Thông tư số 176/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
33
lượt xem
3
download

Thông tư số 176/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 176/2009/TT-BTC hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 176/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 176/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N V VI C GI M THU THU NH P CÁ NHÂN I V I CÁ NHÂN LÀM VI C T I KHU KINH T Căn c Lu t thu thu nh p cá nhân s 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Ngh nh s 100/2008/N -CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t thu thu nh p cá nhân; Căn c Lu t qu n lý Thu s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t qu n lý thu ; Căn c Ngh nh s 100/2008/N -CP ngày 8/9/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t thu thu nh p cá nhân; Căn c kho n 5 i u 16 Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t ; Căn c i u 10 Quy t nh s 33/2009/Q -TTg ngày 02/3/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành cơ ch , chính sách tài chính i v i khu kinh t c a kh u; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c B Tài chính; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i các công văn s 502/VPCP- KTTH ngày 20/01/2009, s 3045/VPCP-KTTH ngày 11/6/2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c hư ng d n th c hi n thu thu nh p cá nhân; B Tài chính hư ng d n vi c gi m thu thu nh p cá nhân c a cá nhân làm vi c t i khu kinh t và khu kinh t c a kh u (sau ây g i chung là khu kinh t ) như sau: i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng: 1. i tư ng ư c gi m thu thu nh p cá nhân theo hư ng d n t i Thông tư này là cá nhân bao g m ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cư trú ho c không cư trú t i Vi t Nam theo quy nh c a Pháp lu t thu , tr c ti p làm vi c t i các khu kinh t , c th : a) Cán b , công ch c và nh ng ngư i ký h p ng lao ng v i Ban qu n lý khu kinh t , các cơ quan qu n lý nhà nư c óng t i khu kinh t và th c t làm vi c t i khu kinh t . b) Ngư i lao ng ký h p ng lao ng v i các t ch c, cá nhân có cơ s kinh doanh t i khu kinh t và th c t làm vi c trên a bàn khu kinh t . c) Ngư i lao ng làm vi c cho các t ch c, cá nhân óng ngoài khu kinh t , nhưng ư cc n làm vi c t i khu kinh t th c hi n các h p ng kinh t do t ch c, cá
  2. nhân ký k t v i Ban qu n lý khu kinh t ho c v i các t ch c, cá nhân có ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh trong khu kinh t . d) Cá nhân, nhóm cá nhân có a i m kinh doanh c nh t i khu kinh t , th c hi n các ho t ng s n xu t kinh doanh theo gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh t i khu kinh t có thu nh p ch u thu t kinh doanh theo quy nh c a Lu t thu thu nh p cá nhân. 2. Cán b , công ch c và ngư i lao ng làm vi c theo h p ng v i Ban qu n lý khu kinh t , các cơ quan qu n lý nhà nư c; t ch c, cá nhân có ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh trong khu kinh t , nhưng không tr c ti p làm vi c t i khu kinh t không thu c i tư ng ư c gi m thu thu nh p theo hư ng d n t i Thông tư này. i u 2. Thu nh p ch u thu làm căn c xét gi m thu : Thu nh p làm căn c tính s thu thu nh p cá nhân ư c gi m theo quy nh t i Thông tư này g m: - Thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công mà cá nhân ư c do làm vi c t i khu kinh t do các cơ quan qu n lý nhà nư c, các t ch c, cá nhân có cơ s kinh doanh trong khu kinh t chi tr ho c t ch c, cá nhân óng ngoài khu kinh t chi tr do ư c c n làm vi c t i khu kinh t th c hi n các h p ng kinh t ký k t v i Ban qu n lý khu kinh t ho c v i các t ch c, cá nhân có ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh trong khu kinh t ; - Thu nh p ch u thu t ho t ng s n xu t kinh doanh t i khu kinh t c a cá nhân, nhóm cá nhân ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh t i khu kinh t ; T ngày 01/01/2009, các kho n thu nh p t ti n lương, ti n công, thu nh p c a cá nhân tr c ti p s n xu t, kinh doanh trong khu kinh t , ư c xác nh theo hư ng d n t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính; Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính. Trư ng h p B Tài chính có quy nh khác v phương pháp xác nh thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân thì th c hi n theo quy nh ó. i u 3. Kê khai s thu t m n p, quy t toán s thu ư c gi m: Cá nhân làm vi c t i khu kinh t có các kho n thu nh p ch u thu theo hư ng d n t i i u 2 Thông tư này ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p trong năm và quy t toán s thu ư c gi m khi h t năm, c th như sau: 1. Kê khai s thu t m n p: 1.1. i v i cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công, hàng tháng căn c vào t ng thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công tr cho ngư i lao ng làm vi c trong khu kinh t , t ch c, cá nhân tr thu nh p tính s thu thu nh p cá nhân ph i kh u tr theo quy nh. Căn c s thu ph i kh u tr , t ch c, cá nhân tr thu nh p th c hi n n p
  3. 50% s thu kh u tr vào ngân sách nhà nư c. S thu ư c gi m, t ch c, cá nhân tr thu nh p tr cho ngư i lao ng. Hàng tháng, khi kê khai s thu kh u tr ph i n p Ngân sách, t ch c, cá nhân tr thu nh p kê khai s thu thu nh p cá nhân theo M u s 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính, dòng t ng s thu thu nh p ã kh u tr (ch tiêu [13]) là t ng s thu ã kh u tr th c t ph i n p Ngân sách (sau khi ã gi m 50% cho cá nhân thu c i tư ng mi n gi m). Cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công thu c i tư ng ph i tr c ti p khai thu tháng v i cơ quan thu thì căn c vào s thu khai t m n p hàng tháng, cá nhân th c hi n n p 50% s thu ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh. Trên t khai m u s 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính, dòng t ng s thu ph i n p trong kỳ (ch tiêu [19]) ph n ánh s thu ph i n p sau khi ã gi m 50% theo hư ng d n t i Thông tư này. 1.2. i v i cá nhân, nhóm cá nhân có thu nh p t kinh doanh: - Hàng quý, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh n p thu theo kê khai thu c i tư ng ư c gi m 50% thu thu nh p cá nhân t tính s thu t m gi m, s thu còn ph i n p và n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh. Trên t khai m u s 08/KK-TNCN (áp d ng i v i cá nhân kinh doanh), t khai m u s 08A/KK-TNCN (áp d ng i v i nhóm cá nhân kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính, dòng thu thu nh p cá nhân t m n p trong kỳ, ghi úng s thu ph i n p Ngân sách nhà nư c (sau khi ã gi m 50%). - i v i cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh n p thu theo phương pháp khoán, căn c trên t khai m u s 10/KK-TNCN (áp d ng i v i cá nhân kinh doanh), m u s 10A/KK-TNCN (áp d ng i v i nhóm cá nhân kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính, cơ quan thu s n nh s thu thu nh p cá nhân ph i n p, s thu ư c gi m và thông báo cho cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh bi t s thu còn ph i n p vào Ngân sách nhà nư c. 2. Quy t toán s thu ư c gi m 2.1. i v i t ch c, cá nhân tr thu nh p: T năm 2009, t ch c, cá nhân tr thu nh p th c hi n quy t toán thu thu nh p cá nhân theo Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính. H sơ quy t toán g m các h sơ theo quy nh i v i t ng lo i thu nh p t i các Thông tư trên, ngoài ra, t ch c, cá nhân tr thu nh p ph i l p danh sách cá nhân ư c gi m thu theo m u Ph l c gi m thu thu nh p cá nhân dành cho t ch c, cá nhân tr thu nh p cho cá nhân làm vi c t i khu kinh t (M u s 01/KKQT-TNCN) ban hành kèm theo Thông tư này.
