Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: lawttnh18

Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương

Nội dung Text: Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH

B LAO NG –THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
BINH NAM
VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc
------- --------------
S : 18/2008/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2008
THÔNG TƯ

S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 12/2003/TT-BL TBXH NGÀY 30 THÁNG
5 NĂM 2003 C A B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I HƯ NG D N
TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 114/2002/N -CP NGÀY 31
THÁNG 12 NĂM 2002 C A CHÍNH PH V TI N LƯƠNG

Th c hi n Ngh nh s 114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph
quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v ti n
lương, B Lao ng – Thương binh và Xã h i ã ban hành Thông tư s 12/2003/TT-
BL TBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh
nh s 114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph v ti n lương
i v i ngư i lao ng làm vi c trong doanh nghi p nhà nư c (sau ây g i t t là
Thông tư s 12/2003/TT-BL TBXH).

Căn c Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph
quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ph c p lương trong các công ty nhà
nư c; Ngh nh s 86/2007/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy
nh qu n lý lao ng và ti n lương trong công ty trách nhi m h u h n m t thành viên
do Nhà nư c s h u 100% v n i u l ; Ngh nh s 141/2007/N -CP ngày 05 tháng
9 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch ti n lương i v i công ty do Nhà nư c
làm ch s h u và các công ty con trong T p oàn kinh t ; các công ty th c hi n
úng các quy nh c a pháp lu t lao ng và b o m quy n l i c a ngư i lao ng,
sau khi trao i v i các B , ngành liên quan B Lao ng – Thương binh và Xã h i
hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 12/2003/TT-BL TBXH như sau:

1. S a i m c I Thông tư s 12/2003/TT-BL TBXH như sau:

“I. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng

1. Ph m vi i u ch nh

a) Công ty nhà nư c ư c thành l p, t ch c qu n lý và ho t ng theo Lu t Doanh
nghi p nhà nư c, bao g m:

- T ng công ty nhà nư c;

- Công ty nhà nư c c l p;

- Công ty m là công ty nhà nư c trong T p oàn kinh t do Th tư ng Chính ph
quy t nh thành l p ho c phê duy t án thành l p và giao cho B trư ng, Th
trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban
nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p;

- Công ty m là công ty nhà nư c trong T ng công ty ho c công ty ho t ng theo mô
hình công ty m - công ty con;

- T ng công ty, công ty thành viên h ch toán c l p 100% v n Nhà nư c thu c T p
oàn kinh t trong th i gian chưa chuy n i và ăng ký l i theo quy nh t i Ngh
nh s 139/2007/N -CP ngày 5 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t
thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p;

- Công ty thành viên h ch toán c l p 100% v n nhà nư c thu c T ng công ty do
Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p.

b) Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà nư c s h u 100% v n i u
l ư c thành l p, t ch c qu n lý và ho t ng theo Lu t doanh nghi p.

c) B o hi m ti n g i Vi t Nam, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ban qu n lý d án
u tư xây d ng và các t ch c c a Nhà nư c ang áp d ng ch ti n lương như
công ty nhà nư c.

Các công ty, t ch c quy nh nêu trên g i chung là công ty.

2. i tư ng áp d ng

a) Ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng quy nh t i Ngh nh s
44/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng
d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v h p ng lao ng.

b) Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, thành viên H i ng
thành viên (ho c Ch t ch công ty), thành viên H i ng qu n lý, T ng giám c,
Giám c, Phó T ng giám c, Phó giám c và K toán trư ng (không bao g m
T ng giám c, Giám c, Phó T ng giám c, Phó giám c và K toán trư ng làm
vi c theo h p ng)”.

2. S a i kho n 1, kho n 2 m c II Thông tư s 12/2003/TT-BL TBXH như
sau:

“II. Lương t i thi u

M c lương t i thi u theo i u 4 Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c quy nh c th
như sau:

Theo i u 4 Ngh nh s 114/2002/N -CP, công ty ti p t c áp d ng m c lương t i
thi u quy nh t i Ngh nh s 166/2007/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 c a
Chính ph quy nh m c lương t i thi u chung và Ngh nh 167/2007/N -CP ngày
16 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph quy nh m c lương t i thi u vùng i v i
ngư i lao ng làm vi c công ty, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h
gia ình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao ng và các
thông tư hư ng d n th c hi n cho n khi có quy nh m i”.
3. S a i m c III Thông tư s 12/2003/TT-BL TBXH như sau:

“III. Thang lương, b ng lương và ph c p lương

Thang lương, b ng lương theo kho n 4, i u 5 Ngh nh s 114/2002/N -CP ư c
quy nh c th như sau:

Theo kho n 4, i u 5 Ngh nh s 114/2002/N -CP, công ty ti p t c áp d ng các
thang lương, b ng lương và ph c p lương theo quy nh t i Ngh nh s
204/2004/N -CP, Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a
Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ
trang, quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương trong các
công ty nhà nư c và các thông tư hư ng d n th c hi n cho n khi có quy nh m i”.

4. S a i kho n 1, m c VI Thông tư s 12/2003/TT-BL TBXH như sau:

“VI. Ch nâng b c lương

1. Ch nâng b c lương

Ch nâng b c lương theo kho n 2, i u 6 Ngh nh 114/2002/N -CP th c hi n
như sau:

a) Hàng năm, căn c vào nhu c u công vi c, tình hình s n xu t, kinh doanh, sau khi
tham kh o ý ki n c a Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành công oàn
lâm th i, công ty l p k ho ch và t ch c nâng b c lương cho ngư i lao ng làm
vi c trong công ty;

b) Căn c nâng b c lương i v i lao ng tr c ti p s n xu t, kinh doanh là tiêu
chuNn c p b c k thu t ng v i công vi c m nh n; i v i viên ch c chuyên môn,
nghi p v , nhân viên th a hành, ph c v là tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên
ch c và thâm niên làm vi c trong công ty;

c) i u ki n xét nâng b c lương h ng năm như sau:

- Ph i thư ng xuyên hoàn thành công vi c ư c giao v s lư ng, ch t lư ng ghi
trong h p ng lao ng ã ký k t;

- Không trong th i gian b thi hành k lu t lao ng theo quy nh c a B lu t Lao
ng và n i quy lao ng c a công ty;

- i v i viên ch c chuyên môn, nghi p v , nhân viên th a hành ph c v có th i gian
gi b c lương hi n hư ng t i doanh nghi p ít nh t 2 năm ( 24 tháng) i v i các
ng ch có h s m c lương kh i i m (b c 1) th p hơn 2,34; có ít nh t 3 năm ( 36
tháng) i v i các ng ch có h s m c lương kh i i m (b c 1) t 2,34 tr lên quy
nh t i Ngh nh s 205/2004/N -CP.

i v i công nhân viên tr c ti p s n xu t, kinh doanh t k t qu thi nâng b c theo
tiêu chuNn c p b c k thu t ng v i công vi c m nh n, n u thi t b c nào thì x p
lương theo b c ó.
d) Các trư ng h p ư c nâng b c lương s m, rút ng n th i h n nâng b c lương:

Trong th i gian gi b c quy nh t i i m c nêu trên, ngư i lao ng o t gi i t i các
cu c thi chuyên môn, k thu t c p qu c gia ho c qu c t do công ty c i tham d ;
t danh hi u Anh hùng lao ng, Huân chương lao ng, chi n sĩ thi ua toàn qu c
ho c ngành, lĩnh v c, b ng khen c a Th tư ng, c a B qu n lý ngành thì ư c xét
nâng b c lương s m như sau:

- Ngư i o t gi i nh t, gi i nhì t i các cu c thi c p qu c t thì ư c nâng s m 2 b c
lương.

- Ngư i o t gi i nh t t i các cu c thi c p qu c gia, gi i 3 t i các cu c thi c p qu c t ,
ngư i ư c phong t ng danh hi u Anh hùng lao ng, Huân chương lao ng h ng 1,
2, 3, chi n sĩ thi ua toàn qu c theo quy nh t i Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày
30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s
i m c a Lu t thi ua khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i m c a Lu t
Thi ua khen thư ng thì ư c nâng s m 1 b c lương;

- Ngư i o t gi i nhì t i các cu c thi c p qu c gia thì ư c rút ng n 2/3 th i h n xét
nâng b c lương;

- Ngư i o t gi i ba t i các cu c thi c p qu c gia, ngư i ư c t ng b ng khen c a
Th tư ng Chính ph thì ư c rút ng n không có quá 1/2 th i h n xét nâng b c
lương;

- Ngư i hai năm li n ư c t ng b ng khen c p B , chi n sĩ thi ua c p ngành, lĩnh
v c thì ư c rút ng n m t năm (12 tháng) th i h n xét nâng b c lương;

Th i i m tính hư ng b c lương m i i v i nh ng ngư i ư c nâng b c lương s m
và rút ng n th i h n nâng b c lương th c hi n như sau:

- Nh ng ngư i ư c nâng b c lương s m t m t b c tr lên thì ư c hư ng b c lương
m i k t ngày có quy t nh và ư c b o lưu th i gian gi b c lương cũ tính th i
gian nâng b c lương l n ti p theo;

- Nh ng ngư i ư c rút ng n th i gian nâng b c lương thì ư c hư ng b c lương m i
k t ngày có quy t nh nâng b c lương s m và th i gian nâng b c lương ti p theo
k t ngày có quy t nh hư ng b c lương m i.

) Trư ng h p kéo dài th i h n xét nâng b c lương:

Trong th i gian gi b c lương, n u ngư i lao ng b k lu t lao ng theo i m b,
kho n 1, i u 84 c a B lu t Lao ng thì kéo dài th i h n xét nâng b c lương không
quá 6 tháng.

e) Công ty ph i thành l p H i ng nâng b c lương t ch c nâng b c lương theo k
ho ch. Thành ph n H i ng g m có Giám c công ty, m t s thành viên do Giám
c l a ch n và i di n c a Ban ch p hành công oàn cơ s ho c Ban ch p hành
công oàn lâm th i.
H i ng nâng b c lương có trách nhi m công b k ho ch nâng b c lương; t ch c
thi nâng b c i v i công nhân viên tr c ti p, s n xu t, kinh doanh; xét nâng b c
lương hàng năm i v i viên ch c chuyên môn, nghi p v , nhân viên th a hành ph c
v .

g) Ch nâng b c lương i v i ngư i lao ng ph i ư c th hi n trong h p ng
lao ng và th a ư c lao ng t p th ”.

5. B sung kho n 2 m i vào m c VI Thông tư s 12/2003/TT-BL TBXH v ch
nâng b c lương i v i thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c, Phó
T ng giám c, Phó giám c và K toán trư ng như sau:

Vi c nâng b c i v i thành viên chuyên trách H i ng qu n tr , thành viên chuyên
trách H i ng thành viên (ho c Ch t ch công ty), thành viên chuyên trách H i ng
qu n lý, T ng giám c, Giám c, Phó T ng giám c, Phó giám c và K toán
trư ng trong công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà
nư c s h u 100% v n i u l căn c vào i u ki n và tiêu chuNn nâng b c lương như
sau:

- Có th i gian gi b c 1 t 3 năm tr lên;

- Hoàn thành k ho ch s n xu t, kinh doanh hàng năm;

- Không vi ph m ch trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t lao ng;

- Không trong th i gian b thi hành k lu t.

Trư ng h p viên ch c qu n lý công ty t thành tích theo quy nh t i kho n 4 nêu
trên thì cũng ư c nâng b c lương s m ho c rút ng n th i gian nâng b c lương, n u b
hình th c k lu t khi n trách ho c c nh cáo tr lên thì b kéo dài thêm 12 tháng so v i
th i gian quy nh.

6. T ch c th c hi n

a) Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo.

b) Bãi b kho n 2, m c VI Thông tư s 12/2003/TT-BL TBXH ngày 30 tháng 5 năm
2003 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Ngh nh
114/2002/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph v ti n lương i v i
ngư i lao ng làm vi c trong doanh nghi p nhà nư c.

c) Các công ty nhà nư c ã chuy n i mô hình công ty trách nhi m h u h n hai
thành viên tr lên, công ty c ph n ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, n u ti p t c
th c hi n h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương do Chính ph
quy nh thì ư c v n d ng các quy nh t i Thông tư này.

Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh các B qu n lý ngành, y ban
nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các công ty ph n ánh v B Lao
ng – Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t.
KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NG THƯ NG TR C
Nơi nh n:
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
- VP Ch t ch nư c;
- VP Qu c h i;
- VP Chính ph ;
- Văn phòng TW và các Ban ng;
- Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ;
- Tòa án nhân dân t i cao;
Huỳnh Th Nhân
- Vi n ki m sát nhân dân t i cao;
- Ki m toán nhà nư c;
- Cơ quan TW, oàn th và các H i;
- y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TW;
- S L TBXH, S Tài chính – V t giá t nh; thành ph tr c
thu c TW;
- C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp);
- Website c a Chính ph ;
- Website c a B L TBXH;
- BH ti n g i VN, Ngân hàng Phát tri n VN.
- Ngân hàng Chính sách xã h i;
- Các T p oàn kinh t , các Tcty c bi t;
- ăng Công báo;
- Lưu VT, V L TL.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản