Thông tư số 175/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
50
lượt xem
4
download

Thông tư số 175/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 175/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 175/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 175/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 83/2007/TT-BTC NGÀY 16/7/2007 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 09/2007/Q -TTG NGÀY 19/01/2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C S P X P L I, X LÝ NHÀ, T THU C S H U NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u nhà nư c; Căn c Quy t nh s 140/2008/Q -TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u nhà nư c; B Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s n i dung v vi c s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u nhà nư c quy nh t i Thông tư s 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a B Tài chính như sau: i u 1. S a i i m b kho n 1.1 m c 1 ph n I như sau: “b) Công ty nhà nư c thu c Trung ương và a phương qu n lý, g m: T ng công ty nhà nư c, Công ty nhà nư c, Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do nhà nư c s h u 100% v n (sau ây g i chung là công ty nhà nư c);” i u 2. S a i i m b kho n 4.1 m c 4 ph n II như sau: “b) Giá kh i i m bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t b ng hình th c u giá ư c xác nh như sau: Giá bán tài s n trên t ph i b o m phù h p v i giá tr th c t còn l i theo k t qu ánh giá l i, không th p hơn giá xây d ng tài s n m i cùng lo i do y ban nhân dân c p t nh ban hành nhân v i t l ch t lư ng còn l i t i th i i m xác nh giá bán tài s n trên t. Giá chuy n như ng quy n s d ng t ư c xác nh sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng t i th i i m chuy n như ng quy n s d ng t theo m c ích s d ng m i, không th p hơn giá t cùng lo i do y ban nhân dân c p t nh quy nh và công b vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. Cơ quan, ơn v có nhà, t ư c phép bán, chuy n như ng thuê t ch c có i u ki n ho t ng thNm nh giá tài s n xác nh giá bán tài s n trên t và giá chuy n như ng quy n s d ng t, g i S Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên
 2. quan thNm nh, trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Trư ng h p không thuê ư c t ch c có i u ki n ho t ng thNm nh giá tài s n thì S Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan thành l p H i ng xác nh giá bán tài s n trên t và giá chuy n như ng quy n s d ng t, trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t ho c y quy n cho Giám c S Tài chính phê duy t giá kh i i m và k t qu bán u giá.” i u 3. S a i kho n 4.2 m c 4 ph n II như sau: “4.2. Vi c bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t b ng hình th c ch nh quy nh t i kho n 4 i u 1 Quy t nh s 140/2008/Q -TTg ư c hư ng d n c th như sau: 4.2.1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t quy nh t i i u 19 Ngh nh s 52/2009/N -CP ngày 03/6/2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c, quy t nh vi c bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t b ng hình th c ch nh trong các trư ng h p sau: a) Sau th i h n thông báo bán u giá theo quy nh mà ch có m t t ch c ho c cá nhân ăng ký mua tài s n trên t, nh n chuy n như ng quy n s d ng t; b) T ch c, cá nhân ăng ký mua tài s n trên t, nh n chuy n như ng quy n s d ng t s d ng cho m c ích xã h i hóa thu c lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th d c th thao, môi trư ng phù h p v i quy ho ch ư c duy t thì t ch c, cá nhân ó ư c mua ch nh. Trư ng h p có nhi u t ch c, cá nhân cùng ăng ký mua tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t cho m c ích xã h i hóa thu c các lĩnh v c nêu trên thì th c hi n u giá theo quy nh c a pháp lu t gi a các i tư ng tham gia ăng ký; c) T ch c, cá nhân ăng ký mua tài s n trên t, nh n chuy n như ng quy n s d ng t i v i cơ s nhà, t ang thuê c a t ch c có ch c năng cho thuê nhà, t (Công ty qu n lý kinh doanh nhà, Công ty kho bãi, Công ty d ch v công ích) s d ng vào m c ích phù h p v i quy ho ch ư c duy t và theo phương án s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u nhà nư c c a t ch c cho thuê ã ư c y ban nhân dân c p t nh phê duy t. Ngoài các trư ng h p nêu trên, n u c n thi t ph i bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t b ng hình th c ch nh, cơ quan ch qu n thu c Trung ương và y ban nhân dân c p t nh ( i v i cơ s nhà, t thu c Trung ương qu n lý) ho c y ban nhân dân c p t nh ( i v i cơ s nhà, t thu c a phương qu n lý) ngh B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4.2.2. Giá bán tài s n trên t, giá chuy n như ng quy n s d ng t b ng hình th c ch nh ư c xác nh như sau: Giá bán tài s n trên t ph i b o m phù h p v i giá tr th c t còn l i theo k t qu ánh giá l i, không th p hơn giá xây d ng tài s n m i cùng lo i do y ban nhân dân
 3. c p t nh ban hành nhân v i t l ch t lư ng còn l i t i th i i m xác nh giá bán tài s n trên t. Giá chuy n như ng quy n s d ng t ư c xác nh sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng t i th i i m chuy n như ng quy n s d ng t theo m c ích s d ng m i, không th p hơn giá t cùng lo i do y ban nhân dân c p t nh quy nh và công b vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. Cơ quan, ơn v có nhà, t ư c phép bán, chuy n như ng thuê t ch c có i u ki n ho t ng thNm nh giá tài s n xác nh giá bán tài s n trên t và giá chuy n như ng quy n s d ng t, g i S Tài chính. S Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan thành l p H i ng thNm nh giá bán tài s n trên t và giá chuy n như ng quy n s d ng t, trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Trư ng h p không thuê ư c t ch c có i u ki n ho t ng thNm nh giá tài s n thì H i ng xác nh giá bán tài s n trên t và giá chuy n như ng quy n s d ng t, trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t giá bán tài s n trên t và giá chuy n như ng quy n s d ng t.” i u 4. S a i, b sung m c 5 ph n II như sau: 1. S a i kho n 5.1 như sau: “5.1. i v i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c ư c bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t: 5.1.1. Toàn b s ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t ư c n p vào tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c c p t nh (nơi có cơ s nhà, t) do cơ quan ch qu n thu c Trung ương làm ch tài kho n ( i v i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c thu c Trung ương qu n lý); S Tài chính làm ch tài kho n ( i v i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c thu c a phương qu n lý). 5.1.2. Các chi phí liên quan ư c chi tr t s ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t g m: a) Chi phí o v nhà, t; b) Chi phí xác nh giá và chi phí t ch c bán u giá; c) Chi phí di d i theo ch quy nh, g m: - Chi phí tháo d , v n chuy n, l p t thi t b , máy móc khi th c hi n di d i và thi t h i khi tháo d , v n chuy n, l p t; - Chi phí h tr di d i các h gia ình, cá nhân ã b trí làm nhà trong khuôn viên cơ s nhà, t (n u có). d) Các chi phí khác có liên quan.
 4. 5.1.3. Cơ quan, ơn v có nhà, t ư c phép bán, chuy n như ng ngh S Tài chính xác nh các kho n chi phí quy nh t i i m 5.1.2 kho n này. Riêng chi phí h tr di d i các h gia ình, cá nhân ã b trí làm nhà trong khuôn viên cơ s nhà, t do H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư c p huy n (nơi có cơ s nhà, t) l p theo quy nh c th v b i thư ng, h tr c a a phương, trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n phê duy t, g i S Tài chính t ng h p chung vào các kho n ư c chi tr t s ti n bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t. S Tài chính th c hi n chi tr các kho n chi phí cho các i tư ng có liên quan i v i cơ s nhà, t thu c a phương qu n lý; có văn b n ngh ch tài kho n chuy n ti n chi tr các kho n chi phí cho các i tư ng có liên quan i v i cơ s nhà, t thu c trung ương qu n lý. 5.1.4. S ti n bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t còn l i sau khi chi tr các chi phí quy nh t i i m 5.1.2 kho n này, ư c qu n lý, s d ng theo th t như sau: a) S d ng th c hi n d án u tư xây d ng, nâng c p, c i t o tr s làm vi c, cơ s ho t ng s nghi p ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. b) H tr di d i các h gia ình, cá nhân ã b trí làm nhà trong khuôn viên cơ s nhà, t khác c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c thu c cùng ph m vi qu n lý c a B , ngành, a phương. Cơ quan ch qu n (thu c Trung ương ho c a phương) có văn b n ngh H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư c p huy n (nơi có cơ s nhà, t) xác nh chi phí h tr di d i các h gia ình, cá nhân theo quy nh t i i m 5.1.3 kho n này, trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n phê duy t. c) N p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. 5.1.5. ThNm quy n quy t nh s ti n ư c s d ng quy nh t i i m 5.1.4 kho n này như sau: a) i v i s ti n ư c s d ng quy nh t i ti t a i m 5.1.4 kho n này do B trư ng B Tài chính ( i v i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c thu c Trung ương qu n lý), Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ( i v i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c thu c a phương qu n lý) quy t nh trên cơ s ngh c a cơ quan ch qu n thu c Trung ương ho c S Tài chính, nhưng không vư t quá t ng m c u tư c a d án ã ư c c p có thNm quy n quy t nh. b) i v i s ti n ư c s d ng quy nh t i ti t b i m 5.1.4 kho n này do cơ quan ch qu n thu c Trung ương ho c y ban nhân dân c p t nh quy t nh trên cơ s k t qu phê duy t chi phí h tr di d i các h gia ình, cá nhân c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. 5.1.6. Vi c qu n lý, c p phát, quy t toán s ti n th c hi n d án u tư quy nh t i ti t a i m 5.1.4 kho n này th c hi n theo ch quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c.
 5. Vi c qu n lý, c p phát, quy t toán s ti n h tr di d i các h gia ình, cá nhân (n u có) quy nh t i ti t b i m 5.1.4 kho n này th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. Ch tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c c p t nh có trách nhi m qu n lý, s d ng tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. S ti n cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c s d ng th c hi n d án u tư và s ti n h tr di d i các h gia ình, cá nhân (n u có) quy nh t i i m 5.1.4 kho n này ư c h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c theo m c l c ngân sách nhà nư c”. 2. S a i kho n 5.2 như sau: “5.2. i v i công ty nhà nư c ư c bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t: 5.2.1. Ti n bán tài s n trên t ư c xác nh c th theo các trư ng h p sau: a) Trư ng h p bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t thông qua hình th c u giá thì ti n bán tài s n trên t trong giá trúng u giá là giá kh i i m t ch c bán u giá theo quy nh t i i u 2 Thông tư này. b) Trư ng h p bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t b ng hình th c ch nh thì ti n bán tài s n trên t trong giá bán ch nh ã ư c y ban nhân dân c p t nh phê duy t theo quy nh t i i u 3 Thông tư này. 5.2.2. Công ty nhà nư c ư c s d ng s ti n bán tài s n trên t quy nh t i i m 5.2.1 kho n này theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p. 5.2.3. S ti n thu ư c t chuy n như ng quy n s d ng t ư c n p vào tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c c p t nh (nơi có cơ s nhà, t) do B Tài chính làm ch tài kho n i v i công ty nhà nư c thu c Trung ương qu n lý, S Tài chính làm ch tài kho n i v i công ty nhà nư c thu c a phương qu n lý. 5.2.4. Các chi phí liên quan ư c chi tr t s ti n thu ư c t chuy n như ng quy n s d ng t g m: a) Chi phí o v nhà, t; b) Chi phí xác nh giá và chi phí t ch c bán u giá; c) Giá tr quy n s d ng t ã ư c nhà nư c giao v n; d) Chi phí di d i theo ch quy nh, g m: - Chi phí tháo d , v n chuy n, l p t thi t b , máy móc khi th c hi n di d i và thi t h i khi tháo d , v n chuy n, l p t;
 6. - Chi phí h tr di d i các h gia ình, cá nhân ã b trí làm nhà trong khuôn viên cơ s nhà, t (n u có). ) Chi phí h p lý u tư vào t còn l i không có ngu n g c ngân sách nhà nư c. Chi phí này ph i có y h sơ, ch ng t , th c t ch ng minh và ư c xác nh b ng t ng chi phí h p lý u tư vào t tr i s ti n ã phân b tương ng v i th i gian ã s d ng t, bao g m: - Ti n s d ng t c a th i h n chưa s d ng t trong trư ng h p giao t có th i h n, ti n thuê t ã n p trư c cho th i h n chưa s d ng t (có ch ng t n p ti n); - Chi phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o t. e) Các chi phí khác có liên quan. 5.2.5. Vi c xác nh và chi tr các kho n chi phí quy nh t i i m 5.2.4 kho n này ư c th c hi n theo quy nh t i i m 5.1.3 kho n 1 i u này. 5.2.6. S ti n chuy n như ng quy n s d ng t còn l i sau khi chi tr các chi phí quy nh t i i m 5.2.4 kho n này, ư c qu n lý, s d ng theo th t như sau: a) Trư ng h p công ty nhà nư c có d án u tư xây d ng, nâng c p, c i t o cơ s s n xu t, kinh doanh ã ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ư c h tr th c hi n d án u tư theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. b) N p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. 5.2.7. ThNm quy n quy t nh và m c h tr th c hi n d án u tư quy nh t i ti t a i m 5.2.6 kho n này như sau: B trư ng B Tài chính ( i v i công ty nhà nư c thu c Trung ương qu n lý), Ch t ch y ban nhân dân c p t nh sau khi ư c H i ng nhân dân cùng c p cho ý ki n v ch trương x lý chung ho c có ngh quy t giao cho y ban nhân dân c p t nh ( i v i công ty nhà nư c thu c a phương qu n lý) quy t nh s ti n công ty nhà nư c ư c h tr th c hi n d án u tư nhưng không vư t quá t ng m c u tư c a d án ã ư c c p có thNm quy n quy t nh và không vư t quá: a) 50% s ti n thu ư c (sau khi chi tr các chi phí liên quan) i v i cơ s nhà, t thu c a bàn các thành ph là ô th lo i c bi t ho c ô th lo i I; b) 70% s ti n thu ư c (sau khi chi tr các chi phí liên quan) i v i cơ s nhà, t thu c a bàn các t nh còn l i. 5.2.8. Vi c qu n lý, c p phát, quy t toán s ti n h tr th c hi n d án u tư quy nh t i ti t a i m 5.2.6 kho n này th c hi n theo ch quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; ư c h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c theo m c l c ngân sách nhà nư c và là v n c a ngân sách nhà nư c u tư t i công ty nhà nư c.
 7. Ch tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c c p t nh có trách nhi m qu n lý, s d ng tài kho n theo quy nh c a pháp lu t.” 3. B sung kho n 5.3 như sau: “5.3. i v i công ty nhà nư c ư c chuy n m c ích s d ng t: 5.3.1. Trư ng h p công ty nhà nư c tr c ti p s d ng cơ s nhà, t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t thì ph i n p ti n s d ng t khi chuy n m c ích s d ng t. Giá t tính thu ti n s d ng t khi chuy n m c ích s d ng t ư c xác nh theo quy nh t i i m 4.2.2 kho n 4.2 i u 3 Thông tư này. Vi c xác nh s ti n s d ng t ph i n p khi chuy n m c ích s d ng t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thu ti n s d ng t. 5.3.2. Toàn b s ti n thu ư c khi chuy n m c ích s d ng t ư c n p vào tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c c p t nh (nơi có cơ s nhà, t) do S Tài chính làm ch tài kho n. 5.3.3. Các chi phí liên quan ư c chi tr t s ti n thu ư c khi chuy n m c ích s d ng t g m: a) Chi phí o v nhà, t; b) Chi phí xác nh giá; c) Chi phí di d i theo ch quy nh, g m: - Chi phí tháo d , v n chuy n, l p t thi t b , máy móc khi th c hi n di d i và thi t h i khi tháo d , v n chuy n, l p t; - Chi phí h tr di d i các h gia ình, cá nhân ã b trí làm nhà trong khuôn viên cơ s nhà, t (n u có). d) Các chi phí khác có liên quan. 5.3.4. Vi c xác nh và chi tr các kho n chi phí quy nh t i i m 5.3.3 kho n này ư c th c hi n theo quy nh t i i m 5.1.3 kho n 1 i u này. 5.3.5. S ti n thu ư c khi chuy n m c ích s d ng t còn l i sau khi chi tr các chi phí quy nh t i i m 5.3.3 kho n này, ư c qu n lý, s d ng theo th t như sau: a) Trư ng h p công ty nhà nư c có cơ s nhà, t ph i di d i do ô nhi m môi trư ng nhưng ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t t i a i m ó và ã ư c c p có thNm quy n phê duy t d án u tư xây d ng, nâng c p, c i t o cơ s s n xu t, kinh doanh t i a i m khác thì ư c h tr th c hi n d án u tư theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. b) N p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c.
 8. 5.3.6. ThNm quy n quy t nh và m c h tr th c hi n d án u tư quy nh t i ti t a i m 5.3.5 kho n này như sau: Căn c tình hình th c t t i a phương và s ti n thu ư c khi chuy n m c ích s d ng t các cơ s nhà, t c a t ng công ty nhà nư c, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh s ti n công ty nhà nư c ư c h tr th c hi n d án u tư sau khi ư c H i ng nhân dân cùng c p cho ý ki n v ch trương x lý chung ho c có ngh quy t giao cho y ban nhân dân c p t nh quy t nh; riêng i v i công ty nhà nư c thu c Trung ương qu n lý ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính trư c khi quy t nh. S ti n h tr không vư t quá t ng m c u tư c a d án ã ư c c p có thNm quy n quy t nh và không vư t quá: a) 50% s ti n thu ư c (sau khi chi tr các chi phí liên quan) i v i cơ s nhà, t thu c a bàn các thành ph là ô th lo i c bi t ho c ô th lo i I; b) 70% s ti n thu ư c (sau khi chi tr các chi phí liên quan) i v i cơ s nhà, t thu c a bàn các t nh còn l i. 5.3.7. Vi c qu n lý, c p phát, quy t toán s ti n h tr th c hi n d án u tư quy nh t i ti t a i m 5.3.5 kho n này th c hi n theo ch quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; ư c h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c theo m c l c ngân sách nhà nư c và là v n c a ngân sách nhà nư c u tư t i công ty nhà nư c. Ch tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c c p t nh có trách nhi m qu n lý, s d ng tài kho n theo quy nh c a pháp lu t.” i u 5. S a i m c 2 ph n III như sau: 1. S a i kho n 2.1 như sau: “2.1. i v i t ch c kinh t ph i di d i ư c chuy n m c ích s d ng t: 2.1.1. Trư ng h p t ch c kinh t ph i di d i tr c ti p s d ng cơ s nhà, t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t thì ph i n p ti n s d ng t khi chuy n m c ích s d ng t. Giá t tính thu ti n s d ng t khi chuy n m c ích s d ng t ư c xác nh theo quy nh t i i m 4.2.2 kho n 4.2 i u 3 Thông tư này. Vi c xác nh s ti n s d ng t ph i n p khi chuy n m c ích s d ng t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thu ti n s d ng t. 2.1.2. Toàn b s ti n thu ư c khi chuy n m c ích s d ng t ư c n p vào tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c c p t nh (nơi có cơ s nhà, t) do S Tài chính làm ch tài kho n. 2.1.3. Các chi phí liên quan ư c chi tr t s ti n thu ư c khi chuy n m c ích s d ng t th c hi n theo quy nh t i i m 5.3.3 kho n 3 i u 4 Thông tư này. 2.1.4. Vi c xác nh và chi tr các kho n chi phí quy nh t i i m 2.1.3 kho n này ư c th c hi n theo quy nh t i i m 5.1.3 kho n 1 i u 4 Thông tư này.
 9. 2.1.5. S ti n thu ư c khi chuy n m c ích s d ng t còn l i sau khi chi tr các chi phí quy nh t i i m 2.1.3 kho n này ư c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c.” 2. S a i kho n 2.2 như sau: “2.2. i v i t ch c kinh t ph i di d i ư c bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t: 2.2.1. Giá bán tài s n trên t, giá chuy n như ng quy n s d ng t th c hi n theo quy nh t i i u 2 Thông tư này. 2.2.2. S ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t ư c n p vào tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c c p t nh (nơi có cơ s nhà, t) do S Tài chính làm ch tài kho n. 2.2.3. Các kho n ư c chi tr t s ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t g m: a) S ti n bán tài s n trên t mà tài s n ó ã ư c Nhà nư c giao v n ho c do t ch c kinh t ph i di d i t o l p b ng ti n không thu c ngu n v n c a ngân sách nhà nư c; s ti n này ư c chi tr cho t ch c kinh t ph i di d i. Ti n bán tài s n trên t ư c xác nh theo giá c a tài s n ó trong giá kh i i m c a tài s n bán u giá theo quy nh t i i u 2 Thông tư này. b) Các chi phí theo quy nh t i i m 5.2.4 kho n 2 i u 4 Thông tư này. 2.2.4. Vi c xác nh và chi tr các kho n chi phí quy nh t i ti t b i m 2.2.3 kho n này ư c th c hi n theo quy nh t i i m 5.1.3 kho n 1 i u 4 Thông tư này. 2.2.5. S ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t còn l i sau khi chi tr các kho n quy nh t i i m 2.2.3 kho n này, ư c qu n lý, s d ng theo th t như sau: a) H tr t ch c kinh t ph i di d i (không phân bi t có d án u tư hay không). b) N p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. 2.2.6. ThNm quy n quy t nh và m c h tr quy nh t i ti t a i m 2.2.5 kho n này như sau: Căn c vào báo cáo c a t ch c kinh t ph i di d i và quy nh v vi c s d ng ti n bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t t i i u 10 Quy t nh s 09/2007/Q -TTg, S Tài chính có trách nhi m xác nh s ti n t ch c kinh t ph i di d i ư c h tr t s ti n trong tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c c p t nh (nơi có cơ s nhà, t) theo t ng cơ s nhà, t nhưng không quá 30% s ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t còn l i (sau khi chi tr các kho n liên quan) c a cơ s nhà, t ó và m c t i a không quá năm (05) t ng, ây là s ti n h tr c a ngân sách nhà nư c cho t ch c kinh t ph i di d i.
 10. S Tài chính báo cáo y ban nhân dân c p t nh quy t nh m c h tr c th iv i t ng cơ s nhà, t ph i di d i theo quy nh sau khi ư c H i ng nhân dân cùng c p cho ý ki n v ch trương x lý chung ho c có ngh quy t giao cho y ban nhân dân c p t nh quy t nh.” 3. S a i kho n 2.3 như sau: “2.3. S ti n h tr t ch c kinh t ph i di d i quy nh t i ti t a i m 2.2.5 kho n 2 i u này ư c qu n lý, c p phát, quy t toán theo ch quy nh v qu n lý ngân sách nhà nư c; ư c h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c theo m c l c ngân sách nhà nư c.” i u 6. X lý các v n phát sinh trong th i gian chuy n ti p 1. i v i các cơ s nhà, t c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t phương án s p x p l i, x lý trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành mà v n chưa th c hi n xong vi c di d i các h gia ình, cá nhân ã ư c b trí làm nhà ra kh i khuôn viên cơ s nhà, t (n u có) thì ư c áp d ng theo quy nh t i Thông tư này. 2. i v i các cơ s nhà, t c a công ty nhà nư c khi chuy n i s h u ư c x lý như sau: a) Trư ng h p phương án chuy n i s h u ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành thì th c hi n theo phương án ã ư c phê duy t. Pháp nhân m i ư c thành l p theo phương án chuy n i s h u ph i hoàn thành th t c v quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai trư c ngày 31 tháng 12 năm 2009. b) Trư ng h p n ngày Thông tư này có hi u l c thi hành mà phương án chuy n i s h u i v i công ty nhà nư c chưa ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, thì khi phê duy t phương án chuy n i s h u, cơ quan nhà nư c có thNm quy n c n căn c vào phương án s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u nhà nư c ã ư c phê duy t; Trư ng h p phương án s p x p l i, x lý nhà, t chưa ư c phê duy t thì ư c ưu tiên x lý trư c m b o ti n chuy n i s h u i v i công ty nhà nư c.” i u 7. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. Bãi b kho n 3.2 m c 3 ph n II Thông tư s 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u nhà nư c. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t./.
 11. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Nguy n H u Chí - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T ng công ty 91; - H i ng nhân dân, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tài chính, Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra Văn b n QPPL (B Tư pháp). - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, QLCS.
Đồng bộ tài khoản