Thông tư số 168/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
55
lượt xem
2
download

Thông tư số 168/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 168/1998/tt-btc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 168/1998/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 168/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 168/1998/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 84 /1998/N - CP NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU TIÊU TH C BI T (TT B) Căn c Lu t thu tiêu th c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998. Căn c Ngh nh s 84/1998/N -CP ngày 12/10/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th c bi t. B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: A- PH M VI ÁP D NG THU TT B I- I TƯ NG CHNU THU , I TƯ NG N P THU TT B 1. i tư ng ch u thu : i tư ng ch u thu TT B quy nh t i i u 1 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph là các hàng hóa, d ch v sau ây, tr các trư ng h p không ph i ch u thu TT B quy nh t i m c II ph n A Thông tư này. 1.1 - Hàng hóa: a) Thu c lá i u, xì gà; b) Rư u; c) Bia; d) Ô tô dư i 24 ch ng i; ) Xăng các lo i, nap-ta (naphtha), ch phNm tái h p (reformade component) và các ch phNm khác pha ch xăng; e) i u hòa nhi t công su t t 90.000 BTU tr xu ng; g) Bài lá; h) Vàng mã, hàng mã;
 2. 1.2 - D ch v : a) Kinh doanh vũ trư ng, mát xa, ka-ra-ô-kê; b) Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi b ng máy gi c- pót (jackpot); c) Kinh doanh vé t cư c ua ng a, ua xe; d) Kinh doanh gôn (golf): bán th h i viên, vé chơi gôn. 2. i tư ng n p thu TT B: i tư ng n p thu TT B quy nh t i i u 2 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph là t ch c, cá nhân (g i chung là cơ s ) có s n xu t, nh p khNu hàng hóa và kinh doanh d ch v thu c i tư ng ch u thu TT B. - T ch c s n xu t, nh p khNu hàng hóa, kinh doanh d ch v bao g m: + Doanh nghi p Nhà nư c; t ch c kinh t c a t ch c chính tr ; t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân và các t ch c ơn v s nghi p khác; h p tác xã; + Doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; + Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; các Công ty nư c ngoài và t ch c nư c ngoài ho t ng s n xu t, kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Cá nhân s n xu t, nh p khNu hàng hóa, kinh doanh d ch v bao g m nh ng cá nhân nh p khNu, ngư i s n xu t, kinh doanh c l p, h gia ình, các cá nhân h p tác v i nhau cùng s n xu t, kinh doanh không hình thành pháp nhân kinh doanh. 3.a/ Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TT B ph i n p thu TT B và không ph i n p thu giá tr gia tăng (GTGT) i v i hàng hóa này khâu s n xu t. Ví d 1: Công ty A s n xu t thu c lá i u, khi Công ty bán thu c lá i u do Công ty s n xu t thì Công ty ph i kê khai n p thu TT B, Công ty không ph i n p thu GTGT i v i doanh thu bán thu c lá i u ã ch u thu TT B. b/ Cơ s nh p khNu hàng hóa thu c di n ch u thu TT B ph i n p thu TT B i v i hàng hóa này khâu nh p khNu, không ph i n p thu GTGT i v i s hàng hóa nh p khNu ã ch u thu TT B. Ví d 2: Công ty B nh p khNu m t hàng rư u thì khi nh p khNu Công ty ph i kê khai n p thu TT B, không ph i n p thu GTGT khi nh p khNu, khi bán rư u Công ty ph i kê khai n p thu GTGT.
 3. c/ Cơ s kinh doanh d ch v thu c di n ch u thu TT B ph i n p thu TT B i v i d ch v ch u thu TT B khi cung c p các d ch v này, không ph i n p thu GTGT i v i doanh thu các d ch v ã kê khai n p thu TT B. II- CÁC TRƯ NG H P HÀNG HÓA KHÔNG PH I CHNU THU TT B: Theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph , các hàng hóa quy nh t i i m 1.1 m c I, ph n A Thông tư này không ph i ch u thu TT B trong các trư ng h p sau ây: 1. Hàng hóa do các cơ s s n xu t, gia công tr c ti p xu t khNu ra nư c ngoài bao g m c hàng hóa bán, gia công cho khu ch xu t, hàng hóa mang ra nư c ngoài d h i tr tri n lãm. Cơ s ph i xu t trình v i cơ quan thu các th t c, h sơ ch ng minh là hàng ã th c t xu t khNu, c th như sau: +H p ng bán hàng ho c h p ng gia công cho nư c ngoài. + Hóa ơn bán hàng c a s hàng hóa xu t khNu ho c tr hàng gia công. + T khai hàng hóa xu t khNu có xác nh n th c xu t khNu c a cơ quan H i quan. Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TT B n u t m xu t khNu, tái nh p khNu theo gi y phép t m xu t khNu, tái nh p khNu, trong th i h n chưa ph i n p thu xu t khNu, thu nh p khNu theo ch quy nh thì khi tái nh p khNu không ph i n p thu TT B, nhưng khi cơ s s n xu t bán hàng hóa này ph i n p thu TT B. 2. Hàng hóa do cơ s s n xu t bán ho c y thác cho cơ s kinh doanh xu t khNu xu t khNu theo h p ng kinh t . Cơ s s n xu t ph i có th t c h sơ: + H p ng y thác xu t khNu ho c h p ng bán hàng xu t khNu c a cơ s s n xu t cho cơ s kinh doanh xu t khNu. + Hóa ơn bán hàng, giao hàng phù h p v i h p ng kinh t ã ký. Hàng tháng ho c nh kỳ kê khai n p thu , cơ s s n xu t có hàng bán xu t khNu ho c y thác xu t khNu, khi kê khai thu ph i l p b n kê toàn b s hàng hóa bán, y thác xu t khNu kèm theo tên, a ch c a cơ s kinh doanh xu t khNu g i cùng t khai thu TT B n p cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s s n xu t. Trư ng h p hàng y thác xu t khNu, khi hàng ã th c t xu t khNu ph i có thanh lý h p ng y thác xu t khNu và tài li u ch ng minh hàng ã th c t xu t khNu. Cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s s n xu t có trách nhi m ki m tra b n kê hàng hóa bán xu t khNu và thông báo cho cơ quan thu qu n lý cơ s kinh doanh xu t khNu v tên ơn v mua hàng xu t khNu, s lư ng và giá tr hàng hóa cơ s ã mua xu t khNu, ng th i ki m tra h sơ và xác nh n v s lư ng hàng xu t bán xu t khNu không ph i ch u thu TT B. 3. Hàng hóa nh p khNu trong các trư ng h p sau: a/ Hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i.
 4. b/ Quà t ng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân. Quà t ng ư c xác nh theo m c quy nh c a Chính ph ho c c a B Tài chính. c/ dùng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c hư ng tiêu chuNn mi n tr ngo i giao do Chính ph Vi t Nam quy nh phù h p v i các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia. d/ Hàng mang theo ngư i trong tiêu chuNn hành lý mi n thu nh p khNu c a cá nhân ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài khi xu t nh p c nh qua c a khNu Vi t Nam. 4. Hàng chuy n khNu, quá c nh, mư n ư ng qua Vi t Nam theo các hình th c: - Hàng hóa ư c v n chuy n th ng t nư c xu t khNu n nư c nh p khNu không qua c a khNu Vi t Nam; - Hàng hóa ư c v n chuy n t nư c xu t khNu n nư c nh p khNu có qua c a khNu Vi t Nam nhưng không làm th t c nh p khNu vào Vi t Nam và không làm th t c xu t khNu ra kh i Vi t Nam; - Hàng hóa ư c v n chuy n t nư c xu t khNu n nư c nh p khNu có qua c a khNu Vi t Nam và ưa vào kho ngo i quan, không làm th t c nh p khNu vào Vi t Nam và không làm th t c xu t khNu ra kh i Vi t Nam; - Hàng quá c nh, mư n ư ng qua c a khNu, biên gi i Vi t Nam trên cơ s Hi p nh ã ký k t gi a hai Chính ph ho c ngành, a phương ư c Th tư ng Chính ph cho phép. 5. Hàng t m nh p khNu tái xu t khNu, n u th c tái xu t khNu trong th i h n chưa ph i n p thu nh p khNu theo ch quy nh thì không ph i n p thu TT B tương ng v i s hàng th c tái xu t khNu. 6. Hàng t m nh p khNu d h i ch , tri n lãm n u th c tái xu t khNu trong th i h n chưa ph i n p thu nh p khNu theo ch quy nh. H t th i gian h i ch , tri n lãm mà t ch c, cá nhân không tái xu t hàng t m nh p khNu thì ph i kê khai, n p thu TT B; n u t ch c, cá nhân không kê khai mà b ki m tra, phát hi n thì ngoài vi c truy thu thu TT B còn b ph t theo quy nh c a pháp lu t. 7. Hàng hóa t nư c ngoài nh p khNu vào khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t. *) Th t c, h sơ, trình t và thNm quy n gi i quy t không thu thu TT B i v i các trư ng h p quy nh t i các i m 3, 4, 5, 6 và 7 nêu trên ư c th c hi n như quy nh v th t c, h sơ, trình t và thNm quy n gi i quy t không thu thu , mi n thu nh p khNu i v i các trư ng h p này theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu.
 5. 8. Hàng nh p khNu bán t i các c a hàng kinh doanh hàng mi n thu các c ng bi n, sân bay qu c t , bán cho các i tư ng ư c hư ng ch mua hàng mi n thu theo quy nh c a Chính ph . Vi c qu n lý hàng hóa và xét không thu thu , quy t toán thu TT B trong trư ng h p này ư c áp d ng như quy nh i v i vi c xét mi n thu nh p khNu. Trong các trư ng h p hàng nh p khNu không ph i ch u thu TT B quy nh t i i m 3, 4, 5, 6 và 7 nêu trên, khi thay i m c ích nh p khNu như: hàng vi n tr s d ng vào m c ích ngoài chương trình, d án, hay nh p khNu do ư c hư ng quy ch mi n tr ph i tái xu t khNu nhưng không tái xu t khNu thì trong th i h n 03 ngày k t ngày m c ích nh p khNu thay i so v i quy nh, ch hàng nh p khNu ph i khai báo v i cơ quan thu thu nh p khNu nơi ã làm th t c nh p khNu lô hàng cơ quan thu thu làm th t c thu thu TT B. Vi c x lý thu thu TT B trong trư ng h p này ư c th c hi n như quy nh v x lý i v i thu nh p khNu. B - CĂN C TÍNH THU VÀ THU SU T Căn c tính thu TT B theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph là giá tính thu c a hàng hóa, d ch v ch u thu TT B và thu su t thu TT B. I - GIÁ TÍNH THU TT B: Theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph , giá tính thu TT B c a hàng hóa, d ch v ư c xác nh c th như sau: 1. i v i hàng s n xu t trong nư c: Giá tính thu TT B là giá bán c a cơ s s n xu t chưa có thu TT B ư c xác nh c th như sau: Giá bán hàng Giá tính thu TT B = 1 + thu su t Giá bán c a cơ s s n xu t là giá bán ghi trên hóa ơn bán hàng c a cơ s . Trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c thì giá bán hàng làm căn c tính thu TT B là giá do các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c c a cơ s s n xu t bán ra; cơ s s n xu t bán hàng thông qua i lý bán theo úng giá do cơ s quy nh, hư ng hoa h ng thì giá bán làm căn c xác nh giá tính thu TT B là giá do i lý bán ra chưa tr hoa h ng. Ví d : giá bán hàng c a cơ s s n xu t bia là 3.000 /lít bia hơi, thu su t i v i bia hơi là 50% thì: 3.000 3.000 Giá tính thu TT B 1 lít bia hơi = = = 2.000 /lít
 6. 1 + 50% 1,5 Thu TT B ph i n p = 2.000 /lít x 50% = 1.000 /lít. - i v i thu c lá nhãn hi u nư c ngoài do các Nhà máy, Công ty thu c T ng công ty thu c lá Vi t Nam s n xu t giao cho các chi nhánh thu c lá nư c ngoài t i Vi t Nam: Giá bán làm căn c xác nh giá tính thu TT B là giá do các Công ty, Nhà máy thu c lá giao cho chi nhánh thu c lá nư c ngoài tiêu th t i Vi t Nam nhưng không ư c th p hơn 10% m c giá bình quân do các chi nhánh thu c lá nư c ngoài bán ra. Trư ng h p các Công ty, Nhà máy s n xu t không xác nh giá tính thu h p lý thì cơ quan thu căn c vào m c giá bình quân do các chi nhánh thu c lá nư c ngoài bán ra tr (-) 10% n nh giá tính thu . - i v i rư u s n xu t trong nư c óng chai: giá bán làm cơ s xác nh giá tính thu TT B không bao g m v chai. Trư ng h p cơ s s n xu t bán rư u, giá bán ghi trên hóa ơn bao g m c v chai thì căn c doanh s bán ghi trên hóa ơn bán hàng, cơ s l p b ng kê v doanh s hàng bán ra, tách riêng ph n doanh thu bán rư u tính thu TT B ph i n p và doanh s v chai (theo m u s 06/TT B ban hành kèm theo Thông tư này). Giá tr v chai ư c tr trong giá bán khi tính thu TT B là giá mua vào theo hóa ơn; i v i v chai do cơ s t s n xu t là giá thành s n xu t, nhưng ch ư c tính t i a b ng giá mua vào c a s n phNm cùng lo i. - i v i bia s n xu t trong nư c óng chai: n u cơ s s n xu t bán bia chai theo phương th c thu i v chai thì giá bán làm căn c tính thu TT B là giá bán bia không bao g m v chai. Khi l p hóa ơn bán hàng cơ s ph i ghi giá bán th c t . Trư ng h p cơ s bán luôn c v chai thì thu TT B tính theo giá bán có c v chai. Ví d : Giá bán theo phương th c thu i v chai c a m t két bia chai Hà n i là 120.000 /két thì giá tính thu TT B căn c vào giá bán 120.000 /két. Thu TT B 120.000 ph i n p c a = x 75% = 51.428 m t két (24 chai) 1 + 75% N u cơ s bán luôn c chai bia theo giá 168.000 /két (24 chai), không thu i v thì: Thu TT B ph i 168.000 n p c a m t = x 75% = 72.000 két (24 chai) 1 + 75% 2. i v i hàng nh p khNu: Giá tính thu TT B i v i hàng nh p khNu thu c di n ch u thu TT B ư c xác nh như sau: Giá tính thu TT B = giá tính thu nh p khNu + thu nh p khNu.
 7. Giá tính thu nh p khNu ư c xác nh theo các quy nh v giá tính thu nh p khNu. Trư ng h p hàng hóa nh p khNu ư c mi n ho c gi m thu nh p khNu thì thu nh p khNu ư c xác nh trong giá tính thu TT B theo s thu nh p khNu còn ph i n p. 3. i v i hàng hóa gia công là giá tính thu c a m t hàng s n xu t cùng lo i ho c tương ương t i th i i m giao hàng. Trư ng h p không có giá c a s n phNm cùng lo i ho c tương ương t i th i i m giao hàng thì cơ quan thu căn c giá bán s n phNm ó trên th trư ng ho c giá bán do cơ s ưa gia công nh n hàng v bán ra xác nh giá tính thu và thông báo cho cơ s th c hi n. 4. i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp là giá bán chưa có thu TT B c a hàng hóa bán theo phương th c tr ti n m t l n, không bao g m kho n lãi tr góp. 5. Giá tính thu i v i d ch v ch u thu TT B là giá d ch v chưa có thu TT B, ư c xác nh theo công th c sau: Giá d ch v Giá tính thu TT B = 1 + thu su t Ví d : Doanh thu c a kinh doanh vũ trư ng trong kỳ là 12.000.000 ng. 12.000.000 12.000.000 Giá tính thu TT B = -------------- = --------------- = 10.000.000 1 + 20% 1,2 Thu TT B ph i n p = 10.000.000 x 20% = 2.000.000 . Giá d ch v làm căn c xác nh giá tính thu TT B i v i m t s d ch v quy nh như sau: - i v i kinh doanh vũ trư ng là giá vé vào vũ trư ng. Trư ng h p không có vé vào vũ trư ng thì tính trên toàn b doanh thu các ho t ng trong vũ trư ng; i v i kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê là doanh thu c a các ho t ng mát-xa, ka-ra-ô-kê, không bao g m doanh thu c a các hàng hóa, d ch v khác. - i v i kinh doanh gôn là doanh thu th c thu v bán th h i viên, bán vé chơi gôn, bao g m c ti n phí chơi gôn do h i viên tr và ti n ký qu (n u có). Trư ng h p kho n ký qu ư c tr l i ngư i ký qu thì cơ s s ư c hoàn l i s thu ã n p b ng cách kh u tr vào s ph i n p c a kỳ ti p theo, n u không kh u tr ư c thì s hoàn thu theo quy nh. Cơ s kinh doanh gôn có kinh doanh các lo i hàng hóa, d ch v khác không thu c danh m c ch u thu TT B thì các hàng hóa, d ch v ó không ph i ch u thu TT B. Ví d : cơ s kinh doanh gôn có t ch c các ho t ng kinh doanh khách s n, ăn u ng, bán hàng hóa, ho c các trò chơi thì các hàng hóa, d ch v này không ph i ch u thu TT B.
 8. - i v i d ch v ca-si-nô, trò chơi b ng máy gi c pót là doanh s bán ã tr tr thư ng t c là b ng s ti n thu ư c do i cho khách trư c khi chơi t i qu y i ti n ho c bàn chơi, máy chơi tr i s ti n i tr l i cho khách. - i v i kinh doanh vé s t cư c ua ng a, ua xe là doanh s bán vé s t cư c ua ng a, ua xe tr s ti n tr thư ng cho khách th ng cu c. Doanh s bán vé xem ua ng a, ua xe không ch u thu TT B mà thu c di n ch u thu giá tr gia tăng. - Giá tính thu TT B i v i hàng hóa, d ch v dùng trao i, tiêu dùng n i b , bi u, t ng là giá tính thu TT B c a hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m phát sinh các ho t ng này. Giá tính thu TT B i v i hàng hóa s n xu t trong nư c, d ch v ch u thu TT B bao g m c kho n thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, d ch v (n u có) mà cơ s ư c hư ng. II - THU SU T THU TT B. Theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph , thu su t thu TT B ư c áp d ng c th như sau: BI U THU TIÊU TH C BI T STT M T HÀNG Thu su t (%) I Hàng hóa 1 Thu c hút a Thu c lá i u có u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u 65 nh p khNu, xì gà. b Thu c lá i u có u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u 45 trong nư c c Thu c lá i u không có ul c 25 2 Rư u a Rư u trên 40 o 70 b Rư u t 30 o n 40 o 55 c Rư u t 200 n dư i 30o. 25 d Rư u dư i 200, k c rư u ch bi n t hoa qu 20 Rư u thu c 15 3 Bia a Bia chai, bia tươi 75 b Bia h p 65
 9. c Bia hơi các lo i 50 4 Ô tô - T 5 ch ng i tr xu ng 100 -T 6 n 15 ch ng i 60 - T 16 n dư i 24 ch ng i và các lo i ô tô, xe c khác thi t 30 k v a ch ngư i, v a ch hàng, xe lam 5 Xăng các lo i, nap-ta (naphtha), ch phNm tái h p (reformade 15 component) và các ch phNm khác pha ch xăng 6 i u hòa nhi t công su t t 90.000 BTU tr xu ng 20 7 Bài lá 30 8 Vàng mã, hàng mã 60 II D ch v 1 Kinh doanh vũ trư ng, mát-xa, ka-ra-ô-kê 20 2 Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi b ng máy gi c-pót 25 (jackpot) 3 Kinh doanh vé t cư c ua ng a, ua xe 20 4 Kinh doanh gôn (golf): bán th h i viên, vé chơi gôn 20 Vi c áp d ng thu su t thu TT B i v i m t s hàng hóa, d ch v trong Bi u thu ư c quy nh c th như sau: 1 - i v i hàng hóa thu c di n ch u thu TT B, thu su t thu TT B không phân bi t hàng hóa nh p khNu hay hàng hóa s n xu t trong nư c. 2 - Thu c lá i u có u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u nh p khNu thu c nhóm thu su t 60% là lo i thu c lá i u s d ng kh i lư ng nguyên li u s i thu c nh p khNu chi m t l t 51% tr lên so v i t ng kh i lư ng nguyên li u s i thu c dùng cho s n xu t s n phNm ó. 3 - M t hàng rư u thu c áp d ng thu su t 15% không phân bi t theo c n. Cơ s s n xu t rư u thu c ph i có gi y phép s n xu t rư u thu c và gi y ch ng nh n ăng ký tên, nhãn hi u, ch t lư ng s n phNm rư u thu c do cơ quan y t ho c cơ quan có thNm quy n c p. i v i rư u thu c nh p khNu ph i ư c cơ quan y t ho c cơ quan có thNm quy n xác nh là rư u thu c. N u không có nh ng gi y t quy nh trên ây thì n p thu TT B theo thu su t c a lo i rư u có c n tương ng.
 10. 4 - M t hàng ô tô thu c nhóm thu su t 30% bao g m: ô tô t 16 n dư i 24 ch ng i, xe thi t k v a ch ngư i v a ch hàng tương ng v i lo i t 16 n dư i 24 ch ng i và các lo i xe lam. 5 - Hàng mã thu c di n ch u thu TT B áp d ng thu su t 60% không bao g m lo i hàng mã là chơi tr em và các lo i hàng mã dùng trang trí. C - ĂNG KÝ, KÊ KHAI N P THU , HOÀN THU VÀ QUY T TOÁN THU I- ĂNG KÝ THU , KÊ KHAI N P THU VÀ HÓA ƠN, CH NG T . 1. ăng ký thu : Theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph , vi c ăng ký thu ư c quy nh c th như sau: Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TT B, k c các ơn v , chi nhánh, c a hàng tr c thu c cơ s ph i ăng ký thu v i cơ quan thu nơi s n xu t, kinh doanh theo hư ng d n v kê khai ăng ký thu và ăng ký mã s i tư ng n p thu quy nh t i Thông tư s 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh s 75/1998/Q -TTg ngày 4/4/1998 c a Th tư ng Chính ph v mã s i tư ng n p thu . i v i cơ s m i s n xu t, kinh doanh, th i h n ăng ký thu ch m nh t là 10 ngày, k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Trong trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, thay i ngành ngh kinh doanh ho c ng ng kinh doanh, cơ s s n xu t kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan thu ch m nh t là 05 ngày trư c khi có nh ng thay i trên. 2. Cơ s s n xu t m t hàng ch u thu TT B có s d ng nhãn hi u hàng hóa ph i ăng ký m u nhãn hi u hàng hóa s d ng v i cơ quan thu nơi cơ s s n xu t, kinh doanh ch m nh t không quá 05 ngày, k t ngày nhãn hi u ư c s d ng. Khi thay i nhãn hi u hàng hóa cơ s ph i khai báo v i cơ quan thu và ăng ký m u nhãn hi u hàng hóa m i s d ng ch m nh t là 05 ngày k t ngày thay i nhãn hi u. i v i cơ s s n xu t thu c lá i u, ngoài vi c ăng ký nhãn hi u như trên, còn ph i ăng ký v i cơ quan thu v nh m c tiêu hao nguyên li u s i thu c lá s n xu t cho t ng lo i thu c lá i u, trong ó ghi rõ kh i lư ng s i thu c s n xu t trên ơn v s n phNm và t l gi a kh i lư ng s i thu c nh p khNu (n u có) trên t ng kh i lư ng s i thu c dùng s n xu t s n phNm làm căn c xác nh chính xác thu su t thu TT B. 3. Kê khai thu : Theo quy nh t i i u 9 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph , cơ s s n xu t, nh p khNu hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TT B ph i kê khai thu TT B theo các quy nh sau ây:
 11. a/ Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TT B ph i kê khai thu TT B khi tiêu th hàng hóa, d ch v , tr hàng gia công, trao i, bi u, t ng, tiêu dùng n i b . Vi c kê khai thu ph i th c hi n hàng tháng và n p t khai thu kèm theo B ng kê ch ng t bán hàng (theo m u s 01/TT B và m u s 02/TT B ban hành kèm Thông tư này). Th i gian n p t khai thu TT B ch m nh t không quá ngày 10 c a tháng ti p theo. Ví d : T khai thu c a tháng 02/1999 cơ s ph i n p cho cơ quan thu ch m nh t không quá ngày 10/3/1999. Riêng i v i cơ s s n xu t có s thu TT B phát sinh ph i n p l n thì kê khai thu TT B ph i n p nh kỳ 05 ngày ho c 10 ngày m t l n và hàng tháng theo quy nh sau: + Cơ s s n xu t bia, cơ s s n xu t thu c lá i u có công su t t 10 tri u lít/năm, 10 tri u bao/năm tr xu ng, cơ s s n xu t ô tô, s n xu t máy i u hòa nhi t , cơ s s n xu t rư u kê khai thu theo nh kỳ 10 ngày m t l n. + Cơ s s n xu t bia, cơ s s n xu t thu c lá i u có công su t trên 10 tri u lít/ năm, 10 tri u bao/năm ph i kê khai thu theo nh kỳ 05 ngày m t l n. T khai thu nh kỳ n p cho cơ quan thu vào ngày ti p sau c a nh kỳ 05 ngày, 10 ngày. T khai c a c tháng n p theo th i h n ã quy nh. i v i trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c, bán hàng thông qua i lý bán úng giá do cơ s quy nh, hư ng hoa h ng, xu t hàng bán ký g i, cơ s s n xu t chính ph i kê khai n p thu TT B cho toàn b s hàng hóa này t i nơi cơ s s n xu t ăng ký kê khai n p thu . Các chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c khi g i báo cáo v cơ s s n xu t thì ng g i m t b n cho cơ quan thu nơi chi nhánh, c a hàng, cơ s tr c thu c bán hàng bi t theo dõi. Trư ng h p trong tháng không phát sinh thu TT B thì cơ s s n xu t kinh doanh v n ph i kê khai và g i t khai thu theo quy nh cho cơ quan thu bi t. i v i trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua các chi nhánh, cơ s tr c thu c khác a phương (t nh, thành ph ) thì kê khai căn c vào hóa ơn xu t hàng c a cơ s s n xu t và khi quy t toán thu s quy t toán theo doanh s th c t do chi nhánh, cơ s tr c thu c bán ra. b/ Cơ s nh p khNu hàng hóa ph i kê khai và n p t khai hàng hóa nh p khNu theo t ng l n nh p khNu cùng v i vi c kê khai thu nh p khNu v i cơ quan thu thu nh p khNu. Trư ng h p nh p khNu y thác thì t ch c nh p khNu y thác là i tư ng kê khai, n p thu TT B. c/ Cơ s s n xu t m t hàng ch u thu TT B b ng nguyên li u ã ch u thu TT B thì khi kê khai thu TT B khâu s n xu t ư c kh u tr s thu TT B ã n p i v i nguyên li u n u có ch ng t h p pháp. S thu TT B ư c kh u tr i v i nguyên li u t i a không quá s thu TT B tương ng v i s nguyên li u dùng s n xu t ra hàng hóa ã tiêu th .
 12. Vi c kh u tr ti n thu TT B ư c th c hi n cùng v i vi c kê khai n p thu , xác nh thu ph i n p trong trư ng h p này theo công th c sau: S thu TT B = Thu TT B ph i n p - Thu TT B ã n p khâu nguyên ph i trong kỳ c a hàng xu t kho tiêu li u mua vào tương ng v i s hàng th trong kỳ xu t kho tiêu th trong kỳ Ví d : Trong kỳ kê khai thu , cơ s A phát sinh các nghi p v sau: + Nh p khNu 10.000 lít bia nư c, ã n p thu TT B khi nh p khNu 25 tri u ng. + Xu t kho 8.000 lít s n xu t 24.000 h p bia. + Xu t bán 20.000 h p bia, thu TT B ph i n p c a 20.000 h p bia xu t bán là 47 tri u ng. + Thu TT B ã n p nư c bia s n xu t ra 20.000 h p bia là 16,6 tri u ng. Thu TT B cơ s A ph i n p trong kỳ là: 47 tri u ng - 16,6 tri u ng = 30,4 tri u ng. Trư ng h p chưa xác nh ư c chính xác s thu TT B ã n p cho s nguyên v t li u tương ng v i s s n phNm tiêu th trong kỳ thì có th căn c vào s li u c a kỳ trư c t m tính s thu TT B ư c kh u tr và s quy t toán theo s th c t vào cu i tháng, cu i quý. Trong m i trư ng h p, s thu TT B ư c phép kh u tr t i a không vư t quá s thu TT B tính cho ph n nguyên li u theo tiêu chuNn nh m c kinh t k thu t c a s n phNm. Cơ s s n xu t ph i ăng ký nh m c kinh t k thu t c a s n phNm v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s . d/ Cơ s s n xu t nhi u lo i hàng hóa và kinh doanh nhi u lo i d ch v ch u thu TT B có các m c thu su t khác nhau thì ph i kê khai n p thu TT B theo t ng m c thu su t quy nh i v i t ng lo i hàng hóa, d ch v ; n u cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v không xác nh ư c theo t ng m c thu su t thì ph i tính và n p thu theo m c thu su t cao nh t c a hàng hóa, d ch v mà cơ s có s n xu t, kinh doanh. / Cơ s kinh doanh xu t khNu mua hàng xu t khNu nhưng không xu t khNu mà bán trong nư c thì ngoài vi c n p thu GTGT i v i vi c bán hàng, ch m nh t 5 ngày sau khi xu t bán hàng, cơ s kinh doanh xu t khNu ph i kê khai và n p thu TT B thay cho cơ s s n xu t. Giá tính thu TT B trong trư ng h p n p thay này là giá mua vào c a cơ s kinh doanh xu t khNu, n u không xác nh ư c giá mua vào thì tính theo giá th c t bán ra c a cơ s chưa có thu TT B. 4. Hóa ơn, ch ng t : Theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph , cơ s s n xu t, nh p khNu hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TT B ph i th c hi n úng
 13. ch k toán, hóa ơn, ch ng t khi mua, bán hàng hóa, kinh doanh d ch v và v n chuy n hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t. Cơ s s n xu t khi bán hàng, giao hàng cho các chi nhánh, cơ s tr c thu c, i lý u ph i s d ng hóa ơn bán hàng. i v i hàng xu t cho chi nhánh, i lý bán úng giá quy nh hư ng hoa h ng, giá ghi trên hóa ơn là giá bán do cơ s s n xu t quy nh cho chi nhánh, i lý bán ra. Trư ng h p chi nhánh, c a hàng tr c thu c t trên cùng m t t nh, thành ph v i cơ s s n xu t ho c hàng xu t chuy n kho thì cơ s ư c s d ng phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . 5. N p thu : Theo quy nh t i i u 10 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph , thu TT B ư c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh sau ây: a/ Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TT B ph i n p thu TT B vào Ngân sách Nhà nư c t i nơi cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v theo thông báo n p thu c a cơ quan thu . Th i h n n p thu c a tháng ư c ghi trong thông báo n p thu nhưng ch m nh t không quá ngày 20 c a tháng ti p theo. i v i cơ s có s thu TT B ph i n p l n thu c i tư ng kê khai thu theo nh kỳ 05 ngày ho c 10 ngày m t l n và n p theo thông báo n p thu c a cơ quan thu nhưng th i h n n p thu c a tháng ch m nh t không quá ngày 20 c a tháng ti p theo. i v i nh ng cá nhân, h s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TT B xa cơ quan kho b c nhà nư c thì cơ quan thu t ch c thu thu và n p vào Ngân sách Nhà nư c. Th i h n cơ quan thu n p ti n vào Ngân sách Nhà nư c ch m nh t không quá 3 ngày k t ngày thu ư c ti n. b/ Cơ s nh p khNu hàng hóa thu c di n ch u thu TT B ph i n p thu TT B theo t ng l n nh p khNu t i nơi kê khai n p thu nh p khNu. Th i h n thông báo và th i h n n p thu TT B i v i hàng hóa nh p khNu th c hi n theo th i h n thông báo và n p thu nh p khNu. c/ Thu TT B n p vào Ngân sách Nhà nư c b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p cơ s s n xu t kinh doanh có mua, bán hàng hóa d ch v b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá bình quân mua, bán th c t trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m phát sinh doanh s xác nh s thu TT B ph i n p. i v i hàng nh p khNu, giá nh p khNu tính b ng ngo i t ph i quy i ra ng Vi t Nam theo t giá quy nh trên ây t i th i i m tính thu TT B. 6. Quy t toán thu TT B: Theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph , các cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TT B ph i quy t toán thu TT B theo quy nh sau:
 14. a/ Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TT B ph i th c hi n quy t toán tài chính theo ch nhà nư c quy nh; trên cơ s quy t toán tài chính, cơ s th c hi n quy t toán thu TT B hàng năm v i cơ quan thu . Cơ s ph i kê khai toàn b các ch tiêu v s thu ph i n p, s ã n p, s còn thi u hay n p th a n th i i m quy t toán theo m u quy t toán thu (m u s 05/TT B ban hành kèm theo Thông tư này) và g i n cơ quan thu trong th i h n quy nh. Năm quy t toán thu ư c tính theo năm dương l ch, trư ng h p cơ s kinh doanh ư c áp d ng năm quy t toán tài chính khác v i năm dương l ch thì v n ph i quy t toán thu TT B theo năm dương l ch.Th i h n cơ s s n xu t, kinh doanh ph i n p quy t toán thu cho cơ quan thu ch m nh t không quá 60 ngày, k t ngày 31/12 c a năm quy t toán thu . Trư ng h p cơ s s n xu t bán hàng qua chi nhánh, ơn v tr c thu c khác a phương v i nơi s n xu t, khi quy t toán thu căn c vào doanh thu bán hàng th c t c a các chi nhánh, cơ s tr c thu c bán ra. Cơ s s n xu t, kinh doanh ph i n p s thu TT B còn thi u vào Ngân sách Nhà nư c ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán thu , n u n p th a ư c tr vào s ph i n p c a kỳ ti p theo ho c ư c hoàn thu theo quy nh b/ Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, thay i ngành ngh kinh doanh thì cơ s ph i th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu và g i báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu trong th i h n 45 ngày, k t ngày có quy t nh v các thay i nêu trên và ph i n p y s thu còn thi u vào Ngân sách Nhà nư c trong th i h n 10 ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán; n u n p th a thì ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo ho c ư c hoàn thu theo quy nh. Cơ s s n xu t kinh doanh ph i ch u trách nhi m v tính úng n, chính xác c a s li u quy t toán, n u cơ s báo cáo sai tr n, l u thu s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. II- HOÀN THU TT B. Theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph , cơ s s n xu t, nh p khNu hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu TT B ư c hoàn thu TT B ã n p trong m t s trư ng h p v i các căn c xác nh, th t c h sơ và thNm quy n gi i quy t hoàn thu c th như sau: 1. i v i hàng hóa nh p khNu: a/ Hàng t m nh p khNu ã n p thu TT B, khi tái xu t khNu ư c hoàn l i s thu TT B ã n p tương ng v i s hàng tái xu t khNu; Trư ng h p hàng nh p khNu ã n p thu TT B mà còn lưu kho, lưu bãi c a khNu nh p nhưng ư c phép tái xu t khNu cũng ư c xét hoàn thu i v i s hàng tái xu t khNu. b/ Hàng nh p khNu ã n p thu TT B theo khai báo, nhưng th c t nh p khNu ít hơn so v i khai báo; Hàng nh p khNu trong quá trình nh p khNu b hư h ng, m t có lý do xác áng, ã n p thu TT B;
 15. c/ i v i hàng nh p khNu chưa phù h p v ch t lư ng, ch ng lo i theo h p ng, gi y phép nh p khNu (do phía ch hàng nư c ngoài g i sai), có giám nh c a cơ quan có thNm quy n ki m nghi m và xác nh n c a ch hàng nư c ngoài mà ư c phép nh p khNu thì cơ quan H i quan ki m tra và xác nh n l i s thu TT B ph i n p, n u có s thu ã n p th a thì ư c hoàn l i, n u n p thi u thì ph i n p s ph i n p. Trư ng h p ư c phép xu t khNu tr l i nư c ngoài thì ư c hoàn l i s thu TT B ã n p i v i s hàng xu t tr l i nư c ngoài; Trư ng h p tr l i hàng cho bên nư c ngoài trong th i h n chưa ph i n p thu nh p khNu theo ch quy nh thì cơ quan H i quan ki m tra th t c và th c hi n vi c không thu thu TT B phù h p v i s hàng nh p khNu tr l i nư c ngoài. d/ Hàng t m nh p khNu d h i ch , tri n lãm ã n p thu TT B, khi tái xu t khNu ư c hoàn thu ; / Nguyên li u nh p khNu s n xu t, gia công hàng xu t khNu; T ng s thu TT B ư c hoàn l i t i a không quá s thu TT B ã n p c a nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu. e/ Hàng nh p khNu c a doanh nghi p Vi t Nam ư c phép nh p khNu làm i lý giao, bán hàng cho nư c ngoài có ăng ký trư c v i cơ quan thu thu khâu nh p khNu thì ư c hoàn thu i v i s hàng th c bán xu t khNu ra kh i Vi t Nam. *) V th t c, h sơ, trình t và thNm quy n gi i quy t hoàn thu TT B i v i hàng nh p khNu trong các trư ng h p nêu trên ư c th c hi n theo quy nh như i v i vi c gi i quy t hoàn thu nh p khNu theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu. 2.a) Cơ s s n xu t, kinh doanh quy t toán thu khi sáp nh p, chia, tách, gi i th , phá s n có s thu TT B n p th a, cơ s có quy n ngh cơ quan thu hoàn l i s thu TT B n p th a, th t c h sơ như sau: + Công văn ngh hoàn l i thu TT B ã n p th a. + Quy t nh sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , phá s n c a c p có thNm quy n. + Quy t toán thu TT B n th i i m sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n. ThNm quy n quy t nh hoàn thu trong trư ng h p này do C c trư ng C c thu t nh, thành ph nơi cơ s s n xu t kinh doanh ã ăng ký, kê khai n p thu xét, quy t nh. b) Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c hoàn thu TT B trong trư ng h p có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t ho c quy t nh c a B trư ng B Tài chính yêu c u hoàn tr l i thu cho cơ s . *) Cơ quan thu có trách nhi m ki m tra h sơ, xác nh s thu ph i hoàn, ra quy t nh hoàn thu i v i trư ng h p thu c thNm quy n t i i m a nêu trên và th c hi n
 16. hoàn thu cho các i tư ng n p thu b ng cách kh u tr vào kho n thu ph i n p c a kỳ sau, trư ng h p không kh u tr ư c thì g i cơ quan tài chính làm th t c hoàn tr theo úng quy nh t i m c 4 ph n IV Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c. D- NHI M V , QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN THU Theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph , cơ quan thu có nh ng nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau ây: 1. Hư ng d n các i tư ng n p thu th c hi n y ch ăng ký, kê khai, n p thu theo úng quy nh c a Lu t thu . Nh ng cơ s s n xu t, kinh doanh không th c hi n úng các quy nh v ăng ký, kê khai, n p thu thì cơ quan thu x lý ph t vi ph m hành chính v thu theo quy nh c a pháp lu t. 2. Thông báo n p thu cho i tư ng n p thu v s thu ph i n p và th i h n n p thu úng th i gian quy nh. Thông báo n p thu ph i g i t i i tư ng n p thu trư c ngày ph i n p thu ghi trên thông báo ch m nh t là 03 ngày, th i h n n p thu c a tháng ch m nh t không quá ngày 20 c a tháng ti p sau (theo m u Thông báo n p thu s 03A/TT B ban hành kèm theo Thông tư này). Riêng i v i các cá nhân kinh doanh thu c i tư ng n p thu tính theo doanh thu n nh, vi c thông báo n nh s thu ph i n p và ngày n p thu ư c th c hi n ngay trong tháng ho c vào u tháng ti p sau (theo m u Thông báo s 03B/TT B ban hành kèm theo Thông tư này). N u quá th i h n n p thu ghi trên thông báo mà i tư ng n p thu chưa n p thì cơ quan thu ti p t c ra thông báo; n u ã quá ngày ph i n p theo Lu t nh mà i tư ng n p thu chưa n p thì thông báo thu bao g m s ti n thu ph i n p và s ti n ph t ch m n p theo quy nh t i kho n 2 i u 17 c a Lu t thu TT B. Th i h n tính ph t ch m n p thu hàng tháng k t ngày 21 c a tháng ti p theo; th i h n tính ph t ch m n p i v i hàng hóa nh p khNu và các trư ng h p khác là sau ngày quy nh ph i n p theo Lu t nh. N u cơ s v n không ch p hành n p ti n thu , ti n ph t theo thông báo thì cơ quan thu có quy n áp d ng ho c ngh cơ quan có thNm quy n áp d ng các bi n pháp x lý vi ph m hành chính v thu quy nh t i kho n 4, i u 17 c a Lu t thu TT B b o m thu s thu , s ti n ph t. Trư ng h p ã th c hi n các bi n pháp x lý hành chính v thu mà cơ s v n không n p s ti n thu , s ti n ph t thì cơ quan thu chuy n h sơ sang các cơ quan có thNm quy n x lý theo pháp lu t. 3. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, n p thu , quy t toán thu c a cơ s s n xu t kinh doanh b o m th c hi n úng quy nh c a pháp lu t. 4. X lý vi ph m hành chính v thu và gi i quy t khi u n i v thu theo quy nh c a pháp lu t.
 17. 5. Yêu c u các i tư ng n p thu cung c p s k toán, hóa ơn, ch ng t và các h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính thu , n p thu ; yêu c u các t ch c tín d ng, ngân hàng và t ch c, cá nhân khác có liên quan cung c p các tài li u liên quan t i vi c tính thu và n p thu . 6. Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà i tư ng n p thu và i tư ng khác cung c p theo ch quy nh. 7. Cơ quan thu có quy n n nh thu TT B ph i n p iv i i tư ng n p thu trong trư ng h p sau: a/ Cơ s s n xu t, kinh doanh không th c hi n ho c th c hi n không úng ch hóa ơn, ch ng t ; i v i cá nhân, h s n xu t, kinh doanh nh (g i chung là h kinh doanh) không th c hi n ư c y vi c mua bán hàng hóa, d ch v có hóa ơn, ch ng t thì cơ quan thu căn c vào tình hình s n xu t kinh doanh th c t n nh doanh thu, s thu TT B ph i n p và thông báo cho i tư ng n p thu th c hi n. S thu n nh ph i n p t ng l n có th ư c xác nh làm căn c thu thu n nh trong th i gian là 03 tháng, 06 tháng ho c 12 tháng tùy theo t ng ngành ngh và m c bi n ng v giá c , tình hình kinh doanh c a i tư ng n p thu . Cơ quan thu có trách nhi m thông báo công khai v m c doanh thu và s thu n nh i v i các i tư ng này. Nh ng h ngh kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan thu , n u ngh kinh doanh c tháng thì không ph i n p thu n nh c a tháng ó. H kinh doanh nh thu c i tư ng n p thu theo m c n nh trong t ng th i gian, n u ngh kinh doanh c tháng ư c xét không thu thu n nh thì ph i làm ơn ngh (theo m u và hư ng d n c a cơ quan thu ) khai báo c th lý do ngh kinh doanh, s ngày ngh kinh doanh g i cơ quan thu qu n, huy n. Cơ quan thu ki m tra, n u th c t ngh kinh doanh tháng nào thì gi i quy t không thu thu n nh c a tháng ó theo ch . H kinh doanh nh ư c xác nh i v i t ng m t hàng, ngành ngh phù h p v i tình hình c th a phương theo quy nh c a B Tài chính. Các C c thu căn c vào tình hình kinh doanh c a h và hư ng d n phân lo i, xác nh c th lo i h nh a phương mình qu n lý, thu thu theo quy nh chung. b/ Không kê khai ho c quá th i gian quy nh g i t khai, ã ư c thông báo nh c nh nhưng v n không th c hi n úng, ã n p t khai thu nhưng kê khai không úng các căn c xác nh s thu TT B. c/ T ch i xu t trình s k toán, hóa ơn ch ng t và các tài li u c n thi t liên quan t i vi c tính thu TT B; d/ Kinh doanh nhưng không có ăng ký kinh doanh, không ăng ký kê khai n p thu mà b ki m tra, phát hi n. Cơ quan thu căn c vào tài li u i u tra v tình hình ho t ng kinh doanh c a cơ s ho c căn c vào s thu ph i n p c a cơ s s n xu t, kinh doanh cùng ngành ngh , có quy mô kinh doanh tương ương n nh s thu ph i n p i v i t ng cơ s trong các trư ng h p nêu trên.
 18. Trong trư ng h p i tư ng n p thu không ng ý v i s thu ph i n p ư c n nh thì có quy n khi u n i t i cơ quan thu n nh thu ho c cơ quan thu c p trên tr c ti p c a cơ quan thu n nh thu . Trong khi ch gi i quy t, i tư ng n p thu v n ph i n p theo m c thu ã ư c cơ quan thu n nh. - GI M THU , MI N THU TT B Theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 84/1998/N -CP c a Chính ph , vi c gi m thu , mi n thu TT B ư c quy nh trong các trư ng h p và v i th t c, h sơ và trình t như sau: 1. Các trư ng h p ư c gi m thu , mi n thu và th t c h sơ : a/ Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TT B g p khó khăn do thiên tai, ch h a, tai n n b t ng , b l ư c xét gi m thu TT B. M c gi m thu ư c xác nh trên cơ s s b l do nguyên nhân b thiên tai, nh h a, tai n n b t ng gây ra nhưng không vư t quá giá tr tài s n b thi t h i sau khi ã ư c b i thư ng (n u có) và không quá 30% s thu ph i n p theo Lu t nh c a năm b thi t h i. có căn c xét gi m thu TT B theo quy nh trên, cơ s s n xu t ph i có các h sơ th t c như sau: + ơn xin gi m thu TT B, nêu rõ th i gian, lý do b thi t h i, giá tr tài s n b thi t h i, s l do thiên tai, ch h a, tai n n b t ng gây ra, s thu ph i n p, s thu ngh gi m. + Biên b n xác nh m c , giá tr thi t h i v tài s n c a cơ quan có thNm quy n và có xác nh n c a chính quy n a phương t c p huy n tr lên. + B n quy t toán tài chính kèm theo gi i trình phân tích xác nh s b thi t h i, s l do b thi t h i, quy t toán thu . Các h sơ, tài li u trên, cơ s g i t i cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s . Cơ quan thu qu n lý cơ s nh n h sơ, ki m tra tài li u và có văn b n ki n ngh kèm theo h sơ xin gi m thu c a cơ s g i cơ quan có thNm quy n quy t nh gi m thu . Trong khi chưa có quy t nh gi m thu , cơ s v n ph i kê khai và n p thu theo quy nh. Khi có quy t nh gi m thu , s thu ư c gi m s bù tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo. Trư ng h p cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu TT B g p khó khăn do thiên tai, ch h a, tai n n b t ng b thi t h i n ng, không còn kh năng s n xu t kinh doanh và n p thu thì ư c xét mi n thu TT B i v i s thu TT B còn ph i n p không có kh năng n p.Vi c gi i quy t mi n thu do B Tài chính xem xét và quy t nh t ng trư ng h p c th . Th t c, h sơ ngh mi n thu TT B trong trư ng h p này như quy nh i v i vi c xét gi m thu nêu trên nhưng xác nh rõ v vi c cơ s không còn kh năng s n xu t kinh doanh và n p thu .
 19. b/ Cơ s s n xu t bia, ã thành l p và ho t ng t trư c ngày 1/1/1999 có công su t t 10 tri u lít/ năm tr xu ng, n u n p thu TT B theo m c thu su t quy nh mà b l thì ư c xét gi m thu TT B. M c gi m thu tương ng v i s l phát sinh trong năm gi m thu nhưng t i a không quá s thu phát sinh ph i n p trong năm. Vi c xét gi m thu th c hi n theo t ng năm tính theo năm dương l ch. Th i gian xét gi m thu không quá 05 năm, k t ngày 1/1/1999. Th t c h sơ xét gi m thu trong trư ng h p này như sau: + ơn xin gi m thu c a cơ s s n xu t bia, nêu rõ là cơ s ã ho t ng t trư c 1/1/1999, công su t thi t k c a cơ s , s n lư ng th c t s n xu t, s thu phát sinh ph i n p theo Lu t, s b l và s thu TT B xin gi m. + Lu n ch ng kinh t k thu t ho c d án u tư s n xu t bia, k c lu n ch ng ho c d án, phương án u tư m r ng, b sung; biên b n nghi m thu, bàn giao công trình ưa vào s n xu t. + Quy t toán tài chính, quy t toán thu c a năm xin gi m thu . Cơ quan thu qu n lý cơ s ti p nh n h sơ, ki m tra xác nh n và ki n ngh gi m thu cho cơ s , kèm theo h sơ g i cơ quan có thNm quy n quy t nh gi m thu . Cơ s s n xu t thu c i tư ng xét gi m thu TT B theo quy nh trên, trong th i gian chưa có quy t nh gi m thu chính th c, C c thu a phương căn c quy t toán t ng quý, xác nh s l và gi i quy t cho cơ s ư c ch m n p thu TT B. Trư ng h p có căn c xác nh kh năng l theo tháng thì gi i quy t ch m n p thu TT B t ng tháng. c/ Cơ s l p ráp, s n xu t ô tô ư c gi m 95% m c thu su t quy nh t i Lu t thu TT B trong 05 năm t ngày 01/01/1999 n h t ngày 31/12/2003. Cơ s l p ráp, s n xu t ô tô ư c xác nh m c thu TT B ph i n p trong th i gian ư c gi m nêu trên i v i t ng lo i ô tô như sau: - Ô tô t 5 ch ng i tr xu ng: m c thu su t quy nh là 100%, ư c gi m 95%, m c còn ph i n p là 5%. - Ô tô t 6 n 15 ch ng i: m c thu su t quy nh là 60%, ư c gi m 95%, m c thu còn ph i n p là 3%. - Ô tô t 16 n dư i 24 ch ng i: m c thu su t quy nh là 30%, ư c gi m 95%, m c thu còn ph i n p là 1,5%. Ví d : Năm 1999, trong kỳ kê khai thu , cơ s s n xu t ô tô A có tình hình như sau: - Ô tô t 5 ch ng i tr xu ng có doanh thu 15 t ng. - Ô tô t 6 n 15 ch ng i có doanh thu 10 t ng. - Ô tô t 16 n dư i 24 ch ng i có doanh thu 5 t ng.
 20. Cơ s ph i tính, kê khai n p thu TT B trong kỳ như sau: 15 t 10 t 5 t Thu TT B ph i n p = x 5% + x 3% + x 1,5% 1 + 0,05 1 + 0,03 1 + 0,015 = 1,078 t ng Sau 05 năm áp d ng gi m thu theo quy nh trên, vi c xét gi m thu TT B thêm t 01 n 05 năm n a i v i s n xu t ô tô th c hi n theo quy nh c a Chính ph . d/ Cơ s kinh doanh gôn ư c gi m 30% m c thu su t theo quy nh c a Lu t thu TT B trong th i gian 03 năm k t ngày 01/01/1999 n ngày 31/12/2001. M c thu su t thu TT B áp d ng i v i kinh doanh gôn năm 1999, 2000 và năm 2001 là 14%. T ngày 01/01/2002, cơ s kinh doanh gôn ph i kê khai, n p thu TT B i v i doanh thu kinh doanh gôn: bán th h i viên và vé chơi gôn v i thu su t quy nh t i Lu t thu TT B là 20%. 2. Th m quy n và trình t xét gi m, mi n thu : a/ ThNm quy n xét gi m, mi n thu TT B trong các trư ng h p quy nh t i i m 1.a, 1.b nêu trên quy nh như sau: - T ng c c trư ng T ng c c Thu xét, quy t nh i v i trư ng h p có s thu gi m, mi n dư i 500 tri u ng/năm. - B trư ng B Tài chính xét, quy t nh i v i trư ng h p có s thu gi m, mi n t 500 tri u ng/năm tr lên. b/ Trình t xét gi m, mi n thu TT B: - C c thu , Chi c c thu khi nh n ư c h sơ gi m, mi n thu TT B do cơ s g i t i, có trách nhi m ki m tra h sơ, xác nh s thu ư c gi m, mi n và có văn b n ki n ngh kèm theo h sơ g i cơ quan thu c p trên trong th i gian 15 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ; trư ng h p h sơ C c thu ti p nh n c a Chi c c thu g i t i thì th i h n g i ki n ngh lên cơ quan thu c p trên trong 10 ngày làm vi c. - T ng c c Thu ki m tra, xem xét, quy t nh gi m thu cho cơ s trong th i gian 15 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ. Trư ng h p cơ s không thu c i tư ng gi m thu ho c h sơ chưa y theo quy nh thì trong th i h n 10 ngày làm vi c, cơ quan ti p nh n h sơ gi m, mi n thu ph i tr l i ho c thông báo cho cơ s bi t, b sung h sơ . E. X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG
Đồng bộ tài khoản