Thông tư số 176/2005/TT-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
92
lượt xem
5
download

Thông tư số 176/2005/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 176/2005/TT-BQP về việc hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 176/2005/TT-BQP

 1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p – T do – H nh phúc ***** S : 176/2005/TT-BQP Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO TRONG QUÂN Đ I Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15/6/2004 (dư i đây g i t t là Lu t Khi u n i, t cáo); Căn c Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo (dư i đây g i t t là Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP); Căn c Ngh đ nh s 30/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Qu c phòng; Th c hi n Đi u 73 Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP, sau khi th ng nh t v i T ng thanh tra, B Qu c phòng hư ng d n chi ti t vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong Quân đ i như sau: I. KHI U N I, GI I QUY T KHI U N I QUY T Đ NH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH 1. Quy n khi u n i, ph m vi khi u n i: 1.1. Quân nhân, công ch c qu c phòng, công nhân viên qu c phòng, công dân khác, cơ quan, t ch c có quy n khi u n i quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính c a cơ quan, đơn v ho c ngư i có th m quy n trong cơ quan, đơn v quân đ i khi thi hành công v là trái pháp lu t, đã xâm ph m tr c ti p quy n và l i ích h p pháp c a mình. 1.2. Các khi u n i liên quan đ n h at đ ng ch huy, đi u hành quy đ nh trong Đi u l nh Qu n lý b đ i Quân đ i nhân dân Vi t Nam; liên quan đ n vi c th c hi n h p đ ng lao đ ng, h p đ ng kinh t không thu c ph m vi đi u ch nh c a Thông tư này. 2. Th m quy n gi i quy t khi u n i: 2.1. C p có th m quy n ban hành quy t đ nh hành chính thì có th m quy n gi i quy t khi u n i quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính theo Lu t Khi u n i, t cáo. C th như sau: a) B trư ng B Qu c phòng; b) T c p Trung đoàn trư ng, Huy n đ i trư ng và tương đương tr lên; c) T c p C c trư ng và tương đương tr lên; d) Giám đ c h c vi n, Hi u trư ng nhà trư ng, Giám đ c b nh vi n và tương đương; e) T c p Đ n trư ng Đ n biên phòng tr lên; g) Giám đ c nhà máy, xí nghi p, công ty, t ng công ty và tương đương.
 2. 2.2. Khi u n i quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính c a ch huy cơ quan, đơn v ho c c a ngư i thu c cơ quan, đơn v nào thì ch huy cơ quan, đơn v đó có trách nhi m gi i quy t l n đ u. N u ch huy c p dư i đã gi i quy t nhưng còn có khi u n i, thì ch huy c p trên tr c t ip có trách nhi m gi i quy t khi u n i l n ti p theo. 3. Ti p nh n và x lý đơn khi u n i: Khi nh n đư c đơn khi u n i, ch huy cơ quan, đơn v x lý như sau: 3.1. Đ i v i đơn khi u n i thu c th m quy n gi i quy n và có đ các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 1 Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP, thì ph i th lý đ gi i quy t; trư ng h p đơn khi u n i có ch ký c a nhi u ngư i thì hư ng d n ngư i khi u n i vi t thành đơn riêng đ th c hi n vi c khi u n i. 3.2. Đ i v i đơn khi u n i thu c th m quy n gi i quy t, nhưng không đ đi u ki n đ th lý gi i quy t theo quy đ nh t i Đi u 1 Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP, thì có văn b n tr l i cho ngư i khi u n i bi t rõ lý do không th lý. 3.3. Đ i v i đơn khi u n i thu c th m quy n gi i quy t c a đơn v c p dư i thì chuy n đ n ch huy cơ quan, đơn v đó gi i quy t, đ ng th i báo tin và ch d n cho ngư i khi u n i bi t. Trư ng h p ch huy cơ quan, đơn v c p dư i đ quá th i h n quy đ nh mà chưa gi i quy t thì ch huy cơ quan, đơn v c p trên có trách nhi m: a) Yêu c u c p dư i ph i gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t, đ ng th i ch đ o, ki m tra, đôn đ c vi c gi i quy t c a c p dư i; b) Áp d ng bi n pháp theo th m quy n đ x lý đ i v i ngư i thi u trách nhi m ho c c tình trì hoãn vi c gi i quy t khi u n i đó; trư ng h p c n áp d ng bi n pháp x lý vư t quá th m quy n c a mình thì ki n ngh lên ch huy c p trên x lý. 3.4. Đ i v i đơn khi u n i không thu c th m quy n gi i quy t, đơn khi u n i v v vi c đã có quy t đ nh gi i quy t khi u n i cu i cùng thì ch huy cơ quan, đơn v nh n đư c đơn không có trách nhi m th lý, nhưng có văn b n ch d n, tr l i ngư i khi u n i. Vi c ch d n, tr l i ch th c hi n m t l n đ i v i m t v vi c khi u n i; trư ng h p ngư i khi u n i g i kèm các gi y t , tài li u là b n g c liên quan đ n v vi c khi u n i thì cơ quan, đơn v nh n đư c tr l i các gi y t , tài li u đó cho ngư i khi u n i. 3.5. Đ i v i đơn v a có n i dung khi u n i, v a có n i dung t cáo thì cơ quan, đơn v nh n đư c đơn có trách nhi m x lý n i dung khi u n i theo hư ng d n t i Đi m 2 M c I, còn n i dung t cáo thì x lý theo hư ng d n t i Đi m 3 M c III Thông tư này. 3.6. Đ i v i đơn khi u n i thu c th m quy n c a B trư ng B Qu c phòng: a) Trư ng h p Thanh tra B Qu c phòng nh n đư c đơn thì có trách nhi m giúp B trư ng B Qu c phòng nghiên c u; n u đơn khi u n i không đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 1 Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP đ th lý gi i quy t thì hư ng d n ho c có văn b n tr l i cho ngư i khi u n i bi t rõ lý do; n u đ đi u ki n đ th lý gi i quy t thì có trách nhi m báo cáo, đ xu t đ B trư ng B Qu c phòng quy t đ nh vi c xem xét, gi i quy t. b) Trư ng h p các Th trư ng B Qu c phòng, y ban Ki m tra Đ ng y quân s Trung ương ho c các cơ quan khác thu c B Qu c phòng nh n đư c đơn, thì chuy n đ n Thanh tra B Qu c phòng nghiên c u, x lý như ti t a đi m này (tr các khi u n i c a Đ ng và ho t đ ng tư pháp).
