Thông tư số 17/2005/TT-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
86
lượt xem
5
download

Thông tư số 17/2005/TT-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2005/TT-BCA(C11)về hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/2005/TT-BCA(C11)

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2005/TT-BCA(C11) Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2005 THÔNG TƯ S A I, B SUNG I M 2 C A THÔNG TƯ S 02/2003/TT-BCA(C11) NGÀY 13/01/2003 C A B CÔNG AN V HƯ NG D N T CH C C P ĂNG KÝ, BI N S PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 6493/VPCP-NC ngày 09 tháng 11 năm 2005 v vi c ng ý v i ngh c a B Công an nêu t i Công văn s 1901/BCA(V19) v s a i Thông tư 02/2003/TT-BCA(C11) ngày 13/01/2003. B Công an s a i, b sung i m 2 c a Thông tư s 02/2003/TT-BCA(C11), ngày 13/01/2003 v hư ng d n t ch c ăng ký, c p bi n s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b như sau: 1. T i M c A Ph n II v “các lo i gi y t c a ch xe khi n ăng ký xe” s a i, b sung như sau: - B quy nh: “M i ngư i ch ư c ăng ký 01 xe mô tô ho c xe g n máy”. - Trong h sơ ăng ký xe không ph i có thêm b n phôtô gi y ch ng nh n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. 2. T ch c th c hi n: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các n i dung khác c a Thông tư 02/2003/TT-BCA(C11), ngày 13/01/2003 c a B Công an không c p t i Thông tư này v n ti p t c th c hi n. T ng c c C nh sát ch o, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Thông tư này. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t hư ng d n, ki m tra, ôn c l c lư ng C nh sát giao thông th c hi n úng quy nh c a Thông tư này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan n ăng ký, qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG Lê Th Ti m
Đồng bộ tài khoản