quan mình g i B (đ i v i các V ) ho c g i Văn phòng B (đ i v i các V ). 3. Căn c d toán kinh phí xây d ng, ph bi n, giáo d c pháp lu t, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t đã đư c B Giao thông v n t i phê duy t sau khi có ý ki n c a B Tài chính, V Tài chính ch trì, ph i h p v i V Pháp ch tham mưu trình B trư ng d ki n phân b d toán kinh phí cho các cơ quan, t ch c. Riêng đ i v i công tác xây d ng thông tư c a B trư ng, cơ quan tr c ti p so n th o văn b n cân đ i trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm đư c B Giao thông v n t i phân b (bao g m chi phí so n th o, tham mưu trình và th m đ nh văn b n). 4. M c chi cho xây d ng, rà soát, h th ng hóa, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo hư ng d n c a B Tư pháp, B Tài chính và Văn phòng Chính ph . 5. V Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan tài chính có th m quy n đ c p đ , đúng th i h n kinh phí xây d ng, rà soát, h th ng hóa, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t. 6. Cơ quan, t ch c tham gia xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t đư c s d ng các ngu n v n h tr t các d án, c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t đ b sung vào kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và hoàn thi n h th ng pháp lu t. 7. Vi c thanh toán, quy t toán kinh phí xây d ng, ph bi n, giáo d c pháp lu t, rà soát, h th ng hóa, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy đ nh hi n hành. Đi u 9. Trách nhi m c a ngư i đ ng đ u cơ quan tr c ti p so n th o văn b n và cơ quan tham mưu trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. Ch u trách nhi m trư c B trư ng v n i dung, ch t lư ng và ti n đ so n th o văn b n. 2. Ch trì, ph i h p v i cơ quan, t ch c liên quan chu n b d th o các văn b n quy đ nh chi ti t, hư ng d n thi hành (n u có). 3. Báo cáo B (qua V Pháp ch , Văn phòng B ) b ng văn b n ho c thư đi n t v ti n đ so n th o văn b n quy ph m pháp lu t vào ngày 25 hàng tháng đ V Pháp ch , Văn phòng B t p h p, báo cáo t i cu c h p giao ban c a B . Đi u 10. Báo cáo v công tác so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 1. Hàng quý, V Pháp ch có trách nhi m t ng h p, trình Lãnh đ o B ký báo cáo tình hình, ti n đ xây d ng và nh ng khó khăn trong quá trình xây d ng d th o lu t, pháp l nh, ngh đ nh do B Giao thông v n t i ch trì so n th o g i B Tư pháp (đ i v i d án lu t, pháp l nh) và g i Văn phòng Chính ph (đ i v i d th o ngh đ nh). 2. Hàng năm, V Pháp ch có trách nhi m t ng h p, trình Lãnh đ o B d th o báo cáo công tác so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B g i B Tư pháp, đ ng th i g i Văn phòng B đ t ng h p vào d th o báo cáo tình hình th c hi n Chương trình công tác c a Chính ph trình B trư ng ký g i Văn phòng Chính ph . Chương 2. SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Đi u 11. Cơ quan tr c ti p so n th o văn b n quy ph m pháp lu t Cơ quan tr c ti p so n th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: các C c, V tr c ti p so n th o văn b n quy ph m pháp lu t liên quan đ n ch c năng, nhi m v c a cơ quan, t ch c c a mình theo phân công c a B trư ng. Đi u 12. Cơ quan tham mưu trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t
 6. 1. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ph i thông qua các cơ quan tham mưu đư c phân công trình B trư ng. 2. Cơ quan tham mưu trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m các V , C c qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông và C c Y t Giao thông v n t i, đư c phân công theo quy đ nh sau đây: a) V Pháp ch : D án lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i v giao thông v n t i, ngh đ nh, quy t đ nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , thông tư c a B trư ng v giao thông v n t i do Lãnh đ o B giao; b) V K ho ch - Đ u tư: Văn b n quy ph m pháp lu t v chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành, công tác k ho ch, đ u tư, s n xu t và xu t nh p kh u trong lĩnh v c giao thông v n t i; c) V T ch c cán b : Văn b n quy ph m pháp lu t v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , các t ch c tr c thu c B ; đào t o, b i dư ng cán b công ch c và ngu n nhân l c; lao đ ng, ti n lương và ch đ , chính sách đ i v i ngư i lao đ ng; công tác thi đua, khen thư ng trong ngành Giao thông v n t i; d) V V n t i: Văn b n quy ph m pháp lu t v v n t i, d ch v h tr v n t i, h p tác xã, an ninh trong lĩnh v c giao thông v n t i; đ) V Khoa h c - Công ngh : Văn b n quy ph m pháp lu t v khoa h c, công ngh , công nghi p, qu n lý ch t lư ng hàng hóa ngành Giao thông v n t i; quy trình, k thu t an toàn lao đ ng; e) V Tài chính: Văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c tài chính, qu n lý và s d ng tài s n Nhà nư c trong ngành Giao thông v n t i; g) V H p tác qu c t : Văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c h p tác qu c t v giao thông v n t i; h) V K t c u h t ng giao thông: Văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý k t c u h t ng giao thông; i) V Môi trư ng: Văn b n quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng, s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu trong lĩnh v c giao thông v n t i; k) V An toàn giao thông: Văn b n quy ph m pháp lu t v an toàn giao thông; l) Thanh tra B : Văn b n quy ph m pháp lu t v công tác thanh tra, khi u n i, t cáo trong lĩnh v c giao thông v n t i; m) Văn phòng B : Văn b n quy ph m pháp lu t v quy ch làm vi c c a B Giao thông v n t i, công tác văn thư, lưu tr ; n) C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông: Văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông; an toàn lao đ ng trong thi công công trình giao thông; o) C c Y t Giao thông v n t i: Văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh lao đ ng và tiêu chu n s c kh e c a ngư i đi u khi n phương ti n giao thông, ngư i lao đ ng trong lĩnh v c đ c thù ngành Giao thông v n t i. 3). Ngoài quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, các cơ quan tham mưu có trách nhi m tham mưu trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh trách nhi m và x lý vi ph m đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan đ n ho t đ ng giao thông v n t i theo lĩnh v c đư c phân công và các văn b n quy ph m pháp lu t khác đư c B trư ng giao. Đi u 13. Thành l p Ban So n th o, T Biên t p, T So n th o 1. Cơ quan tham mưu trình văn b n ch trì, ph i h p v i cơ quan tr c ti p so n th o văn b n và V Pháp ch trình B trư ng ký Quy t đ nh thành l p Ban So n th o, T Biên t p d án lu t, pháp l nh, ngh đ nh. 2. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan tham mưu trình văn b n ch trì, ph i h p v i cơ quan tr c ti p so n th o văn b n và V Pháp ch trình Lãnh đ o B ph trách ký Quy t đ nh thành l p T So n th o thông tư c a B trư ng. 3. Thành ph n, nguyên t c ho t đ ng, trách nhi m c a Ban So n th o, T Biên t p, T So n th o th c hi n theo quy đ nh t i các Đi u 20, 21, 22, 23, 24 và Đi u 25 c a Ngh đ nh s
 7. 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Đi u 14. Trình t so n th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. Cơ quan tr c ti p so n th o văn b n t ch c t ng k t tình hình th c hi n pháp lu t; kh o sát, đánh giá th c tr ng quan h xã h i; nghiên c u thông tin, tư li u có liên quan đ n n i dung c a d th o văn b n; đánh giá tác đ ng trư c khi so n th o văn b n (đ i v i d án lu t, pháp l nh, ngh đ nh) theo quy đ nh t i Đi u 17 c a Thông tư này; t ch c so n th o văn b n và g i d th o văn b n quy ph m pháp lu t đ xin ý ki n tham gia c a đ i tư ng ch u s đi u ch nh tr c ti p c a văn b n, cơ quan, t ch c, cá nhân trong ngành và hi p h i chuyên ngành Giao thông v n t i có liên quan (b ng văn b n, thư đi n t ho c các hình th c phù h p khác). Tùy theo tính ch t, n i dung c a t ng văn b n đ quy đ nh th i gian tr l i, nhưng ít nh t là 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c đ ngh xin ý ki n. Sau th i gian quy đ nh, cơ quan, t ch c, cá nhân đư c h i ý ki n không có ý ki n tham gia thì coi như đ ng ý v i d th o văn b n, tr trư ng h p cơ quan, t ch c, cá nhân đó có lý do chính đáng và đã báo trư c cho cơ quan tr c ti p so n th o văn b n. 2. Trư ng h p cơ quan tr c ti p so n th o văn b n là C c: Sau khi th c hi n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, C c tr c ti p so n th o văn b n nghiên c u, ti p thu ý ki n tham gia và ch nh lý d th o văn b n quy ph m pháp lu t đ trình B . 3. Trư ng h p cơ quan tr c ti p so n th o văn b n đ ng th i là cơ quan tham mưu: Sau khi th c hi n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, cơ quan tham mưu tr c ti p so n th o văn b n nghiên c u, ti p thu ý ki n tham gia, ch nh lý d th o văn b n và th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 16 c a Thông tư này. Đi u 15. H sơ trình B d th o văn b n quy ph m pháp lu t do C c tr c ti p so n th o 1. Đ i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , h sơ trình B bao g m: a) Công văn c a C c trình B d th o văn b n quy ph m pháp lu t; b) D th o T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph (theo m u quy đ nh t i Ph l c 5 c a Thông tư này) nêu rõ s c n thi t ban hành, ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng, quá trình so n th o, n i dung ch y u c a văn b n, nh ng v n đ còn ý ki n khác nhau, tài li u tham kh o; c) D th o văn b n quy ph m pháp lu t đã ch nh lý sau khi ti p thu ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong ngành; d) D th o văn b n quy đ nh chi ti t, hư ng d n thi hành (n u có); đ) B n t ng h p ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân và đ i tư ng ch u s tác đ ng tr c ti p c a văn b n (kèm theo b n gi i trình v vi c ti p thu ý ki n góp ý và b n sao các ý ki n góp ý); e) B n thuy t minh chi ti t v d án, d th o và báo cáo đánh giá tác đ ng trư c khi so n th o văn b n theo quy đ nh t i Đi u 17 c a Thông tư này. 2. Đ i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ban hành, h sơ trình B bao g m: a) Công văn c a C c trình B đ ngh ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, trong đó nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n, ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng, quá trình so n th o, n i dung ch y u c a văn b n, nh ng v n đ còn ý ki n khác nhau, tài li u tham kh o; b) D th o văn b n quy ph m pháp lu t đã ch nh lý sau khi ti p thu ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong ngành; c) B n t ng h p ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân và đ i tư ng ch u s tác đ ng tr c ti p c a văn b n (kèm theo b n gi i trình v vi c ti p thu ý ki n góp ý và b n sao các ý ki n góp ý). Đi u 16. Trình t ti p nh n h sơ và ch nh lý d th o văn b n quy ph m pháp lu t do C c tr c ti p so n th o văn b n trình B
 8. 1. Khi C c tr c ti p so n th o trình B d th o văn b n quy ph m pháp lu t, Lãnh đ o B giao nhi m V cho cơ quan tham mưu trình d th o văn b n theo quy đ nh t i Đi u 12 c a Thông tư này. 2. Cơ quan tham mưu đư c giao nhi m v trình d th o văn b n th c hi n theo quy đ nh sau đây: a) Ch m nh t là 05 ngày làm vi c, k t ngày đư c giao nhi m v , cơ quan tham mưu ph i g i xin ý ki n tham gia đ i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t theo quy đ nh t i kho n này, tr trư ng h p có lý do chính đáng và đư c Lãnh đ o B đ ng ý. b) Đ i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : g i Trung tâm Công ngh thông tin d th o văn b n quy ph m pháp lu t đ đăng t i trên Trang thông tin đi n t c a B Giao thông v n t i ít nh t 60 ngày trư c khi trình ký văn b n; g i Trung tâm Công ngh thông tin Báo cáo đánh giá tác đ ng trư c khi so n th o văn b n đ đăng t i trên Trang thông tin đi n t c a B Giao thông v n t i ít nh t 30 ngày trư c khi trình ký văn b n; xin ý ki n tham gia c a các cơ quan tham mưu khác liên quan (b ng văn b n, thư đi n t ho c các hình th c phù h p khác); ti p thu ý ki n, ch nh lý d th o văn b n và báo cáo Th trư ng đư c phân công ph trách đ g i văn b n xin ý ki n tham gia c a các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh có liên quan, Phòng Thương m i và công nghi p Vi t Nam, các hi p h i chuyên ngành Giao thông v n t i (đ i v i nh ng d th o văn b n liên quan đ n quy n và nghĩa v c a doanh nghi p); t ng h p ý ki n tham gia, ti p thu, ch nh lý d th o văn b n; ti p thu, ch nh lý Báo cáo đánh giá tác đ ng trư c khi so n th o văn b n thành Báo cáo đánh giá tác đ ng trong quá trình so n th o văn b n; g i V Pháp ch th m đ nh; t ng h p h sơ g i B Tư pháp th m đ nh. c) H sơ g i các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh có liên quan, Phòng Thương m i và công nghi p Vi t Nam bao g m: - D th o T trình; - Báo cáo đánh giá tác đ ng c a d th o văn b n; - D th o văn b n quy ph m pháp lu t. Th i h n đ các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh có liên quan, Phòng Thương m i và công nghi p Vi t Nam tham gia ý ki n b ng văn b n t i đa là 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c d án, d th o lu t, pháp l nh, ngh đ nh. d) Đ i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n ban hành c a B trư ng: g i Trung tâm Công ngh thông tin d th o văn b n quy ph m pháp lu t đ đăng t i trên Trang thông tin đi n t c a B Giao thông v n t i ít nh t 60 ngày trư c khi trình ký văn b n; xin ý ki n tham gia c a các cơ quan tham mưu khác liên quan; ti p thu ý ki n, ch nh lý d th o văn b n và báo cáo Th trư ng đư c phân công ph trách đ xin ý ki n tham gia c a các cơ quan, t ch c, cá nhân ngoài ngành Giao thông v n t i (n u c n thi t); ti p thu ý ki n, ch nh lý d th o văn b n; g i V Pháp ch th m đ nh. đ) Ch m nh t sau 02 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c d th o văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan tham mưu g i, Trung tâm Công ngh thông tin có trách nhi m đăng t i trên Trang thông tin đi n t c a B Giao thông v n t i và thi t k đư ng d n đ cơ quan tham mưu có th nh n và ph n h i ý ki n góp ý c a các cơ quan, t ch c, cá nhân g i v . Đi u 17. Báo cáo đánh giá tác đ ng c a văn b n 1. Báo cáo đánh giá tác đ ng c a văn b n bao g m: a) Báo cáo đánh giá tác đ ng sơ b c a văn b n; b) Báo cáo đánh giá tác đ ng trư c khi so n th o văn b n; c) Báo cáo đánh giá tác đ ng trong quá trình so n th o văn b n (g m Báo cáo đánh giá tác đ ng đơn gi n và Báo cáo đánh giá tác đ ng đ y đ ); d) Báo cáo đánh giá tác đ ng sau khi thi hành văn b n; 2. Nhi m V xây d ng báo cáo đánh giá tác đ ng c a văn b n: a) Cơ quan, t ch c thu c B có đ ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ngh đ nh có trách nhi m th c hi n vi c Báo cáo đánh giá tác đ ng sơ b c a văn b n;
 9. b) Cơ quan tham mưu trình có trách nhi m ch trì, ph i h p v i cơ quan tr c ti p so n th o đ th c hi n vi c Báo cáo đánh giá tác đ ng trư c và trong quá trình so n th o văn b n; c) Cơ quan tr c ti p so n th o có trách nhi m ch trì, ph i h p v i cơ quan tham mưu trình đ th c hi n vi c Báo cáo đánh giá tác đ ng sau khi thi hành văn b n theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. N i dung Báo cáo đánh giá tác đ ng c a văn b n a) Báo cáo đánh giá tác đ ng sơ b c a văn b n: ph i nêu rõ v n đ c n gi i quy t và m c tiêu c a chính sách d ki n, các phương án đ gi i quy t v n đ đó; l a ch n phương án t i ưu đ gi i quy t v n đ trên cơ s đánh giá tác đ ng v kinh t , xã h i, môi trư ng, h th ng pháp lu t, tác đ ng đ n các quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân, kh năng tuân th c a cơ quan, t ch c, cá nhân và các tác đ ng khác. b) Báo cáo đánh giá tác đ ng trư c khi so n th o văn b n và Báo cáo đánh giá tác đ ng trong quá trình so n th o văn b n: - Báo cáo đánh giá tác đ ng đơn gi n: ph i nêu rõ v n đ c n gi i quy t và m c tiêu c a chính sách d ki n, các phương án đ gi i quy t v n đ ; l a ch n phương án t i ưu đ gi i quy t v n đ trên cơ s đánh giá tác đ ng c th các gi i pháp đ th c hi n các chính sách cơ b n c a d th o văn b n d a trên các phân tích đ nh tính ho c đ nh lư ng v chi phí, l i ích, các tác đ ng tích c c, tiêu c c c a t ng gi i pháp. Vi c đánh giá tác đ ng t p trung vào tác đ ng v kinh t , xã h i, môi trư ng, h th ng pháp lu t; tác đ ng đ n các quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân; kh năng tuân th c a cơ quan, t ch c, cá nhân và các tác đ ng khác. - Báo cáo đánh giá tác đ ng đ y đ : ngoài vi c th c hi n theo các n i dung quy đ nh t i đi m b kho n này ph i phân tích đ nh tính và đ nh lư ng các tác đ ng. Ph i xây d ng báo cáo đánh giá tác đ ng đ y đ khi k t qu đánh giá tác đ ng đơn gi n cho th y: văn b n có th làm phát sinh chi phí t 15 t đ ng hàng năm tr lên cho Nhà nư c, cơ quan, t ch c ho c doanh nghi p, cá nhân; văn b n có th tác đ ng tiêu c c đáng k đ n các nhóm đ i tư ng trong xã h i; văn b n có th tác đ ng t i s lư ng l n doanh nghi p; văn b n có th làm tăng đáng k giá tiêu dùng; văn b n còn nhi u ý ki n khác nhau, đư c công chúng quan tâm và có nh hư ng đáng k đ n l i ích chung. 4. Báo cáo đánh giá tác đ ng sơ b c a văn b n ph i đư c B trư ng ký xác nh n khi g i h sơ đ ngh xây d ng văn b n; Báo cáo đánh giá tác đ ng trong quá trình so n th o văn b n ph i đư c B trư ng ký xác nh n khi g i h sơ đ ngh th m đ nh đ n B Tư pháp. Chương 3. TH M Đ NH D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Đi u 18. Cơ quan th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. Đ i v i văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh t i đi m b, c và d kho n 2 Đi u 3 c a Thông tư này do các cơ quan tham mưu trình B trư ng ph i đư c V Pháp ch th m đ nh trư c khi g i B Tư pháp th m đ nh ho c trư c khi trình B trư ng xem xét, ban hành; trong trư ng h p c n thi t, V Pháp ch t ch c h p ho c thành l p H i đ ng th m đ nh bao g m các V , C c và các chuyên gia, nhà khoa h c có liên quan. 2. Đ i v i văn b n quy ph m pháp lu t do V Pháp ch tr c ti p so n th o ho c tham mưu trình B trư ng, V Pháp ch t ch c h p ho c thành l p H i đ ng th m đ nh n u xét th y c n thi t. 3. V Pháp ch ch u trách nhi m v n i dung th m đ nh quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 c a Thông tư này. Đi u 19. H sơ g i th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. H sơ do các cơ quan tham mưu g i V Pháp ch đ ngh th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: a) Công văn đ ngh V Pháp ch th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t; b) D th o T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph theo quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 15 ho c công văn c a C c trình B theo quy đ nh t i đi m a kho n 2 Đi u 15 c a Thông tư này. c) D th o văn b n quy ph m pháp lu t sau khi đã đư c cơ quan tham mưu ch nh lý theo quy đ nh t i Đi u 16 c a Thông tư này;
 10. d) B n t ng h p ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân (kèm theo b n gi i trình v vi c ti p thu ý ki n góp ý và b n sao văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan); đ) Ý ki n khác nhau gi a C c tr c ti p so n th o và cơ quan tham mưu trình d th o văn b n (n u có); e) B n thuy t minh chi ti t và Báo cáo đánh giá tác đ ng trong quá trình so n th o văn b n; g) Tài li u tham kh o (n u có) 2. S lư ng h sơ g i V Pháp ch th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t là 02 b , g i B Tư pháp th m đ nh là 10 b . Đi u 20. N i dung và th i h n th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. N i dung th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: a) S c n thi t ban hành văn b n; b) Ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng; c) S phù h p v i đư ng l i, ch trương, chính sách c a Đ ng; tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t, đ ng b c a d th o văn b n quy ph m pháp lu t trong h th ng pháp lu t hi n hành; d) Tính tương thích v i các đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên; đ) K thu t so n th o, ngôn t pháp lý c a d th o văn b n quy ph m pháp lu t; e) Tính kh thi c a d th o văn b n, bao g m s phù h p gi a quy đ nh c a d th o văn b n v i yêu c u th c t , trình đ phát tri n c a xã h i và đi u ki n b o đ m đ th c hi n; g) Phương án x lý nh ng v n đ còn ý ki n khác nhau. 2. Th i h n th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a V Pháp ch t i đa là 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ theo quy đ nh t i Đi u 19 c a Thông tư này; trư ng h p ph i thành l p H i đ ng th m đ nh thì th i h n trên đư c kéo dài nhưng t i đa không quá 10 ngày làm vi c, tr trư ng h p có lý do chính đáng và đư c Lãnh đ o B đ ng ý. 3. Sau khi th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t, V Pháp ch g i văn b n th m đ nh theo m u quy đ nh t i Ph l c 6 c a Thông tư này đ n cơ quan tham mưu trình d th o văn b n đ hoàn ch nh d th o văn b n, t ng h p h sơ trình Lãnh đ o B g i B Tư pháp th m đ nh. Th i h n th m đ nh c a B Tư pháp t i đa là 20 ngày làm vi c (đ i v i d án lu t, pháp l nh, ngh quy t), 15 ngày làm vi c (đ i v i d th o ngh đ nh), 10 ngày làm vi c (đ i v i d th o quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph ), k t ngày nh n đ h sơ th m đ nh. 4. Sau khi có văn b n th m đ nh c a B Tư pháp, cơ quan tham mưu trình ch trì, ph i h p v i V Pháp ch và cơ quan so n th o ti p thu ý ki n th m đ nh c a B Tư pháp và hoàn ch nh d th o văn b n. Chương 4. BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Đi u 21. Xin ý ki n Lãnh đ o B đ i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. Cơ quan tham mưu có trách nhi m g i d th o văn b n đã đư c ch nh lý sau khi có ý ki n th m đ nh c a B Tư pháp (đ i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ) ho c ý ki n th m đ nh c a V Pháp ch (đ i v i d th o thông tư c a B trư ng) đ xin ý ki n Lãnh đ o B (B trư ng và các Th trư ng) theo m u quy đ nh t i Ph l c 7a và Ph l c 7b, g i kèm theo h sơ quy đ nh t i Đi u 22 và Đi u 23 c a Thông tư này. 2. Lãnh đ o B g i l i ý ki n cho cơ quan tham mưu trong th i h n không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c Phi u xin ý ki n, tr trư ng h p Lãnh đ o B đi công tác v ng. 3. Trong quá trình ti p thu, ch nh lý, hoàn thi n d th o văn b n quy ph m pháp lu t, cơ quan tham mưu có trách nhi m ph i h p v i Văn phòng B t ch c ít nh t 01 cu c h p th ng nh t ý ki n do Th trư ng ph trách ch trì và có s tham gia c a các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan.
 11. Đi u 22. H sơ cơ quan tham mưu trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t do C c tr c ti p so n th o 1. Đ i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , h sơ trình bao g m: a) Phi u trình văn b n theo m u quy đ nh c a Văn phòng B ; b) Văn b n th m đ nh c a B Tư pháp; c) D th o T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph theo quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 15 c a Thông tư này (02 b n); d) D th o văn b n quy ph m pháp lu t đã ch nh lý sau khi có văn b n th m đ nh c a B Tư pháp; đ) Báo cáo gi i trình, ti p thu ý ki n Lãnh đ o B , ý ki n th m đ nh và ý ki n góp ý c a cơ quan, t ch c, cá nhân; e) B n thuy t minh chi ti t và Báo cáo đánh giá tác đ ng trong quá trình so n th o văn b n; g) Văn b n th m đ nh c a V Pháp ch ; h) B n t ng h p kèm theo văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan; i) Báo cáo t ng k t vi c thi hành pháp lu t, đánh giá th c tr ng quan h xã h i liên quan đ n n i dung chính c a d án, d th o văn b n (đ i v i d án lu t, pháp l nh); k) Phi u xin ý ki n Lãnh đ o B . 2. Đ i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ban hành, h sơ trình bao g m: a) Phi u trình văn b n theo m u quy đ nh c a Văn phòng B ; b) Công văn c a C c trình B đ ngh ban hành văn b n quy ph m pháp lu t theo quy đ nh t i đi m a kho n 2 Đi u 15 c a Thông tư này; c) D th o văn b n quy ph m pháp lu t đã ch nh lý sau khi có văn b n th m đ nh c a V Pháp ch ; d) Văn b n th m đ nh c a V Pháp ch ; đ) B n t ng h p ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân và đ i tư ng ch u s tác đ ng tr c ti p c a văn b n (kèm theo b n gi i trình v vi c ti p thu ý ki n Lãnh đ o B , ý ki n th m đ nh và các ý ki n góp ý; b n sao các ý ki n góp ý); e) Phi u xin ý ki n Lãnh đ o B . Đi u 23. H sơ do cơ quan tham mưu tr c ti p so n th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng 1. Đ i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , h sơ trình th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 22 c a Thông tư này. 2. Đ i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ký ban hành, h sơ trình bao g m: a) Phi u trình văn b n theo m u quy đ nh c a Văn phòng B ; b) Báo cáo gi i trình trong đó nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n, ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng, quá trình so n th o, n i dung ch y u c a văn b n, nh ng v n đ còn ý ki n khác nhau, tài li u tham kh o; c) D th o văn b n quy ph m pháp lu t đã ch nh lý sau khi có văn b n th m đ nh c a V Pháp ch ; d) Văn b n th m đ nh c a V Pháp ch ; đ) B n t ng h p ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân và đ i tư ng ch u s tác đ ng tr c ti p c a văn b n (kèm theo b n gi i trình v vi c ti p thu ý ki n Lãnh đ o B , ý ki n th m đ nh và các ý ki n góp ý; b n sao các ý ki n góp ý); e) Phi u xin ý ki n Lãnh đ o B .
 12. Đi u 24. Trình t trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. Cơ quan tham mưu trình d th o văn b n g i h sơ cho Văn phòng B và ch u trách nhi m v n i dung, th th c c a d th o văn b n. 2. Khi nh n đư c h sơ trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t, Văn phòng B có trách nhi m ki m tra h sơ, th th c văn b n; n u h sơ đ y đ theo quy đ nh t i Đi u 22 ho c Đi u 23 c a Thông tư này thì trình Th trư ng ph trách lĩnh v c cho ý ki n; n u h sơ chưa đ y đ ho c chưa đúng quy đ nh thì Văn phòng B yêu c u cơ quan tham mưu trình d th o văn b n b sung, hoàn ch nh h sơ. 3. Sau khi Th trư ng có ý ki n đ ng ý v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t, cơ quan tham mưu trình d th o văn b n ph i h p v i Văn phòng B báo cáo B trư ng xem xét, t ch c h p trư c khi trình B trư ng ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ho c ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; trư ng h p B trư ng y quy n cho Th trư ng thì Văn phòng B trình Th trư ng ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ho c T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . Trong trư ng h p Th trư ng không nh t trí v i d th o văn b n, Văn phòng B tr l i h sơ đ cơ quan tham mưu trình d th o văn b n nghiên c u, ch nh lý d th o văn b n ho c b o lưu ý ki n c a mình kèm theo gi i trình, g i l i h sơ cho Văn phòng B đ trình B trư ng xem xét, quy t đ nh. 4. Văn phòng B ch u trách nhi m v h sơ và th th c văn b n trình Lãnh đ o B . 5. Cơ quan tham mưu trình d th o văn b n có trách nhi m theo dõi, gi i trình b sung ho c th c hi n các nhi m v liên quan khác đ i v i d th o văn b n đã trình cho đ n khi văn b n đư c ban hành. Đi u 25. Ký ban hành, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph và phát hành văn b n 1. B trư ng ho c Th trư ng ph trách ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (01 b n chính) và ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph d th o văn b n quy ph m pháp lu t (02 b n chính) theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Thông tư này. 2. Ch m nh t là 02 ngày làm vi c, k t ngày B trư ng ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ho c ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , Văn phòng B có trách nhi m in n, ghi s , đóng d u, lưu gi 01 b n chính, g i Chính ph , Th tư ng Chính ph 01 b n chính (trư ng h p B trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ), g i văn b n cho t ch c, cá nhân theo “Nơi nh n”, tr h sơ trình cho cơ quan tham mưu đã trình d th o văn b n. Đ i v i thông tư do B trư ng ký ban hành, Văn phòng B g i 02 b n cho Văn phòng Chính ph đ đăng công báo và đăng trên Trang thông tin đi n t c a Chính ph . 3. Ch m nh t là 02 ngày làm vi c, k t ngày B trư ng ký ban hành thông tư, cơ quan tham mưu trình có trách nhi m cung c p b n m m thông tư cho Văn phòng B và V Pháp ch qua h th ng thư đi n t c a B đ g i đăng trên Trang thông tin đi n t c a Chính ph và c a B Giao thông v n t i. 4. Ch m nh t là 03 ngày làm vi c, k t ngày B trư ng ký ban hành, thông tư ph i đư c g i cho H i đ ng Dân t c, các y ban c a Qu c h i theo lĩnh v c ph trách; C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) và V Pháp ch ; đ i v i văn b n liên t ch có s tham gia c a B Tư pháp thì ngoài hai cơ quan nói trên còn ph i g i cho V Pháp lu t (Văn phòng Chính ph ) đ th c hi n vi c ki m tra văn b n theo quy đ nh c a pháp lu t 5. V Pháp ch ch trì, ph i h p v i Trung tâm công ngh thông tin đăng văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i lên Trang thông tin đi n t c a B Giao thông v n t i và ch trì, ph i h p v i các V , C c t ch c ph bi n, giáo d c các văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i đã đư c ban hành. Đi u 26. D ch văn b n quy ph m pháp lu t 1. Tr trư ng h p văn b n có n i dung thu c bí m t nhà nư c, ngay sau khi văn b n quy ph m pháp lu t đư c công b ho c ký ban hành, cơ quan tham mưu trình văn b n có trách nhi m ch trì, ph i h p v i cơ quan so n th o văn b n và V H p tác qu c t , V Pháp ch tham mưu cho Lãnh đ o B th c hi n vi c d ch văn b n ra ti ng Anh và có th ra ti ng nư c ngoài khác đ i v i các văn b n sau:
 13. a) Lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i; b) Ngh đ nh c a Chính ph , quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , thông tư c a B trư ng có n i dung liên quan ho c nh hư ng đ n thương m i hàng hóa, d ch v và s h u trí tu . 2. Đ i v i các văn b n quy ph m pháp lu t không thu c quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, n u th y c n thi t, cơ quan tham mưu trình văn b n tham mưu cho Lãnh đ o B th c hi n d ch văn b n ra ti ng Anh và ti ng nư c ngoài khác, tr trư ng h p văn b n có n i dung thu c bí m t nhà nư c. 3. Sau khi hoàn thành b n d ch văn b n quy ph m pháp lu t ra ti ng Anh quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, V H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i Thông t n xã Vi t Nam và cơ quan tham mưu trình hoàn thi n b n d ch. 4. Cơ quan tham mưu trình ch trì, ph i h p v i Văn phòng B , V Pháp ch đ đăng t i b n d ch trên Trang thông tin đi n t c a Chính ph và c a B Giao thông v n t i trong th i gian ch m nh t là 90 ngày, k t ngày văn b n quy ph m pháp lu t đư c đăng Công báo. Đi u 27. Trình t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan thu c Chính ph so n th o trình B trư ng B Giao thông v n t i ký ban hành trong trư ng h p đư c Th tư ng Chính ph phân công 1. H sơ do cơ quan thu c Chính ph so n th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng B Giao thông v n t i bao g m: a) Công văn đ ngh B Giao thông v n t i ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, trong đó nêu rõ s c n thi t ban hành, ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng, quá trình so n th o, n i dung ch y u, nh ng v n đ còn ý ki n khác nhau, tài li u tham kh o; b) D th o văn b n quy ph m pháp lu t đã ch nh lý sau khi ti p thu ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong ngành; c) Văn b n th m đ nh c a t ch c pháp ch cơ quan thu c Chính ph ; d) B n t ng h p ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân và đ i tư ng ch u s tác đ ng tr c ti p c a văn b n (kèm theo b n gi i trình v vi c ti p thu ý ki n góp ý và b n sao các ý ki n góp ý) 2. Sau khi nh n đư c h sơ do cơ quan thu c Chính ph so n th o trình, B trư ng giao nhi m v cho cơ quan tham mưu trình d th o văn b n theo quy đ nh t i Đi u 12 c a Thông tư này. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ do cơ quan thu c Chính ph so n th o trình B , cơ quan tham mưu đư c giao nhi m v trình d th o văn b n có trách nhi m nghiên c u, l y ý ki n c a các cơ quan tham mưu khác liên quan, g i V Pháp ch th m đ nh và t ng h p, ti p thu ý ki n, ch nh lý d th o văn b n, trình B trư ng ký ban hành. Trư ng h p chưa đ đi u ki n ký ban hành, cơ quan tham mưu trình B trư ng ký văn b n tr l i cơ quan thu c Chính ph . Chương 5. KI M TRA VÀ X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Đi u 28. Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t 1. Vi c ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph , Thông tư s 01/2004/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a B Tư pháp hư ng d n thi hành m t s đi u c a Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP và các quy đ nh c a Thông tư này. 2. Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này bao g m: a) T ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng B Giao thông v n t i ban hành và văn b n liên t ch do B trư ng cùng các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao ký ban hành. b) Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t có quy đ nh liên quan đ n lĩnh v c qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân c p t nh ban hành. 3. V Pháp ch là đ u m i giúp B trư ng th c hi n vi c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t Đi u 29. Phương th c th c hi n vi c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t
 14. 1. V Pháp ch th c hi n vi c t ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t theo các phương th c sau: a) Thư ng xuyên t ch c ki m tra các văn b n khi B ban hành và khi các C c ban hành đ hư ng d n th c hi n pháp lu t; b) K p th i t ch c ki m tra văn b n khi: - Tình hình kinh t - xã h i đã thay đ i ho c khi cơ quan nhà nư c c p trên ban hành văn b n m i làm cho n i dung văn b n đã ban hành không còn phù h p; - Nh n đư c yêu c u, ki n ngh , thông báo c a cơ quan, ngư i có th m quy n ki m tra văn b n ho c c a cơ quan, t ch c, cá nhân khác và các phương ti n thông tin đ i chúng v văn b n do B ban hành có d u hi u trái pháp lu t ho c không còn phù h p. 2. V Pháp ch th c hi n vi c ki m tra đ i v i văn b n có liên quan đ n lĩnh v c qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân c p t nh ban hành khi nh n đư c văn b n ho c khi nh n đư c yêu c u, ki n ngh , thông báo c a cơ quan, t ch c, cá nhân và các phương ti n thông tin đ i chúng v văn b n có d u hi u trái pháp lu t ho c không còn phù h p. 3. Căn c m c đ , yêu c u ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, V trư ng V Pháp ch đư c t ch c và qu n lý đ i ngũ c ng tác viên ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, l y ý ki n chuyên gia đ i v i văn b n quy ph m pháp lu t đư c ki m tra. Đi u 30. N i dung ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t 1. N i dung ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t (k c văn b n có ch a quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i nhưng không đư c ban hành b ng hình th c văn b n quy ph m pháp lu t ho c do cơ quan không có th m quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ban hành) là vi c xem xét, đánh giá và k t lu n v tính h p pháp c a văn b n. 2. Văn b n h p pháp là văn b n b o đ m đ các đi u ki n sau đây: a) Đư c ban hành đúng căn c pháp lý; b) Đư c ban hành đúng th m quy n; c) Có n i dung phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t; d) Đư c ban hành đúng th th c và k thu t trình bày; đ) Văn b n đã tuân th đ y đ các quy đ nh v th t c xây d ng, ban hành và đăng Công báo, đưa tin ho c công b văn b n. Đi u 31. Quy trình th c hi n vi c t ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t V Pháp ch có trách nhi m t ch c th c hi n vi c t ki m tra văn b n theo quy đ nh. Trư ng h p phát hi n văn b n có n i dung trái pháp lu t, trái th m quy n ho c không còn phù h p thì th c hi n theo trình t sau đây: 1. Thông báo cho cơ quan tr c ti p so n th o văn b n và cơ quan tham mưu trình d th o văn b n. 2. Th ng nh t v i cơ quan tr c ti p so n th o văn b n và cơ quan tham mưu trình d th o văn b n nh ng n i dung trái pháp lu t ho c không còn phù h p; th ng nh t bi n pháp x lý n i dung trái pháp lu t ho c không còn phù h p c a văn b n đư c ki m tra (đình ch , s a đ i, h y b , bãi b m t ph n ho c toàn b n i dung c a văn b n) đ báo cáo Lãnh đ o B quy t đ nh. Trư ng h p V Pháp ch , cơ quan tr c ti p so n th o và cơ quan tham mưu trình d th o văn b n không th ng nh t bi n pháp x lý đ i v i văn b n đư c ki m tra thì V Pháp ch báo cáo Lãnh đ o B quy t đ nh. 3. Vào s theo dõi vi c ki m tra, x lý văn b n có d u hi u vi ph m pháp lu t và l p Phi u ki m tra văn b n theo m u quy đ nh t i Ph l c 8 c a Thông tư này. 4. Trình Lãnh đ o B h sơ ki m tra và x lý văn b n trái pháp lu t theo quy đ nh t i Đi u 33 c a Thông tư này.
 15. Đi u 32. Quy trình th c hi n ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân c p t nh ban hành. 1. V Pháp ch có trách nhi m t ch c th c hi n vi c ki m tra văn b n theo quy đ nh. Trư ng h p phát hi n văn b n có n i dung trái pháp lu t, trái th m quy n ho c không còn phù h p, V Pháp ch tham mưu cho Lãnh đ o B ký thông báo cho cơ quan, ngư i có th m quy n đã ban hành văn b n t ki m tra, x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n đư c thông báo, n u cơ quan, ngư i có th m quy n ban hành văn b n có d u hi u trái pháp lu t không x lý ho c k t qu x lý không đư c Lãnh đ o B ch p nh n thì V Pháp ch tham mưu cho Lãnh đ o B ký văn b n x lý văn b n trái pháp lu t theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 16 Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph , c th như sau: a) Ki n ngh B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác đã ban hành văn b n trái v i văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i c a B Giao thông v n t i đình ch vi c thi hành, bãi b m t ph n ho c toàn B văn b n đó trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n đư c ki n ngh ; n u ki n ngh đó không đư c ch p nh n ho c không đư c x lý trong th i h n nói trên thì trình B trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh. b) Ki n ngh Th tư ng Chính ph đình ch vi c thi hành Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân c p t nh trái v i văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i c a Qu c h i, y ban Thư ng V Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c c a B Giao thông v n t i. c) Đình ch vi c thi hành và ki n ngh Th tư ng Chính ph bãi b quy t đ nh, ch th c a y ban nhân dân c p t nh trái v i văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i c a B Giao thông v n t i; n u y ban nhân dân c p t nh không nh t trí v i quy t đ nh ch th thi hành thì v n ph i ch p hành quy t đ nh c a B Giao thông v n t i nhưng có quy n ki n ngh v i Th tư ng Chính ph . 3. V Pháp ch th c hi n quy trình ki m tra và x lý văn b n theo quy đ nh t i kho n 3 và kho n 4 Đi u 31 c a Thông tư này. Đi u 33. H sơ ki m tra và x lý văn b n trái pháp lu t trình Lãnh đ o B H sơ ki m tra và x lý văn b n trái pháp lu t do V Pháp ch trình Lãnh đ o B bao g m: 1. Phi u trình văn b n theo m u quy đ nh c a Văn phòng B ; 2. Phi u ki m tra văn b n; 3. Văn b n đư c ki m tra; 4. Văn b n quy ph m pháp lu t làm cơ s pháp lý đ ki m tra; 5. D th o văn b n thông báo ho c văn b n x lý văn b n trái pháp lu t. Đi u 34. Báo cáo v công tác ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t V Pháp ch có trách nhi m t ng h p, trình Lãnh đ o B ký báo cáo Th tư ng Chính ph và B Tư pháp v công tác ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t đ nh kỳ 06 tháng, hàng năm. Chương 6. RÀ SOÁT, H TH NG HÓA, ĐÁNH GIÁ TÁC Đ NG C A VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T SAU KHI THI HÀNH Đi u 35. Trách nhi m rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t Các V , C c có trách nhi m thư ng xuyên rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t theo lĩnh v c đư c phân công ph trách. Trong quá trình rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t, khi phát hi n văn b n trái pháp lu t, không còn phù h p v i tình hình th c ti n, các V , C c ph i k p th i trình B trư ng xem xét đ đình ch vi c thi hành, s a đ i, b sung, thay th , bãi b , h y b văn b n theo th m quy n ho c ki n ngh cơ quan có th m quy n đình ch vi c thi hành, s a đ i, b sung, thay th , bãi b , h y b văn b n. Đi u 36. Báo cáo v công tác rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t
 16. 1. Hàng năm, cơ quan tham mưu theo lĩnh v c đư c phân công quy đ nh t i Đi u 12 c a Thông tư này ch trì, ph i h p v i các V , C c, cơ quan, t ch c thu c B t ng h p h t qu rà soát, h th ng văn b n quy ph m pháp lu t g i V Pháp ch vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 đ V Pháp ch t ng h p, báo cáo Lãnh đ o B . 2. 06 tháng m t l n, V Pháp ch có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c l p danh m c các văn b n còn hi u l c, h t hi u l c thi hành, b bãi b , h y b ho c thay th b i văn b n khác trình B trư ng ký ban hành và g i đăng Công báo. 3. 05 năm m t l n, V Pháp ch có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c h th ng hóa theo chuyên đ , lĩnh v c các văn b n quy ph m pháp lu t và quy đ nh pháp lu t do Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c, Th tư ng Chính ph , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ban hành v giao thông v n t i còn hi u l c thi hành. Đi u 37. Báo cáo đánh giá tác đ ng c a văn b n quy ph m pháp lu t sau khi thi hành. 1. Sau 03 năm, k t ngày lu t, pháp l nh, ngh đ nh có hi u l c, cơ quan tr c ti p so n th o có trách nhi m ch trì, ph i h p v i cơ quan tham mưu trình và V Pháp ch t ch c đánh giá tác đ ng trong giai đo n so n th o đ xác đ nh tính h p lý, tính kh thi c a các quy đ nh. Trên cơ s đó, ki n ngh v i B các gi i pháp nâng cao hi u qu c a văn b n ho c hoàn thi n văn b n. 2. N i dung báo cáo đánh giá tác đ ng c a văn b n sau khi thi hành bao g m: phân tích các chi phí, l i ích th c t và các tác đ ng khác; m c đ tuân th văn b n c a các nhóm đ i tư ng thi hành văn b n và ki n ngh các gi i pháp th c thi văn b n ho c s a đ i, bãi b văn b n trong trư ng h p c n thi t. 3. D th o báo cáo đánh giá tác đ ng c a văn b n sau khi thi hành ph i đư c đăng t i kèm theo các d li u và cách tính chi phí, l i ích trên Trang thông tin đi n t c a cơ quan tr c ti p so n th o văn b n c a B Giao thông v n t i trong th i h n ít nh t là 30 ngày đ các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ý ki n. 4. Cơ quan tr c ti p so n th o văn b n ch trì, ph i h p v i cơ quan tham mưu trình và V Pháp ch hoàn thi n báo cáo đánh giá tác đ ng trên cơ s các ý ki n góp ý và trình B . Cơ quan tham mưu trình ch trì, ph i h p v i cơ quan tr c ti p so n th o và V Pháp ch tham mưu cho Lãnh đ o B ký công văn g i báo cáo đánh giá tác đ ng đ n B Tư pháp đ t ng h p, báo cáo Chính ph . Chương 7. HI U L C THI HÀNH VÀ T CH C TH C HI N Đi u 38. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký; bãi b Quy t đ nh s 25/2006/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy ch so n th o, th m đ nh, ban hành, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i. Đi u 39. T ch c th c hi n 1. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Th trư ng các V , C c, cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. 2. V trư ng V Pháp ch có trách nhi m đôn đ c, ki m tra, t ng h p và đ nh kỳ 06 tháng báo cáo B trư ng v vi c th c hi n Thông tư này ./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 39; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; H Nghĩa Dũng - Các Th trư ng; - Công báo; - C c ki m tra văn b n (B TP); - Website Chính ph , Website B GTVT; - Lưu: VT, PC.
 17. PH L C 1 SƠ Đ B TRÍ CÁC THÀNH PH N TH TH C VĂN B N (Trên m t trang gi y kh A4: 210 mm x 297 mm). Ghi chú:
 18. Ôs : Thành ph n th th c văn b n 1 : Qu c hi u 2 : Tên cơ quan, t ch c ban hành văn b n 3 : S , ký hi u c a văn b n 4 : Đ a danh và ngày, tháng, năm ban hành văn b n 5a : Tên lo i và trích y u n i dung văn b n 5b : Trích y u n i dung công văn 6 : N i dung văn b n 7a, 7b, 7c : Ch c v , h tên và ch ký c a ngư i có th m quy n 8 : D u c a cơ quan, t ch c 9a, 9b : Nơi nh n 10a : D u ch m c đ m t 10b : D u ch m c đ kh n 11 : D u thu h i và ch d n v ph m vi lưu hành 12 : Ch d n v d th o văn b n 13 : S trang
 19. PH L C 2 M U CH VÀ CHI TI T TRÌNH BÀY TH TH C VĂN B N Thành ph n th th c và chi ti t trình Ví d minh h a STT Lo i ch C ch Ki u ch bày Phông ch Times New Roman: ch thư ng, ch in hoa C ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Qu c hi u - Dòng trên In hoa 12-13 Đ ng, đ m C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 13 - Dòng dư i In thư ng 13-14 Đ ng, đ m Đ cl p-T do - H nh phúc 13 - Dòng k bên dư i 2 Tên cơ quan, t ch c - Tên cơ quan, t ch c ch qu n c p In hoa 12-13 Đ ng, đ m B GIAO THÔNG V N T I 13 trên tr c ti p - Tên cơ quan, t ch c In hoa 12-13 Đ ng, đ m V PHÁP CH 13 - Dòng k bên dư i 3 S , ký hi u c a văn b n In thư ng 13 Đ ng S : 12/2005/TT-BGTVT; S : 15/TTr-BGTVT; S : 12/PC 13 Đ a danh và ngày, tháng, năm ban 4 In thư ng 13-14 Nghiêng Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2005 13 hành văn b n 5 Tên lo i và trích y u n i dung a Đ i v i văn b n có tên lo i - Tên lo i văn b n In hoa 14-15 Đ ng, đ m THÔNG TƯ 14 - Trích y u n i dung In thư ng 14 Đ ng, đ m Quy đ nh v … 14 - Dòng k bên dư i b Đ i v i công văn Trích y u n i dung In thư ng 12-13 Đ ng V/v Th m đ nh d th o… 13 6 N i dung văn b n In thư ng 13-14 Đ ng Trong công tác ch đ o… 14
 20. G m ph n, chương, m c, đi u, a kho n, đi m - T “ph n”, “chương” và s th t In thư ng 14 Đ ng, đ m Ph n I Chương I 14 c a ph n, chương - Tiêu đ c a ph n, chương In hoa 13-14 Đ ng, đ m QUY Đ NH CHUNG QUY Đ NH CHUNG 14 - T “m c” và s th t In thư ng 14 Đ ng, đ m M c1 14 - Tiêu đ c a m c In hoa 12-13 Đ ng, đ m GI I THÍCH LU T, PHÁP L NH 12 - Đi u In thư ng 13-14 Đ ng, đ m Đi u 1. B n sao văn b n 14 - Kho n In thư ng 13-14 Đ ng 1. Các hình th c… 14 - Đi m In thư ng 13-14 Đ ng a) Đ i v i… 14 b G m ph n, m c, kho n, đi m - T “ph n” và s th t In thư ng 14 Đ ng, đ m Ph n I 14 - Tiêu đ c a ph n In hoa 13-14 Đ ng, đ m TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V … 14 - S th t và tiêu đ c a m c In hoa 13-14 Đ ng, đ m I. NH NG K T QU … 14 - Kho n: Trư ng h p có tiêu đ In thư ng 13-14 Đ ng, đ m 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 14 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k Trư ng h p không có tiêu đ In thư ng 13-14 Đ ng 14 t … - Đi m In thư ng 13-14 Đ ng a) Đ i v i... 14 7 Ch c v , h tên c a ngư i ký - Quy n h n c a ngư i ký In hoa 13-14 Đ ng, đ m TM. CHÍNH PH KT. B TRƯ NG 14 - Ch c v c a ngư i ký In hoa 13-14 Đ ng, đ m TH TƯ NG TH TRƯ NG 14 - H tên c a ngư i ký In thư ng 13-14 Đ ng, đ m Nguy n Văn A Tr n Văn B 14 8 Nơi nh n T “kính g i” và tên cơ quan, t a In thư ng 14 Đ ng 14 ch c, cá nhân
Đồng bộ tài khoản