  4. Trư ng h p t ch c, cá nhân tr thu nh p óng ngoài khu kinh t c ngư i lao ng n làm vi c t i khu kinh t th c hi n các h p ng kinh t do t ch c, cá nhân ký k t v i Ban qu n lý khu kinh t ho c v i các t ch c, cá nhân có ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh trong khu kinh t , t ch c, cá nhân tr thu nh p c n lưu gi các h p ng kinh t ký k t v i Ban qu n lý khu kinh t ho c v i các t ch c, cá nhân có ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh trong khu kinh t và các văn b n i u ng ngư i lao ng n làm vi c trong khu kinh t và ph i xu t trình khi có yêu c u ki m tra c a cơ quan thu . 2.2. i v i cá nhân có thu nh p: a) Cá nhân không cư trú thu c i tư ng ư c gi m thu không ph i quy t toán thu . b) Cá nhân cư trú thu c i tư ng ư c gi m thu ph i quy t toán s thu ư c gi m n u có s thu ph i n p l n hơn s thu ã n p, có yêu c u hoàn thu ho c bù tr s thu n p th a vào kỳ sau. - Cá nhân thu c i tư ng gi m thu có thu nh p t ti n lương, ti n công quy t toán v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý t ch c, cá nhân tr thu nh p. H sơ quy t toán thu th c hi n theo hư ng d n t i i m 2.3, m c II ph n D Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính. Trong h sơ gi m thu , cá nhân n p kèm theo Ph l c gi m thu thu nh p cá nhân dành cho t ch c, cá nhân tr thu nh p cho cá nhân làm vi c t i Khu kinh t ho c theo m u Ph l c gi m thu thu nh p cá nhân dành cho cá nhân kê khai tr c ti p v i cơ quan thu i v i thu nh p do làm vi c t i khu kinh t (M u s 02/KKQT-TNCN) ban hành kèm Thông tư này. - Cá nhân thu c i tư ng ư c gi m thu có thu nh p t kinh doanh quy t toán tr c ti p v i Chi c c Thu nơi có khu kinh t . Trư ng h p cá nhân v a có a i m kinh doanh t i khu kinh t , v a có a i m kinh doanh ngoài khu kinh t thì quy t toán thu t i nơi có a i m kinh doanh mà cá nhân ăng ký gi m tr gia c nh. H sơ quy t toán thu ngoài các gi y t quy nh t i i m 2.2, m c II ph n D Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính, cá nhân ph i có thêm b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh làm căn c xác nh n cá nhân có s n xu t kinh doanh t i khu kinh t và kèm theo Ph l c gi m thu thu nh p cá nhân dành cho cá nhân kinh doanh t i khu kinh t (M u s 03/KKQT-TNCN) ban hành kèm Thông tư này. 3. Xác nh s thu ư c gi m: 3.1. i v i cá nhân ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam: a) Trư ng h p cá nhân cư trú ch có thu nh p t ti n lương, ti n công và thu nh p t kinh doanh phát sinh t i khu kinh t : S thu thu nh p ư c gi m b ng (=) T ng s thu thu nh p ph i n p nhân v i (x) 50%.
  5. Trong ó: S thu thu nh p ph i n p nêu trên là s thu thu nh p cá nhân ph i n p theo quy nh. b) Trư ng h p cá nhân cư trú v a có thu nh p t ti n lương, ti n công và thu nh p t kinh doanh phát sinh t i khu kinh t , v a có thu nh p phát sinh ngoài khu kinh t , thì s thu thu nh p cá nhân ư c gi m do làm vi c t i khu kinh t xác nh như sau: Thu nh p ch u thu phát sinh do làm vi c t i khu S thu thu nh p cá S thu thu nh p cá kinh t nhân ư c gi m = nhân ph i n p trong x x 50% trong năm năm T ng thu nh p ch u thu trong năm tính thu Trong ó: S thu thu nh p cá nhân ph i n p trong năm ư c xác nh trên cơ s t ng thu nh p ch u thu phát sinh trong năm tính thu . 3.2. i v i cá nhân không cư trú: S thu thu nh p cá nhân ph i n p = T ng thu nh p ch u thu phát sinh t i khu kinh t nhân v i (x) thu su t áp d ng cho cá nhân không cư trú nhân v i (x) 50%. i u 4. T ch c th c hi n: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và ư c áp d ng gi m 50% s thu thu nh p cá nhân ph i n p i v i cá nhân có thu nh p phát sinh t i khu kinh t k t ngày 01/01/2009. 2. Cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công t i khu kinh t k t ngày Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph có hi u l c thi hành n h t ngày 31/12/2008 thu c i tư ng n p thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao cũng ư c gi m 50% s thu thu nh p ph i n p. Vi c quy t toán thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 81/2004/TT- BTC ngày 13/8/2004 c a B Tài chính. Cá nhân có thu nh p do làm vi c t i các khu kinh t ã ư c Th tư ng Chính ph ra quy t nh thành l p trư c ngày Ngh nh s 29/2008/N -CP có hi u l c thi hành, có quy nh ưu ãi gi m 50% s thu thu nh p ph i n p i v i ngư i có thu nh p cao thì th c hi n gi m thu theo văn b n hư ng d n ch tài chính riêng i v i t ng khu kinh t ó n th i i m Ngh nh s 29/2008/N -CP có hi u l c thi hành và th c hi n gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này k t ngày Ngh nh s 29/2008/N -CP có hi u l c. 3. Cá nhân kinh doanh t i khu kinh t trư c ngày 01/01/2009 có phát sinh thu nh p t kinh doanh ang th c hi n hư ng ưu ãi u tư theo quy nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p n h t ngày 31/12/2008 mà v n ang trong th i gian ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p thì chuy n sang ư c ti p t c hư ng ưu ãi mi n thu thu nh p cá nhân cho h t th i gian mi n thu còn l i, sau ó s hư ng ưu ãi gi m 50% thu thu nh p cá nhân theo hư ng d n t i Thông tư này.
  6. Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh vư ng m c, ngh các ơn v báo cáo v B Tài chính xem xét, quy t nh./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Hoàng Anh Tu n - Ki m toán Nhà nư c; - UBTƯ M t tr n T qu c Vi t Nam; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Cơ quan TƯ c a các oàn th ; - UBND, S TC, C c thu , KBNN các t nh, TP tr c thu c TƯ; - Công báo; - Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS, TNCN(2b). M U S : 01/KKQT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư s 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009 c a B Tài chính) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- PH L C GI M THU THU NH P CÁ NHÂN (Dành cho t ch c, cá nhân tr ti n lương, ti n công cho cá nhân làm vi c t i Khu kinh t ) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] [01] Kỳ tính thu : Năm …………. [02] Tên t ch c, cá nhân tr thu nh p: ......................................................................... [03] Mã s thu : - [04] a ch : ................................................................................................................. [05] i n tho i: ……………[06] Fax: ………………[07] Email: .........................................
  7. Xác nh n nh ng cá nhân sau ây (c ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài) làm vi c t i khu kinh t ……………………… thu c i tư ng gi m 50% thu thu nh p, c th : T ng Thu thu nh p do S thu nh p làm vi c S thu S thu thu ch u trong thu thu nh p H và tên MST thu khu nh p nh p STT còn [08] [09] TNCN kinh t ph i ư c ph i ã tr ã tr n p gi m n p trong trong [12] [13] [14] kỳ kỳ [10] [11] 1 2 3 …. C ng [15] [16] [17] [18] [19] T CH C, CÁ NHÂN TR THU NH P Nơi nh n: Ký, óng d u (Ghi rõ h tên và ch c - Như trên; - Lưu: v ) M U S : 02/KKQT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư s 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009 c a B Tài chính) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- PH L C GI M THU THU NH P CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công khai quy t toán do làm vi c t i Khu kinh t ) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] [01] Kỳ tính thu : Năm ………….
  8. [02] H và tên cá nhân có thu nh p: ............................................................................... [03] Mã s thu : - [04] a ch : ................................................................................................................. [05] i n tho i: ……………[06] Fax: ………………[07] Email: ......................................... STT Ch tiêu S ti n 1 T ng thu nh p ch u thu TNCN trong kỳ [08] 2 Thu nh p do làm vi c trong khu kinh t trong kỳ [09] 3 S thu thu nh p ph i n p [10] 4 S thu thu nh p ư c gi m [11] 5 S thu thu nh p còn ph i n p [12] Tôi cam oan s li u khai trên là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng s li u ã khai. …….., ngày …..tháng …..năm ….. CÁ NHÂN CÓ THU NH P (Ký và ghi rõ h tên) M U S : 03/KKQT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư s 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009 c a B Tài chính) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- PH L C GI M THU THU NH P CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân kinh doanh t i Khu kinh t ) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] [01] Kỳ tính thu : Năm ………….
  9. [02] H và tên cá nhân có thu nh p: ............................................................................... [03] Mã s thu : - [04] a ch : ................................................................................................................. [05] i n tho i: ……………[06] Fax: ………………[07] Email: ......................................... STT Ch tiêu S ti n 1 T ng thu nh p ch u thu TNCN [08] 2 Thu nh p do s n xu t kinh doanh trong khu kinh t [09] 3 S thu thu nh p ph i n p [10] 4 S thu thu nh p ư c gi m [11] 5 S thu thu nh p còn ph i n p [12] Tôi cam oan s li u khai trên là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng s li u ã khai./. …….., ngày …..tháng …..năm ….. CÁ NHÂN CÓ THU NH P (Ký và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản