Thông tư số 163/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư số 163/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 163/1998/TT-BTC về việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hoạt động vận tải hàng không và bay dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 163/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 163/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 163/1998/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG (GTGT) IV I HO T NG V N T I HÀNG KHÔNG VÀ BAY DNCH V Căn c Lu t thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH ngày 10/5/1997; Căn c Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng; B Tài chính ã ban hành Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 hư ng d n thi hành Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng; vi c th c hi n Lu t thu giá tr gia tăng phù h p v i t ch c ho t ng s n xu t, kinh doanh v n t i Hàng không. B Tài chính hư ng d n c th vi c tính thu , kê khai, n p thu GTGT i v i ho t ng này như sau: I/ I TƯ NG CHNU THU GTGT, I TƯ NG KHÔNG CHNU THU VÀ I TƯ NG N P THU GTGT 1- i tư ng ch u thu GTGT i tư ng ch u thu GTGT là ho t ng v n t i hàng không và bay d ch v như sau: - Ho t ng v n t i hàng không bao g m: + V n t i hành khách, hành lý + V n t i hàng hóa + Ho t ng v n t i hàng không khác - Bay d ch v bao g m: + Bay ph c v d u khí + Bay thăm dò a ch t + Bay ch p b n + Bay d ch v khác
  2. 2- i tư ng không ch u thu GTGT: 2.1/ Ho t ng v n t i qu c t : V n t i qu c t là ho t ng v n t i nư c ngoài và v n t i i v i các hành trình t Vi t Nam ra nư c ngoài và ngư c l i bao g m v n t i qu c t liên ch ng n i a. Liên ch ng n i a là hành trình i ra nư c ngoài và t nư c ngoài v có ch ng bay trong n i a và ư c xu t m t vé cho c hành trình. Ví d 1: ông A l trình i Hà N i - Singapore, n u Hãng hàng không xu t 1 vé t TP. Hà n i - TP. H Chí Minh - Singapore thì ch ng TP. Hà n i - TP. H Chí Minh ư c g i là v n t i qu c t liên ch ng n i a, n u xu t 2 vé: 1 vé TP. Hà n i - TP. H Chí Minh, và 1 vé TP. H Chí Minh - Singapore thì ch ng TP. Hà n i - TP. H Chí Minh là ch ng bay n i a. Ông B có vé máy bay i t Pari n Hà n i: n u xu t 1 vé t Pari - TP. H Chí Minh - TP. Hà n i thì ch ng TP. H Chí Minh - TP. Hà n i là v n t i qu c t liên ch ng n i a, n u xu t 2 vé: 1vé Pari - TP H Chí Minh và 1vé TP H Chí Minh - TP Hà n i thì ch ng TP H Chí Minh - TP Hà n i là ch ng v n t i n i a. 2.2/ Ho t ng nh p khNu ng cơ máy bay, v t tư, ph tùng khí tài máy bay, trang thi t b c ch ng ph c v cho v n t i hàng không lo i trong nư c chưa s n xu t ư c. 2.3/ Ho t ng thuê máy bay, thuê ng cơ máy bay, thuê ph tùng khí tài máy bay c a nư c ngoài. 2.4/ Nhiên li u bay và u ng nh p khNu ph c v cho các chuy n bay qu c t ư c hư ng theo ch hàng t m nh p tái xu t. 3- i tư ng n p thu GTGT i tư ng n p thu GTGT là các Công ty có ho t ng kinh doanh v n t i hàng không và bay d ch v , bao g m: - Công ty h ch toán kinh t cl p - T ng công ty hàng không Vi t nam II/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU GTGT Các i tư ng n p thu ư c quy nh t i i m 3, M c I Thông tư này tính thu GTGT ph i n p theo phương pháp kh u tr thu : Thu GTGT = Thu GTGT u ra - Thu GTGT u vào ư c ph i n p (1) kh u tr (2) (1) Thu GTGT u ra ư c xác nh trên cơ s giá tính thu GTGT nhân (x) thu su t thu GTGT. Giá tính thu GTGT i v i ho t ng v n t i hành khách trong nư c là giá chưa có thu GTGT. Ví d 2: Vé v n t i hành khách t Hà n i vào thành ph H Chí Minh:
  3. - Giá chưa có thu GTGT 910.000 - Thu GTGT (10%) 91.000 - Giá thanh toán 1.001.000 Trư ng h p các i lý bán vé bán úng giá ch nh thì khi xu t vé cho khách hàng các i lý ghi c th các y u t như ví d trên. Hoa h ng i lý ư c hư ng không ph i ch u thu GTGT và h ch toán vào chi phí c a ơn v kinh doanh v n t i hàng không. Giá tính thu i v i ho t ng v n t i hành lý, hàng hóa, bay d ch v là giá chưa có thu GTGT. Các ơn v kinh doanh v n t i hàng không và bay d ch v khi thu cư c v n t i ho c phí d ch v ph i xu t hóa ơn GTGT làm căn c xác nh thu GTGT u ra (2) Thu GTGT u vào ư c kh u tr là s thu GTGT u vào ghi trên hóa ơn GTGT mua hàng hóa, d ch v , tài s n dùng tr c ti p cho ho t ng v n t i n i a ch u thu GTGT, ư c xác nh và h ch toán riêng. Trư ng h p không h ch toán riêng