Thông tư số 17/2004/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
4
download

Thông tư số 17/2004/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 17/2004/TT-BLĐTBXH về việc trợ cấp đối với bệnh binh hoặc công nhân viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 02/2003/TT-BLĐTBXH ngày 07/02/2003 hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với bệnh binh hoặc công nhân viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/2004/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2004/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ C A B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 17/2004/TTBL TBXH NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2004 V VI C B SUNG, S A IM TS I M C A THÔNG TƯ S 02/2003/TT-BL TBXH NGÀY 07/2/2003 HƯ NG D N TH C HI N CH TR C P I V I B NH BINH HO C CÔNG NHÂN VIÊN CH C NGH VI C HƯ NG CH M T S C LAO NG NG TH I LÀ THƯƠNG BINH HO C NGƯ I HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH Thi hành Ngh nh s 102/2002/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph v vi c quy nh ch tr c p i v i b nh binh ho c công nhân viên ch c ngh vi c hư ng ch m t s c lao ng ng th i là thương binh ho c ngư i hư ng chính sách như thương binh, B Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n b sung, s a i m t s i m c th c a Thông tư s 02/2003/TT-BL TBXH ngày 07/2/2003 (dư i ây g i là Thông tư s 02/2003) như sau: 1. S a i i m 4 M c I c a Thông tư 02/2003: 4. B nh binh, công nhân viên ch c m t s c lao ng ng th i là thương binh quy nh t i i m 1 và 2 M c I c a Thông tư s 02/2003 ã ư c l p h sơ xác nh n, th c hi n ch t trư c ngày 01/01/1995 và n ngày Ngh nh s 102/2002/N -CP có hi u l c thi hành, ang hư ng tr c p b nh binh ho c tr c p m t s c lao ng ho c tr c p i v i thương binh. 2. B sung i m 1 M c II c a Thông tư 02/2003: Trư ng h p b nh binh, công nhân viên ch c m t s c lao ng ng th i là thương binh quy nh t i i m 1 M c I c a Thông tư s 02/2003 ang hư ng tr c p thương t t hàng tháng, còn ư c hư ng tr c p b nh binh ho c tr c p m t s c lao ng hàng tháng. Ví d 1: Ông H có 14 năm 6 tháng ph c v trong quân i v ngh hư ng ch b nh binh t ngày 15/10/1980 v i t l MSL 61%, trong biên b n giám nh b nh t t ho c thương t t có xác nh t l thương t t là 41%. Năm 1986 ông ư c giám nh l i thương t t và chuy n sang hư ng tr c p thương binh v i t l thương t t là 55%.
  2. Th i gian ph c v trong quân i c a ông H ư c tính tròn là 15 năm, ông H ti p t c hư ng tr c p thương binh v i t l thương t t 55%, ng th i ư c hư ng kho n tr c p b nh binh v i t l MSLD 61%. Ví d 2: Ông K có 20 năm công tác liên t c cơ quan Nhà nư c, v ngh ch MSL t ngày 01/4/1991 v i t l MSL 78%, trong biên b n giám nh b nh t t ho c thương t t có xác nh t l thương t t là 61%. Ông K chuy n hư ng tr c p thương binh. Nay ông K ti p t c hư ng tr c p thương binh v i t l thương t t 61%, ng th i ư c hư ng kho n tr c p MSL hàng tháng. 3. B sung thêm ti t t i i m 1 M c III c a Thông tư 02/2003: . Công nhân viên ch c có quy t nh ngh m t s c lao ng theo Ngh quy t s 16/H BT ngày 18/12/1982 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) mà không có biên b n c a H i ng Giám nh Y khoa. 4. H sơ, th t c gi i quy t ch b nh binh ho c m t s c lao ng i v i ngư i ang hư ng tr c p thương binh th c hi n theo như quy nh t i Thông tư 02/2003. Riêng danh sách và b n t ng h p theo m u ính kèm (các m u s 2b, 3b, 3c, 3d, 4b). 5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Thương binh ư c hư ng tr c p b nh binh ho c tr c p m t s c lao ng k t ngày Ngh nh s 102/2002/N -CP có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh U ban nhân dân các c p, các cơ quan, ơn v k p th i ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và xã h i nghiên c u hư ng d n. Nguy n ình Liêu ( ã ký) M u s 02 b U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH .... S Lao ng - Thương binh và xã h i
  3. DANH SÁCH THƯƠNG BINH CÓ TH I GIAN CÔNG TÁC TRONG QUÂN I T 15 NĂM TR LÊN HƯ NG TR C P B NH BINH (Kèm theo Thông tư s 17/2002/L TBXH-TT ngày 17 tháng 11 năm 2004) TT H Nguyên - Quy t T l T l Quy t M c M c tên quán và Th i nh MSL MSL nh tr c p tr c p và nơi cư giahư ng chung do hư ng thương BB năm trú côngch thương ch t t ư c sinh tác b nh t t. thương ang hư ng liên binh Biên t t hư ng (t t c (s ... b n (s ... ngày... ngày... G YK ngày... tháng... - tháng... s ... tháng... năm....) Riêng năm...) ngày... năm...) trong tháng... cơ năm...) quan Nhà nư c: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Phòng Tài chính - K Phòng chính sách ..., ngày... tháng... năm 200.... toán TBLS&NCC GIÁM C S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I M us 3b U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH .... S Lao ng - Thương binh và xã h i DANH SÁCH THƯƠNG BINH CÓ TH I GIAN PH C V QUÂN I DƯ I 15 NĂM HƯ NG TR C P THƯƠNG T T (Kèm theo Thông tư s 17/2002/L TBXH-TT ngày 17 tháng 11 năm 2004)
  4. TT H Nguyên Th i T l T l Quy t M c M c Truy lĩnh Gi tên quán và gian MSL MSL nh tr c p tr c p nguyên và nơi cư công chung do hư ng thương MSL tr c p năm trú tác thương ch binh còn l i sinh (s t t thương ang (t năm) binh hư ng ngày... (s ... tháng... ngày... năm....) tháng... năm...) S S tháng ti n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Phòng Tài chính - K Phòng chính sách ..., ngày... tháng... năm 200.... toán TBLS&NCC GIÁM C S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I M us 3c B O HI M XÃ H I VI T NAM B O HI M XÃ H I T NH, THÀNH PH ... DANH SÁCH THƯƠNG BINH CÓ TH I GIAN CÔNG TÁC 20 NĂM TR LÊN HƯ NG TR C P CÔNG NHÂN VIÊN CH C MSL (Kèm theo Thông tư s 17/2002/L TBXH-TT ngày 17 tháng 11 năm 2004) TT H Nguyên - T l T l Quy t M c M c Truy lĩnh tên quán và Th i MSL MSL nh tr c p tr c p và nơi cư gian chung do hư ng thương MSL năm trú công thương ch binh ư c sinh tác t t. thương ang hư ng liên Biên binh hư ng (t t c b n (s ... ngày...
  5. G YK ngày... tháng... - s ... tháng... năm....) Riêng ngày... năm...) trong tháng... cơ năm... quan Nhà nư c: S S tháng ti n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Phòng Tài chính - K Phòng chính sách ..., ngày... tháng... năm 200.... toán TBLS&NCC GIÁM C B O HI M XÃ H I T NH, THÀNH PH M us 3d B O HI M XÃ H I VI T NAM B O HI M XÃ H I T NH, THÀNH PH ... DANH SÁCH THƯƠNG BINH CÓ TH I GIAN CÔNG TÁC DƯ I 20 NĂM HƯ NG TR C P CÔNG NHÂN VIÊN CH C MSL (Kèm theo Thông tư s 17/2002/L TBXH-TT ngày 17 tháng 11 năm 2004) TT H Nguyên Th i T l T l Quy t M c T l M c Truy lĩnh Gi tên quán và gia MSL MSL nh tr c p MSL tr c p nguyên và nơi cư công chung do hư ng thương còn l i MSL tr c p năm trú tác thương tr c p binh do hàng sinh (s t t thương ang b nh tháng năm) binh hư ng t t ư c s ... hư ng ngày... t tháng... tháng... năm... năm
  6. S S tháng ti n ( ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Phòng Tài chính - K Phòng chính sách ..., ngày... tháng... năm 200.... toán TBLS&NCC GIÁM C B O HI M XÃ H I T NH, THÀNH PH M us 4b U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH .... S Lao ng - Thương binh và xã h i B NG T NG H P TÁCH HƯ NG CH TR C P IV I B NH BINH, CÔNG NHÂN VIÊN CH C M T S C LAO NG NG TH I LÀ THƯƠNG BINH (Kèm theo Thông tư s 17/2002/L TBXH-TT ngày 17 tháng 11 năm 2004) TT i tư ng T ng T ng s ti n ( ng) Ghi s chú ngư i Tr c p b nh Tr c p Tr c p binh thương binh MSL Ngư i Ti n Ngư i Ti n Ngư i Ti n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Thương binh có th i gian ph c v trong Q , CA t 15 năm tr lên: 2 Thương binh là công nhân viên
  7. ch c MSL có th i gian công tác th c t t 20 năm tr lên: 3 Thương binh có th i gian ph c v trong Q , CA dư i 15 năm: - Sau khi tách t l thương t t, t l MSL t 41% - 60%: - Sau khi tách t l thương t t, t l MSL t 61% tr lên: 4 Thương binh là công nhân viên ch c MSL có th i gian công tác th c t dư i 20 năm, sau khi tách t l MSL t 61% tr lên: 5 Thương binh gi nguyên ch ang hư ng C ng Phòng Tài chính - K Phòng chính sách ..., ngày... tháng... năm 200... toán TBLS&NCC GIÁM C S LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I
Đồng bộ tài khoản