Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
149
lượt xem
11
download

Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ----------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 18/2009/TT-BKHCN Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C BAN HÀNH VÀ TH C HI N “QUY CHU N K THU T QU C GIA V AN TOÀN CHƠI TR EM” Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng; B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy nh: i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuNn k thu t qu c gia v an toàn chơi tr em”. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. K t ngày 15 tháng 4 năm 2010, chơi tr em s n xu t trong nư c, nh p khNu ch ư c lưu thông trên th trư ng sau khi ã ư c ch ng nh n h p quy, công b h p quy và g n d u h p quy theo Quy chuNn k thu t qu c gia v an toàn chơi tr em ban hành kèm theo Thông tư này. i u 4. K t ngày Thông tư này có hi u l c n trư c ngày 15 tháng 4 năm 2010, vi c s n xu t, nh p khNu chơi tr em ti p t c ư c th c hi n theo quy nh hi n hành ho c th c hi n theo Quy chuNn k thu t qu c gia v an toàn chơi tr em ban hành kèm theo Thông tư này. i u 5. T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh v B Khoa h c và Công ngh nghiên c u, s a i, b sung./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
  2. - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Tr n Qu c Th ng - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Công báo; - Lưu VT, PC, T C. QCVN 3: 2009/BKHCN QUY CHU N K THU T QU C GIA V AN TOÀN CHƠI TR EM National technical regulation on safety of toys L I NÓI U QCVN 3: 2009/BKHCN do Ban so n th o quy chuNn k thu t qu c gia v An toàn chơi tr em biên so n, T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng trình duy t và ư c ban hành theo Thông tư s 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 1. QUY NNH CHUNG 1.1. Ph m vi i u ch nh Quy chuNn này quy nh các yêu c u i v i chơi tr em nh m gi m thi u các m i nguy và r i ro liên quan n an toàn, s c kh e c a tr em, các phương pháp th tương ng, các n i dung qu n lý chơi tr em s n xu t trong nư c, nh p khNu và lưu thông trên th trư ng. Các s n phNm nêu t i danh m c Ph l c không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy chuNn này. 1.2. i tư ng áp d ng Quy chuNn này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, nh p khNu, phân ph i, bán l chơi tr em, các cơ quan qu n lý nhà nư c và các t ch c, cá nhân khác có liên quan. 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chuNn này, chơi tr em ư c hi u là s n phNm ho c v t li u b t kỳ ư c thi t k tr em dư i 16 tu i s d ng khi chơi. 2. QUY NNH K THU T 2.1. Yêu c u v an toàn iv i chơi tr em
  3. 2.1.1. Yêu c u v cơ lý Yêu c u v cơ lý theo TCVN 6238-1 : 2008 (ISO 8124-1:2000) An toàn chơi tr em – Ph n 1: Các khía c nh an toàn liên quan n tính ch t cơ lý. 2.1.2. Yêu c u v ch ng cháy. Yêu c u v ch ng cháy theo TCVN 6238-2 : 2008 (ISO 8124-2:2007) An toàn chơi tr em – Ph n 2: Yêu c u ch ng cháy. 2.1.3. Yêu c u v hóa h c 2.1.3.1. Gi i h n m c thôi nhi m c a m t s nguyên t ch i Yêu c u v gi i h n m c thôi nhi m c a m t s nguyên t c h i theo TCVN 6238-3 : 2008 (ISO 8124-3:1997) An toàn chơi tr em – Ph n 3: M c gi i h n xâm nh p c a các c t . 2.1.3.2. Gi i h n v h p ch t h u cơ ch i 2.1.3.2.1. Ch t l ng trong chơi tr em Ch t l ng có th ti p xúc ư c trong chơi tr em không ư c có pH nh hơn 3,0 ho c l n hơn 10,0 khi th nghi m theo ISO 787-9. Yêu c u này không áp d ng cho m c vi t trong d ng c vi t. 2.1.3.2.2. Formaldehyt trong chơi cho tr em dư i 3 tu i - Các chi ti t v i d t có th ti p xúc ư c không ư c ch a hàm lư ng formaldehyt t do và formaldehyt ã th y phân vư t quá 30 mg/kg. - Các chi ti t gi y có th ti p xúc ư c không ư c ch a hàm lư ng formaldehyt vư t quá 30 mg/kg. - Các chi ti t g liên k t b ng keo dán có th ti p xúc ư c không ư c ch a hàm lư ng formaldehyt gi i phóng vư t quá 80 mg/kg. 2.1.3.2.3. Các amin thơm trong chơi tr em Hàm lư ng c a các amin thơm (bao g m c các d n xu t t thu c nhu m azo trong m u) có trong v t li u s n xu t chơi tr em không ư c vư t quá m c quy nh trong b ng dư i ây: B ng – Các amin thơm Tên h p ch t S CAS M c quy nh, max (mg/kg) Benzidine 92-87-5 5 2-Naphthylamine 91-59-8 5
  4. 4-Chloroaniline 106-47-8 5 3.3'-Dichlorobenzidine 91-94-1 5 3,3'-Dimethoxybenzidine 119-90-4 5 3.3'-Dimethylbenzidine 119-93-7 5 o-Toluidine 95-53-4 5 2-Methoxyaniline (o- 90-04-0 5 Anisidine) Aniline 62-53-3 5 Quy nh này áp d ng i v i các lo i v t li u s n xu t chơi và b ph n c a chơi theo hư ng d n t i b ng dư i ây: Lo i chơi/b ph n c a chơi V t li u chơi ho c b ph n có th ti p xúc ư c c a chơi có kh i G lư ng 150g ho c nh hơn ư c thi t k cho tr em dư i 3 tu i có Gi y th c m tay khi chơi. chơi ho c b ph n có th ti p xúc ư c c a chơi ư c thi t V t li u d t k cho tr em dư i 3 tu i Da thu c B ph n cho vào mi ng c a các lo i chơi ư c kh i ng G b ng cách s d ng mi ng Gi y chơi ư c mang trùm lên mũi ho c mi ng. V t li u d t Gi y Các lo i v t li u r n làm chơi v i ch nh l iv t T tc Các lo i ch t l ng có màu có th ti p xúc ư c trong chơi Ch t l ng Các lo i t sét n n, các lo i t sét dùng chơi ho c tương t , T tc ngo i tr các lo i chơi hóa h c (hóa ch t) ư c quy nh t i TCVN 6238-5:1997 (EN 71-5:1993) Các ch t t o bong bóng khí T tc Các lo i mô ph ng hình xăm làm chơi T tc 2.1.3.2.4. Ngoài các yêu c u quy nh t i i m 2.1.3.2.1; i m 2.1.3.2.2 và i m 2.1.3.2.3 c a Quy chuNn này, chơi tr em ph i áp ng các yêu c u gi i h n m c thôi nhi m v các h p ch t h u cơ c h i khác ư c quy nh t i các văn b n có liên quan. 2.1.4. Yêu c u iv i chơi tr em dùng i n Ngoài các yêu c u quy nh t i các i m 2.1.1, 2.1.2 và 2.1.3. c a Quy chuNn này, chơi tr em không ư c dùng ngu n i n có i n áp danh nh vư t quá 24V và
  5. không m t b ph n nào trong chơi tr em có i n áp danh nh ho c t c th i vư t quá 24V. Các b ph n trong chơi tr em n u ư c n i ho c có th ti p xúc v i ngu n i n có i n áp danh nh vư t quá gi i h n nêu trên cũng như các dây d n, cáp i n n i n các b ph n này ph i ư c cách i n và b o v thích h p ngăn ng a r i ro v i n. 2.2. Ghi nhãn Vi c ghi nhãn chơi tr em th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v nhãn hàng hóa. Các quy nh v c nh báo nêu trong các tiêu chuNn tương ng ph i ư c th hi n trên nhãn hàng hóa. 3. PHƯƠNG PHÁP TH 3.1. Th cơ lý Phương pháp th v yêu c u cơ lý theo TCVN 6238-1: 2008 (ISO 8124-1:2000) An toàn chơi tr em – Ph n 1: Các khía c nh an toàn liên quan n tính ch t cơ lý. 3.2. Th ch ng cháy. Phương pháp th v yêu c u ch ng cháy theo TCVN 6238-2: 2008 (ISO 8124- 2:2007) An toàn chơi tr em – Ph n 2: Yêu c u ch ng cháy. 3.3. Th hóa h c 3.3.1. Các nguyên t ch i Phương pháp th v m c thôi nhi m c a các c t theo TCVN 6238-3: 2008 (ISO 8124-3:1997) An toàn chơi tr em – Ph n 3: M c gi i h n xâm nh p c a các c t . 3.3.2. Các h p ch t h u cơ ch i 3.3.2.1. Ch t l ng trong chơi tr em Phương pháp th v ch t l ng có th ti p xúc ư c có ch a trong chơi tr em theo ISO 787-9: 1981 Phương pháp th chung i v i ch t màu và ch t n – Ph n 9: Xác nh giá tr pH trong dung d ch nư c (General methods of test for pigments and extenders – Part 9: Determination of pH value of aqueous suspension). 3.3.2.2. Hàm lư ng formaldehyt trong chơi cho tr em dư i 3 tu i - Phương pháp th i v i các chi ti t v i d t có th ti p xúc ư c c a chơi cho tr em theo TCVN 7421-1: 2004 (ISO 14184-1: 1998) V t li u d t – Xác nh formaldehyt – Ph n 1: Formaldehyt t do và th y phân (phương pháp chi t trong nư c).
  6. - Phương pháp th i v i các chi ti t gi y có th ti p xúc ư c c a chơi tr em theo EN 645 Gi y và các tông ti p xúc v i th c ph m – Chu n b theo phương pháp chi t nư c l nh [Paper and board intended to come into contact with foodstuffs – Preparation of cold water extract] và EN 1541 Gi y và các tông ti p xúc v i th c ph m – Xác nh formaldehyt trong ph n chi t nư c (Paper and board intended to come into contact with foodstuffs – Determination of formaldehyde in an aqueous extract). - Phương pháp th i v i các chi ti t g liên k t b ng keo dán có th ti p xúc ư c c a chơi tr em theo EN 717-3 Ván g nhân t o – Xác nh formaldehyt gi i phóng – Ph n 3: Phương pháp bình thí nghi m xác nh formaldehyt gi i phóng (Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 3: Formaldehyde release by the flask method). 3.3.2.3. Hàm lư ng các amin thơm trong v t li u s n xu t chơi tr em Phương pháp xác nh hàm lư ng các amin thơm theo EN 71-10: 2005 An toàn chơi tr em – Ph n 10: H p ch t hóa h u cơ – ChuNn b m u và chi t m u (Safety of toys – Part 10: Organic chemical compounds – Sample preparation and extraction) và EN 71-11: 2005 An toàn chơi tr em – Ph n 11: H p ch t hóa h u cơ – Phương pháp phân tích (Safety of toys – Part 11: Organic chemical compounds – Methods of analysis). 4. QUY NNH V QU N LÝ 4.1. chơi tr em s n xu t trong nư c 4.1.1. chơi tr em s n xu t trong nư c ph i ư c công b h p quy phù h p v i các quy nh t i m c 2 c a Quy chuNn này trên cơ s k t qu ánh giá s phù h p c a t ch c ch ng nh n ư c ch nh. Vi c ánh giá s phù h p ư c th c hi n theo m t trong các phương th c sau: - Phương th c 1: th nghi m m u i n hình; - Phương th c 5: th nghi m m u i n hình và ánh giá quá trình s n xu t; giám sát thông qua th nghi m m u l y t i nơi s n xu t ho c trên th trư ng k t h p v i ánh giá quá trình s n xu t; - Phương th c 7: th nghi m, ánh giá lô s n phNm, hàng hóa. 4.1.2. chơi tr em s n xu t trong nư c trư c khi ưa ra lưu thông trên th trư ng ph i g n d u h p quy. 4.2. chơi tr em nh p khNu 4.2.1 chơi tr em nh p khNu ph i ư c ch ng nh n h p quy phù h p v i các quy nh t i m c 2 c a Quy chuNn này. Vi c ch ng nh n h p quy chơi tr em nh p khNu do t ch c giám nh ho c t ch c ch ng nh n trong và ngoài nư c ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ch nh (ho c th a nh n) th c hi n.
  7. Vi c ch ng nh n h p quy ư c ti n hành theo m t trong các phương th c sau: - Phương th c 1: th nghi m m u i n hình; - Phương th c 5: th nghi m m u i n hình và ánh giá quá trình s n xu t; giám sát thông qua th nghi m m u l y t i nơi s n xu t ho c trên th trư ng k t h p v i ánh giá quá trình s n xu t; - Phương th c 7: th nghi m, ánh giá lô s n phNm, hàng hóa. 4.2.2. chơi tr em nh p khNu trư c khi ưa ra lưu thông trên th trư ng ph i g n d u h p quy 4.3. chơi tr em lưu thông trên th trư ng chơi tr em lưu thông trên th trư ng ph i có d u h p quy và nhãn hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t. 4.4. Ki m tra v ch t lư ng chơi tr em s n xu t trong nư c, nh p khNu, lưu thông trên th trư ng ph i ch u s ki m tra v ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 4.5. Ch ng nh n h p quy, công b h p quy, d u h p quy và phương th c ánh giá s phù h p. Vi c ch ng nh n h p quy, công b h p quy, d u h p quy và phương th c ánh giá s phù h p quy nh t i các i m 4.1, 4.2 và i m 4.3 c a m c này th c hi n theo Quy nh v ch ng nh n h p chuNn, ch ng nh n h p quy và công b h p chuNn, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2007/Q -BKHCN c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 4.6. Vi c ch nh t ch c ch ng nh n, t ch c th nghi m, t ch c giám nh quy nh t i 4.1.1 và 4.2.1 ư c th c hi n theo Thông tư s 09/2009/TT-BKHCN c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 5. TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN 5.1. T ch c, cá nhân s n xu t chơi tr em trong nư c ph i công b h p quy phù h p v i các yêu c u quy nh t i m c 2 c a Quy chuNn này và b o m ch t lư ng chơi tr em theo úng n i dung công b , th c hi n trách nhi m theo i u 20 c a Quy nh v ch ng nh n h p chuNn, ch ng nh n h p quy và công b h p chuNn, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t nh s 24/2007/Q -BKHCN ngày 28/9/2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 5.2. T ch c, cá nhân nh p khNu chơi tr em ph i th c hi n vi c ch ng nh n h p quy và b o m ch t lư ng chơi tr em phù h p v i các yêu c u quy nh trong m c 2 c a Quy chuNn này.
  8. 5.3. T ch c, cá nhân phân ph i, bán l ch ư c kinh doanh chơi tr em b o m ch t lư ng, có d u h p quy và nhãn phù h p v i các quy nh hi n hành. 6. T CH C TH C HI N 6.1. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan hư ng d n và t ch c vi c th c hi n Quy chuNn này. Căn c vào yêu c u qu n lý, T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng có trách nhi m ki n ngh B Khoa h c và Công ngh s a i, b sung Quy chuNn này. 6.2. Trong trư ng h p các văn b n lu t, quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn ư c vi n d n t i Quy chuNn này có s thay i, b sung ho c ư c thay th thì th c hi n theo quy nh t i văn b n m i./. PH L C DANH M C CÁC S N PH M KHÔNG Ư C COI LÀ CHƠI Trong Quy chuNn này, các s n phNm sau không ư c coi là chơi: - Xe p, ngo i tr các xe ư c coi là chơi, nghĩa là có chi u cao yên t i a là 435 mm; - Súng cao su (ná b n á cũng ư c coi là súng cao su); - Mũi tên có u nh n kim lo i; - Thi t b trong các sân chơi gia ình và công c ng; - Súng và súng ng n ho t ng b ng hơi hay khí nén; - Di u (ngo i tr cách i n c a dây di u ư c quy nh trong TCVN 6238-1:2008 (ISO 8124-1:2000); - Các b mô hình l p ráp, mô hình máy bay hay tàu th y không ư c thi t k dùng chơi; - Các d ng c và thi t b luy n t p th thao, dùng c m tr i, thi t b dành cho i n kinh, các lo i nh c c và d ng c bi u di n; tuy nhiên các lo i chơi mô ph ng các thi t b và d ng c này v n thu c ph m vi i u ch nh c a quy chuNn này; Có s khác bi t r t nh gi a các thi t b , d ng c th thao và nh c c và chơi mô ph ng. M c ích c a nhà s n xu t hay nhà phân ph i cũng như cách s d ng thông thư ng ho c có th d oán trư c s xác nh có ph i là chơi mô ph ng hay không;
  9. - Các lo i mô hình máy bay, tên l a, tàu thuy n và các lo i xe ch y trên m t t b ng ng cơ n . Tuy nhiên các lo i chơi mô ph ng v n thu c ph m vi i u ch nh c a quy chuNn này. - Các lo i s n phNm sưu t m không ph i cho tr em dư i 16 tu i; - Các lo i s n phNm dùng trang trí trong các ngày l ; - Các thi t b s d ng ch nư c sâu, d ng c t p bơi và thi t b giúp n i trên m t nư c dành cho tr em như là phao bơi d ng gh ng i và các phao d ng khác; - chơi l p t t i các nơi công c ng (ví d như khu gi i trí, trung tâm thương m i); - Các b chơi ghép hình có nhi u hơn 500 mi ng ghép ho c không có hình, s d ng cho m c ích chuyên nghi p; - Pháo, bao g m c ngòi n , ngo i tr các lo i ngòi n ư c thi t k riêng cho chơi; - Các lo i s n phNm có b ph n t nóng v i m c ích s d ng dư i s giám sát c a ngư i l n dùng trong gi ng d y; - Các lo i xe có ng cơ hơi nư c; - Các lo i chơi nghe nhìn có th k t n i v i màn hình v n hành i n áp danh nh l n hơn 24 V; - Núm vú cao su gi dành cho tr em ( u vú gi cho tr em ng m); - Các lo i vũ khí mô ph ng trung th c; - Các lo i lò i n, bàn là ho c s n phNm có ch c năng khác v n hành v i i n áp danh nh l n hơn 24V; - Cung có chi u dài tĩnh l n hơn 120 cm; - trang s c th i trang dành cho tr em.
Đồng bộ tài khoản