ư c thu u vào c a hàng hóa, d ch v dùng ho t ng ch u thu GTGT và không ch u thu GTGT thì thu GTGT u vào ư c ph n b theo t l gi a doanh thu ch u thu v i t ng doanh thu ch u thu và không ch u thu . Ví d 3: Công ty c ph n hàng không Pacific Airlines trong kỳ tính thu có các s li u sau: - Doanh thu v n t i hàng không qu c t (doanh thu không ch u thu ) 400 t - Doanh thu v n t i hàng không n i a và các d ch v ch u thu khác là 600 t - Thu GTGT u ra i v i ho t ng ch u thu (10%) 60 t - Thu GTGT u vào dùng chung cho ho t ng ch u thu và không ch u thu 20 t Gi nh Công ty c ph n không h ch toán riêng thu GTGT u vào c a ho t ng ch u thu và không ch u thu . Theo quy nh trên thu GTGT u vào ư c kh u tr c a các ho t ng ch u thu ư c tính như sau: - Xác nh t l doanh s ho t ng ch u thu trên t ng doanh s 600 t
  4. x 100 = 60% 600 t + 400 t - Thu GTGT u vào ư c kh u tr : 20 t x 60% = 12 t - Thu GTGT ph i n p c a ho t ng ch u thu 60 t - 12 t = 48 t Trư ng h p thu GTGT u vào c a hàng hóa, d ch v , tài s n c nh mua vào trong kỳ h ch toán riêng ư c m t ph n dùng cho ho t ng ch u thu và m t ph n dùng cho ho t ng không ch u thu , ph n thu GTGT u vào còn l i ư c s d ng chung cho ho t ng ch u thu và ho t ng không ch u thu thì s thu GTGT u vào i v i ho t ng ch u thu ư c xác nh b ng s thu u vào dùng tr c ti p cho ho t ng ch u thu c ng (+) s thu u vào s d ng chung ư c phân b như trư ng h p nêu trên. Ví d 4: Ti p theo ví d 3, gi nh trong t ng s thu GTGT u vào c a hàng hóa, d ch v mua vào là 20 t ng, Công ty c ph n hàng không h ch toán riêng ư c như sau: - Dùng cho ho t ng ch u thu 4 t - Dùng cho ho t ng không ch u thu 1 t - Dùng chung cho c 2 ho t ng 15 t Theo quy nh trên thu GTGT u vào ư c kh u tr và thu ph i n p c a ho t ng ch u thu ư c xác nh: + Thu GTGT h ch toán riêng cho ho t ng ch u thu 4 t + Thu GTGT ph n h ch toán chung phân b cho ho t ng ch u thu 15 t x 60% = 9 t + Thu GTGT u vào ư c kh u tr c a ho t ng ch u thu 4t +9t = 13 t + Thu GTGT ph i n p c a ho t ng ch u thu là 60 t - 13 t = 47 t III/ KÊ KHAI, N P THU GTGT
  5. Các Công ty th c hi n ăng ký và n p thu GTGT t i nơi ơn v óng tr s chính. Trư ng h p Công ty có các chi nhánh ph thu c, văn phòng khu v c t nh khác thì hàng tháng các văn phòng khu v c và các ơn v h ch toán ph thu c công ty căn c vào các hoá ơn ch ng t mua vào th c hi n l p b ng kê hoá ơn ch ng t hàng hoá, d ch v mua vào dùng cho ho t ng v n t i hàng không theo m u ( ính kèm). B ng kê l p thành hai b n: 1 b n g i tr s chính c a Công ty, 1 b n lưu t i ơn v . Công ty có trách nhi m t ng h p b ng kê thu GTGT u vào c a các văn phòng khu v c và các ơn v h ch toán ph thu c công ty, thu u vào phát sinh t i Công ty l p b ng kê chung s thu GTGT u vào c a ho t ng v n t i hàng không toàn Công ty. Căn c doanh thu ch u thu và doanh thu không ch u thu GTGT tính và phân b thu GTGT u vào ư c kh u tr cho ho t ng ch u thu . Các Công ty kê khai thu GTGT hàng tháng ph i kê khai chi ti t hoá ơn, ch ng t hàng hoá, d ch v mua vào, bán ra, thu GTGT u ra, thu GTGT u vào và ư c kh u tr theo các m u b ng kê khác như qui nh t i Thông tư s 89/1998/TT/BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính. Th c hi n kê khai, g i t khai thu cho C c thu nơi ơn v óng tr s chính và n p thu GTGT theo ch qui nh. IV/ T CH C TH C HI N 1) T ng công ty Hàng không Vi t nam, các Công ty v n t i hàng không và bay d ch v có trách nhi m hư ng d n các ơn v tr c thu c Công ty th c hi n kê khai, tính thu , n p thu GTGT theo hư ng d n t i Thông tư này. 2) V hoá ơn, ch ng t : các ơn v ph i th c hi n úng ch hoá ơn, ch ng t . Trư ng h p c n th c hi n hoá ơn t in ph i ăng ký v i cơ quan thu theo qui nh. 3) Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/1999. Các n i dung khác không hư ng d n t i Thông tư này v n ư c th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 89/1998/TT/BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) B NG KÊ HOÁ ƠN CH NG T HÀNG HOÁ, DNCH V MUA VÀO Tháng .......... năm ............ - Tên ơn v :................ - a ch :.......... ơn v tính:
  6. Ch ng t mua hàng hoá, d ch Mã s thu Doanh s Thu GTGT Ghi chú v ơn v bán mua vào u vào S Ngày, tháng Ngày......... tháng...... năm.... Ngư i l p b ng kê K toán trư ng (ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản