Thông tư số 18/1999/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
96
lượt xem
17
download

Thông tư số 18/1999/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/1999/TT-BTM về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/1999/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 18/1999/TT- BTM NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯ NG D N I U KI N KINH DOANH NHÀ HÀNG ĂN U NG, QUÁN ĂN U NG BÌNH DÂN Thi hành Ngh nh 11/1999/N - CP ngày 3 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n; B Thương m i hư ng d n các i u ki n kinh doanh nhà hàng ăn u ng, quán ăn u ng bình dân như sau: I. PH M VI ÁP D NG 1. Thông tư này i u ch nh ho t ng kinh doanh nhà hàng ăn u ng và quán ăn u ng bình dân. 1.1. Nhà hàng ăn u ng: là nh ng cơ s ch bi n và bán các s n phNm ăn u ng có ch t lư ng cao, có cơ s v t ch t, trang thi t b và phương th c ph c v t t, áp ng nhu c u c a m i i tư ng khách hàng. Nhà hàng ăn u ng g m : nhà hàng chuyên doanh ăn, nhà hàng chuyên doanh u ng, nhà hàng ăn u ng, nhà hàng ăn u ng c s n ( sau ây g i chung là nhà hàng ăn u ng ). 1.2. Quán ăn u ng bình dân: là nh ng cơ s ch bi n và bán các s n phNm ăn u ng v i k thu t và công ngh ơn gi n, ph c v nhu c u ăn u ng ph thông c a khách, giá bán phù h p v i kh năng thanh toán c a i b ph n dân cư. Quán ăn u ng bình dân g m: c a hàng ăn u ng, quán ăn, quán gi i khát..... ( sau ây g i chung là quán ăn u ng bình dân). 2. Thương nhân ho t ng kinh doanh nhà hàng ăn u ng, quán ăn u ng bình dân ph i tuân th các i u ki n quy nh t i Thông tư này. 3. Thương nhân có v n u tư nư c ngoài kinh doanh ăn u ng ph i th c hi n theo các quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh có liên quan t i Thông tư này. II. I U KI N KINH DOANH NHÀ HÀNG ĂN U NG, QUÁN ĂN U NG BÌNH DÂN
  2. Thương nhân kinh doanh nhà hàng ăn u ng, quán ăn u ng bình dân ph i có 4 i u ki n sau: 1. i u ki n v ch th kinh doanh: Là thương nhân, có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong ó có ăng ký kinh doanh ngành ngh ăn u ng. 2. i u ki n v cơ s v t ch t, k thu t và trang thi t b : 2.1. Yêu c u v a i m kinh doanh: - Có a i m kinh doanh c nh, ư c s d ng h p pháp. - a i m kinh doanh ph i xa khu v sinh công c ng, bãi ch a rác th i, xa nơi s n xu t có th i ra nhi u b i, ch t c h i có th gây ra các b nh truy n nhi m ít nh t là 100 mét . 2.2. Yêu c u t i thi u v cơ s v t ch t và trang thi t b : - Nhà hàng ăn u ng: th c hi n theo quy nh t i ph l c 1 kèm theo Thông tư này. - Quán ăn u ng bình dân : th c hi n theo quy nh t i ph l c 2 kèm theo Thông tư này. 3. i u ki n v b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n : 3.1. Có h th ng c p nư c sinh ho t và h th ng thoát nư c th i h p v sinh. 3.2. Ph i có thùng, s t có n p y kín ng rác, ch t th i. 3.3. Ph i có các phương ti n t i thi u m b o an toàn v phòng cháy, ch a cháy theo quy nh c a cơ quan công an. 4. i u ki n v s c kho : Nh ng ngư i làm vi c trong nhà hàng ăn u ng, quán ăn u ng bình dân ph i có s c kho phù h p v i ngành ngh kinh doanh theo quy nh c a B Y t . Trư c khi tuy n d ng ph i ư c ki m tra s c kho , sau ó c m i năm ( 12 tháng ) khám s c kho và làm các xét nghi m l i m t l n phát hi n các b nh truy n nhi m. III. CÁC QUY NNH PH I TH C HI N KHI KINH DOANH NHÀ HÀNG ĂN U NG, QUÁN ĂN U NG BÌNH DÂN 1. Thư ng xuyên m b o th c hi n 4 i u ki n kinh doanh theo quy nh c a Thông tư này. 2. m b o nh ng yêu c u v v sinh trong kinh doanh ăn u ng và quy nh vi c báo cáo i u tra ng c do ăn u ng t i Thông tư 04/1998/TT - BYT ngày 23 tháng 3 năm 1998 c a B trư ng B Y t ban hành, c th :
  3. 2.1. Yêu c u v v sinh i v i cơ s kinh doanh ăn u ng ( th c hi n theo ph l c 3 kèm theo Thông tư này ). 2.2. Quy nh v vi c báo cáo, i u tra ng c do ăn u ng: - Khi phát hi n ho c nghi ng có v ng c do ăn u ng ( ít nh t 2 ngư i cùng ăn b tiêu ch y, nôn m a, au b ng... trong cùng m t th i i m), ch cơ s ăn u ng ho c ngư i có trách nhi m ph i có nghĩa v báo cáo ngay v i cơ quan y t g n nh t. - S n phNm ăn u ng nghi ng gây ng c ph i ư c gi l i cơ quan i u tra, ki m nghi m, xác nh nguyên nhân. - Cơ s ăn u ng có lo i s n phNm ăn u ng gây ng c s ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v hành vi sai ph m và ph i tr toàn b m i chi phí v khám, ch a b nh cho b nh nhân b ng c, cũng như chi phí cho vi c i u tra tìm nguyên nhân gây ra ng c. 2.3. Ngư i ph trách ơn v có trách nhi m t ch c vi c khám s c kho nh kỳ cho nhân viên. N u ngư i nào m c m t trong các b nh truy n nhi m theo quy nh c a ph l c 4 thì t m th i ph i ngh vi c cho t i khi i u tr kh i b nh ho c chuy n sang làm vi c khác . 3. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh có liên quan n kinh doanh ăn u ng t i Ngh nh 36/ CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 và Ngh nh 87/ CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph . IV. X LÝ VI PH M VÀ T CH C TH C HI N 1. Thương nhân kinh doanh nhà hàng ăn u ng, quán ăn u ng bình dân vi ph m các quy nh c a Thông tư này, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo pháp l nh x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. S Thương m i các t nh, thành ph có trách nhi m: 2.1. S p x p, quy ho ch m ng lư i kinh doanh ăn u ng, m b o văn minh thương nghi p, v sinh môi trư ng và tr t t an toàn xã h i. 2.2. Ph i h p v i S Y t , S Khoa h c Công ngh - Môi trư ng và các cơ quan liên quan hư ng d n, ki m tra thương nhân các thành ph n kinh t kinh doanh ăn u ng theo úng các quy nh t i Thông tư này, x lý k p th i các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các quy nh v kinh doanh nhà hàng ăn u ng t i Thông tư 27 LB/ TCDL - TM ngày 10 tháng 1 năm 1996 c a Liên B T ng c c Du l ch - Thương m i "Hư ng d n i u ki n kinh doanh cơ s lưu trú và nhà hàng ăn u ng ", các quy nh v kinh doanh ăn u ng bình dân t i Quy t nh 747 TM/ KD ngày 7 tháng 9 năm 1995 c a B trư ng B Thương m i ban hành kèm theo " Quy ch kinh doanh ăn u ng bình dân và nhà tr ".
  4. Lê Danh Vĩnh ( ã ký) PH L C 1 I U KI N V TRANG THI T BN TRONG KINH DOANH NHÀ HÀNG ĂN U NG I. PHÒNG ĂN: 1. Yêu c u thi t k và trang trí: - Phòng ăn thoáng mát m b o s ch, p. - Sàn nhà lát á hoa ho c lát g ..., ph i ph ng, nh n d lau chùi. - Tư ng quét vôi ho c ph ch t ch ng th m có màu sáng d u. 2. Trang thi t b ph c v : a) g : Ph i m b o ch c ch n, ti n l i. - Bàn ăn và gh ng i các lo i. -T ng d ng c ăn u ng. b) v i: - Khăn tr i bàn: B ng v i s i lanh, s i bông... v i kích thư c tuỳ theo lo i bàn m b o khi tr i các mép r xu ng quanh bàn dài 30 cm. N u nhà hàng dùng lo i bàn foóc - mi - ca ho c lát á thì có th không c n dùng khăn tr i bàn. - Khăn ăn: B ng v i ho c b ng gi y ăn. c) D ng c ăn u ng: Ph i mb o y , p và ng b . - Bát, chén, ũa, thìa, dĩa.... - ng ũa. -H p ng các lo i gia v . -H p ng tăm.
  5. 3. Trang thi t b i n, cơ: - H th ng ánh sáng: Ph i mb o sáng và d u. - H th ng gió: Có i u hoà ho c qu t máy b trí các v trí thích h p. - H th ng thông tin: Nhà hàng t 50 ch tr lên ph i có i n tho i. 4. Nhà v sinh: Ph i có nhà v sinh cho nam và n riêng. 5. Nhà hàng ph i có b ng giá: Th c ơn ghi tên, giá c a t ng lo i s n phNm ăn u ng bán trong ngày. II. KHU V C CH BI N: 1. Yêu c u thi t k : - B p ăn ph i ư c t ch c phù h p, m b o các yêu c u v v sinh. - Có h th ng chi u sáng làm vi c. - Có h th ng thông gió t nhiên và trang b qu t máy. - m b o cho phòng ăn không b nh hư ng c a ti ng n, khói và mùi t nhà b p. - Sàn b p m b o không b trơn trư t, b o m nghiêng c n thi t thông thoát nư c. - Có h th ng cung c p nư c y . 2. Trang thi t b d ng c : a) g : - Bàn: Ph i có ít nh t các lo i bàn sau: + Bàn sơ ch th c phNm + Bàn tinh ch th c ăn + Bàn so n ăn + Bàn làm vi c. (M t bàn có th lát á ho c b ng thép không g ). - T : G m các lo i: +T ng các lo i gia v
  6. +T ng bát, ĩa +T ng tài li u, s sách +T ng qu n áo nhân viên n u b p. - Giá: + Giá bát, ĩa + Giá hàng hoá trong kho. b) v i: G m khăn lau các lo i d ng c . c) Các lo i khác: - T b o qu n th c phNm - T b o qu n th c ăn. PH L C 2 I U KI N V TRANG THI T BN TRONG KINH DOANH T I QUÁN ĂN U NG BÌNH DÂN I. NƠI PH C V KHÁCH ĂN: - Ph i m b o s ch, thoáng. - Sàn nhà ph ng nh n, d lau chùi. - Ph i có trang b , d ng c t i thi u sau: + Bàn ăn + Gh ng i + Khăn v i + Bát, ũa, thìa... +H p ng gia v +H p ng tăm + ng ũa + L ng bàn. II. NƠI CH BI N:
  7. - Ph i m b o s ch s , thoáng. - Có èn chi u sáng làm vi c - Có h th ng cung c p nư c và thoát nư c. - Ph i có trang b , d ng c t i thi u sau: + B p ( than, c i, tr u, ga, i n, b p d u...) + N i n u, ch o, bàn s n... + Bát, chén, ũa, ĩa... + Âu ( men, nhôm) + Ch u r a + Dao, th t các lo i. PH L C 3 YÊU C U V V SINH I V I CÁC CƠ S KINH DOANH ĂN U NG 1. Yêu c u v sinh iv i a i m kinh doanh: - Phòng ăn, khu v c ch bi n và b o qu n th c phN m ph i ư c gi v sinh s ch s . - Có nư c s ch duy trì các sinh ho t bình thư ng c a nhà hàng, quán ăn, cũng như cho khách hàng r a tay trư c khi ăn. N u dùng nư c gi ng, b ch a thì ph i có n p y. Mi ng gi ng, b cách m t t 1 mét, không b ô nhi m t bên ngoài và ư c c , r a, b o qu n s ch s . - Rác, ch t th i ph i ng vào s t, thùng có n p y kín và ph i rác, ch t th i hàng ngày. - C ng, rãnh khu v c nhà hàng, quán ăn ph i thông thoáng, không ng. - Ph i có bi n pháp ch ng chu t, ru i, mu i nh kỳ. - Nhà hàng , quán ăn u ng g n ư ng có nhi u b i ph i có phương ti n ch ng b i thích h p. 2. Yêu c u v sinh i v i trang b , d ng c : - Các t ng th c ăn, bàn gh , giá ng d ng c , bát ĩa... ph i thư ng xuyên lau chùi s ch s . - N i, xoong, dao, th t, bát, ĩa, ũa... dùng xong ph i r a ngay.
  8. - Có dao, th t dùng cho th c phN m s ng và chín riêng. - Ch dùng các ch t tN y, r a ư c phép s d ng trong sinh ho t và ch bi n th c phN m, không dùng ch t tN y r a công nghi p. 3. Yêu c u v sinh i v i nhân viên ph c v : - Ngư i tr c ti p ch bi n, ph c v ăn u ng ph i n m ư c nh ng ki n th c v v sinh th c phN m và trách nhi m, nhi m v v v trí làm vi c c a mình. - Ngư i ph c v ph i gi v sinh cá nhân, c t ng n và gi s ch móng tay. - Qu n áo và tư trang c a các nhân viên trong c a hàng ph i ư c x p t g n gàng trong t ho c treo lên m c áo, không trong khu v c ch bi n. - Sau khi i, ti u ti n, ch bi n th c phN m s ng hay làm vi c khác ph i r a tay b ng xà phòng và nư c s ch r i m i chuy n sang ch bi n, ph c v , bán s n phN m ăn u ng ã ch bi n. - Trong khi ph c v không ư c ăn hành, t i, u ng rư u, hút thu c lá, không kh c nh ra sàn nhà. 4. Yêu c u trong ch bi n, b o qu n th c ph m: - S d ng th c phN m ph i rõ ngu n g c. - Nghiêm c m s d ng các lo i ph gia th c phN m, phN m màu, ch t ng t t ng h p không n m trong danh m c ư c B Y t cho phép. - Nguyên li u ch bi n ph i m b o ch t dinh dư ng phù h p v i tiêu chuN n quy nh c a r ng lo i. Không dùng th c phN m ôi, thiu, ươn, th c phN m có ngu n g c ng v t b b nh ch bi n ăn u ng. - i v i các s n phN m ăn u ng ã n u chín, các lo i th c phN m có th ăn ngay ph i ư c che y và bao gói khi em bán cho khách hàng. - Các lo i rau tươi ph i ư c ngâm ho c r a b ng nư c s ch, vN y khô trư c lúc un n u hay em ra ph c v khách ăn s ng. PH L C 4 DANH M C CÁC B NH TRUY N NHI M Nh ng ngư i b m c m t trong các b nh truy n nhi m sau ây không ư c làm các công vi c tr c ti p ti p xúc v i th c phN m và hành ngh kinh doanh ăn u ng. - Lao. - Ki t l .
  9. - Thương hàn. - a ch y, t . - M n nh t. - Són ái, són phân. - Viêm gan siêu vi trùng. - Viêm mũi, viêm h ng m . - Các b nh ngoài da. - Các b nh da li u. - Nh ng ngư i lành mang vi khuN n gây b nh ư ng ru t. (Trích tiêu chuN n v sinh lương th c - th c phN m Quy t nh 505/ BYT-Q ngày 13/4/1992 c a B Y t )
Đồng bộ tài khoản