 3. c) Trư ng h p v vi c ph c t p, có n i dung liên quan đ n nhi u cơ quan, đơn v thì Chánh Thanh tra B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan trao đ i, th ng nh t đ xu t đ B trư ng B Qu c phòng quy t đ nh vi c xem xét, gi i quy t. 4. Trách nhi m c a ngư i ch huy: 4.1. Ngư i ch huy cơ quan, đơn v có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c th m quy n theo trình t , th t c quy đ nh t i Lu t Khi u n i, t cáo, Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP và Thông tư này. 4.2. Trong quá trình gi i quy t khi u n i, ngư i ch huy cơ quan, đơn v ph i g p g , đ i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i và ngư i có quy n, l i ích liên quan theo quy đ nh t i Đi u 8 Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP. 4.3. Căn c vào các quy đ nh c a pháp lu t; k t qu g p g , đ i tho i; báo cáo k t qu th m tra, xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i; ngư i ch huy cơ quan, đơn v ban hành quy t đ nh gi i quy t khi u n i trong th i h n quy đ nh t i Lu t Khi u n i, t cáo. 4.4. Trong th i h n 7 ngày k t ngày có quy t đ nh gi i quy t khi u n i, ngư i ch huy cơ quan, đơn v có trách nhi m g i quy t đ nh gi i quy t khi u n i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan, ngư i ch huy và cơ quan thanh tra c p trên tr c ti p, cơ quan ho c ngư i có trách nhi m đã chuy n đơn đ n. Đ i v i nh ng v vi c ph c t p thì m i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan, đ i di n cơ quan liên quan đ n đ công b công khai quy t đ nh gi i quy t khi u n i. 4.5. Ngư i ch huy cơ quan, đơn v có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành quy t đ nh gi i quy t khi u n i đã có hi u l c pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a mình. 5. Trình t , th t c gi i quy t khi u n i: Trình t , th t c gi i quy t khi u n i đư c quy đ nh t i Lu t Khi u n i, t cáo; Thông tư này hư ng d n m t s đi m như sau: 5.1. Chu n b gi i quy t khi u n i: a) Ch huy cơ quan, đơn v ph i t ch c nghiên c u n i dung đơn khi u n i, các ch ng c v quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính b khi u n i, các tài li u liên quan do ngư i khi u n i cung c p ban đ u; Qua nghiên c u ph i xác đ nh đư c n i dung khi u n i, đ i tư ng và ph m vi c n th m tra, xác minh; Sưu t m, nghiên c u các văn b n pháp lu t, ch th , ngh quy t, quy t đ nh c a Nhà nư c, quân đ i có liên quan đ n n i dung khi u n i; Tùy theo tính ch t, n i dung khi u n i mà ch huy có th giao cho cơ quan thanh tra cùng c p đ c l p t ch c th m tra, xác minh, ho c giao cho cơ quan thanh tra cùng c p ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan ti n hành th m tra, xác minh; Đ i v i cơ quan, đơn v có th m quy n gi i quy t khi u n i, t cáo, nhưng không có t ch c thanh tra thì ngư i ch huy căn c vào n i dung đơn khi u n i đ giao cho cơ quan ph trách thanh tra kiêm nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan t ch c th m tra, xác minh. b) Ngư i ch huy ho c cơ quan đư c giao nhi m v th m tra, xác minh ph i ra quy t đ nh ti n hành th m tra, xác minh n i dung khi u n i. Trư ng h p c n thi t thì ra quy t đ nh thanh tra.
 4. N i dung quy t đ nh th m tra, xác minh ph i nêu rõ: Căn c pháp lu t đ t ch c vi c th m tra, xác minh; n i dung c n ph i th m tra, xác minh; đ i tư ng th m tra, xác minh; danh sách và nhi m v , quy n h n c a đoàn th m tra, xác minh; Đoàn ki m tra, xác minh ph i làm k ho ch th m tra, xác minh và báo cáo ngư i ký quy t đ nh th m tra, xác minh phê chu n. c) Trư c khi ti n hành th m tra, xác minh, ph i thông báo quy t đ nh, k ho ch th m tra, xác minh, đ ng th i hư ng d n n i dung báo cáo cho đ i tư ng th m tra, xác minh (g m ch huy đơn v , các cơ quan, cá nhân liên quan) bi t đ chu n b và có k ho ch làm vi c. 5.2. Ti n hành th m tra, xác minh: a) Ti n hành th m tra, xác minh theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. b) Yêu c u ngư i khi u n i cung c p h sơ, tài li u, b ng ch ng liên quan đ n n i dung khi u n i; làm rõ lý do khi u n i và yêu c u gi i quy t c th c a ngư i khi u n i. c) Yêu c u ngư i b khi u n i gi i trình b ng văn b n v các n i dung b khi u n i và cung c p các h sơ, tài li u đ ch ng minh cho vi c gi i trình đó. d) Thu th p thông tin, ch ng c , tài li u, văn b n có liên quan đ n n i dung khi u n i t các cơ quan, đơn v , t ch c, cá nhân có liên quan. e) Trư ng h p c n thi t thì yêu c u giám đ nh các tài li u, ch ng c còn nghi v n đ có cơ s gi i quy t đúng đ n; ph i căn c vào các quy đ nh c a pháp lu t t i th i đi m x y ra s vi c đ làm rõ đúng sai, t ng n i dung khi u n i. g) Trư ng h p c n thi t có th t ch c đ i ch t gi a các bên đương s đ làm rõ v n đ c n th m tra, xác minh. Trong quá trình th m tra, xác minh, thu th p tài li u, ch ng c , làm vi c v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i và các bên có liên quan đ u ph i l p biên b n, ghi rõ ý ki n c a nh ng ngư i tham gia. Biên b n làm vi c ph i đư c nh ng ngư i tham gia đ c l i và cùng ký tên. 5.3. K t thúc, công b k t qu th m tra, xác minh: a) Trư c khi k t thúc vi c th m tra, xác minh, Đoàn ki m tra thông báo sơ b k t qu ki m tra, xác minh cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, cơ quan, đơn v , cá nhân có quy n và l i ích h p pháp liên quan bi t đ gi i trình thêm (n u có). Đoàn ki m tra có trách nhi m nghiên c u, xem xét ý ki n gi i trình c a các bên. b) Khi k t thúc vi c th m tra, xác minh, Đoàn ki m tra ph i có văn b n báo cáo k t qu ki m tra, xác minh, k t lu n v n i dung khi u n i và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. Trư ng h p ti n hành thanh tra, thì Trư ng Đoàn thanh tra th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra. c) Sau khi k t thúc th m tra, xác minh, vi c công b k t qu ph i đư c l p thành biên b n, ghi rõ ý ki n c a các bên và cùng ký tên. 5.4. Ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i: a) Chánh thanh tra ho c cơ quan đư c giao ki m tra, xác minh, báo cáo trình ch huy có th m quy n gi i quy t khi u n i v k t qu ki m tra, xác minh, ki n ngh bi n pháp gi i quy t đ ch huy xem xét và ký quy t đ nh gi i quy t khi u n i.
 5. b) Ch huy cơ quan, đơn v có th m quy n gi i quy t khi u n i ph i xem xét k t qu th m tra, xác minh, k t lu n và ki n ngh v n i dung khi u n i đ ký quy t đ nh gi i quy t khi u n i; không dùng b n k t lu n ki m tra, xác minh, b n thông báo, biên b n cu c h p ho c các hình th c văn b n khác đ thay th quy t đ nh gi i quy t khi u n i. Đ i v i v vi c có nhi u tình ti t ph c t p, liên quan đ n nhi u ngành, nhi u cơ quan, thì ch huy cơ quan, đơn v có th t ch c h i ngh tư v n, thành ph n có các cơ quan ch c năng tham gia đ tham kh o ý ki n trư c khi ký quy t đ nh. c) Vi c g i và công b quy t đ nh gi i quy t khi u n i th c hi n như hư ng d n t i Đi m 3.4. M c I Thông tư này. 5.5. T ch c thi hành quy t đ nh gi i quy t khi u n i: Ch huy cơ quan, đơn v đã ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i có trách nhi m ki m tra, đôn đ c, áp d ng các bi n pháp theo th m quy n, ho c yêu c u cơ quan, đơn v có th m quy n áp d ng các bi n pháp c n thi t đ quy t đ nh gi i quy t khi u n i đư c thi hành theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. 5.6. Lưu tr h sơ gi i quy t khi u n i: Vi c gi i quy t khi u n i ph i l p thành h sơ, lưu gi theo quy đ nh t i Đi u 47 Lu t Khi u n i, t cáo và quy đ nh v qu n lý h sơ, tài li u c a Quân đ i. Nghiêm c m vi c sao chép tài li u trong h sơ cung c p cho b t c ngư i nào n u chưa đư c ch huy cơ quan lưu gi h sơ cho phép. 6. Vi c xem xét l i quy t đ nh gi i quy t khi u n i cu i cùng có vi ph m pháp lu t: 6.1. Theo quy đ nh t i kho n 15 Đi u 2 Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo: “Quy t đ nh gi i quy t khi u n i cu i cùng là quy t đ nh có hi u l c thi hành và ngư i khi u n i không đư c quy n khi u n i ti p”. 6.2. Quy t đ nh gi i quy t khi u n i cu i cùng ch đư c xem xét l i khi phát hi n có m t trong nhưng căn c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 21 Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP. 6.3. Vi c xem xét l i quy t đ nh gi i quy t khi u n i cu i cùng có vi ph m pháp lu t th c hi n theo quy đ nh t Đi u 21 đ n Đi u 26 Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP. 6.4. Trư ng h p phát hi n có vi ph m m t trong nh ng căn c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 21 Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP ho c T ng Thanh tra Chính ph có văn b n ki n ngh B trư ng B Qu c phòng xem xét l i quy t đ nh gi i quy t khi u n i cu i cùng thì Thanh tra B Qu c phòng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng tham mưu, đ xu t v i B trư ng B Qu c phòng bi n pháp gi i quy t trong th i h n quy đ nh c a pháp lu t. II. KHI U N I VÀ GI I QUY T KHI U N I QUY T Đ NH K LU T Vi c khi u n i và gi i quy t khi u n i quy t đ nh k lu t đư c quy đ nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Đi u 227 Đi u l nh Qu n lý b đ i Quân đ i nhân dân Vi t Nam năm 2002 c a B Qu c phòng; Thông tư này hư ng d n m t s đi m như sau: 1. Khi u n i c a quân nhân đ i v i quy t đ nh k lu t áp d ng theo quy đ nh c a Đi u l nh Qu n lý b đ i Quân đ i nhân dân Vi t Nam, đư c gi i quy t theo quy đ nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Th m quy n và trách nhi m gi i quy t khi u n i quy t đ nh k lu t:
 6. 2.1. Khi u n i quy t đ nh k lu t c a ch huy cơ quan, đơn v nào ký ban hành thì ch huy cơ quan, đơn v đó có trách nhi m ti p nh n, xem xét và ra quy t đ nh gi i quy t; đây là quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n đ u. 2.2. Trong trư ng h p ngư i khi u n i không đ ng ý v i quy t đ nh gi i quy t khi u n i l n đ u và khi u n i ti p thì ch huy cơ quan, đơn v c p trên tr c ti p là ngư i có th m quy n và trách nhi m gi i quy t ti p theo, ph i xem xét và ra quy t đ nh gi i quy t theo quy đ nh c a Lu t Khi u n i, t cáo; đây là quy t đ nh gi i quy t khi u n i cu i cùng. 3. Th i hi u khi u n i quy t đ nh k lu t là 15 ngày, k t ngày nh n đư c quy t đ nh k lu t. Trong trư ng h p vì m đau, thiên tai, đ ch h a, đi công tác, h c t p nơi xa ho c vì nh ng tr ng i khách quan khác mà ngư i khi u n i không th c hi n đư c quy n khi u n i theo đúng th i hi n thì th i gian có tr ng i đó không tính vào th i hi u khi u n i. 4. Vi c khi u n i và gi i quy t khi u n i quy t đ nh k lu t th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 50, 51, 52, 53 và Đi u 54 Lu t Khi u n i, t cáo. III. T CÁO VÀ GI I QUY T T CÁO 1. Quy n t cáo, ph m vi t cáo: Công dân (bao g m c quân nhân, công ch c qu c phòng, công nhân viên qu c phòng) có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n v hành vi c a b t c cơ quan, đơn v , cá nhân nào trong và ngoài quân đ i vi ph m pháp lu t, vi ph m đi u l nh, đi u l , nhi m v , công v và các quy đ nh c a Quân đ i gây thi t h i ho c đe d a gây thi t h i đ n l i ích c a Nhà nư c, c a Quân đ i, quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, cơ quan, đơn v và c a công dân. 2. Th m quy n gi i quy t t cáo: Th m quy n gi i quy t t cáo đư c quy đ nh t i Lu t Khi u n i, t cáo; Thông tư này hư ng d n m t s đi m như sau: 2.1. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m quy đ nh nhi m v , công v và các quy đ nh c a Quân đ i mà ngư i b t cáo thu c quy n qu n lý c a cơ quan, đơn v nào thì ch huy cơ quan, đơn v đó có th m quy n và có trách nhi m gi i quy t. 2.2. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t, vi ph m quy đ nh nhi m v , công v và các quy đ nh quân đ i đ i v i ngư i ch huy ho c phó ch huy cơ quan, đơn v nào thì ngư i ch huy cơ quan, đơn v c p trên tr c ti p đơn v đó có th m quy n và có trách nhi m gi i quy t. 2.3. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t mà n i dung liên quan đ n ch c năng qu n lý Nhà nư c c a cơ quan, đơn v nào thì cơ quan, đơn v đó có trách nhi m gi i quy t. 2.4. T cáo hành vi ph m t i do các cơ quan ti n hành t t ng gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t t t ng hình s . 3. Ti p nh n và x lý đơn t cáo: 3.1. Khi nh n đư c đơn t cáo, ch huy cơ quan, đơn v có trách nhi m phân lo i và x lý như sau: a) Đ i v i đơn t các thu c th m quy n gi i quy t c a ch huy cơ quan, đơn v mình thì ph i th lý đ gi i quy t theo đúng trình t , th t c quy đ nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và Thông tư này.
 7. b) Đ i v i đơn t cáo thu c th m quy n gi i quy t c a c p dư i, n u quá th i h n quy đ nh t i Lu t Khi u n i, t cáo mà không đư c gi i quy t thì ch huy cơ quan, đơn v c p trên ra ch th , yêu c u c p dư i ph i gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t, đ ng th i có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, đôn đ c vi c gi i quy t c a c p dư i. c) Đ i v i đơn t cáo không thu c th m quy n gi i quy t c a ch huy cơ quan, đơn v mình thì ph i chuy n đơn t cáo và các tài li u, ch ng c liên quan (n u có) cho ch huy cơ quan, đơn v có th m quy n gi i quy t và thông báo cho ngư i t cáo (n u h yêu c u). d) Đ i v i đơn t cáo hành vi ph m t i thì chuy n cho Cơ quan Đi u tra hình s , Vi n Ki m sát quân s x lý theo quy đ nh t i Đi u 71 Lu t Khi u n i, t cáo. e) Không xem xét, gi i quy t nh ng đơn t cáo gi u tên, m o tên, không rõ đ a ch , không có ch ký tr c ti p mà sao ch p ch ký; t cáo đã đư c c p có th m quy n gi i quy t, nay t cáo l i nhưng không có b ng ch ng m i. 3.2. Thanh tra B Qu c phòng có trách nhi m giúp B trư ng B Qu c phòng ti p nh n, nghiên c u, báo cáo, đ xu t đ B trư ng B Qu c phòng quy t đ nh vi c xem xét, gi i quy t đơn t cáo thu c th m quy n gi i quy t c a B trư ng B Qu c phòng. Trư ng h p v vi c ph c t p, có n i dung liên quan đ n nhi u cơ quan, đơn v thì Chánh Thanh tra B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan trao đ i, th ng nh t đ xu t đ B trư ng B Qu c phòng quy t đ nh vi c th lý gi i quy t. 3.3. Cơ quan thanh tra các c p có trách nhi m giúp ngư i ch huy cùng c p quy t đ nh vi c xem xét, gi i quy t đơn t cáo thu c th m quy n c a c p mình. 4. Trách nhi m c a ngư i ch huy: 4.1. Ngư i ch huy cơ quan, đơn v có trách nhi m gi i quy t t cáo thu c th m quy n theo trình t , th t c quy đ nh t i Lu t Khi u n i, t cáo, Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP và Thông tư này. 4.2. Trong trư ng h p hành vi b t cáo gây thi t h i ho c đe d a gây thi t h i nghiêm tr ng đ n l i ích c a Nhà nư c, c a Quân đ i, tính m ng, tài s n c a công dân thì ch huy cơ quan, đơn v nh n đư c đơn t cáo ph i báo ngay cho cơ quan ch c năng liên quan có th m quy n đ có bi n pháp ngăn ch n. 4.3. Trong trư ng h p ch huy cơ quan, đơn v nh n đư c thông tin ngư i t cáo b đe d a, trù d p, tr thù thì ph i có trách nhi m ch đ o ho c ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan làm rõ, có bi n pháp b o v ngư i t cáo, ngăn ch n và đ ngh c p có th m quy n x lý theo quy đ nh c a pháp lu t ngư i có hành vi đe d a, trù d p, tr thù ngư i t cáo. 4.4. Căn c vào các quy đ nh c a pháp lu t, k t qu th m tra, xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t t cáo, ch huy cơ quan, đơn v có trách nhi m ra quy t đ nh x lý t cáo trong th i h n quy đ nh t i Lu t Khi u n i, t cáo. 4.5. Ngư i ch huy cơ quan, đơn v có trách nhi m g i văn b n k t lu n v vi c t cáo, quy t đ nh x lý t cáo cho ch huy và cơ quan thanh tra c p trên tr c ti p; thông báo cho ngư i t cáo k t qu gi i quy t n u h có yêu c u, tr nh ng n i dung thu c danh m c bí m t Nhà nư c, quân đ i. 4.6. Ngư i ch huy cơ quan, đơn v có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành quy t đ nh x lý t cáo trong ph m vi trách nhi m c a mình. 5. Trình t , th t c gi i quy t t cáo:
 8. 5.1. Chu n b gi i quy t t cáo: a) Ch huy cơ quan, đơn v ph i t ch c nghiên c u đơn t cáo (ho c b n ghi l i t cáo) và các tài li u, ch ng c mà ngư i t cáo cung c p ban đ u đ tìm hi u c th v vi c; ph i xác đ nh đư c n i dung t cáo, đ i tư ng b t cáo, đ i tư ng có liên quan, ph m vi c n th m tra, xác minh. Tùy theo tính ch t, n i dung t cáo mà ngư i ch huy có th giao cho cơ quan thanh tra cùng c p đ c l p t ch c th m tra, xác minh ho c ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan đ th c hi n vi c th m tra, xác minh. b) Ngư i ch huy ho c cơ quan đư c giao nhi m v th m tra, xác minh ph i ra quy t đ nh ti n hành th m tra, xác minh n i dung t cáo. Trong trư ng h p xét th y c n thi t thì ra quy t đ nh thanh tra. Trư ng Đoàn th m tra, xác minh ph i làm k ho ch th m tra, xác minh và báo cáo ngư i ký quy t đ nh th m tra, xác minh phê duy t; Trư c khi ti n hành th m tra, xác minh, ph i thông báo quy t đ nh, k ho ch th m tra, xác minh và hư ng d n n i dung báo cáo cho đ i tư ng th m tra, xác minh chu n b . c) Trư ng h p ngư i đang làm nhi m v chi n đ u ho c công tác kh n c p, cách tr mà b t cáo, nhưng n i dung t cáo không thu c ph m vi nhi m v ho c công tác đó thì sau khi thi hành xong nhi m v ho c công tác đó ph i th c hi n quy n và nghĩa v c a ngư i b t cáo; trư ng h p này ph i đư c ngư i ch huy tr c ti p làm nhi m v ho c công tác đó xác nh n; N u n i dung t cáo thu c ph m vi nhi m v chi n đ u ho c công tác kh n c p đó thì ngư i t cáo ph i th c hi n ngày quy n và nghĩa v c a mình khi ngư i ch huy c p trên tr c ti p gi i quy t t cáo theo th m quy n. 5.2. Ti n hành th m tra, xác minh: a) Ph i ti n hành th m tra, xác minh theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; n u thành l p Đoàn thanh tra thì ti n hành thanh tra theo Lu t Thanh tra; b) Yêu c u ngư i t cáo cung c p thêm tài li u, ch ng c liên quan đ n n i dung t cáo (n u có); c) Yêu c u ngư i b t cáo gi i trình b ng văn b n v các n i dung b t cáo và cung c p h sơ, tài li u đ ch ng minh cho vi c gi i trình đó; d) Thu th p thông tin, ch ng c t các cơ quan, đơn v , t ch c, cá nhân có liên quan; e) Th m đ nh ch ng c ph i căn c vào các quy đ nh c a pháp lu t t i th i đi m x y ra s vi c đ làm rõ đúng, sai t ng n i dung t cáo. Trư ng h p c n thi t thì yêu c u giám đ nh các tài li u, ch ng c còn nghi v n đ có cơ s xem xét chính xác; g) Trong quá trình th m tra, xác minh, thu th p tài li u, ch ng c , làm vi c v i ngư i t cáo, ngư i b t cáo và các bên có liên quan đ u ph i l p biên b n, ghi rõ ý ki n c a nh ng ngư i tham gia. Biên b n làm vi c ph i đư c nh ng ngư i tham gia đ c l i và cùng ký tên. 5.3. K t thúc, công b k t qu th m tra, xác minh: a) Trư c khi k t thúc vi c th m tra, xác minh, Đoàn ki m tra thông báo sơ b k t qu th m tra, xác minh cho ngư i b t cáo, các cơ quan, đơn v cá nhân liên quan bi t đ gi i trình thêm (n u có). Đoàn ki m tra có trách nhi m nghiên c u, xem xét ý ki n gi i trình c a các bên.
 9. b) Khi k t thúc vi c th m tra, xác minh, Đoàn ki m tra ph i có văn b n báo cáo k t qu th m tra, xác minh, k t lu n v n i dung t cáo và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. Trong trư ng h p ti n hành thanh tra, thì Trư ng Đoàn thanh tra th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v thanh tra. c) Sau khi k t thúc th m tra, xác minh, vi c công b k t qu ph i đư c l p thành biên b n, ghi rõ ý ki n c a các bên và cùng ký tên. 5.4. Ra quy t đ nh x lý t cáo: a) Chánh Thanh tra ho c cơ quan đư c giao ki m tra, xác minh ph i có văn b n báo cáo v i ngư i ch huy cơ quan, đơn v v k t qu ki m tra, xác minh, k t lu n và ki n ngh bi n pháp x lý. b) Ch huy cơ quan, đơn v có th m quy n gi i quy t t cáo ph i xem xét k t qu th m tra, xác minh, k t lu n và ki n ngh v n i dung t cáo đ ký quy t đ nh x lý t cáo. Đ i v i nh ng v vi c có nhi u tình ti t ph c t p, liên quan đ n nhi u ngành, nhi u cơ quan, thì ch huy cơ quan, đơn v có th t ch c h i ngh tư v n, thành ph n có các cơ quan ch c năng tham gia đ l y ý ki n trư c khi ký quy t đ nh. c) Văn b n báo cáo k t qu ki m tra, xác minh, k t lu n v vi c t cáo, quy t đ nh x lý t cáo ph i g i cho ch huy và cơ quan thanh tra c p trên tr c ti p trong th i h n 7 ngày k t ngày có quy t đ nh x lý t cáo; thông báo cho ngư i t cáo k t qu gi i quy t n u h có yêu c u (ch trích n i dung liên quan), tr nh ng n i dung thu c danh m c bí m t nhà nư c, bí m t quân s . 5.5. T ch c thi hành quy t đ nh x lý t cáo: Ch huy cơ quan, đơn v đã ra quy t đ nh x lý t cáo có trách nhi m ki m tra, đôn đ c, áp d ng các bi n pháp theo th m quy n, ho c yêu c u cơ quan, đơn v có th m quy n áp d ng các bi n pháp c n thi t đ x lý đ i v i ngư i vi ph m. 5.6. Lưu tr h sơ gi i quy t t cáo: Vi c gi i quy t t cáo, ph i l p thành h sơ lưu, gi theo quy đ nh t i Đi u 73 Lu t Khi u n i, t cáo và quy đ nh v qu n lý h sơ, tài li u c a quân đ i. Nghiêm c m vi c sao chép tài li u trong h sơ cung c p cho b t c ngư i nào n u chưa đư c ch huy cơ quan, đơn v lưu gi h sơ cho phép. IV. T CH C TI P CÔNG DÂN T ch c ti p công dân đ n khi u n i, t cáo đư c quy đ nh t i Lu t Khi u n i, t cáo; Thông tư s 769/1998/TT-QP ngày 18/3/1998 c a B Qu c phòng hư ng d n th c hi n quy ch t ch c ti p công dân c a Chính ph trong Quân đ i (sau đây g i t t là Thông tư 769/1998/TT- QP); Thông tư này hư ng d n m t s đi m như sau: 1. Nơi ti p công dân: Vi c ti p công dân đ n khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh , h i tin, đưa đơn khi u n i, t cáo đư c ti n hành t i nơi ti p công dân. Ch huy cơ quan, đơn v ph i t ch c và qu n lý nơi ti p công dân c a cơ quan, đơn v mình; ban hành n i quy ti p công dân; b trí nơi ti p công dân t i đ a đi m thu n ti n; b o đ m các đi u ki n v kinh phí, v t ch t, s sách, m u bi u, phương ti n c n thi t đ công dân đ n
 10. trình bày khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh, h i tin liên quan đ n khi u n i, t cáo đư c d dàng theo quy đ nh c a pháp lu t. T i nơi ti p công dân ph i trang trí nghiêm túc, niêm y t l ch ti p công dân và n i quy ti p công dân. L ch ti p công dân ph i đư c ghi c th th i gian, ch c v ngư i ti p công dân. N i quy ti p công dân ph i ghi rõ trách nhi m, quy n h n c a ngư i ti p công dân, quy n và nghĩa v c a ngư i đ n khi u n i, t cáo. 2. Trách nhi m ti p công dân: 2.1. Ch huy các cơ quan, đơn v có trách nhi m đ nh kỳ tr c ti p ti p công dân theo quy đ nh t i Đi m 4 M c II Thông tư 769/1998/TT-QP; l ch ti p công dân c a ngư i ch huy cơ quan, đơn v ph i đư c thông báo công khai t i nơi ti p công dân đ m i ngư i bi t. 2.2. Cơ quan thanh tra các c p có trách nhi m t ch c ti p công dân thư ng xuyên theo quy đ nh c a pháp lu t. Đ a đi m ti p công dân đư c b trí chung v i nơi ti p công dân c a ch huy cơ quan, đơn v cùng c p; ch huy cơ quan, đơn v cùng c p qu n lý và ch đ o h at đ ng. Đ i v i cơ quan, đơn v không có biên ch thanh tra chuyên trách, thì ngư i ch huy căn c t ch c biên ch c a cơ quan, đơn v đ b trí cán b kiêm nhi m vi c ti p công dân. V. QU N LÝ CÔNG TÁC GI I QUY T KHI U N I, T CÁO 1. N i dung qu n lý: 1.1. Ban hành và hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo và ti p công dân; 1.2. Xây d ng n i dung, chương trình, k h ach công tác gi i quy t khi u n i, t cáo và ti p công dân phù h p v i tình hình, nhi m v và đúng quy đ nh c a pháp lu t. 1.3. Tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v khi u n i, t cáo. 1.4. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và ti p công dân v i các cơ quan, đơn v quân đ i; 1.5. Th c hi n vi c gi i quy t khi u n i, t cáo theo th m quy n. Theo dõi, đôn đ c, hư ng d n vi c th c hi n các quy t đ nh gi i quy t khi u n i, x lý t cáo c a ch huy có th m quy n; 1.6. T p hu n, b i dư ng cán b làm công tác gi i quy t khi u n i, t cáo, ti p công dân, bao g m c cán b chuyên trách và cán b kiêm nhi m; 1.7. T ng h p tình hình khi u n i, t cáo, vi c gi i quy t khi u n i, t cáo và ti p công dân trong quân đ i báo cáo B trư ng B Qu c phòng ho c trình B trư ng B Qu c phòng đ báo cáo Chính ph theo quy đ nh; 1.8. T ng k t kinh nghi m, nghiên c u khoa h c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo, công tác t ch c ti p công dân trong quân đ i. 2. Trách nhi m c a ch huy cơ quan, đơn v 2.1. B trư ng B Qu c phòng th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy đ nh t i Đi u 82 Lu t Khi u n i, t cáo.
 11. 2.2. Ch huy cơ quan, đơn v các c p trong quân đ i th c hi n qu n lý công tác gi i quy t khi u n i, t cáo, ti p công dân trong ph m vi th m quy n qu n lý c a mình và ch u trách nhi m trư c ch huy c p trên tr c ti p v nhi m v này. Th c hi n ch đ báo cáo v tình hình khi u n i, t cáo, công tác gi i quy t khi u n i, t cáo, ti p công dân theo quy đ nh. 3. Trách nhi m c a t ch c thanh tra các c p trong Quân đ i 3.1. Thanh tra B Qu c phòng có trách nhi m làm tham mưu và giúp B trư ng B Qu c phòng qu n lý công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trong toàn quân; 3.2. Thanh tra các c p có trách nhi m làm tham mưu, giúp ngư i ch huy cùng c p qu n lý công tác gi i quy t khi u n i, t cáo theo th m quy n; t ng h p tình hình khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo và ti p công dân trong đơn v . Đ i v i cơ quan, đơn v không có t ch c thanh tra thì ngư i ch huy giao cho cơ quan chính tr c a đơn v đ m nhi m công tác này. 3.3. Chánh Thanh tra các c p có trách nhi m: a) T ch c theo dõi, ti p nh n, phân lo i, x lý đơn khi u n i, t cáo; ki n ngh vi c th lý gi i quy t khi u n i, t cáo thu c th m quy n gi i quy t c a ngư i ch huy cùng c p; b) Xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, t cáo thu c th m quy n gi i quy t c a ch huy cùng c p; c) Đ i v i cơ quan, đơn v không có t ch c thanh tra thì ngư i ch huy căn c vào n i dung đơn khi u n i, t cáo đ giao cho các cơ quan ch c năng liên quan ph i h p t ch c xác minh, k t lu n n i dung khi u n i, t cáo và ki n ngh vi c gi i quy t; d) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà ch huy cơ quan, đơn v c p dư i tr c ti p c a ch huy cùng c p đã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ch huy cơ quan, đơn v đã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i. Trong th i h n 30 ngày, ch huy cơ quan, đơn v đã gi i quy t t cáo có trách nhi m th c hi n và thông báo k t qu cho cơ quan thanh tra đã có ki n ngh đó; đ) Thanh tra, ki m tra trách nhi m c a ngư i ch huy cơ quan, đơn v c p dư i tr c ti p c a ch huy cùng c p trong vi c ch p hành pháp lu t v khi u n i, t cáo. 4. Ch đ báo cáo: 4.1. Ch huy cơ quan, đơn v th c hi n vi c báo cáo k t qu gi i quy t t ng v vi c khi u n i, t cáo thu c th m quy n lên cơ quan thanh tra và ch huy c p trên theo quy đ nh. 4.2. Đ nh kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm, ch huy các cơ quan, đơn v tr c thu c B Qu c phòng báo cáo B trư ng B Qu c phòng qua Thanh tra B Qu c phòng v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo và ti p công dân thu c ph m vi qu n lý c a cơ quan, đơn v mình. 5. Văn b n, m u bi u v gi i quy t khi u n i, t cáo: Các văn b n, m u bi u v gi i quy t khi u n i, t cáo th ng nh t th c hi n t ph l c s 01 đ n ph l c s 13 kèm theo Thông tư này. VI. X LÝ VI PH M
 12. Vi c x lý vi ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo th c hi n theo quy đ nh t Đi u 96 đ n Đi u 100 Lu t Khi u n i, t cáo; t Đi u 63 đ n Đi u 68 Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP, ch huy cơ quan, đơn v trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. Ra quy t đ nh t m đình ch thi hành quy t đ nh gi i quy t khi u n i, quy t đ nh x lý t cáo c a ch huy đơn v c p dư i khi phát hi n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t; 2. Ra quy t đ nh t m đình ch công tác đ i v i ngư i thu c quy n qu n lý c tình c n tr ho c không ch p hành quy t đ nh gi i quy t khi u n i, quy t đ nh x lý t cáo đã có hi u l c pháp lu t ho c không ch p hành yêu c u c a cơ quan thanh tra, c a cơ quan, đơn v c p trên trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo; 3. Ra quy t đ nh x lý k lu t theo Đi u l nh Qu n lý b đ i Quân đ i nhân dân Vi t Nam và các quy đ nh khác c a B Qu c phòng, ho c áp d ng các bi n pháp x lý khác theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i ngư i có m t trong các hành vi quy đ nh t i các Đi u 96, 97, 98, 99 và Đi u 100 c a Lu t Khi u n i, t cáo nhưng chưa đ n m c b truy c u trách nhi m hình s . VII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Thông tư s 3911/2000/TT-BQP ngày 31 tháng 12 năm 2000 c a B Qu c phòng hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo trong Quân đ i, Thông tư s 125/2002/TT-BQP ngày 16 tháng 9 năm 2002 c a B Qu c phòng v s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 3911/2000/TT-BQP ngày 31 tháng 12 năm 2000. 2. Ch huy cơ quan, đơn v các c p, các ngành trong quân đ i có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này; ph bi n, quán tri t cho m i quân nhân, công ch c qu c phòng, công nhân viên qu c phòng trong đơn v mình hi u rõ n i dung Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004, Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph và Thông tư này. 3. Chánh Thanh tra B Qu c phòng có trách nhi m ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan, đơn v k p th i báo cáo b ng văn b n v Thanh tra B Qu c phòng đ t ng h p, báo cáo B Qu c phòng s a đ i, b sung./. B TRƯ NG Đ I TÁ Ph m Văn Trà Ph l c s : 1 Quy t đ nh đ giao nhi m v t ch c Đoàn đi xác minh n i dung khi u n i. ---------------------------------------------- -----(1)----- C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -----(2)----- Đ cl p–T do – H nh phúc
 13. S :……/QĐ-…. ------------------ …….., ngày …. tháng ….. năm 200… QUY T Đ NH V ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) n i dung khi u n i c a (4)…. Đ a ch :……………………………….. --- ….(3)…. - Căn c Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004; (….5….) - Căn c Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 c a Chính ph , quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; - Căn c Thông tư s …… ngày….. c a B Qu c phòng, hư ng d n vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong Quân đ i; Đ gi i quy t đơn khi u n i c a ….(4)…. QUY T Đ NH Đi u 1. Ti n hành ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) vi c khi u n i c a ….(4)… g m các n i dung sau: - ………….. -…………... Đ i tư ng ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) g m:……… Th i đi m ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra): T …… đ n….. Th i gian ti n hành ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra): T …… đ n….. Đi u 2. Thành l p Đoàn ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) g m các đ ng chí có tên sau: 1- ………….. 2-…………... ……………..
 14. Đoàn ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) có nhi m v quy n h n theo quy đ nh c a pháp lu t; có trách nhi m ki m tra, xác minh, k t lu n, ki n ngh bi n pháp gi i quy t theo n i dung nêu t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đoàn ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) các đ i tư ng ki m tra th m tra, xác minh, ho c thanh tra), các cơ quan, đơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: ……(3)…… - Ch huy c p trên (đ báo cáo) - Đ i tư ng ki m tra…. - Đoàn ki m tra ………. - Lưu. (1): Tên cơ quan qu n lý tr c ti p c a cơ quan ra quy t đ nh. (2): Tên cơ quan ra quy t đ nh. (3): Ch c v c a ngư i ra quy t đ nh. (4): Tên cơ quan, đơn v , ho c cá nhân ngư i khi u n i. (5): Trư ng h p t ch c Đoàn thanh tra thì còn ph i ghi “Căn c Lu t thanh tra năm 2004”. Ph l c s : 2 Quy t đ nh đ giao nhi m v t ch c Đoàn đi xác minh n i dung t cáo. ---------------------------------------------- -----(1)----- C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -----(2)----- Đ cl p–T do – H nh phúc S :……/QĐ-…. ------------------ …….., ngày …. tháng ….. năm 200… QUY T Đ NH V ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) n i dung t cáo đ i v i đ ng chí (c p b c)… (ch c v )… (đơn v )… ---
 15. ….(3)…. - Căn c Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004; (….4….) - Căn c Ngh đ nh s 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 c a Chính ph , quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khi u n i, t cáo; - Căn c Thông tư s …… ngày….. c a B Qu c phòng, hư ng d n vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong Quân đ i; Đ gi i quy t đơn t cáo đ i v i đ ng chí……….. đơn v ……….. QUY T Đ NH Đi u 1. Ti n hành ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) đơn t cáo đ i v i đ ng chí ……….. g m các n i dung sau: - ………….. -…………... Đ i tư ng ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) g m:……… Th i đi m ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra): T …… đ n….. Th i gian ti n hành ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra): T …… đ n….. Đi u 2. Thành l p Đoàn ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) g m các đ ng chí có tên sau: 1- ………….. 2-…………... …………….. Đoàn ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) có nhi m v quy n h n theo quy đ nh c a pháp lu t; có trách nhi m ki m tra, xác minh, k t lu n, ki n ngh bi n pháp gi i quy t theo n i dung nêu t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đoàn ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) các đ i tư ng ki m tra th m tra, xác minh, ho c thanh tra), các cơ quan, đơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: ……(3)…… - Ch huy c p trên (đ báo cáo) - Đ i tư ng ki m tra…. - Đoàn ki m tra
 16. ………. - Lưu. (1): Tên cơ quan qu n lý tr c ti p c a cơ quan ra quy t đ nh. (2): Tên cơ quan ra quy t đ nh. (3): Ch c v c a ngư i ra quy t đ nh. (4): N u t ch c Đoàn thanh tra thì còn ph i ghi: “Căn c Lu t thanh tra năm 2004”. Ph l c s : 3 K ho ch ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) . ---------------------------------------------- -----(1)----- C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -----(2)----- Đ cl p–T do – H nh phúc S :……/KH-…. ------------------ …….., ngày …. tháng ….. năm 200… PHÊ CHU N K HO CH Ngày… tháng… năm 200… Ti n hành ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) theo Quy t đ nh s …… ngày…./…./200… (Ch c danh ngư i phê chu n) c a…….. (Ký tên, đóng d u) --- Thi hành Quy t đ nh s :…../QĐ-… ngày …/…/200… c a……. v vi c ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) đ i v i……………………… Đoàn ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) ti n hành theo k ho ch như sau: A/ M C ĐÍCH, YÊU C U, N I DUNG, Đ I TƯ NG: I. M c đích, yêu c u: (Ph n này nêu m c đích, yêu c u ph i đ t đư c c a cu c ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra). II. N i dung ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra): Theo quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh s :…../QĐ-… ngày …/…/200… c a……. n i dung ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) c th như sau: 1- ………….. 2-…………...
 17. 3-…………... Th i đi m ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra): T năm…… đ n năm….. Th i gian ti n hành ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra): T ngày…/…/200… đ n ngày…/…/200….. III. Đ i tư ng ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra): Đ i tư ng ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra): như quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh s :…../QĐ-…, g m: 1- ………….. 2-…………... …………...... B/ PHƯƠNG PHÁP TI N HÀNH: (Tùy theo n i dung, th i gian cu c ki m tra ho c thanh tra đ xác đ nh phương pháp ti n hành tu n t , song song ho c k t h p c 2 phương pháp; nghe báo cáo b ng văn b n, thâm nh p cơ quan, đơn v , làm vi c cơ quan, đ a phương liên quan, nghiên c u h sơ, tài li u, thu th p ch ng c v.v…). C/ TI N Đ TH C HI N: 1- T ngày…./…. đ n ngày…./…./200….: H p Đoàn ki m tra (ho c thanh tra) làm công tác chu n b và thông báo, hư ng d n đ i tư ng ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) và cơ quan, đơn v , cá nhân liên quan chu n b báo cáo. 2- T ngày…./…. đ n ngày…./…./200….: Ti n hành ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra), theo k ho ch (có l ch c th kèm theo). 3- T …/…. đ n…./…./200….: T ng h p, báo cáo Chánh Thanh tra, ngư i ch huy có th m quy n. D/ CÔNG TÁC Đ M B O: (V t ch t, phương ti n…v.v) Yêu c u các đ i tư ng ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra), cơ quan, đơn v , cá nhân liên quan và Đoàn ki m tra (th m tra, xác minh, ho c thanh tra) căn c K ho ch tri n khai th c hi n./. Nơi nh n: TRƯ NG ĐOÀN - C p trên tr c ti p; - Thành viên đoàn…..; - Đ i tư ng ki m tra….; - Lưu…..; + ……b.
 18. (1): Tên cơ quan qu n lý tr c ti p c a Đoàn ki m tra……. (2): Tên c a Đoàn Ki m tra, thanh tra… Ph l c s : 4A Báo cáo k t qu ki m tra, xác minh. ---------------------------------------------- -----(1)----- C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -----(2)----- Đ cl p–T do – H nh phúc S :……/BC-…. ------------------ …….., ngày …. tháng ….. năm 200… BÁO CÁO K t qu ki m tra, xác minh n i dung đơn khi u n i c a ông, bà (ho c cơ quan, đơn v ):……… Đ a ch ………….. (ho c: Ki m tra, xác minh n i dung t cáo đ i v i đ/c……. đơn v …….) --- Thi hành Quy t đ nh s :….. ngày…… tháng…… c a……. v ki m tra, xác minh n i dung khi u n i c a…….. (ho c n i dung t cáo đ i v i…………) Đoàn ki m tra xác minh c a……. do đ ng chí….. làm trư ng đoàn; đ ng chí….. làm Phó trư ng đoàn, đã ti n hành ki m tra, xác minh t ngày…… đ n ngày…… K t qu ki m tra, xác minh như sau: I. Đ c đi m tình hình: 1. Khái quát tình hình (nêu tóm t t tình hình liên quan đ n KNTC). 2. Tóm t t nhân thân ngư i khi u n i (trư ng h p gi i quy t đơn khi u n i); ho c nhân thân ngư i b t cáo (trư ng h p gi i quy t đơn t cáo). 3. N i dung đơn khi u n i (ho c t cáo): a)………; b)………; ………………………………… K t qu đã gi i quy t c a các c p trư c đó (n u có).
 19. II. K t qu ki m tra, xác minh: (Nêu k t qu ki m tra, xác minh t ng n i dung khi u n i (ho c t cáo): Căn c vào các quy đ nh c a pháp lu t đ phân tích, vi n d n ch ng minh đúng, sai t ng n i dung). 1/ (Ghi n i dung khi u n i ho c t cáo th nh t):…………….. - Đơn nêu:………. - K t qu ki m tra, xác minh: (Ph n này ph n nh quá trình ki m tra, xác minh; c n nêu rõ các ch ng c , tài li u thu th p đư c, đ i chi u v i các quy đ nh c a pháp lu t t i th i đi m x y ra v vi c đ làm rõ đúng, sai c a n i dung khi u n i (ho c t cáo); xác đ nh rõ trách nhi m c a t p th , cá nhân và m c đ vi ph m (n u có). 2/ (Ghi n i dung khi u n i ho c t cáo th hai):…………….. ………………………………………………………………………………… 3/ v.v…………………………………………………………………. III. K t lu n và ki n ngh : 1/ K t lu n: (k t lu n rõ đúng, sai t ng n i dung khi u n i ho c t cáo). 2/ Ki n ngh :…………………………………………………………... Nơi nh n: TRƯ NG ĐOÀN - CH c p trên (đ b/c) (Ký tên, đóng d u) - Ngư i ký QĐ ki m tra, xác minh (đ b/c) -………… - Lưu….. + ……b. (1): Tên cơ quan qu n lý tr c ti p c a Đoàn ki m tra. (2): Tên c a Đoàn Ki m tra. Trư ng h p t ch c Đoàn thanh tra thì th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Thanh tra. K t c u n i dung b n báo cáo k t qu thanh tra v vi c khi u n i, t cáo tương t như m u 4A. Ph l c s : 4B K t lu n thanh tra gi i quy t khi u n i, t cáo. ---------------------------------------------- -----(1)----- C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 20. -----(2)----- Đ cl p–T do – H nh phúc S :……/KL-…. ------------------ …….., ngày …. tháng ….. năm 200… K T LU N Thanh tra, xác minh n i dung đơn khi u n i c a:…………. Đ a ch ………….. (ho c: Thanh tra, xác minh n i dung t cáo đ i v i đ/c……. đơn v …….) --- - Căn c ……………… (Lu t, Ngh đ nh); - Căn c ……………… (Văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c có liên quan đ n n i dung thanh tra, xác minh); Xét báo cáo k t qu thanh tra (xác minh) s …../BC-… ngày…/…/nă…. c a Đoàn thanh tra………… ………(3)………… K t lu n: I. Đ c đi m tình hình: 1. Khái quát tình hình (nêu tóm t t tình hình liên quan đ n KNTC). 2. Tóm t t nhân thân ngư i khi u n i (trư ng h p gi i quy t đơn khi u n i); ho c nhân thân ngư i b t cáo (trư ng h p gi i quy t đơn t cáo). 3. N i dung đơn khi u n i (ho c t cáo): a)………; b)………; ………………………………… II. K t qu thanh tra: (Nêu k t qu thanh tra t ng n i dung khi u n i (ho c t cáo trong báo cáo c a Trư ng Đoàn thanh tra; Căn c vào các quy đ nh c a pháp lu t đ phân tích, vi n d n ch ng minh đúng, sai t ng n i dung). 1/ (Ghi n i dung khi u n i ho c t cáo th nh t):…………….. - Đơn nêu:………. - K t qu thanh tra:
Đồng bộ tài khoản