Thông tư số 170/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
3
download

Thông tư số 170/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 170/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ngân sách xã đối với các đơn vị xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 170/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 170/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 170-1998/TT/BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N CHUY N S KHI ÁP D NG H TH NG TÀI KHO N K TOÁN NGÂN SÁCH XÃ I V I CÁC ƠN VN XÃ, PHƯ NG, THN TR N B Tài chính ã ra Quy t nh s 827-1998/Q - BTC ngày 4 tháng 7 năm 1998 ban hành Ch k toán ngân sách xã áp d ng cho các xã, phư ng, th tr n trong c nư c k t ngày 01 tháng 10 năm 1998. vi c tri n khai ch k toán m i ư c thu n l i, B Tài chính hư ng d n phương pháp chuy n s t h th ng s ơn (Ban hành theo Quy t nh s 13 - TC/Q /TDT ngày 06/10/1972 và h th ng tài kho n k toán t m th i ang áp d ng (Ban hành theo công văn s 35-TC/NSNN ngày 14/5/1990 c a B Tài chính) sang h th ng tài kho n k toán ngân sách xã, như sau: I - YÊU C U 1/ T t c các s li u k toán trư c và sau khi chuy n s ph i y , chính xác, m b o i soát kh p úng gi a giá tr và hi n v t, gi a s li u k toán t ng h p và k toán chi ti t, gi a s li u ghi trên s v i s hi n có v v t tư, tài s n, ti n quĩ, công n , thu, chi ngân sách. 2/ Trư c khi chuy n s k toán, các xã, phư ng, th tr n ph i xác nh chính xác và gi i quy t, thu h i các kho n n ph i thu, thanh toán các kho n n ph i tr , các kho n thu h , chi h và các kho n n khác còn khê ng, m b o s li u chuy n sang h th ng s k toán m i rõ ràng, minh b ch v i y cơ s pháp lý. 3/ Căn c vào c i m t ch c, tính ch t và n i dung ho t ng c a xã, phư ng, th tr n căn c n i dung h th ng tài kho n k toán m i, t ng xã, phư ng, th tr n nghiên c u v n d ng các tài kho n m t cách phù h p. N u th y c n b sung thêm tài kho n thì ph i ngh v i cơ quan có thNm quy n xem xét quy t nh theo nguyên t c: - V b sung tài kho n c p 1 (Lo i tài kho n 3 s ) ph i ư c B Tài chính cho phép. - V b sung tài kho n c p 2 (Lo i tài kho n 4 s ) ph i ư c Giám c S Tài chính - V t giá t nh, thành ph cho phép sau khi trao i th ng nh t v i B Tài chính. II- TH I I M CHUY N S - Các a phương ã t ch c t p hu n và chuNn b y s k toán và các i u ki n v t ch t khác th c hi n ch k toán ngân sách xã t ngày 01/10/1998 thì th i i m chuy n s là cu i ngày 30/9/1998.
  2. - Các a phương th c hi n ch k toán ngân sách xã t ngày 01/01/1999 thì th i i m chuy n là cu i ngày 31/12/1998. III - TRÌNH T CÁC VI C PH I LÀM KHI CHUY N S 1/ Các a phương ph i ti n hành t p hu n ch k toán ngân sách xã cho cán b k toán xã, phư ng, th tr n,... k toán xã, phư ng n m ư c n i dung và bi t cách v n d ng phương pháp và trình t ghi chép theo quy nh c a ch k toán ngân sách xã, cũng như phương pháp chuy n s dư c a các tài kho n t s k toán cũ sang s k toán m i. 2/ ChuNn b y các ch ng t , s k toán theo qui nh c a ch k toán ngân sách xã. 3/ Trư c khi chuy n s k toán, các xã, phư ng ph i ti n hành ki m kê tài s n, v t tư, ti n quĩ,...,sao kê i chi u công n , i chi u s li u gi a s k toán và hi n v t, i chi u xác minh công n , khóa s k toán. i v i các xã ã th c hi n k toán kép, sau khi khoá s , l p B ng Cân i tài kho n theo h th ng tài kho n k toán cũ. Vi c khoá s k toán cu i năm và l p báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách năm 1998 ư c th c hi n theo hư ng d n t i Công văn s 403-TC/NSNN ngày 04/12/1998 c a B Tài chính. 4 / Tính toán s dư các tài kho n m i trên cơ s s li u trên s k toán và s dư các tài kho n cũ có liên quan ghi vào tài kho n m i. Khi tính s dư ghi vào các tài kho n k toán m i c n chú ý các trư ng h p sau: - M t tài kho n cũ có liên quan n nhi u tài kho n m i thì ph i phân tích s dư c a các tài kho n cũ ghi vào s dư c a các tài kho n m i theo n i dung phù h p. - M t tài kho n m i h p nh t nhi u tài kho n cũ thì ph i h p c ng s dư c a nhi u tài kho n cũ ghi vào s dư c a tài kho n m i. - Nh ng tài kho n m i ph n ánh các ho t ng kinh t m i phát sinh mà chưa có quy nh hư ng d n trong h th ng tài kho n cũ thì ph i căn c vào n i dung c a tài kho n m i xác nh s dư t các tài kho n cũ mà xã ã s d ng. 5/ Sau khi tính ư c s dư c a các tài kho n m i, ph i l p l i B ng Cân i s dư tài kho n theo h th ng tài kho n m i th i i m chuy n s sang h th ng tài kho n k toán m i. 6/ Căn c vào s dư tính ư c c a các tài kho n k toán m i, k toán ghi s dư u kỳ c a t ng tài kho n vào các s k toán m i. 7 / Ki m tra, soát xét và i chi u l i toàn b s li u m i ã ghi trên s k toán và báo cáo k toán m b o kh p úng gi a các s k toán t ng h p v i s k toán chi ti t, gi a s k toán v i báo cáo k toán, gi a s li u trên s và báo cáo k toán v i s th c t v qu ti n m t, ti n trên tài kho n t i Kho b c, s thu, s chi ngân sách, n ph i thu, n ph i tr và v t tư, tài s n hi n có.
  3. IV - CÁCH TÍNH CHUY N S DƯ GHI VÀO TÀI KHO N K TOÁN M I A- i v i các xã th c hi n k toán ngân sách xã theo phương pháp ghi ơn ban hành theo Quy t nh s 13 -TC/Q /TDT ngày 06/10/1972 c a B Tài chính: 1- Căn c vào s li u khoá s th i i m chuy n s c a các s : - S nh t ký thu, chi (M u s 1 - SS) - S chi ti t thu ngân sách (M u s 2 - SS) - S chi ti t chi ngân sách (M u s 3 - SS) - S quĩ (M u s 4 - SS) - S theo dõi ti n t m ng (M u s 5 - SS) - S ti n g i ngân hàng (M u s 6 - SS) 2- Cách tính và chuy n s li u. a- i v i các xã ư c phép ti p t c áp d ng phương pháp ghi ơn thì th c hi n chuy n s dư, như sau: Căn c vào s dư t i th i i m chuy n s trên s qu và s nh t ký thu, chi ghi vào s dư u kỳ c a s quĩ ti n m t và s nh t ký thu, chi ti n m t. Căn c vào s dư t i th i i m chuy n s trên s ti n g i ngân hàng (hi n nay ang theo dõi ti n g i t i Kho b c) ghi vào s dư u kỳ c a s ti n g i Kho b c. Căn c vào s dư t i th i i m chuy n s trên s chi ti t thu ngân sách, tách làm 2 n i dung: Ph n t m thu còn chưa x lý n th i i m chuy n s ghi vào s u kỳ ph n t m thu trên s thu ngân sách dư u kỳ; Ph n s li u thu ngân sách chính th c còn trong giai o n ch nh lý ư c ghi vào ph n ã làm th t c ghi thu NSNN t i Kho b c trên s thu ngân sách. Căn c vào s dư t i th i i m chuy n s trên s chi ti t chi ngân sách, tách làm 2 n i dung. Ph n t m chi ghi vào s dư u kỳ ph n t m chi trên s chi ngân sách; Ph n ã ghi chi chính th c ghi vào ph n ã làm th t c ghi chi t i Kho b c trên s chi ngân sách. Căn c vào s dư t i th i i m chuy n s trên s theo dõi ti n t m ng ghi vào dư u kỳ trên s ph i thu. b- i v i các xã chuy n sang phương pháp ghi kép thì chuy n s như sau: - S nh t ký thu, chi (M u s 1 - SS) và S quĩ (M u s 4 - SS): Căn c vào s t n quĩ ti n m t cu i ngày th i i m chuy n s ghi vào s dư tài kho n 111- Ti n m t.
  4. - S chi ti t thu ngân sách (M u s 2 - SS): S li u khoá s trên s này c n tách ra 2 ph n: + Ph n t m thu: n th i i m chuy n s n u còn nh ng kho n nào chưa chuy n sang thu chính th c thì t ng h p nh ng kho n này thành s dư Có c a tài kho n 719 - T m thu ngân sách xã. + Ph n thu ngân sách chính th c: T ng h p s li u c a các m c thu thành s li u ghi vào s dư Có tài kho n 714- Thu ngân sách (7141 - Thu c năm trư c). - S chi ti t chi ngân sách (M u s 3- SS): S li u khoá s trên s này t ng h p thành s dư N tài kho n 814- Chi ngân sách (tài kho n 8141- Thu c năm trư c). - S theo dõi ti n t m ng (M u s 5 - SS): Căn c s n t m ng c a t ng i tư ng, t ng h p thành s dư N tài kho n 311 - Các kho n ph i thu (Tài kho n 3111 - T m ng). - Căn c vào s li u trên s ti n g i ngân hàng (M u s 6 - SS): C n tách ra 2 n i dung: + T ng h p ti n g i thu c quĩ ngân sách ghi vào bên N Tài kho n 1121 - Ti n ngân sách t i kho b c. + T ng h p ti n g i khác ghi vào bên N Tài kho n 1128 - Ti n g i khác. Sau ó h p c ng thành s dư N Tài kho n 112 - Ti n g i kho b c. - T ng h p các kho n ph i tr (Ph i tr khách hàng, n vay, ph i tr khác) ghi vào bên Có TK 331 (Chi ti t các TK c p 2). Sau khi tính ư c s dư các tài kho n trên, l p B ng cân i s dư tài kho n th i i m chuy n s như sau: S dư N S ti n S dư Có S ti n (tài kho n có s dư N ) (Tài kho n có s dư Có) - Tài kho n 111 - Ti n m t - Tài kho n 714 - Thu ngân sách xã - Tài kho n 112 - Ti n g i - Tài kho n 719 - T m thu Kho b c ngân sách xã - Tài kho n 311 - Các kho n - Tài kho n 331- Các kho n ph i thu ph i tr - Tài kho n 814 - Chi ngân sách xã C ng C ng Riêng ph n tài s n c nh s d ng k t qu ki m kê 01/01/1998 s hư ng d n m c C.
  5. B- i v i nh ng xã th c hi n ch k toán ngân sách xã theo phương pháp ghi kép ban hành theo Công văn t m th i s 35 - TC/NSNN ngày 14/5/1990 c a B Tài chính. - Căn c vào s dư N TK 101- Quĩ ngân sách (ti u kho n 101.2 - Ti n m t) t i th i i m chuy n s chuy n thành s dư N TK 111 - Ti n m t. - Căn c vào s dư N ti u kho n 101.1- Ti n g i Kho b c t i th i i m chuy n s chuy n thành s dư N TK 112 - Ti n g i kho b c, trong ó: + Ph n ti n thu c NSNN trên s chi ti t tài kho n 101.1- Ti n g i t i th i i m chuy n s ư c chuy n thành s dư N TK 1121- Ti n ngân sách t i Kho b c; + Ph n ti n g i khác trên s chi ti t tài kho n 101.1- Ti n g i t i th i i m chuy n s ư c chuy n thành s dư N TK 1128- Ti n g i khác. - Căn c vào s dư N ti u kho n 101.3- Giá tr hi n v t trên s chi ti t tài kho n 101.3 t i th i i m chuy n s ghi thành s dư N TK 152- V t li u. - Căn c vào s dư N v t m ng cho ngư i nh n th u XDCB trên tài kho n 105 "T m ng XDCB" ghi vào s dư N TK 331- Các kho n ph i tr (3311- Ph i tr khách hàng- Chi ti t t m ng XDCB). - Căn c vào s dư N TK 106- T m ng khác ghi vào s dư N TK 311- Các kho n ph i thu (chi ti t TK 3111 - T m ng). - Căn c vào s dư Có TK 201 - Thu ngân sách xã (ph n ngân sách sau khi ã lo i tr s li u liên quan các tài kho n ph i thu, ph i tr , thu h , chi h , KP u quy n, các qu ,..) ư c chuy n thành s dư Có TK 7141- Thu c năm trư c ti p t c x lý. - Căn c vào s dư bên Có TK 202 - T m thu (chi ti t ph n ngân sách) n th i i m chuy n s còn chưa x lý xong ghi vào s dư Có c a TK 719 - T m thu ngân sách, trong ó: S thu b ng ti n ư c ghi vào bên Có TK 7191 S thu b ng hi n v t ghi vào s dư bên Có c a TK 7192 S thu b ng ngày công ghi vào s dư bên Có c a TK 7193. - Căn c vào s dư N tài kho n 107 - Chi ngân sách ghi vào tài kho n 8141 - Thu c năm trư c (ph n ngân sách) ti p t c x lý trong th i gian ch nh lý quy t toán. - Căn c vào s dư tài kho n 301 - Vãng lai v i ngân sách c p trên ghi vào s dư tài kho n 336 - Các kho n thu h , chi h (n u trư c ây các kho n thu h , chi h xã ã h ch toán vào tài kho n 301); chi ti t ph n thu h ghi vào tài kho n 3361; Ph n chi h ghi vào tài kho n 3362; Ph n chi kinh phí u quy n ghi vào tài kho n 3363.
  6. - Căn c vào s dư Có tài kho n 301.1 - i vay, ghi vào s dư Có tài kho n 331 - Các kho n ph i tr ; trong ó: + Ph n vay quĩ d tr tài chính ư c ghi vào s dư Có tài kho n 3312; + Các kho n vay khác ư c ghi vào s dư Có tài kho n 3318. - Căn c vào s dư N trên tài kho n 301.2 - Cho vay ghi vào s dư N tài kho n 311 - Các kho n ph i thu (tài kho n 3118 - Ph i thu khác). C- Phương pháp xác nh s dư các tài kho n ph n ánh tài s n c nh: T trư c n nay các xã, phư ng m i ch th ng kê v tài s n c nh, vì v y căn c vào k t qu ki m kê TSC khu v c HCSN th i i m 0h ngày 01/01/1998 t i các xã ã ư c c p có thNm quy n xét duy t v t ng nguyên giá TSC và t ng giá tr còn l i c a toàn b TSC hi n có theo ki m kê tính l i n th i i m chuy n s , c th : 1- Cách tính các ch tiêu: a- T ng nguyên giá c a tài s n c nh hi n có n ngày 01/01/1998 (sau khi ã lo i tr nh ng TSC ph i thanh lý, chuy n thành công c lao ng,..) tính l i n th i i m chuy n s : T ng giá = T ng nguyên + Nguyên giá - Nguyên giá TSC nguyên TSC giá TSC hi n TSC tăng thêm gi m i do thanh lý, tính n th i có theo ki m kê sau ngày như ng bán sau i m chuy n s n 1/1/1998 1/1/1998 n th i ngày 1/1/1998 n i m chuy n s th i i m chuy n s b- T ng giá tr còn l i c a TSC theo ki m kê ngày 01/01/1998 (sau khi ã lo i tr giá tr còn l i c a TSC ph i thanh lý ho c chuy n thành công c ã ư c c p thNm quy n cho phép) tính l i n th i i m chuy n s : T ng giá tr còn l i = T ng giá tr còn + Nguyên giá - Giá tr còn l i c a TSC tính l i c a TSC TSC tăng sau gi m i sau ngày n th i i m hi n có theo ngày 1/1/1998 1/1/1998 n chuy n s ki m kê n n th i i m th i i m chuy n 1/1/1998 chuy n s s c- Giá tr hao mòn Giá tr hao mòn = T ng nguyên giá - T ng giá tr còn l i c a TSC tính n th i TSC tính n th i TSC tính n th i i m chuy n s i m chuy n s i m chuy n s 2- Cách ghi s li u vào s dư các tài kho n như sau: - T ng nguyên giá TSC tính n th i i m chuy n s , ghi vào bên N tài kho n 211 - Tài s n c nh.
  7. - T ng giá tr hao mòn c a TSC tính n th i i m chuy n s ghi vào bên Có tài kho n 214 - Hao mòn TSC . - T ng giá tr còn l i c a TSC tính n th i i m chuy n s ghi vào bên Có tài kho n 466 - Ngu n kinh phí hình thành TSC . Lưu ý: S li u ghi vào 3 tài kho n trên ph i mb o S dư N TK 211 = S dư Có TK 214 + S dư Có TK 466. Trên ây là n i dung hư ng d n chuy n s khi áp d ng h th ng tài kho n k toán ngân sách xã i v i các ơn v xã, phư ng, th tr n. Thông tư này có hi u l c thi hành t ký hư ng d n vi c chuy n s khi áp d ng h th ng tài kho n k toán ngân sách xã i v i các ơn v xã, phư ng, th tr n. Trong quá trình th c hi n chuy n s , n u có vư ng m c khó khăn ngh các xã, phư ng, th tr n ph n ánh v S Tài chính - V t giá a phương và B Tài chính k p th i nghiên c u, hư ng d n thêm. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản