Thông tư số 17/2000/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
6
download

Thông tư số 17/2000/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn đăng ký các sản phẩm dưới dạng thuốc - thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/2000/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2000/TT-BYT Hà N i, ngày 27 tháng 09 năm 2000 THÔNG TƯ HƯ NG D N ĂNG KÝ CÁC S N PH M DƯ I D NG THU C - TH C PH M Thu c là s n phNm có ngu n g c t ng v t, th c v t, khoáng v t hay sinh v t ư c bào ch dùng cho ngư i nh m: phòng b nh, ch a b nh, ph c h i, I u ch nh ch c năng cơ th , làm gi m tri u ch ng b nh, ph c h i ho c nâng cao s c kho , làm m t c m giác m t b ph n ho c toàn thân, làm nh hư ng quá trình sinh , làm thay i hình dáng cơ th . Hi n nay trên th c t có m t s s n phNm ư c cơ quan qu n lý thu c và th c phNm (FDA) nư c ngoàI c p gi y phép lưu hành dư i d ng thu c – th c phNm (Food & Drug Interface products). th ng nh t qu n lý, t o I u ki n thu n l i cho các ơn v khi ăn ký, s n xu t và lưu hành, B Y t hư ng d n vi c ăng ký các s n phNm dư i d ng dươc – th c phNm như sau: Th c hi n Kho n 2 i u 19 “ Quy ch Ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng xu t khNu, nh p khNu” ban hành kèm theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a B Thương m i v vi c hư ng d n th c hi n Quy t nh trên, căn c Quy t nh s 4196/1999/Q -TTg ngày 29/12/1999 c a B trư ng B Y t ban hành Quy nh v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, B Y t hư ng d n vi c ghi nhãn i v i hàng th c phNm như sau: 1. Vi c ghi nhãn i v i hàng hoá là th c phNm ph i th c hi n theo Quy ch Ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 34/TT-BTM ngày 15/12/1999 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t nh s 178/1999/Q -TTg. 2. Vi c ghi nhãn i v i hàng th c phNm ngoài nh ng quy nh t i i m 1 c a Thông tư này, ph i th c hi n nh ng n i dung b t bu c sau: 2.1 Cách ghi trên nhãn ch t ph gia dùng trong ch bi n th c phNm ư c quy nh như sau: a. Tên nhóm v i tên ch t ph gia, ví d : Ch t t o nhũ: natripolyphophat; ho c v i mã s qu c t c a ch t ph gia (mã s ư c t trong ngo c ơn), ví d : Ch t t o nhũ (452i)
  2. b. Riêng các ph gia là “hương li u”, “ch t t o ng t”, “ch t t o màu” c n ghi thêm “t nhiên”, “nhân t o” hay “t ng h p”, ví d : ch t t o màu nhân t o (160f) hay ch t t o màu t ng h p: beta-apo-8 axit carotenoicmetyl. 2.2 M i th c phNm ư c s n xu t ch bi n t các nguyên li u ư c t o ra t o ra t công ngh gen và th c phNm s d ng công ngh gen ph I ghi nhãn b ng ti ng Vi t v i dòng ch : “Có s d ng công ngh gen”. 2.3 Th c phNm ư c s n xu t, ch bi n, b o qu n có s d ng k thu t chi u x ph i ghi nhãn hi u b ng ti ng Vi t v i dòng ch “ Th c phNm chi u x ” ho c tên nhãn có hình bi u th th c phNm chi u x theo Quy nh Qu c t mà Vi t Nam ã công b áp d ng. 2.4. i v i các th c phNm v i m c ích tăng cư ng dinh dư ng và ch a b nh ph i ghi thêm thông tin sau: a.Thành ph n dinh dư ng: Gía tr năng lư ng c a các ch t dinh dư ng:(Năng lư ng, Protêin, Lipít, Gluxít, Vitamin, ch t khoáng. .. .). b.Tên và hàm lư ng các ch t b sung c bi t (Taurine, DHA, Fe, Canxi,. . . .). c.Hư ng d n s d ng: Trên nhãn ph i ghi rõ v i tư ng s d ng, li u lư ng, và cách s d ng. 2.5 Cách ghi nhãn i v i th c phNm dùng cho ch ăn kiêng ư c quy nh như sau: -C n ghi dòng ch “ăn kiêng” liên k t v i tên c a th c phNm Xác nh c trưng “ăn kiên” ch y u c a th c phNm, c n ghi ngay c nh tên c a th c phNm ó. Ví d : Cháo ăn kiêng (không ch a axít béo bão hoà); Nư c gi i khát dùng cho ngư i ăn kiêng (th p năng lư ng (ít calo) ho c dùng cho ngư i ti u ư ng). 2.6 Cách ghi nhãn nguyên li u ph gia th c phNm ư c quy nh như sau: - Tên nhóm - Tên ch t ph gia - Mã s Qu c t - N u có hai ho c nhi u ch t ph gia th c phNm trong m t bao gói, các tên c a chúng ph I ư c li t kê y theo th t t l kh i lư ng c a chúng trong m i bao gói. - Công th c hoá h c, c u t o và kh i lư ng phân t
  3. - Ghi rõ “ Dùng cho th c phNm” - Ghi y các thông tin ch d n phương pháp b o qu n, h n s d ng và cách s d ng ch t ph gia trong th c phNm. 2.7. Thương nhân có th ghi trên nhãn th c phNm các n i dung (n u có) như: mã s , mã v ch do t ch c mã, mã v ch qu c gia c p; nhãn hi u hàng hoá ã ư c b o h s h u công nghi p; các lo i huy chương ã ư c khen thư ng; s hi u lô th c phNm s n xu t; các d u hi u qu c t ư c dùng cho v n chuy n, s d ng, b o qu n; các n i dung b ng ti ng nư c ngoài n u không traí v i các n i dung b t bu c ghi nhãn theo quy nh c a pháp lu t v ghi nhãn hàng hoá và quy nh c a Thông tư ngày ng th i không mang tính ch t qu ng cáo v tính năng phòng ch a nh ng b nh c th hay dùng thay th thu c. 3.Các thương nhân kinh doanh th c phNm ph i ch u s ki m tra v nhãn th c phNm c a B Y t , S Y t , thành ph tr c thu c trung ương và ch u s thanh tra chuyên ngành c a thanh tra ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. 4.Các hành vi vi ph m phát lu t v nhãn hàng th c phNm, hình th c, thNm quy n x lý vi ph m ư c th c hi n theo Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 5.Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các thương nhân có trách nhi m th c hi n vi c ghi nhãn hàng hoá theo úng quy nh t i Thông tư này. 6.Nhãn c a các hàng th c phNm ang s d ng còn t n ng không phù h p v i Quy ch ghi nhãn c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này, các thương nhân ph i khNn trương báo cáo c th t ng lo i bao g m: S lư ng, giá tr tính b ng ti n Vi t Nam, d ki n k ho ch s d ng h t s nhãn này. Báo cáo ư c g i v B Y t (C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm) trư c ngày 30/8/2000 B Y t g i B Thương m i t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xin hư ng d n gi i quy t. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Nguy n Văn Thư ng
Đồng bộ tài khoản